De Missie van de Boodschapper


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 10 april 2012
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 6

God heeft een Nieuwe Openbaring in de wereld gestuurd, anders dan alles wat de afgelopen duizend jaar gestuurd is.

Een Boodschapper is in de wereld gestuurd – een Boodschapper die een enigszins gewoon leven heeft geleid, een Boodschapper die een bescheiden man is en die in een zeer langdurige voorbereiding voor deze rol heeft gezeten.

Terwijl anderen misschien zo’n titel van een Boodschapper van God te zijn, opeisen, is er in werkelijkheid maar een iemand die in de wereld gestuurd is. De Hemel weet dit natuurlijk, alhoewel mensen andere aanspraken en beweringen zullen maken.

Mensen zijn bang voor de Boodschapper. Ze zijn bang voor wat het voor hen zou kunnen betekenen, hoe het hun ideeën zou kunnen veranderen en hoe het hen in een of ander soort grotere dienstbaarheid of verband zou kunnen roepen.

Veel mensen zullen de Nieuwe Openbaring van God puur op enkel deze basis verwerpen, omdat ze bang zijn dat er een Nieuwe Openbaring in de wereld is die de koers van de menselijk geschiedenis en bestemming zou kunnen veranderen en die veel van de gangbare meningen en overtuigingen op de proef zou stellen die geïnstitutionaliseerd en zo algemeen ingeburgerd zijn.

Maar de Schepper van al het leven is niet gebonden aan dit soort zaken en levert alleen de wezenlijke Boodschap en Openbaring voor het welzijn van de mensheid en voor de toekomst en bestemming van de mensheid, zowel binnen deze wereld als binnen een Grotere Gemeenschap van leven in het universum.

De Nieuwe Openbaring van God is uitgebreider en veelomvattender en gedetailleerder dan alles wat ooit eerder in de wereld gebracht is. Ze is gegeven in een tijd waarin de menselijke familie geletterd is geworden en deelneemt aan een wereldbeschaving en -economie met internationale communicatie. Het is een heel ander leefwereld dan tijdens een van de voorgaande Openbaringen, die zeer regionaal van aard waren en zich alleen over een grote tijdspanne en met veel wrijving, conflict en geweld verspreidden.

De mensheid staat op de drempel van een universum vol met intelligent leven – een niet menselijk universum waarmee zij nu moet leren om te gaan.

En de mensheid leeft in een wereld van afnemende hulpbronnen en een instabiel milieu, anders dan duizenden jaren het geval is geweest. Zelfs jullie geschiedenis kan niet verklaren wat dit zou kunnen betekenen, alleen de geschiedenis van de aarde zelf.

De Openbaring komt met haar eigen commentaar. Zij is niet simpelweg een mysterieuze leerstelling, die overgelaten wordt aan menselijke interpretatie, zoals hiervoor het geval is geweest.

Deze Openbaring is compleet en uitvoerig, nagenoeg elk aspect van een individueel leven en het leven van de mensheid aanstippend, voor zowel nu als in de toekomst.

En toch, zoals alle Openbaringen in het verleden, spreek zij over grotere zaken dan waar de mensheid zich vandaag de dag om bekommerd. Zij spreekt over zaken die erg belangrijk zijn voor of de mensheid zich verenigd in een wereld in verval of dat ze zal vechten en worstelen over wie toegang tot de resterende hulpbronnen heeft.

Zij is erg belangrijk voor of de mensheid zich kan voorbereiden op haar treffen met de Grotere Gemeenschap, dat al plaats vindt wegens een Interventie in de wereld op dit moment door rassen die hier zijn om zwakheid, conflict en verwachting van de mensheid uit te buiten.

Zo’n grote Boodschap heeft een enorme voorbereiding geëist van de Boodschapper en van die enkele individuen die geroepen zijn om hem te assisteren in zijn voorbereiding en afkondiging.

Hij is niet hier om elke vraag te beantwoorden of een oplossing te bieden voor elke behoefte. Zijn Boodschap spreekt tot de behoefte van de ziel in ieder individu – de behoefte om zich opnieuw te verbinden met de Bron van het leven en om de kracht te verwerven die God elke persoon heeft gegeven via de aanwezigheid van een diepere intelligentie binnenin ze, Kennis genaamd.

De Boodschapper is niet hier om te pleiten of te debatteren of het niet eens te zijn met wereldgebeurtenissen of de ambities van verschillende groepen, naties of stammen. Hij is hier om een Boodschap van Openbaring en verlossing te brengen naar de mensen van heel de wereld, ongeacht hun individuele culturele positie of religieuze verwantschap, als ze die überhaupt hebben.

Dit overstijgt naties en cultuur en religieuze ideologieën. Dit overstijgt de controversies over deze zaken omdat het een Nieuwe Boodschap van God is voor de verlossing en voorbereiding van de hele wereld op een realiteit en een toekomst die erg zal verschillen van het verleden.

Alleen God kan zoiets aanreiken. Want de religies zijn zelfs op dit moment verdeeld, zelfs binnen henzelf. Ze zijn twistziek en niet in staat de grote rijzende globale problemen te adresseren die de mensheid in de toekomst zullen overvallen als ze niet voorbereidt is.

Redetwisten over wie de beste religie of meest verbazingwekkende oprichter heeft kan de mensheid nu alleen maar kwaad doen. Het schept verdeeldheid en uitsluiting. Het vergroot het dilemma en de verdeeldheid van de menselijke familie.

God weet beter. En degene die gekozen is om de Openbaring te brengen is de perfecte persoon. Hij heeft de testen doorstaan. Hij is niet te kort geschoten in de lange voorbereiding en alles wat het van hem en zijn familie heeft gevraagd.

Mensen zullen zich hiertegen verzetten en zich hieraan storen en de Boodschapper van allerlei zaken beschuldigen. Maar hij is degene. Het niet zien van zijn waarde en zijn rol is een gebrek aan de kant van de waarnemer, een gebrek om de grote Zegen die God nu de wereld in stuurt te herkennen en te ontvangen.

De Boodschapper heeft geen trots. Hij is een nederig man, maar hij moet de grote roeping accepteren en de grotere verantwoordelijkheden die dit op zijn schouders legt en de het harde werken dat hij onder ogen moet zien bij het brengen van een Nieuwe Openbaring in de wereld.

God heeft weer gesproken. En Gods Openbaring is niet voor een of andere elite groep of cultureel bevoorrechtten, de rijken en de mateloze. Zij is voor de vrouw of man van elke rang of stand in de samenleving – van elke vereniging, zelfs de meest primitieve, de meest vergevorderde, de meest geïsoleerde of de meest algemene.

Alleen de wijsheid van de Schepper kan op deze manier spreken, via de Aanwezigheid van Engelen, via de Stem van de Openbaring, die jij op dit moment hoort.

De missie van de Boodschapper is het in de wereld brengen van de Openbaring, om de eersten te vinden die haar antwoorden, om hen de mogelijkheid de geven om zich met de Openbaring bezig te houden en om langzaam tot een vergelijk te komen met hun eigen diepere natuur en roeping in het leven te.

Daarom zijn er heel wat Leerstellingen gegeven, om de weg te banen voor persoonlijke openbaring voor degenen die ze kunnen ontvangen en ze op een succesvolle manier in hun leven toe kunnen passen.

Haar eisen zijn niet groot, behalve dat ze oproept tot een grotere oprechtheid dan de meeste mensen op dit moment laten zien, een oprechtheid die niet simpelweg iemands ideeën en overtuigingen op de wereld projecteert, maar die de dieper stroming van iemands leven herkent, in een staat van nederigheid en vastberadenheid ervoor kiest om dat te volgen. Want dat is de kracht en aanwezigheid van Kennis in het individu, die door Gods Openbaring voor de eerste keer volledig wordt onthult.

Hier zijn geen helden om te vereren. Hier bestaat geen Dag des Oordeels. Hier bestaat geen definitieve test, waarvoor sowieso bijna iedereen zou zakken.

Want God weet beter dan dit. God weet dat zonder Kennis mensen zullen aarzelen en falen, domme fouten zullen maken en hun levens over zouden geven aan en bezwijken onder gevaarlijke en tirannieke krachten. Want, wat anders zouden zij doen zonder de Kracht van God in het individu om hem te leiden, dan het demonstreren van hun zwakte en hun verwarring en het feit dat hun levens gedomineerd worden door anderen?

Begrijp je, de God van jullie wereld is de God van de hele Grotere Gemeenschap, het hele universum – miljarden en miljarden rassen en meer in een melkwegstelsel en te midden van de vele melkwegstelsels en andere dimensies en de onveranderlijke Schepping daarbuiten! Jullie hebben nu meteen God te maken van zulk een grootheid en uitgestrektheid dat jullie ideeën en overtuigingen verbleken en haperen in het aangezicht van zulk een grootsheid.

Dit is de God die Kennis binnenin jou geplaatst heeft om jou te leiden en jou te zegenen en jou voor te bereiden op een groter leven, om jou uit jouw kruiperige en jouw bedroevende ontmoetingen en zelfmedelijden te halen en jou eer en waardigheid, zelfrespect, minzaamheid, mededogen en nederigheid, terug te geven.

Het is de missie van de Boodschapper om deze zaken te onderwijzen, om deze zaken aan te bieden, om het verzet en de verwerping te verdragen van diegenen die niet kunnen zien en niet zullen weten.

Dit is de grotere roeping, begrijp je. Dit rehabiliteert het individu en levert de belofte voor een groter leven. Dit breng eer en waardigheid naar alle mensen, zelfs de armste van de armen, die in verloedering leven.

Dit dient om een groter ethiek van eenheid en samenwerking te vestigen in het aangezicht van een wereld van afnemende hulpbronnen. Kan jij je zo’n wereld zelfs maar voor de geest halen, jij die misschien in een staat van overvloed heeft geleefd? Kan jij je voorstellen wat dit met de menselijke familie zou kunnen doen? Het zou de menselijke beschaving kunnen vernietigen.

De confrontatie van de mensheid met agressieve krachten die clandestien opereren in de wereld zouden de menselijke beschaving neer kunnen halen en vernietigen.

Mensen weten dit niet. Ze denken hier niet aan. Misschien is dat teveel voor ze, zij die al hun gedachten aan kleine zaken hebben geweid, bang om hun privileges te verliezen. Ze zien het grotere plaatje niet dat de gevolgen voor iedereen zal bepalen.

Maar voor hen die kunnen zien en horen, zal de Openbaring tot hen spreken en zij zullen de eersten zijn die antwoorden. En door hen zal de Openbaring tot degenen spreken die meer in gedachten verzonken waren en minder in staat om de grote gebeurtenissen te zien die achter de horizon verschijnen. Een man kan dit allemaal niet doen. Daar is de betrokkenheid van velen voor nodig die gezamenlijk met de Boodschapper werken.

En dan is er het probleem van mensen die zelfzuchtig en agressief zijn, die denken dat zij zo bijzonder belangrijk zijn in het universum, die beweren dat ze hun eigen versie hebben, die niet samenwerken met de Boodschapper, die proberen de Nieuwe Boodschap aan andere leerstellingen of aan hun eigen ideeën te koppelen.

Dit is de corruptie die altijd plaats vindt als iets dat puur is in de wereld wordt gebracht. En daarom werd de Openbaring voor de Afkondiging gegeven. Daarom is ze op schrift gesteld. Daarom kan je de Stem van de Openbaring voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis horen. Zo’n Stem die tot de Jezus, de Boeddha en de Mohammed kan je horen.

Hoor je? Jij die naar zoveel andere zaken van geringe betekenis luistert, kan jij deze woorden horen? Zelfs als je onzeker en achterdochtig bent, kan je de Boodschapper en de Openbaring horen? Zij is zo helder als glas, zonder misleiding, zonder ingewikkeldheid, zonder menselijk commentaar die de stroom vertroebeld en die de lucht van Openbaring vervuilt.

De Missie van de Boodschapper is het in voldoende mate vestigen van de Openbaring hier binnen zijn resterende jaren, zodat de mensheid kan beginnen met de voorbereiding op een veranderende wereld en de voorbereiding op haar treffen met de Grotere Gemeenschap zelf.

Dit zal jullie theologie veranderen. Dit zal jullie begrip van God en hoe God in de wereld werkt veranderen. Dit zal je fundamentele religieuze overtuigingen op de proef stellen over wat verlossing betekend, want als je aan God binnen de Grotere Gemeenschap denkt, veranderd dat alles.

Wat betekend de Hemel voor miljarden en miljarden rassen en meer? Wat betekend Hel als je weet dat God Kennis in jou geplaatst heeft en je nooit aan haar kunt ontsnappen – haar zegen en haar verlossing?

Tot welke kerk behoor je met het begrip dat er miljarden en miljarden religies in het universum zijn, in meerdere of mindere mate verbonden met de realiteit van de Aanwezigheid en Kracht van God?

Wie kan zeggen wanneer God weer zal spreken? Wie, zonder arrogantie en onwetendheid, kan zeggen dat God niet weer kan spreken? Zelfs Gods Boodschappers kunnen dat niet zeggen. Zelfs de Engelenschare kan dat niet zeggen. Dus, welke persoon kan zulk een autoriteit opeisen om te bepalen wat God hierna zal doen? Het is de belichaming van arrogantie en dwaasheid.

De missie van de Boodschapper zal al deze zaken onder ogen moeten zien. Zij zal intellectuele arrogantie onder ogen moeten zien. Zij zal volstrekt blinde verwerping onder ogen moeten zien. Zij zal elke vorm van beschuldiging onder ogen moeten zien.

Dit ten opzicht van iemand die de grootste uitdrukking van Gods liefde brengt die in 1400 jaar ontvangen is. Dit is gericht op iemand wiens leven, hoewel geconfronteerd met moeilijkheden en onvolmaakt, niettemin een demonstratie van de Openbaring zelf is.

Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis kan de hele wereld getuige zijn van het proces van Openbaring in plaats van alleen maar ervan te horen via verre vertelsels en fantastische verhalen.

Voor de eerste keer kan de menselijke familie de Stem van Openbaring horen, de woorden van de Openbaring lezen, niet alsof ze eeuwen later beschreven werden door mensen die de Boodschapper niet gekend hebben, niet doorgegeven via orale traditie ten behoeve van ongeletterde inwoners, maar iets precies op dit moment.

Want de mensheid heeft geen eeuwen om hiermee te leren leven. De verandering die gaande is gaat te snel. Het samenvallen van grote krachten is te krachtig en overweldigend.

Over de hele wereld hebben de mensen voorgevoelens en voelen ze ongerustheid over de koers die de wereld vaart. Waar ze deze angsten ook aan toeschrijven of hoezeer ze hen proberen te definiëren, het komt doordat ze de Grote Golven van verandering voelen die naar de wereld komen. Ze voelen dat de mensheid steeds zwakker wordt, kwetsbaarder en nu blootgesteld aan krachten buiten haar bewustzijn.

Hiervoor heeft God de Openbaring de wereld in gestuurd. Hierdoor is de Boodschapper hier.

Eer hem. Respecteer hem.

Hij is geen god, maar geen van de Boodschappers waren goden.

Hij is niet volmaakt, maar geen van de Boodschappers waren volmaakt.

Hij heeft geworsteld met de Openbaring omdat alle Boodschappers geworsteld hebben met hun Openbaringen.

Hij zal aangevallen en veroordeeld worden omdat alle Boodschappers aangevallen en veroordeeld werden door precies dezelfde gedachteloosheid, arrogantie en onwetendheid die de Boodschapper vandaag onder ogen zal moeten zien en zelfs op dit moment onder ogen ziet.

Zijn missie is niet het bouwen van bruggen of het veranderen van regeringen of het rectificeren van elk probleem en fout en onrechtvaardigheid in de wereld.

Zijn missie is het geven van een geheime restauratie aan het individu en het voorbereiden van de mensheid op de grootste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis, die nu nabij zijn en die zelfs op dit moment achter de horizon verschijnen.

De mensheid zal niets hebben als ze niet kan overleven in een wereld in verval. Jullie grote werken, schatten en kunst zullen verloren gaan.

De mensheid zal niets hebben in de Grotere Gemeenschap, waar vrijheid zo zeldzaam is, als ze geen wijsheid kan verwerven en haar grenzen niet veilig kan stellen en haar mensen niet kan verenigen, tenminste in voldoende mate om voor hun gemeenschappelijk welzijn, bescherming en ontwikkeling kunnen antwoorden.

In het Licht van de Openbaring wordt menselijke dwaasheid, onwetendheid en arrogantie zo ten volle onthuld. Het is alsof een groot Licht op de wereld schijnt en alles wat donker en geheimzinnig is, alles wat bedrieglijk en boosaardig is, bloot komt te liggen in het Licht van de Openbaring – de zwakte van posities van mensen; de pathetische kwaliteit van hun levens; hun grote behoefte aan rehabilitatie, waardigheid en verlossing; menselijke corruptie; menselijk bedrog; degenen die beweren religieus te zijn, die niet religieus zijn, maar die religie gebruiken voor macht en overheersing.

Dit alles zal onthuld worden in het Licht van de Openbaring en dat is de reden dat degenen die de Openbaring zullen ontkennen zich ertegen uit moeten spreken, want het zal hun positie bedreigen; het zal hun zwakte, hun fouten en hun gevaarlijke neigingen onthullen.

De Openbaring is het product van grote liefde, want God is niet boos op de mensheid. Want God weet dat zonder de kracht en aanwezigheid van Kennis om mensen in voldoende mate te leiden in hun bewustzijn, mensen dwaas, egoïstisch en destructief zullen handelen.

God weet dit. De mensheid niet. Dit begrijpen is niet slechts een kwestie van geloof. Het is een kwestie van diepere herkenning, een diepere resonantie vanbinnen, een diepere eerlijkheid dat jij jezelf niet kunt vervullen en dat er veel behoefte is aan een grotere Openbaring in de wereld.

Kunnen mensen zo eerlijk zijn? Kunnen mensen zo nuchter over henzelf zijn zonder veroordeling? Kunnen mensen werkelijk het inventaris opmaken van waar ze staan en – ongeacht of ze rijk of arm zijn, onder gunstige omstandigheden leven of niet – de mate waarin hun levens leeg geworden zijn? Kunnen ze dit onder ogen zien en zich realiseren dat deze leegte een roepen naar God is en dat God geantwoord heeft?

De missie van de Boodschapper is het brengen van de Openbaring naar zoveel mensen als mogelijk, binnen zijn resterende tijd hier op aarde en voor anderen die zijn grote werk met zijn zegen voort zullen zetten, die de Nieuwe Boodschap de toekomst in zullen dragen, om haar naar zelfs meer mensen te brengen – naar de minder bevoorrechtten, naar de rijken, naar de rijke naties, naar de arme naties, naar de inboorlingen die in de natuur leven, naar de mensen van de grote steden.

De Openbaring is hier. Zij kan alleen bestudeert worden. Zij kan doeltreffend samen met anderen bestudeert worden. Zij kan gehoord worden. Zij kan gelezen worden. Zij kan goed vertaald worden. Zij moet gedeeld worden. Dat is de plicht van elke persoon die haar ontvangt en het zal jouw natuurlijk verlangen zijn om dat te doen.

Maar zoals alle grote Openbaringen in hun tijd, zal zij aanvankelijk bestreden worden en lastig zijn, want de wereld weet niet dat zij een Openbaring van God nodig heeft. De wereld is hier niet op voorbereid en veel mensen zijn geneigd er tegenin te gaan voor verschillende en uiteenlopende redenen.

Na verloop van tijd, als je dit helder kunt zien, zal je inzien dat de Boodschapper in zeer brede zin de ware realiteit van jouw leven demonstreert – dat je in de wereld gestuurd werd om iets belangrijks te doen. Misschien zal dat niet op een belangrijke en globale schaal gebeuren. Dat doet er niet toe.

Iedereen werd voor een groter doel in de wereld gestuurd. En het feit dat mensen hier niet bewust van zijn of het niet kunnen vinden door politieke of religieuze onderdrukking, dat mensen er blind voor zijn, het niet kunnen horen, het niet kunnen voelen, het niet in elkaar kunnen steunen – dat is de tragedie van de menselijke familie. Dat geeft reden tot corruptie, tweedracht, conflict, haat en al die zaken die de menselijke familie plagen en haar beletten om een groter volk in het universum te worden.

Al die zaken die de mensheid plagen staan haar vrijheid in de Grotere Gemeenschap in de weg. Genoeg mensen moeten zich nu al deze zaken realiseren – misschien niet iedereen, maar genoeg mensen – zodat een grotere beweging in de wereld kan ontstaan, een groter geweten onthult kan worden dat feitelijk op dit moment in ieder persoon leeft.

Leren van de Openbaring betekend opnieuw in relatie komen met Kennis, dat het deel van jouw is dat God nooit verlaten heeft. Dat nog steeds in contact staat, dat wijs is en onbedorven door de wereld, dat niet bang is voor de wereld, een wijsheid en sterkte die de bron is van alle moed en integriteit die je eventueel tot nu toe verworven hebt in je leven.

Dit is het geschenk van de Boodschapper. Dit was het geschenk van de voorgaande Boodschappers. Maar hun verhaal is anders gemaakt. En vaak zijn hun woorden verkeerd geïnterpreteerd.

Want alle Openbaringen van God zijn bedoeld om het individu de kracht en de aanwezigheid van Kennis terug te geven, want dit is hun ware geweten en dit zal hen naar God brengen op een zuivere en doeltreffende manier.

De wereld is gezegend omdat God weer gesproken heeft. De wereld is gezegend omdat de Boodschapper in de wereld is.

Ontvang deze zegen. Deel haar met anderen. De Openbaring is erg groot. Je kunt haar niet in een ogenblik begrijpen. Je kunt haar niet in een volzin lezen. Je moet haar wijsheid en relevantie voor jouw leven en voor de wereld die je waarneemt, opzoeken.

Het is de test, begrijp je. Het is het probleem en de grote mogelijkheid van leven in een tijd van Openbaring. Het is de test – de test voor de ontvanger.

God zal degenen die falen niet straffen, maar ze zullen niet in de positie verkeren om de Openbaring te ontvangen en het in eigen handen nemen van het lot, de helderheid en de zegen te ontvangen die zij in hun levens en hun aangelegenheden zal brengen.

God straft de zondaars niet, want God weet dat zonder Kennis zondigen zal ontstaan.

Daarom roept de Openbaring mensen naar de grotere intelligentie die binnenin hen leeft en die fundamenteel is voor alle goede zaken die voor hen en voor de wereld kunnen gebeuren.

Dit brengt grote helderheid in jouw begrip van de Goddelijke Aanwezigheid en Kracht, hoe God werkt in de wereld – de God van het universums.

Dit is jullie grote kans, het grootste moment in de geschiedenis van de mensheid, het grote keerpunt voor de menselijke familie, dat zal bepalen of zij in de toekomst een vrije en coherente samenleving zal hebben of dat zij in verval en onder buitenaardse overredingskracht zal raken.

Het is het grote keerpunt, de grote uitdaging, de grote mogelijkheid, de grote roeping en de grote verlossing.

Laat dit jullie begrip zijn.


Learn more about the origin of the Messenger of God

Hear the story of God’s Messenger

Learn more about burden of the Messenger of God