De Zegen

De Zegen rust op de mensheid, want dit is een tijd van Openbaring. Dit is de tijd waarin de mensheid een groot geschenk ontvangt, een groot geschenk om haar zin en richting te geven in het aangezicht van de moeilijke en onzekere tijden die komen gaan.

Dit is de tijd waarin de mensheid een groter begrip van haar spiritualiteit, een oproep tot eenheid en samenwerking en haar bestemming ontvangt – zowel binnen deze wereld als buiten deze wereld binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Want de mensheid heeft een belangrijke mijlpaal bereikt, een mijlpaal van waaruit geen weg terug bestaat. Het is een mijlpaal die anders is dan alle andere mijlpalen die de mensheid ooit eerder als geheel heeft bereikt.

Nu moeten jullie een volk van de wereld worden – niet slechts een volk van een natie of stam of groep. Want jullie komen op in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar iedereen die jullie eventueel tegenkomen en iedereen die jullie op dit moment gadeslaan jullie beschouwen als het volk van de wereld.

Hier gaan jullie een groter panorama van leven binnen en gaan jullie een concurrerend milieu binnen dat groter is dan alles wat jullie je voor zouden kunnen stellen. Hoe jullie jezelf hier gedragen, hoe jullie je onderlinge relaties voeren, hoe jullie aankijken tegen jullie positie in het universum – leggen allemaal een enorm gewicht in de schaal bij het bepalen van jullie toekomst en hoe jullie bestemming binnen deze Grotere Gemeenschap vervuld zal worden en zelfs of zij vervult kan worden.

Jullie hebben de grote mijlpaal bereikt waar jullie de macht hebben om de levensverzorgende hulpbronnen van deze wereld te vernietigen en de mensheid in een permanente staat van verval te storten.

Jullie hebben de macht om met elkaar te wedijveren, zoals jullie dat altijd hebben gedaan, om de mensheid in deze grote staat van verval te drijven. En toch hebben jullie de macht om een andere weg te kiezen, een weg uit een dilemma dat alleen maar moeilijker en onhandelbaarder zal worden naarmate de tijd verstrijkt.

Wat jij als een individu zult doen, wat jij als deel van een grotere groep en een grotere natie zal doen, zal bepalen welk van deze twee belangrijke keuzes jij zult maken. Als je doorgaat je te gedragen zoals je dat in het verleden hebt gedaan, hetgeen je gewoonte is, dan is je toekomst voorspelbaar en uitermate somber.

Als je echter een andere weg kiest, dan kan je een nieuw begin maken en kan je een grotere belofte tot uitdrukking brengen die binnenin het hart zetelt van iedereen die hier verblijft.

De Zegen hier is om deze grotere belofte voort te brengen. Zij begint natuurlijk binnenin het individu maar trekt zich uit tot voorbij de menselijke familie.

Dit heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld geroepen, want alleen een Nieuwe Boodschap van God kan zo’n Zegen bevatten. Alleen zij heeft de kracht om de grotere wijsheid en het grotere mededogen op te roepen dat de Schepper van alle leven in elke persoon geplaatst heeft.

Er bestaat geen individu, er bestaat geen filosofie, er bestaat geen denkwijze die zulk een roeping kan genereren. Dat moet van de Schepper van alle leven komen. Dat moet van de God van heel de Grotere Gemeenschap komen – de Ene God, de Ene Bron, wiens Engelen over de wereld waken, maar wiens Kracht zich uitstrekt tot ver buiten het voorstellingsvermogen van de mensheid.

God heeft binnen elke persoon het zaad van Kennis geplaatst zodat er op deze roeping gereageerd kan worden. Deze Kennis is een grotere intelligentie binnen ieder individu die wacht op ontdekking, maar zijn hele bestaan staat in relatie tot de Schepper van alle leven.

Het is geen hulpbron die je voor jezelf kunt gebruiken om jezelf te verrijken of om voordeel ten opzichte van anderen te behalen. Want Kennis zal deze dingen niet doen. Haar doel en haar realiteit zijn om te antwoorden op de Schepper van alle leven en om te antwoorden op de grote roeping die uitgaat terwijl de mensheid dichterbij deze grote mijlpaal in haar bestaan komt.

Want het is op dit belangrijk keerpunt dat de mensheid voor succes of mislukking zal kiezen bij het tegemoet treden van de enorme moeilijkheden in de wereld en bij het tegemoet treden van tegenwerkende en concurrerende krachten uit de Grotere Gemeenschap zelf die hun voordeel willen doen met een worstelende en verdeelde mensheid.

Veel mensen over de hele wereld voelen een groot ongemak, een groot onbehagen over de conditie van de wereld en maken zich grote zorgen over haar toekomst en over de toekomst van de mensheid. Ze proeven en voelen en weten dat ze in een tijd van grote kracht leven, een tijd die het lot en het gevolg voor de mensheid zal bepalen.

Dit is niet zozeer een intellectueel begrip als een diepgewortelde ervaring, een krachtige herkenning, een aangeboren gevoel van bewustzijn – dat allemaal van Kennis binnenin hen stamt.

Er valt niet te ontsnappen aan deze grote tijd, dit belangrijk keerpunt. Je kunt je niet meer verliezen in jouw fantasieën en jouw individuele bezigheden. Want als je deze grote tijd, deze belangrijke mijlpaal en deze tijd van Openbaring blind en zelf-geobsedeerd binnentreed, zal je niet in staat zijn om te zien, te weten en je voorbereidingen te treffen.

Je kunt voor verlossing tot God bidden. Je kunt tot God bidden voor de Zegen. Maar de Zegen en de verlossing zijn al binnenin jou geplaatst – binnenin Kennis binnenin jou, die de tijd afwacht tot je de volwassenheid zult hebben, dat je de behoefte zult hebben, dat je het begripsvermogen zult hebben dat een beroep op zo’n kracht binnenin jou gedaan moet worden, gevolgd moet worden, boven alles geëerd moet worden.

Want dit is jou relatie met God en de aandrang die je in jezelf voelt is de roeping van God – de roeping om wakker te worden, om gewaar te worden en te reageren.

Denk niet dat jouw leven zonder jouw deelname meer vooruitzicht zal bieden. Denk niet dat je door de grootste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis heen kunt slapen en verwachten dat je kunt profiteren van de veranderende omstandigheden om je heen. En denk niet dat je vrede en gelijkmoedigheid kunt vinden door te proberen de grote tijden waarin je leeft te negeren. Want er zal daar geen vrede en gelijkmoedigheid bestaan. Er zal daar geen comfort en troost bestaan.

Jij leeft in een tijd van Openbaring. Je leeft in een tijd waarin de mensheid geconfronteerd wordt met haar belangrijkste mijlpaal, haar grootste uitdagingen, haar grootste gevaren en toch haar ene grote kans om menselijke samenwerking en eenheid te bewerkstelligen in het aangezicht van ernstige en grimmige omstandigheden.

Om dit zelf te zien en te weten moet je in staat zijn je eigen ontkenning te overwinnen. Je moet in staat zijn de conditionering van je cultuur te overwinnen. Je moet in staat zijn je eigen voorkeuren en je eigen verlangen om te ontsnapping te overwinnen. Misschien denk je dat dit niet mogelijk is, maar de kracht van Kennis in jou zal je in staat stellen om dit te doen en anderen in staat stellen om dit te doen.

De roeping gaat nu uit. Een Nieuwe Boodschap van God is in de wereld. De Boodschapper is in de wereld. Hij is nu voorbereidt om de Nieuwe Boodschap te presenteren. Zij bevat de Zegening. Zij bevat de Waarschuwing. Zij bevat de Voorbereiding.

Zij is niet hier om de religies van de wereld te vervangen maar om hun gemeenschappelijke basis te versterken, om ze van misvattingen te ontdoen en om ze kracht en zin te geven zodat ze een toekomst kunnen hebben – zowel in de wereld als in de Grotere Gemeenschap van leven waarin de mensheid nu opkomt.

In het aangezicht van deze grote mijlpaal zullen jullie regeringen geen antwoord hebben. Jullie filosofen zullen geen antwoord hebben. Misschien zullen mensen een deel van de oplossing zien en dit tot uitdrukking proberen te brengen en dat is nodig, maar het antwoord moet vanuit een grotere kracht in jullie komen en een Grotere Kracht voorbij jullie.

Want wat nodig zal zijn is een belangrijke verschuiving in menselijk begrip en een verandering in het menselijke gedrag. Deze zaken moeten door een Grotere Kracht en een groter antwoord binnenin jou en binnenin mensen over de gehele wereld afgedwongen worden. Niet iedereen hoeft te antwoorden, maar voldoende mensen op veel plaatsen zullen deze roeping en deze response moeten ervaren.

Er is weinig tijd. Het is nu geen tijd om lusteloos of besluiteloos te worden. Er is geen luxe in het onwetend en dwaas blijven in het aangezicht van de Grote Golven van verandering.

Want er is een Grotere Duisternis in de wereld. Het is een Duisternis moeilijker te doorgronden en met grotere consequenties dan alles wat de mensheid ooit eerder tegemoet is getreden.

Zij komt de wereld binnen in een tijd dat de mensheid zeer kwetsbaar is – , terwijl je uitziet op een wereld in verval en terwijl je voor de belangrijke beslissing staat waarin de mensheid ofwel kiest voor de weg van zelfvernietiging – een weg die voortvloeit uit concurrentie, conflict en oorlog – ofwel dat de andere weg, het andere pad, herkend en opgeëist en vereist en tot uitdrukking gebracht zal worden – , een weg naar samenwerking en eenheid in het aangezicht van groot gevaar.

Veel mensen overal in de wereld beginnen het bewijs voor dit grote gevaar te zien, maar mensen slapen nog steeds, dromen van hun eigen persoonlijke vervulling, onbewust en niet lettend op de Grote Golven van verandering die reeds over de wereld rollen.

Daarom zal het noodzakelijk zijn voor degenen die kunnen reageren om volledig te reageren – om de grote dreiging te herkennen, om de grote waarschuwing te horen en om de grote Zegen van de Schepper van al het leven te ontvangen.

Er bestaat een antwoord voor de mensheid, maar het is geen antwoord dat de mensheid volledig zelf kan verzinnen. Want het antwoord moet de kracht hebben om mensen in een grotere dienstbaarheid voor elkaar te roepen. Zij moet de kracht hebben om de psychologische, sociale en politieke ideologieën en tendensen te overschrijven, die de mensheid tegen zichzelf blijft opwerpen. Het moet een kracht zijn, sterk genoeg om compassie, tolerantie en vergeving in de menselijke familie op te wekken.

Het is niet slechts een reeks ideeën. Het is de kracht van verlossing. Het is de roeping van God en een antwoord van Gods Schepping – een antwoord in mensen, een antwoord in jou.

Ontvang daarom de Zegen. Je zult niet in staat zijn om het intellectueel te begrijpen, maar je kunt het voelen en weten dat het zuiver is. Je kunt het bezielende antwoord in jezelf voelen.

Eer dit antwoord en sta toe dat het in jouw bewustzijn verschijnt. Sta toe dat het jou voorwaarts leidt. Het is de leiding die de Schepper voor jou verzorgd. Zij heeft in jou geslapen zoals jij om haar heen hebt geslapen.

Nu moet ze wakker worden, want de tijd voor haar opkomst is gekomen. Nu moet je met een heldere en objectieve blik de wereld inkijken. Nu moet je de kinderachtige en dwaze vooringenomenheden opzij zetten die jou alleen maar zwak en blind en kwetsbaar kunnen houden.

Dit is een tijd van Openbaring. Zulke tijden komen zeer zelden – op grote keerpunten voor de menselijke familie, op erg kansrijke momenten waar de Schepper van al het leven de mensheid een grotere Wijsheid en Kennis kan geven en een nieuwe infusie van inspiratie en spirituele kracht.

Dit is jouw tijd. Dit is de tijd waarvoor je bent gekomen. Want je bent niet heel de weg tot in deze wereld gekomen, met de hulp van de Engelenschare, om hier alleen maar als consument te verblijven – om alleen maar een nest voor jezelf te bouwen, om alleen maar jezelf te verrijken en omwille van deze verrijking met anderen te worstelen.

Hoewel dat misschien op dit moment de realiteit van je leven is, is dit niet jouw grotere realiteit. Die is om iets in de wereld te brengen dat kostbaarder is, iets dat de wereld zichzelf niet kan geven en toe te staan dat dat geschenk jouw leven hervormt en jouw leven opnieuw naar dienstbaarheid aan de mensheid en naar dienstbaarheid aan het leven in deze wereld leidt.

Een doel moet echter door een grotere roeping en een belangrijkere reeks omstandigheden geactiveerd worden. Kruip daarom niet weg voor de Grote Golven van verandering die gaan komen, maar zie ze onder ogen. Je zult in hun schaduw angstig en onzeker zijn, maar hun realiteit zal ook een spirituele kracht in jouw doen ontsteken en deze spirituele kracht zal naar voren treden vanwege de roeping, vanwege de Zegen.

Want God roept nu iedereen die slaapt om te ontwaken uit hun dromen van ellende en vervulling, om te reageren op deze belangrijke tijd en om die geschenken aan een worstelende mensheid te geven waarvoor zij in de wereld gestuurd zijn – een mensheid wiens toekomst grotendeels bepaald zal worden in de paar jaren die komen gaan. Dit is de Zegen.

Misschien bid je tot God voor veel zaken. Misschien vraag je om behoed te worden. Misschien bid je voor kansen en voordeel. Misschien bid je voor het welzijn van je familieleden en geliefden. Maar er bestaat geen groter antwoord dat jij zou kunnen geven en er bestaat geen groter geschenk dat gegeven zou kunnen worden dan de Zegen. Want de Zegen reageert op een veel grotere vraag die van binnenuit komt, vanuit de behoefte van jou ziel. Het is een communicatie ver buiten het bereik van het intellect of de noden van het moment. Zij zorgt voor veel meer dan je geleerd hebt te vragen.

Het is een weg. Het is een pad. Het is een bewustzijn. Het is een reis. Het is een berg die beklommen moet worden. Dat is de Zegen.

Dat zal je leven opnieuw ordenen en haar betekenis geven. Dat zal je denken organiseren en je een ontsnapping bieden uit de ambivalentie en chaos.

Dit zal, ongeacht jouw omstandigheden, de Zegen in je leven brengen, zodat anderen het kunnen zien en het kunnen voelen en erop kunnen reageren. Zij is ondefinieerbaar. Zij is onuitsprekelijk. Toch heeft zij de kracht om alle grotere beloningen naar de menselijke familie te brengen.

Het is alleen de Zegen die de mensheid voor kan bereiden en beschermen. Het is alleen de Zegen die jou het pad door de komende onzekere en moeilijke tijden zal geven. En het is alleen de Zegen die jou voor kan bereiden op de Grotere Duisternis die in de wereld is – de Grotere Duisternis die de kracht heeft om de toekomst te bepalen van elke persoon en elke toekomstig persoon in deze wereld.

Dit is een tijd die die erom vraagt dat menselijke eenheid en menselijke kracht en menselijke wijsheid naar voren komen. Want jullie worden nu geconfronteerd met zowel competitie van voorbij de wereld, als met desastreuze omstandigheden binnen de wereld. Het is een reeks omstandigheden ongekend in het bestaan van de mensheid.

Denk niet dat zo’n realiteit zich in een verre toekomst bevindt of dat je er nu niet mee te maken hebt. Tenzij je de grote uitdaging kunt zien, zal je grote de nood niet voelen. Als je de grote nood niet kunt voelen, zal je de Zegen niet herkennen. Je zult de nood voor de Zegen niet voelen. Je zult niet zien dat zonder de Zegen de mensheid een periode van aanhoudend verval binnen zal gaan onder zware en enorm problematische omstandigheden.

God begrijpt het dilemma van de mensheid, zelfs als de mensheid het zelf niet kan herkennen. God kent de behoefte van jouw ziel, zelfs als je het nog niet ten volle in jezelf kunt voelen. God weet wat er voor de mensheid aan staat te komen en roept de mensheid op zich voor te bereiden – om wakker en bewust te worden – zich voor te bereiden.

Gods Wil en menselijke beslissing zijn niet hetzelfde. Het uitkomst ligt daarom bij mensen. De Schepper heeft het grote geschenk van Kennis al gegeven. De Engelen waken over de wereld. Maar de uitkomst ligt in de handen van het volk.

Mensen kunnen kiezen – zoals veel andere rassen in de Grotere Gemeenschap sinds onheuglijke tijden hebben gekozen – om te falen, om in verval te raken, om onder de overreding en dominantie van andere krachten te vallen. Dit is talloze malen gebeurt zowel binnen jullie wereld als binnen de immense uitgestrektheid van het universum.

Wat God wil en wat mensen voor zichzelf kiezen en willen is niet hetzelfde. En dat is het probleem. Dat is het raadsel. Dat creëert de grote Afscheiding. Dit maakt het voor jou onmogelijk om Kennis in jezelf te volgen. Dit houd mensen blind, dwaas en destructief gedrag voortbrengend. Daarom, als je het probleem kunt herkennen, dan plaats je jezelf in een positie om de oplossing te herkennen.

De Roeping moet van God komen. Het antwoord bevind zich in Kennis binnenin je en Kennis binnenin iedereen. Er bestaat geen competitie en conflict tussen deze Kennis, aangezien het in iedereen bestaat. Hoe zeer dit verschilt van jouw theorieën en ideeën, jouw voorschriften en de voorschriften van jouw samenleving.

Uiteindelijk moet de mensheid moedig actie nemen en moeilijke beslissingen nemen. Maar de Roeping is er.

Jouw beslissingen en jouw acties moeten de Zegen volgen en er niet aan vooraf gaan. Sta jezelf toe het geschenk van de Zegen te ontvangen en dan zal je ,stap voor stap, weten wat te doen – welke reeks handelingen je moet verrichten, de drempels waar je over heen moet en de veranderingen die je moet bewerkstelligen in jouw denken en jouw eigen omstandigheden. Actie en begrip volgen de Zegen.

Om te geven moet je ontvangen. Om te weten moeten je ogen eerst geopend zijn. Om de kracht en de moed te hebben om te antwoorden moet je de nood zien en de grootsheid van de tijden waarin je leeft voelen.

Je moet jouw geest en jouw emoties voorbereiden. Je moet jezelf voorbereiden om de Zegen te ontvangen en het grotere antwoord binnenin jezelf te ervaren, de grote roeping gericht tot Kennis in jou. Je moet toestaan dat deze Kennis langzaam tevoorschijn komt, zonder te proberen haar te controleren of te domineren of op enige manier te manipuleren.

Op deze manier krijgt de Zegen vorm binnenin jou en groeit verder in jou. Want de Zegen is geen tijdelijk iets. Het is niet iets dat je ervaart als een bliksemschicht. Zij verlicht het landschap bij nacht niet slechts gedurende een seconde.

Zij begint een proces van tevoorschijn komen. Zij begint een proces van vernieuwing. Zij begint het proces van verlossing dat het restant van jouw leven hier kan sturen en vervullen. Zo is de grote nood van de mensheid en zo is de grote nood van jouw ziel en van iedereen die hier verblijft.

Moge nu de kracht van de Zegen en moge de ernst van jouw situatie zich op de meest krachtige manier aan jouw openbaren. En moge jij door de initiële gevoelens van angst, onzekerheid en tekortkoming heenkomen om te antwoorden en toe te staan dat de reactie in jouw leven gebeurt, zoals zij vandaag, morgen en elke volgende dag zal doen. Want dit is de tijd van Openbaring. En jij bent hier tijdens de tijd van Openbaring.
De Zegen in PDF