Het Zegel van de Profeten


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 21 mei 2014
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 5

Het is nu zeer belangrijk dat Wij spreken over het Zegel van de Profeten, zodat de mensen van de wereld kunnen begrijpen wat dit werkelijk betekent en waarom het belangrijk is om de grote Openbaringen van God, die slechts op bepaalde essentiële keerpunten in de ontwikkeling en evolutie van de mensheid gegeven worden, te beschermen.

De grote Openbaringen zijn zo ontzettend belangrijk voor de wereld. Ze leveren de bouwstenen van de menselijke beschaving.

Nu heeft God weer gesproken om de menselijke beschaving te beschermen tegen intern verval en ineenstorting en tegen onderwerping door krachten in het universum die proberen hun voordeel te doen met menselijk conflict en onwetendheid.

Het is een lang verwachtte mijlpaal voorbestemd om te komen en zij zou komen in een tijd wanneer de mensheid begonnen was een wereldbeschaving te vestigen – zeker geen perfecte beschaving, maar niettemin een beschaving.

Het zou gebeuren als bepaalde condities vervuld waren en wanneer de kwetsbaarheid van de mensheid voor haar eigen fouten waren toegenomen tot een punt dat de menselijke beschaving zelf gevaar zou lopen door verval en verstoring van het milieu en doordat de Aarde geplunderd zou worden tot een punt dat zij niet meer in voldoende mate in het onderhoud kon voorzien van een uitdijende mensheid.

Het zou wachten tot een punt waar de kwetsbaarheid van de mensheid voor het universum een kritische drempel zou bereiken. Want de Aarde is lange tijd geobserveerd door bepaalde rassen voor hun eigen doeleinden en opzet.

God weet dit, natuurlijk, want dit maakt deel uit van de evolutie van elke wereld- elke wereld die de bron van de opkomst van een ras is geweest en elke wereld die gecultiveerd werd door bezoekers van verre. Het is voorspelbaar. Het zal vroeg of laat gebeuren. En de tijd hiervoor is nu voor de mensheid gekomen.

God beschermt de grote Openbaringen met een Zegel. Het Zegel wil zeggen dat de Engelenschare geen nieuwe grote Openbaring zal verzorgen totdat de Heer van het universum aangeeft dat ze dat moet doen. Het is hun Zegel, om de Openbaring te beschermen tegen de wederrechtelijke inbezitneming, tegen plagiaat en tegen degenen die zichzelf tot afgezanten en boodschappers verkondigen, wat onvermijdelijk gebeurt na een grote Openbaring voor de wereld.

De mensen van de Aarde zullen niet weten dat dit Zegel bestaat. Het is niet iets dat ze aan kunnen raken. Het staat niet geschreven in hun grondwetten. Het wordt doorgaans niet begrepen of geaccepteerd.

Maar onder de Aanwezigheid der Engelen en Engelenschare, die deze wereld overziet, is het een zeer duidelijk mandaat en het moet aangebracht zijn, anders kunnen de grote Openbaringen vervuild raken tot een punt dat ze onherkenbaar zijn. Ze zullen in de loop van de tijd door de mensheid, door onwetendheid en corruptie en door misbruik in het toepassen, aangetast en veranderd worden. Maar de Zegel in de Hemel is volledig, begrijp je.

Op een gegeven moment zal God echter het Zegel verbreken, want een Nieuwe Openbaring moet komen. Want de grote Leringen die eerder gegeven zijn, zouden ontoereikend zijn om tegemoet te komen aan de ware behoeften van de menselijke familie als geheel.

De tijd tussen de grote Openbaringen zal in de meeste gevallen zeer lang zijn, want ze zijn toereikend om gedurende een lange periode tegemoet te komen aan de menselijke behoefte.

Maar nu hebben jullie de grote drempel bereikt waar God weer gesproken heeft – een grote drempel waar de mensheid zich niet van bewust en niet op voorbereid is, een grote drempel die de grote Openbaringen die in oude tijden gegeven zijn niet kunnen adresseren. Zij waren hiervoor niet ontworpen. Zij waren niet gegeven voor dit doel. Zij waren cruciaal voor de opbouw van de menselijke beschaving, na verloop van tijd een wereldbeschaving.

Maar nu wordt de menselijke beschaving zoals ze er nu voorstaat, zowel van binnen als van buiten bedreigt, zo zeer bedreigt dat God weer gesproken heeft, want de risico’s zijn te groot, de gevaren zijn te groot, de menselijke onwetendheid is te diepgaand.

Zelfs de grote Openbaringen die eerder zijn gegeven, zijn gefragmenteerd en intern en onderling en verdeeld. Ze kunnen de mensheid niet voorbereiden op een Grotere Gemeenschap van leven in het universum. Ze kunnen de mensheid niet voorbereiden op een wereld van ecologische achteruitgang – de grootste verandering die kan gebeuren voor elke beschaving in elke wereld. Ze waren niet voor dit doel ontworpen.

God weet dit, natuurlijk. Maar de mensheid weet het niet. Zij realiseert zich niet wat er achter de horizon aankomt. Ze begrijpt haar conditie niet in het licht van het leven in het universum om haar heen. Ze kent de staat waarin de aarde verkeert onvoldoende om te zien hoeveel zij haar natuurlijke nalatenschap in deze wereld heeft overvallen en uitgegeven. Het is een roekeloze koers die over tijd leidt tot zelfvernietiging en desintegratie.

De grote veranderingen die de planeet zelf zal ondergaan zijn voldoende om de menselijke beschaving aanzienlijk te reduceren, als de mensheid niet voorbereid is.

Hier is het Zegel verbroken, want een Nieuwe Openbaring moet gegeven worden. Het Zegel werd na het leven van Jezus verbroken toen, Mohamed zijn grote missie op aarde werd gegeven. En nu werd het Zegel opnieuw verbroken in Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld.

Hier moeten jullie begrijpen dat de grote Boodschappers allen uit de Engelenschare afkomstig zijn, in de wereld gezonden voor een grote missie, in de wereld gezonden op grote keerpunten en gelegenheden. Ze zijn allen uit de Schare afkomstig. Ze hebben allen een gemeenschappelijke Bron. Ze zijn geen zonen van God. Ze zijn niet het centrum van het universum

Ze zijn afkomstig uit de Schare die deze wereld overziet, een wereld van groot belang en betekenis in het universum, omdat de mensheid haar spiritueel bewustzijn levend heeft gehouden. Ondanks haar vele vergissingen en tragische geschiedenis – grote conflicten en grote tegenspoed die zij over zichzelf en over de wereld gebracht heeft – is het nog steeds een wereld met grote belofte en betekenis.

God zal een nieuw Zegel creëren wanneer de Afkondiging van deze tijd compleet is en zij zal voor eeuwen toereikend zijn.

Mensen zullen nog steeds beweren dat ze boodschappen van God ontvangen of profeten of verlossers zijn. Maar de Engelenschare zal ze niet geven wat ze zouden moeten krijgen om dit werkelijk waar en authentiek te laten zijn. Op deze manier doet de Hemel wat ze kan om de grote Openbaringen te beschermen, die zo kwetsbaar zijn voor menselijk misbruik en misvatting.

De Nieuwe Openbaring van God voor de wereld op dit grote keerpunt is de meest uitgebreide die ooit aan de wereld gegeven is – nu gegeven aan een geletterde wereld, een wereld van mondiale handel en communicatie, een wereld van gevaren en risico’s op wereldschaal, nu gegeven met haar eigen commentaren om de mogelijkheid te beperken dat zij in de toekomst verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd toegepast wordt, gegeven met veel herhaling, op veel manieren gesproken om de grootste mogelijkheid aan mensen te bieden om echt te begrijpen wat ze ontvangen en waarom zij in deze tijd gegeven moet worden.

De Nieuwe Openbaring van God voor de wereld bevat een waarschuwing, een zegening en een grote voorbereiding. Zonder de voorbereiding, zou je niet op de waarschuwing kunnen reageren. Zonder de waarschuwing, zou je het belang van de voorbereiding niet begrijpen. En zonder de zegening, zou je de kracht niet hebben of weten waar in jezelf, of onderling naartoe te wenden voor de moed en het doorzettingsvermogen om te doen wat gedaan moet worden voor de wereld, om de ware betekenis van je doel hier te begrijpen en waarom je op dit grote keerpunt bent gekomen.

Dit is geen geschenk voor de enkele uitverkorenen, of voor een paar uitgekozen individuen, of voor de rijksten en de meest bevoorrechten onder jullie. Zij is aan de hele wereld gegeven, gegeven in de eenvoudigste bewoording, gegeven op de meest heldere manier mogelijk, gegeven met grote kracht, sprekend tot bijna elk gebied van menselijke ervaring, gegeven om de mensheid deze ene grote kans te bieden om de wereld te herstellen en zichzelf voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap van leven, waarop ze nu moet leren te reageren.

Denk niet dat dit irrelevant is voor jouw behoeften, want dit is de wereld die je bent komen dienen. Deze twee grote gebeurtenissen zullen in alle aangelegenheden, op allerlei manieren bepalen tot welk soort leven je in staat zult zijn te voeren, wat je leven zal beperken en wat de grotere kracht en het groter doel in jou op kan roepen, dat in jou verborgen ligt onder het oppervlak van je intellect. Denk niet dat dit niet tot jou spreekt, want je bent hiervoor in de wereld gezonden.

Wat in deze wereld en buiten deze wereld betreffende deze wereld gebeurt, zal het lot en de toekomst bepalen van elke persoon die op dit moment leeft en van hun kinderen en de komende generaties. Zo krachtig is dit. Zo noodzakelijk is dit.

Zij [de Nieuwe Boodschap van God] zal jouw begrip van religie veranderen en hierin grote duidelijkheid brengen. Zij zal de eenheid van alle religies bewerkstelligen en hoe ze elkaar versterkt hebben om de ware morele en ethische basis te vormen voor menselijk gedrag en begrip.

Maar jullie leven nu in een andere wereld en jullie gaan een volledig andere wereld tegemoet – een wereld van afnemende hulpbronnen en instabiel klimaat, een wereld die ieders leven zal aangrijpen, rijk of arm, in alle hoeken van de wereld.

Zo hoog is de nood. Zo groot het risico. Zo groot is de invloed en de kracht daarvan, dat God weer gesproken heeft en een nieuwe Boodschapper in de wereld heeft gezonden. Hij is vanuit de Engelenschare gezonden, verwant met al degenen die eerder gestuurd werden. Zij staan met hem, want hij is de Boodschapper van deze tijd, van dit tijdperk en van de tijden die gaan komen voor een zeer lange periode.

Het Zegel zal met hem zijn en de Hemel zal toekijken om te zien wie zijn aanwezigheid op aarde kan beantwoorden. Want hij is nu een oudere man en heeft niet veel tijd om dit te onderwijzen.

Hij heeft zijn leven besteed aan het ontvangen van een Openbaring, groter en completer dan alles wat ooit eerder aan de mensheid gegeven is.

Zij zal de inhoud van het leven in het universum openbaren. Zij zal openbaren wat er achter de horizon van jouw leven en van de hele wereld aankomt. Zij zal de ware natuur van menselijke spiritualiteit op een hoger niveau openbaren, op een niveau dat Kennis genoemd wordt. Zij zal openbaren wat de mensheid moet leren om echte samenwerking hier op aarde te creëren en haar doorlopende conflicten en haar verschrikkelijke plundering van de wereld te beëindigen. Want dit is de enige wereld die jullie zullen hebben, die jullie kan ondersteunen.

Het universum om jullie heen is er niet om voorbij dit zonnestelsel door jullie veroverd of verkend te worden. Er bevinden zich daar grote gevaren waar de mensheid helemaal niets van af weet. Zij kijkt nog steeds uit primitieve ogen, de ogen van onwetendheid en hoopvolle verwachting. Zij weet niet waar zij mee te maken heeft in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum.

God moet hier nu in dit voorzien, op zijn minst in voldoende mate, zodat de mensheid zich voor kan bereiden en met wijsheid en zorg voor de toekomst kan handelen in plaats vanuit opportunisme voor het moment.

Dit heeft alles te maken met wie je bent – je diepere natuur, waarom je bent zoals je bent en waarom je ontworpen bent zoals je bent – hetgeen iets is wat je niet kunt begrijpen totdat je beseft dat het voor een groter doel is, dat je nog echt moet ontdekken.

Je moet accepteren dat het Zegel van de Profeten verbroken is. Niet door een persoon, niet door een religie, maar door God, die communiceert met de wereld via de Aanwezigheid en Schare van Engelen die deze wereld en de vooruitgang en evolutie van de menselijke familie overziet.

Hier zal grote duidelijkheid bestaan over de vragen over religie, de betekenis van jouw leven, de bestemming van de mensheid en de grote uitdagingen die komen en waarop de mensheid zich in deze tijd moet voorbereiden.

Deins hier niet voor terug. Val niet in de schaduwen van je eigen vooringenomenheid. Wanhoop niet. Want God heeft je een diepere kracht gegeven binnenin jezelf om je in staat te stellen om te reageren, je voor te bereiden, om een grotere wereld onder ogen te zien en een groter leven te ervaren.

Je weet nu nog niet wat dit betekent, maar na verloop van tijd zal dit zo helder als glas worden. Want God heeft jou de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen, maar het zijn niet de ogen waar je nu mee kijkt of de oren waar je nu mee hoort. Ze bevinden zich echter binnenin jou – dieper binnenin jou.

Dit is de echte kracht van jouw leven. Dit is de echte kracht van de menselijke familie. Dit zal al het verschil maken in de uitkomst voor jouw leven hier op aarde en voor de toekomst en bestemming voor de mensheid.

Alleen de Nieuwe Openbaring van God voor de wereld kan deze zaken nu aan jou kenbaar maken. Zonder haar zal de mensheid doorgaan met haar wanhopig strijdlustige val, haar wanhopig strijdlustige baan in het leven, de wereld uitputtend tot zo’n kritisch punt, dat zij niet in staat zal zijn om de menselijke beschaving in enig herkenbare vorm te onderhouden. Jullie zullen ten prooi vallen aan overheersende krachten uit het universum en alles van waarde dat jullie gecreëerd hebben zal verloren gaan.

Alleen de Openbaring van God voor de wereld kan dit helder voor jou onthullen, zonder vervorming, zonder dat de interesses van enig buitenaards ras hierbij betrokken is, zonder enige vorm van manipulatie of misleiding.

In jouw hart zal je antwoorden, want op een dieper niveau ben je nog steeds verbonden met God. Of je nu religieus bent of niet, of je een traditioneel geloof aanhangt of niet, je bent nog steeds verbonden. En dat is de belofte van jouw toekomstige verlossing, de bron van jouw grotere kracht en jouw grotere resolutie van alles wat jou voorheen overkomen is.

Het Zegel van de Profeten is weer verbroken door God. Het was voorbestemd om verbroken te worden als de mensheid eenmaal een bepaalde bestemming bereikt had, een groot keerpunt bereikt had waar zij geconfronteerd zou worden met uitdagingen nooit eerder gezien door de menselijke familie als geheel, geconfronteerd met een wereld in verval en de werkelijkheden van het universum om jullie heen.

God heeft nu de helderheid verschaft om te begrijpen waar alle grote tradities het werkelijk over hadden, voordat ze door generaties van individuen en regeringen voor hun eigen doeleinden veranderd, overgenomen en toegepast werden.

Hier eer je alle grote Boodschappers en begrijp je hun missie op aarde vollediger, in een helder licht. Want er zou geen twist en competitie moeten bestaan tussen de religies van de wereld, want ze werden allemaal geïnitieerd door God, en ze werden allemaal veranderd door mensen.

Het Zegel is verbroken, maar het zal weer hersteld worden als de Nieuwe Openbaring van God compleet is en als de Boodschapper eenmaal tijd heeft om haar te presenteren in zijn eigen tijd, hetgeen nu moet gebeuren om de Openbaring waarlijk en volslagen authentiek te laten zijn. Zij kan niet later samengesteld worden door diegenen die hem niet gekend hebben.

Het is zijn grote taak geweest om de grootste Openbaring ooit gegeven aan deze wereld te ontvangen – haar samen te stellen, haar nauwkeurigheid te verzekeren, haar te leren zodat ze onderwezen kon worden, haar volledig te begrijpen terwijl hij een persoon hier in de wereld is, om moedige individuen om zich heen te verzamelen die hem zouden assisteren in deze grote opgaven, zodat binnen zijn leven de Openbaring in haar pure vorm weergegeven kon worden, een dilemma oplossend dat de eerdere Openbaringen voor de mensheid geplaagd had.

De Zegen is met jou. Zij is met de wereld, maar zij komt met grote urgentie en noodzaak. Het is niet een zaak die je gebruikt om jezelf te verrijken of mee aan te rommelen. Je moet haar met eerbied en grote ernst benaderen en bereid zijn te zien wat zij echt betekent voor jou en voor de wereld.

Zij moet tot mensen van alle geloofstradities en alle naties en culturen spreken.

Zij moet vrij zijn van elk eigendomsrecht van een bestaande religieuze instelling buiten wat de Boodschapper heeft vastgesteld, om haar te ontvangen, voor te bereiden en in de wereld weer te geven.

Hij zal jouw steun nodig hebben. Maar je moet hierover leren en het op jouw leven toepassen om het te begrijpen. Je kunt niet aan de zijlijn staan en haar begrijpen, want dat is niet mogelijk met een grote Openbaring uit de Hemel geboren voor het welzijn en de bescherming van de wereld.

Moge de Zegen komen over de Boodschapper en iedereen die hem in zijn resterende jaren op aarde assisteert. En moge degenen die moed, nederigheid en de grote behoefte om te begrijpen hebben, dit tijdig ontvangen om haar essentieel belang voor hun levens en voor de toekomst van deze wereld te herkennen.