Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 28 februari 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 11

Het is tijd om een Nieuwe Boodschap van God te ontvangen. Het is tijd om het geschenk, de kracht en de zegen te ontvangen. Het is tijd om te erkennen dat God, na zo’n lange stilte, weer gesproken heeft.

Want de mensheid treed nu de Grote Golven van verandering tegemoet – grote veranderingen in milieu, economie en samenleving. Ze ziet zich gesteld tegenover haar grootste uitdagingen, haar moeilijkste hindernissen en haar grootste oproep tot eenheid en samenwerking.

Ontvang daarom de Nieuwe Boodschap en neem haar ter harte. Maak er jou studie van. Leg er de nadruk op. Veroordeel of bediscussieer haar niet, anders zal je niet in staat zijn om de kracht en gratie, de wijsheid en de sterkte te ontvangen waar zij in voorziet.

Bekijk de wereld nu tijdens een belangrijk keerpunt, waar een toenemend aantal mensen drinken uit een langzaam slinkende bron. Kijk uit over de horizon en niet slechts in de nabije toekomst en je zult daar de Grote Golven zien aanzwellen. Je zult zien dat de mensheid moet veranderen en zich aanpassen aan een nieuwe reeks omstandigheden en dat de natuur, die zolang genegeerd en belast is, nu de relatie zal bepalen.

Het is de tijd van grote afrekening. Het is een tijd van grote verrekening. Het is niet het einde voor de mensheid, maar het is een belangrijk keerpunt. En het vertegenwoordigd een nieuw begin – een nieuw begin dat niet vermeden of in de wind geslagen kan worden.

De dwazen zullen doorgaan. De blinden zullen blijven denken dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden. En degenen die zich er niet van bewust zijn zullen verkondigen dat ze weten wat er voor de wereld gedaan moet worden.

Maar ondanks de grootste en meest accurate verklaringen en theorieën moeten jullie een Nieuwe Openbaring hebben, anders zullen de hindernissen te groot en te schrikbarend, de gevaren te overweldigend, de menselijke geest te zwak en te gefragmenteerd, de naties te verdeeld en te zeer gericht op eigen belang en te twistziek zijn.

Het is een tijd waarin de mensheid haar positie in de wereld opnieuw zal moeten bezien en haar prioriteiten zal moeten verschuiven van groei en uitbreiding naar stabiliteit en veiligheid voor het welzijn van de wereld en haar bevolking.

Het is een tijd die vraag om visie, een tijd die diegenen zal uitdagen die hun carrières opgebouwd hebben op hun theorieën en geloofsovertuigingen; een tijd waarin de welvaart van jullie kinderen en hun kinderen serieus in beschouwing genomen moet worden in plaats van zomaar aangenomen; een tijd waarin de hulpbronnen van de wereld bewaard moeten worden in plaats van zomaar verspild en overmatig gebruikt; een tijd waarin de noden van de armere naties de welvaart van de sterkere naties direct zullen beïnvloeden; een tijd om jullie eindeloze conflicten te beëindigen om een infrastructuur te bouwen die de menselijk familie kan dragen.

Naties zullen samen moeten werken, anders zullen zij in toenemende mate gevaar lopen en bedreigd worden. Hulpbronnen zullen steeds duurder worden en moeilijker te verkrijgen zijn. Voedselproductie zal verloren gaan. Het klimaat van de wereld is aan het veranderen. Technologie alleen zal niet in staat zijn om veel van de grote uitdagingen die er aankomen het hoofd te bieden.

Daarom is er een Nieuwe Openbaring, een Nieuwe Boodschap van God omdat de mensheid niet in voldoende mate kan en heeft geantwoord, uitgezonderd misschien enkele buitengewone individuen, op het spookbeeld van de verandering die jullie nabij is en voor jullie ligt.

Het is niet slechts een kwestie van aanpassen. Het is een kwestie van fundamentele verandering – een bekering, een andere benadering, een andere houding. Want wat eerder heeft gewerkt, werkt nu misschien niet meer. Wat verondersteld werd, blijkt misschien ongeschikt en ontoereikend. Alles moet opnieuw bekeken worden.

De Openbaring zal dit onthullen en waarom het waar is. Zij zal spreken tot degenen die kunnen zien, reeds hebben ervaren en nu ervaren. Zij zal met de grote waarheid van al jullie religies resoneren en toch zal zij zaken openbaren die nooit eerder geopenbaard zijn. Het is een Boodschap voor het individu dat worstelt om de waarheid te zien en te kennen. En het is een Boodschap aan de hele wereld, die de Grote Golven van verandering tegemoet treed.

Het is geen kwestie van positief of negatief zijn. Het is een kwestie van of je wel of niet kunt zien, of je de ogen hebt om te zien en de oren om te horen. Het is geen kwestie van politieke oriëntatie of ideologie of denkwijze. Het is een kwestie van of je of kunt zien of antwoorden – niet alleen op de gebeurtenissen van deze dag, maar op de komende gebeurtenissen, de gebeurtenissen die jouw kant op komen, de conditie van de wereld die onder jouw voeten verandert en die de wereld al in zo’n mate veranderd heeft dat je in een ander soort wereld leeft en een ander soort wereld tegemoet treed.

Het is niet de wereld van jouw ouders of jouw overgrootouders. Het is niet de wereld waarop de beschaving is gebouwd en veiliggesteld. Het is niet de wereld waarin de menselijke theorie en filosofie over de eeuwen heen geëvolueerd zijn. Het is een andere, moeilijkere en meer onzekere wereld – een wereld van achteruitgang, een wereld van verandering, een wereld die zelfs geleerden niet volledig zullen kunnen begrijpen, een wereld die nu de jouwe is.

Je zult een hogere intelligentie nodig hebben om in deze wereld je weg te vinden. Je zult de kracht van Kennis binnenin het individu nodig hebben om te weten en te zien wat er gedaan moet worden. Je zult een grotere samenwerking tussen de volken en naties nodig hebben, anders zal het gevolg catastrofaal zijn.

De Nieuwe Boodschap levert de sleutel en de ontbrekende elementen. Zij zal niet alles adresseren. Zij zal niet elk probleem oplossen. Zij zal niet elke vraag beantwoorden. Natuurlijk niet. Maar zij zal jou de prioriteiten van je leven en de prioriteiten van de toekomst geven. Zij zal jou in staat stellen om je voor te bereiden op zaken die je nog niet kunt zien en nog niet kent. Zij zal jouw de kracht geven om je ideeën en overtuigingen te herzien. Zij zal jouw de kracht van het inzicht teruggeven en daarmee de ogen om te zien en de oren om te horen.

Niet iedereen zal dit ontvangen. Niet iedereen zal antwoorden. Niet iedereen zal de Nieuwe Boodschap leren en staven. Zeker niet. Maar velen zullen moeten – in leidende posities, in de bevolking, in verschillende landen, verschillende culturen, verschillende religies – omdat dit een Boodschap voor de wereld is.

Het is niet een Boodschap voor een land. Het is niet een Boodschap voor een bepaalde tijd of een bepaalde gebeurtenis. Het is geen reactie op religie. Het is geen verwerping van religie. Het is geen verwerping van bestuur. Het is geen verwerping van het bestaande, maar een waarschuwing, een zegening en een voorbereiding voor het leven en voor vooruitgang in een andere wereld.

Je kunt niet vertrouwen op wat eerder gebeurd is. Zelfs de natuur is zo ontwricht dat je op bepaalde zaken niet kunt vertrouwen. Naties zullen het economisch moeilijk hebben. Er zal groei zijn, maar alleen tijdelijk. En de noden van de menselijke familie zullen haar capaciteit zo ver te boven gaan, of lijken te gaan, dat het elke vooruitgang die je kunt maken zal verpletteren.

Dit zal een verandering in prioriteit teweeg brengen. Veiligheid zal nu niet slechts het beschermen van een natie tegen de ander zijn. Het zal het waarborgen van de stabiliteit van grote delen van de bevolking zijn. Iedereen zal hier in meer of mindere mate bij betrokken moeten worden. Het is niet slechts een zaak voor regering of bestuur. Het is heel de wereld.

Veel mensen zullen omkomen in deze grote overgang. Maar de verliezen kunnen beperkt worden en de tragedies kunnen verlicht worden. Als de mensheid de Grote Golven van verandering wil overleven en in een positie wil verkeren om een nieuwe en coöperatievere wereld op te bouwen – niet een wereld gebaseerd op eindeloze groei en uitbreiding, maar op stabiliteit en veiligheid voor de mensen van de wereld – , dient iedereen mee te werken. Het zal een toekomst zijn die erg verschilt van het verleden en erg verschilt van de wereld die je op dit moment ziet.

Alleen God weet wat er over de horizon aankomt. Maar je hebt ogen gekregen om te zien en oren om te horen, zodat je het bewijs hiervan kunt zien, vandaag en morgen en in de dagen die volgen. Je wordt niet gevraagd om te geloven, maar om op te letten, om je geest te zuiveren, je open te stellen. De minst ontwikkelden onder jullie kunnen zien dat de winden veranderen, terwijl de deskundigen blijven discussiëren over werkelijkheden uit het verleden. Het is geen kwestie van intellectuele genialiteit. Het is een kwestie van aandacht en helderheid, visie en scherpzinnigheid.

Velen zullen falen. Velen zullen ontkennen. Velen zullen de realiteit mijden, want dit is een van de grote zwaktes van de mensheid. Daarom zullen degenen die sterk zijn, degenen die helder zijn, degenen die kunnen zien, degenen die toegewijd zijn aan het dienen van een veranderende wereld, in de toekomst steeds belangrijker worden, welke positie in cultuur en maatschappij ze ook zullen bekleden.

Daarom moet de Openbaring gegeven worden. Zij is geen menselijke uitvinding. Zij is niet het product van het denken of voorstellingsvermogen van een iemand. Nauwelijks. Het is geen revolutie tegen het religieus denken zoals dat vandaag de dag bestaat. Zij is volledig nieuw. Zij komt niet om te veroordelen maar om correcties aan te brengen en om jou de scheppingskracht te geven. Zij is een Boodschap voor de wereld.

De donkere wolken nemen toe. De moeilijkheden van de mensheid escaleren. Regeringen zullen in het aangezicht hiervan impotent raken tenzij ze geleid worden door een grotere visie en een groter betrokkenheid.

De mensheid is nog steeds op aan het komen uit een primitieve staat, een stammenstaat, in een wereldgemeenschap. Het is een erg moeilijke en gevaarlijke transitie, maar zij moet gebeuren, zoals zij in alle werelden in het universum moet gebeuren waar zich intelligent leven heeft ontwikkeld.

Jullie worden nu geconfronteerd met deze belangrijke en moeilijke transities, van oorlogszuchtige gemeenschappen naar een wereldgemeenschap – een gemeenschap gebaseerd op noodzaak en niet slechts ideologie, een gemeenschap gebaseerd op het beveiligen en beschermen van de wereld tegen ineenstorting van binnenuit en haar beschermen tegen buitenaardse interventie vanuit het universum om jullie heen.

Het is een andere wereld dan de wereld waar je vandaag aan denkt, maar het is een wereld in harmonie met de natuur, want de natuur is niet veranderd. De wereld is veranderd, maar de mensheid is niet mee veranderd. En nu betreden jullie nieuw territorium. Vreemd en gevaarlijk is het. Zij vereist grote behoedzaamheid als je verder de toekomst ingaat.

Wat zal de menselijke perceptie leiden? Wat zal de beslissing van mensen voeden? Daarom is er een Nieuwe Openbaring, in de wereld gebracht door een man met een kleine groep assistenten. Hij is de Boodschapper voor deze tijd, maar hij zal niet aan de verwachtingen van een supermens voldoen. Hij zal geen magische krachten bezitten. Hij zal niet charismatisch zijn. Hij zal niet onderhoudend zijn. Maar hij is de Boodschapper en het is zijn leven dat het voertuig voor de overdracht van een Nieuwe Boodschap van God is geweest.

Ontvang dan. Luister. Stel jullie open. Jullie kunt de toekomst niet navigeren zonder deze grotere Openbaring. Jullie zullen niet voorbereid zijn. Jullie zult niet tijdig je voorbereidingen treffen. Jullie zullen niet in staat zijn anderen ervan te overtuigen dat ze moeten antwoorden.

God houdt van de wereld en heeft de mensheid op belangrijke keerpunten grote Leerstellingen gegeven om de menselijke beschaving te vestigen en de mensen te bevrijden van hun stammenidentiteit, om de beschaving in staat te stellen zich ontwikkeld en te groeien ondanks haar vele tragedies en fouten.

Nu bewegen jullie van een beschaving naar een wereldgemeenschap, want alleen dit zal echte veiligheid bieden en de menselijke familie in de toekomst beschermen. Dit is een transitie waar slechts enkelen op dit moment op een constructieve manier aan kunnen denken. Maar het is jullie bestemming.