De wereld moet Gods Nieuwe Boodschap ontvangen


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 1 januari 2015
te Alexandrië, Egypte

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 13

God weet wat er aan staat te komen voor de wereld. God kent de conditie van de wereld en haar mensen. En de Aanwezigheid der Engelen die toezicht over deze wereld houd slaat elk moment gade.

Wat je grotere noden zijn, zowel op dit moment als in de tijden die komen, is geen geheim voor degenen die over jou waken.

Je kunt deze dingen niet zien, want je kent jezelf niet volledig. Je weet niet waarom je in de wereld gestuurd bent, of waar je op dit moment zou moeten zijn en waarom je op dit moment daar niet bent. Je kunt niet zien wat er over de verre horizon aankomt, jou kant opkomt. Maar zij die over jouw waken en de Heer van het universum weten deze dingen.

Mensen zijn gebonden door hun overtuigingen en hun veronderstellingen. Ze zijn gebonden door de interpretatie van religies uit het verleden, die het zelfs nog moeilijker voor ze maken om te begrijpen dat God weer gesproken heeft voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid.

Alles wat God ooit in de grote Boodschappen aan de wereld gegeven heeft, gegeven ten tijde van grote nood en gelegenheid, is gegeven voor de vooruitgang en de bescherming van de mensheid.

Je realiseert je niet dat je in een wereld binnen de Grotere Gemeenschap van leven leeft, waar veel bedreigingen van de menselijke vrijheid en soevereiniteit bestaan. Je ziet het grote plaatje van je leven niet of waarom je in deze tijd in de wereld gestuurd bent, om de wereld onder deze omstandigheden te dienen. Maar de Hemel kan deze zaken zien, die jij, levend in jouw staat van Afzondering, niet kunt zien.

Je wordt verder verblindt door jouw veronderstellingen en overtuigingen, jouw opvattingen en veroordeling van anderen.

Mensen leven voor het moment. Ze zijn vergeten dat ze ook voorbereidingen moeten treffen voor de toekomst. Zoals alle intelligente schepsels op aarde, moeten ze deze twee dingen doen.

Maar God weet wat komen gaat. God weet wat de mensheid in deze tijd nodig heeft. God weet dat jij, als een individu, jouw groter doel om te komen en waarom je gestuurd werd en wat je hier moet bereiken, moet herkennen, hetgeen jouw begripsvermogen te boven gaat.

Want jouw intellect is niet groot genoeg om grotere zaken van deze aard, te bevatten. Het is een perfect mechanisme om door de wereld van veranderende omstandigheden te navigeren, maar het kan jouw leven voorbij tijd en ruimte en de grotere krachten die jouw dirigeren en jou hier naartoe gestuurd hebben en voor jou het groter doel om hier te zijn bevatten, niet begrijpen.

Nu heeft God weer gesproken, een Openbaring gevend, groter en uitgebreider dan alles wat eerder aan de menselijke familie gegeven is, nu gegeven aan een geletterde wereld van wereldomvattende communicatie en groeiend wereldbewustzijn, nu gegeven in een tijd als de wereld een staat van achteruitgang binnengaat – verminderende hulpbronnen, een in verval rakend milieu, een veranderende atmosfeer allemaal in werking gezet door menselijke onwetendheid, hebzucht en corruptie.

Dus staat de mensheid blind op de drempel van enorme verandering die het aangezicht van de wereld zou kunnen veranderen, de grootste verandering die ooit voor de mensheid als geheel is gekomen.

Maar mensen leven in het moment en zien de tekens van de wereld niet. Ze horen de tekens in henzelf niet – die hen waarschuwen, hen alarmeren, hen vertellen zich terug te houden, hen vertellen iets te herzien zodat ze een moment van inzicht kunnen hebben, een moment van helderheid, zodat ze een moment kunnen hebben om een grotere stem te horen die God in hen geplaatst heeft, de stem van Kennis.

Diep onder het oppervlak van de geest zit zij. Ze probeert je ergens naar toe te brengen, om je voor te bereiden op grotere dienstbaarheid in de wereld en om je voor te bereiden op een wereld van monumentale verandering en beroering.

God heeft nu tot de hele wereld gesproken, niet tot een kleine groep, niet tot een religie alleen, niet tot een religieuze traditie, niet tot een ontwikkelde klasse van mensen, maar iedereen van alle rangen en standen van de gemeenschap, in alle gemeenschappen.

Want de wereld moet Gods Nieuwe Openbaring horen, anders zal ze zich niet voorbereiden op de belangrijke toekomst, voor de nieuwe wereld die ze net begint te ervaren. Ze zal haar aanhoudende conflicten niet beëindigen, maar de wereld zelfs verder degraderen, de mensheid steeds verder in duisternis en verwarring werpen.

De wereld moet Gods Nieuwe Openbaring horen. Want de grote tradities uit het verleden waren niet bedoeld om de mensheid voor te bereiden op deze grote mijlpaal in jullie evolutie. Zij kunnen jullie niet voorbereiden op een universum vol met intelligent leven. Zij kunnen jullie niet voorbereiden op een wereld in verval, een wereld die alles zal veranderen wat je ziet en kent.

Ze werden op verschillende tijdstippen in de geschiedenis gegeven om menselijke beschaving op te bouwen, om ware menselijkheid op te bouwen en te versterken, ware menselijke ethiek en hoge principes. Hoewel velen niet in staat waren deze zaken te volgen, moesten ze in het leven geroepen worden, of de mensheid zou voor altijd een primitief, gewelddadig, zelfvernietigend ras blijven, een prachtige wereld aftakelen, die zo zeldzaam is in een universum van dorre planeten en ongastvrije plaatsen.

De wereld moet van Gods Nieuwe Openbaring horen want zij alleen bevat de sleutel tot jullie toekomst, tot jullie veiligheid, tot menselijke eenheid, doel en samenwerking. Er zijn te weinig mensen in de wereld die deze zaken in voldoende mate waarderen om in staat te zijn de koers die jullie voor jullie zelf uitzetten te veranderen en aan te passen, zelfs op dit moment. Het moet van God komen – jullie Bron, de Schepper van alle leven, de Schepper van alles.

Maar hiervoor moet je met nieuwe oren horen. Je moet met een open hart luisteren. Als je dit verwerpt, dan verwerp je God die jij claimt te prijzen en in te geloven. Je verwerpt het bewustzijn dat Gods plan groter is dan maar een Openbaring op één gegeven moment in de geschiedenis.

Want alle Boodschappers kwamen van de Samenkomst der Engelen en ze dienen allemaal een Groter Plan voor de mensheid – om menselijke beschaving op te bouwen, om menselijke eenheid en samenwerking te bevorderen, om de mensheid te onderwijzen door wijsheid en door haar technologie, hoe een prachtige wereld duurzaam te houden en niet te plunderen tot in een staat van totaal verval.

Het is een Groter Plan. Zelfs vanaf het begin moest zij jullie voorbereiden op jullie toekomst in de Grotere Gemeenschap van leven in het universum. Maar eerst moet zij [de mensheid] een levensvatbare beschaving worden. Zij moet hogere ethiek en principes hebben om een vrije wereld te zijn en enige vrijheid in het universum te hebben waar vrijheid zo zeldzaam is.

Het Plan is er steeds geweest. Het is niet veranderd, maar heeft zich alleen aangepast aan veranderende omstandigheden en aan verschuivende momenten van geschikte gelegenheid.

Jij kunt dit niet zien, jij die in het moment leeft, jij die begrensd is door een wereld die je niet begrijpt, jij die leeft in jou gedachten en overtuigingen en vermaningen, maar de grotere Aanwezigheid nog niet kunt voelen die bij je verblijft en die jouw Bron, jouw doel en jouw bestemming is.

Het is noodzakelijk dat de wereld Gods Nieuwe Openbaring hoort. Want alleen God weet wat komt. Alleen God weet hoe je je kunt voorbereiden. Alleen God begrijpt jou beter dan jij jezelf begrijpt. Alleen God kent de ware conditie van de mensheid en wat de mensheid doen moet om zichzelf te beschermen voor de ineenstorting van binnenuit en voor het risico van onderwerping van buitenaf.

Zit niet achter jouw Heilige Schrift en ontken dit, want dit is het voortgezet werk van God in de wereld. Dit vervult het werk van Mohammed en Jezus en Boeddha en de andere grote Leraren – bekend en onbekend, herkend en niet herkend – in de geschiedenis van deze wereld, met wie je zelfs nog niet volledig gekend bent.

Wees niet arrogant en dwaas, of je zult falen in het aangezicht van de Grote Golven die komen. En je zult je niet voorbereiden op de confrontatie met een universum vol intelligent leven, een confrontatie die al plaats vindt door krachten die hier zijn om profijt te trekken uit een zwakke en argeloze mensheid.

Het gevaar neemt met de dag toe. De Grotere Duisternis is in de wereld.

De mensheid vernietigd haar fundament in deze wereld met ongekende haast en dwaasheid – niet in staat zich te beheersen, niet in staat de koers te wijzigen, niet in staat om tegemoet te komen aan de grotere nood van mensen waar dan ook, niet in staat of niet bereid om te doen wat gedaan moet worden om de toekomst van de mensheid onder een ander soort omstandigheden veilig te stellen.

Jullie kunnen jezelf niet voorbereiden. Jullie hebben nu nog niet de moed. Jullie zien de noodzaak niet in. Jullie herkennen de tekens nog niet. Jullie hebben nog geen onderlinge samenwerking, tussen jullie, tussen jullie naties, tussen jullie religies, die nu afzakken in steeds toenemende chaos en verdeeldheid tussen elkaar en zelfs intern.

Het is niet dat jullie hulpeloos zijn. Het is alleen dat jullie onverantwoordelijk zijn. Het is niet dat jullie geen sterke punten en bekwaamheden hebben. Het is dat jullie verdwaald zijn in een wereld van angst en verlangen, conflict, armoede en ontbering – een wereld die jullie gecreëerd hebben.

Jullie kunnen God hiervan niet de schuld geven. Jullie kunnen God zelfs niet de schuld geven van de natuurrampen – de droogten, de orkanen, de epidemieën – want dit maakt allemaal deel uit van een natuur in werking, die tijdens het begin van de tijd in beweging is gezet.

Dus de aanwezigheid der Engelen waakt over jou en alle anderen hier om te kijken hoe jullie je zullen aanpassen, om te kijken welke keuzes jullie zullen maken. Ze hebben jullie de vrijheid gegeven om in Afzondering te leven. Ze hebben jullie zelfs de vrijheid gegeven om te falen. Maar ze hebben jullie ook de kracht en richting gegeven om te slagen – als jullie kunnen antwoorden, als jullie deze grotere begeleiding kunnen beantwoorden, of jullie Kennis binnenin jullie zelf kunnen beantwoorden, die nog steeds verbonden is met God.

He Heer van dit universum en andere universums en van de Schepping, de tijdloze Schepping buiten alle fysieke manifestatie, zorgt niet fysiek of persoonlijk voor jou. Dat moet de Samenkomst doen. Want er zijn ontelbare rassen in het universum en elk moet een Samenkomst hebben om toezicht op hen te houden.

Het is een Plan op een schaal waar je onmogelijk over na kunt denken. Zo groot, zo immens, zo omvattend, zo perfect, dat alleen God dat zou kunnen. Alleen God kan de Afgezonderden terugvorderen via de kracht van Kennis die binnenin al het bewuste leven geplaatst is.

Je hebt nu de gelegenheid om deze dingen te begrijpen in een veel verder gevorderde en complete Openbaring. Want je begrijpt nog niet hoe God in de wereld werkt, werkt door mensen van binnen naar buiten – door dienstbaarheid, door contributie, door vergeving en door constructief en medelevend gedrag.

Jouw ideeën over God zijn ontstaan uit Leringen uit de oudheid. Ze zijn onvolledig, want mensen in die tijd hadden geen verfijndheid of de vrijheid of sociale ontwikkeling om de grotere karakter van Gods Plan in deze wereld en daarbuiten te begrijpen.

De grote religies hebben de mensheid verder laten gaan, hebben de menselijke beschaving opgebouwd, zijn een inspiratie voor talloze mensen geweest. Denk niet dat ze zonder waarde zijn, ondanks alles wat gedaan is dat inbreuk op ze maakte en hoe ze zijn misbruikt en zelfs vandaag de dag worden misbruikt.

God heeft Kennis binnenin jou geplaatst, een perfecte gidsende intelligentie . Zij is verbonden met God. Ze is niet bang voor de wereld. Ze is niet door de wereld geconditioneerd. Ze voelt zich niet aangetrokken tot schoonheid, rijkdom en charme. Ze is hier alleen om je naar een rendez-vous met je grotere missie in het leven te brengen en een hereniging met degenen die jou gestuurd hebben – een leven van zin, betekenis, relatie en inspiratie.

Maar je bent behoorlijk losgeslagen. Als je bij de eersten wilt te zijn die antwoorden, moet je krachtig antwoorden. Blijf niet in twijfel steken, want dat is oneerlijk. In je hart zal je weten, zal je begrijpen wat wij hier vandaag zeggen. Het is een uitdaging. Het is een uitdaging om eerlijk te zijn, om oprecht te zijn en om hartgrondig te zijn.

De wereld moet Gods Nieuwe Openbaring horen. Zij is niet alleen voor jou. Zij is niet alleen voor jouw zedelijke opbouw. Maar je bent bedoeld om er deel van uit te maken, haar te ontvangen, haar uit te drukken, om haar te delen en te helpen haar te vertalen in iedere taal van de wereld, zodat genoeg mensen in de wereld kunnen antwoorden en een begin kunnen maken om de koers van de mensheid te veranderen, om het soort verantwoordelijkheden en verandering voor de menselijke familie tevoorschijn te roepen die plaats moeten vinden om niet in ernstige instabiliteit, conflict en oorlog te vervallen.

Je ziet de risico’s waar je nu mee geconfronteerd wordt nog niet. Dus is het voor jou moeilijk om de grote nood te begrijpen die dit naar de wereld heeft gebracht.

Hiervoor moet je jouw ogen op de wereld richten, niet op wat je wilt, niet op wat je prefereert, maar op wat hier werkelijk gebeurt. Je moet een verantwoordelijk iemand worden – iemand in staat om te antwoorden.

Want je moet Gods Nieuwe Openbaring horen en zoveel eerlijkheid en oprechtheid en nederigheid als mogelijk aan de dag leggen als je kunt. Het zal jou op alle mogelijke manieren sterken. Het zal vastbeslotenheid naar jou leven brengen. Het zal jou genezen van schaamte en onwaardigheid. Het zal jou terugbrengen naar jezelf en de ware richting die je moet volgen, die God al binnenin jou geplaatst heeft om nu te ontvangen.

De Boodschapper is in de wereld. Hij is degene die gestuurd werd om dit hier naartoe te brengen. Hij is een nederig man. Hij bekleed geen wereldlijke positie. Hij probeert geen naties of legers te leiden of de ene groep tegen de andere op te zetten, want hij heeft een boodschap voor de hele wereld – om of te ontvangen of te verwerpen.

Tijd is nu cruciaal. De Grote Golven van verandering beginnen overal toe te slaan, hier en daar, elk jaar jullie infrastructuur, jullie gemeenschappen, jullie rijkdom en jullie zelfvertrouwen af te breken. Het is de tijd om je voor te bereiden, maar er is niet veel tijd. Het is kort dag. Het is nu.

Maar niet iedereen kan antwoorden. Want niet iedereen zal van haar afweten. Zelfs niet iedereen is er klaar voor. En velen zullen zich ertegen keren, hun vroegere ideeën en overtuigingen, hun rijkdom en hun positie in de samenleving beschermend. Het is betreurenswaardig, maar dat gebeurd altijd tijdens de tijd van Openbaring.

Laat jij onder de eersten zijn om Gods Nieuwe Openbaring te ontvangen. Het is van de grootste waarde. Het is de meest belangrijke zaak in je leven. Het maakt heel veel uit nadat al het andere mislukt is. Het zal voor jou erg belangrijk zijn als je haar kunt ontvangen en haar volgen en de Stappen naar Kennis kunt nemen waar God in voorzien heeft om jouw opnieuw in contact te brengen met de diepere zin en natuur van jou aanwezigheid hier.

Als de mensheid faalt in het ontvangen van de grote Openbaring, zullen jullie in een staat van permanent verval terechtkomen – veel conflict, veel menselijk leed en verlies. Want jullie zullen niet voorbereid zijn op deze nieuwe wereld. Jullie zullen niet voorbereid zijn op wat komen gaat zelfs al verschijnen de tekens elke dag.

Je zult proberen jouw belangen, jouw voorkeuren, jouw hoop te beschermen. Je zult de zaken die jouw kant opkomen niet werkelijk aan willen pakken. Maar ze aanpakken zal je kracht, moed en vastberadenheid geven. Zonder deze voorbereiding zal je deze kracht en bekwaamheid missen.

Het is een grote Openbaring voor jou. Het is een grote Openbaring voor de mensheid. Want zij zal alle religies van de wereld eren en hen voldoende verenigen zodat ze hun eindeloze conflicten zullen staken. Je zult zien dat ze aan hun basis allemaal verbonden zijn, ongeacht wat in de loop van de tijd van ze gemaakt is.

Je zult zien dat alle Boodschappers van de Samenkomst gekomen zijn. En je zult zien dat niemand anders kan claimen om grote Openbaringen in de wereld te brengen als ze deze Bron niet hebben. Want hoewel er in elk tijdperk profeten zijn, kwamen de grote Boodschappen alleen op belangrijke keerpunten. En ze nemen een volledig nieuwe realiteit met zich mee, die de koers van de wereld kan veranderen en de bestemming van talloze mensen die in de loop van de tijd kunnen antwoorden.

De wereld heeft een grote behoefte om Gods Nieuwe Openbaring te ontvangen. Dit is jouw uitdaging. Dit is jouw verlossing. Nu is er voor jouw niets belangrijker om over na te denken.

De Boodschapper is een oudere man. Hij zal misschien nog maar enkele jaren in de wereld zijn. Als je hem kunt ontmoeten en van hem hebt gehoord, dan zal dat een grote zegen voor jou zijn.

Hij is geen God, maar geen van de Boodschappers waren goden. Hij zal niet toestaan dat je hem prijst, want al het prijzen moet naar God en naar de Samenkomst gaan. Hij heeft zichzelf bewezen door lijden en afzondering, door grote uitdagingen en grote voorbereiding, voorbij het begripsvermogen van mensen om hem heen, enkelen daargelaten.

Wij brengen dit naar je toe omdat het de Wil van de Hemel is. Wij zijn het die tot Jezus, Boeddha en Mohammed gesproken hebben. Wij zijn het die over de wereld waken. Je kunt Onze namen niet weten. Onze namen zijn niet belangrijk, want Wij spreken als een en velen en velen als een – een realiteit die jij, levend in Afzondering, niet kunt omarmen, nog niet.

De Wil van de Hemel is dat de mensheid zich voorbereidt op de Grotere Gemeenschap, dat ze sterk en verenigd wordt en dat ze deze wereld in stand houd, zodat ze niet onder de overredingskracht en dominantie van andere naties zal vallen die proberen deze wereld voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Voor de eerste keer in de geschiedenis worden de deuren van het universum open gegooid om jou te laten zien hoe leven in het universum om je heen is en wat God in dit universum doet. Want om de begrijpen wat God in deze wereld doet, moet je begrijpen wat God in het universum doet – in wezen, fundamenteel – en dit is voor de allereerste keer beschikbaar gesteld.

Moge je ogen open zijn. Moge je begrip van de wereld waar en eerlijk zijn. Moge je evaluatie van jezelf en je behoeften oprecht en vol nederigheid en ernst zijn. En moge het Geschenk van de Hemel dat je nu ontvangt – zo fortuinlijk dat je leeft tijdens een tijd van Openbaring – het jouwe zijn om te erkennen, te ontvangen en aan een wereld in grote nood te geven.