Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 1 april 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 2

God has spoken again.

God heeft weer gesproken.

 

We are the ones to bring the Message.

Wij zijn degenen die de Boodschap brengen.

 

God’s Will is presented through Us.

Gods Wil wordt via ons doorgegeven.

 

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Wij bestaan voorbij jouw beoordeling, voorbij jouw religieuze theorieën en jouw persoonlijke speculatie.

 

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

Want menselijk voorstellingsvermogen kan alleen maar voortborduren op ervaringen binnen de fysieke wereld. Maar realiteit bestaat voorbij het fysieke – voorbij het domein en het bereik van het intellect.

 

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Dit is de waarheid overal in het universum, de Grotere Gemeenschap van leven waarin je leeft.

 

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Wij brengen de Grote Boodschap voor dit tijdperk, geboren uit de Schepper van alle universums, voor de bescherming van de mensheid, voor de redding van de wereld.

 

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Wij zijn degenen die je niet kunt begrijpen. Maar we zijn de bron en het medium van datgene wat de mensheid moet herkennen en doen ten behoeve van henzelf, wat ze moet zien, wat ze niet heeft gezien, wat ze moet weten, wat het niet heeft geweten, wat ze moet doen, wat ze niet heeft gedaan.

 

This is the Message for this era.

Dit is de boodschap voor dit tijdperk.

 

This is the time of Revelation.

Dit is de tijd van Openbaring.

 

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Een iemand is in de wereld gezonden om de Openbaring te ontvangen en binnen het menselijk bewustzijn te brengen; een monumentale taak.

 

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

Het ontvangen van de Nieuwe Boodschap betekent het ontvangen van de grootste Openbaring die ooit aan de mensheid gegeven is.

 

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

Haar presenteren aan de wereld is een monumentale taak, een taak voor de Boodschapper en voor iedereen die hem zal assisteren bij het brengen van de Openbaring overal waar zij nodig is.

 

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Zij is overal nodig, want de mensheid loopt groot gevaar. Ze heeft de zaden van haar eigen teleurgang gezaaid door vernietiging en verpaupering van haar leefomgeving – haar wateren, haar aarde, haar lucht – tot het punt waar de wereld zelf begint te veranderen, een verandering die grote rampspoed naar de mensenwereld en de menselijke familie zal brengen.

 

Humanity is facing a universe of intelligent life.

De mensheid wordt geconfronteerd met een universum van intelligent leven.

 

It will have to prepare for this now, for contact has begun—contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Ze zal zich hierop voor moeten bereiden, want het contact is begonnen – contact door diegenen die de gelegenheid zien om misbruik te maken van een zwakke ruziënde mensheid.

 

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Het is een tijd van grote verandering en onzekerheid, waarin buitenaardse machten invloed proberen te krijgen en waarin de mensheid ten prooi zal vallen aan haar eigen onwetendheid, dwaasheid en mateloosheid.

 

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

De boodschap is te groot om in een zin te vatten, maar ze zal je dichter bij God brengen en datgene waarvoor God jou, als een individu, gestuurd heeft om nu in de wereld te doen, hetgeen volledig verschilt van dat wat je nu gelooft en veronderstelt.

 

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

God heeft wijsheid uit het universum gebracht om de mensheid op het universum voor te bereiden.

 

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

God heeft de essentie van spiritualiteit in een pure vorm gebracht – niet vertroebeld door geschiedenis en menselijke manipulatie, vrij van menselijke politiek, wil en corruptie.

 

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Wij brengen de “Stappen naar Kennis” zodat je kan weten van de diepere intelligentie die God in je geplaatst heeft om je te leiden in een toenemend onveilige wereld.

 

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.

Grote opschudding zal nu ontstaan en begint te ontstaan – natuurlijke rampen ontstaan uit onwetendheid, uitputting en misbruik van de wereld door de mensheid.

 

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Het is een tijd van rekenschap, een tijd van verantwoordelijkheid, een tijd om dwaasheid en arrogantie te beëindigen.

 

Only God knows what is coming.

Alleen God weet wat er staat te gebeuren.

 

And We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

En Wij hebben de Boodschap gebracht – een Boodschap met duizenden berichten, een Boodschap van duizenden lessen, een Boodschap groot genoeg om je de rest van je tijd bezig te houden, een Boodschap groot genoeg om de menselijke inzet, energie en bewustzijn een andere richting te geven, zodat de mensheid een grotere toekomst kan krijgen dan haar verleden, zodat de mensheid de Grote Golven van verandering en de interventie en concurrentie uit het universum om jullie heen kan overleven.

 

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Luister hier dan naar, niet met je ideeën, je overtuigingen of je oordelen, maar met de diepere intelligentie die God je gegeven heeft om te horen, te zien, te weten en te handelen met grotere zekerheid.

 

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Onze woorden zijn niet bedoeld om te speculeren of te debatteren. Dat is de mateloosheid van dwazen, die niet kunnen horen en niet kunnen zien.

 

You are terrified of the Revelation, for it will change your life, but you desire the Revelation, for it will change your life.

Je bent doodsbenauwd voor de Openbaring, want ze zal je leven veranderen. Maar je verlangt naar de Openbaring, want ze zal je leven veranderen.

 

It is your conflict of mind that blinds you.

Het is je gewetensconflict dat je verblindt.

 

It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Het zijn de voornemens die met elkaar in tegenspraak zijn, die je in een staat van verwarring houden en je niet toestaan te zien.

 

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Wij zijn degenen die alle Openbaringen in de wereld gebracht hebben.

 

For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Want God spreekt niet. God is geen persoon of een personage of een persoonlijkheid of een enkelvoudig bewustzijn. Om op deze manier te denken is de Schepper onderschatten en jezelf overschatten.

 

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Mohammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Het zijn Wij die door de eeuwen heen tegen Jezus en Boeddha, Mohammed en andere leraren en zieners hebben gesproken. Zij hebben door de eeuwen heen een grotere helderheid in de wereld gebracht. Wij hebben gesproken tegen de profeten in ieder tijdperk en tegen de Boodschappers die alleen komen ten tijde van belangrijke keerpunten voor de mensheid.

 

You cannot worship Us. You will not know Our names.

Je kunt Ons niet vereren. Je zult Onze namen niet kennen.

 

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

Want jullie moeten nu in dienst van een wereld in toenemende nood, turbulentie en oproer je verantwoording nemen en gebruikmaken van de vaardigheden en het vermogen dat de Schepper jullie hiervoor heeft gegeven.

 

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Werp jezelf niet ter aarde voor de Schepper, als je niet genegen bent datgene uit te voeren waarvoor je gestuurd bent, als je de Stappen naar Kennis niet kunt nemen, als je de arrogantie hebt te denken dat jij zelf je lot, bestemming en vervulling kunt bepalen.

 

Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Wees niet hypocriet. Val niet op je knieën en vereer de God die je niet kunt dienen of niet wilt dienen.

 

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Dan is het beter om je zelf beschikt leven te leven en alle gevaren hiervan onder ogen te zien, dan een God te vereren die je niet kunt dienen.

 

And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

En als je de Openbaring niet kunt beantwoorden, wat doe je hier dan op dit moment?

 

Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Elke Boodschapper is vervolgd. Elke Boodschapper is verkeerd begrepen. Elke Nieuwe Openbaring heeft tegenstand ontmoet en is ontkend en aangevochten.

 

There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next twenty years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Hier is nu geen tijd voor. In de komende twintig jaar zal het lot van de mensheid beslist worden – De gesteldheid van de wereld, de gesteldheid van de mensheid, het lot en de toekomst van de menselijke beschaving.

 

You are no longer alone in the world or even in the universe, of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know.

Je bent natuurlijk niet langer alleen in de wereld of zelfs in het universum. Je weet niet wat er gebeurt en wat er achter de horizon aankomt omdat je te bang bent om te kijken en te arrogant, ervan uitgaande dat je weet.

 

That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation. This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

Daarom moet de Openbaring gegeven worden om je te laten zien wat je niet kunt zien en niet weet buiten menselijke speculatie en inschatting om. Dit is ingebed in alle Leringen van de Nieuwe Boodschap.

 

This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Dit is de Nieuwe Boodschap. Vecht hier tegen en je vecht tegen je eigen erkenning.

 

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

Want je moet de grotere intelligentie en de grotere kracht die de Schepper je gegeven heeft leren kennen.

 

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Onderwezen in elke religie, maar verhuld en verduisterd door elke religie, is dit hetgeen wat nu herkend moet worden.

 

God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

God bestuurt de wereld niet. God schept geen catastrofes, stormen, aardbevingen, overstromingen, droogtes.

 

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

God kijkt toe hoe de mensheid omgaat met een wereld die zij veranderd heeft – een nieuwe wereld, een nieuwe en onvoorspelbare wereld.

 

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

De mensheid komt op in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum omdat anderen hier zijn, trachtend invloed en dominantie over een wereld van grote waarde en betekenis te krijgen.

 

But the people do not see.

Maar de mensen zien niet.

 

They do not hear.

Ze horen niet.

 

And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

En als ze al nadenken, dan is het om een begrip te creëren dat hun ideeën en overtuigingen bevestigd.

 

So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.

Dus zien de volkeren niet. De naties bereiden zich niet voor. En het destructief gedrag gaat door.

 

We watch over the world. We have been watching for a very long time.

Wij waken over de wereld. We waken al een zeer lange tijd.

 

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide a preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Wij zijn degenen die God heeft gestuurd om de ontwikkeling en evolutie van de mensheid te overzien en de Openbaringen te ontvangen die vervolgens aan de Boodschappers gegeven worden, om de inzichten te ontvangen die aan de profeten gegeven worden, om de waarschuwingen te laten horen, om de zegeningen te verzorgen en nu om een voorbereidingen te verzorgen voor een wereld die anders zal zijn dan het verleden dat jullie hebben ervaren en voor een toekomst waarin de mensheid zich moet meten met de Grotere Gemeenschap zelf.

 

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

God zal de mensheid niet redden door het verdrijven van het kwaad, door de problemen, te beëindigen die de mensheid zelf heeft gecreëerd, of de problemen die het onder ogen moet zien als een natuurlijk onderdeel van haar evolutie.

 

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

Op die manier denken is je relatie met het Goddelijke verkeerd begrijpen, nu je in een staat van Afscheiding leeft.

 

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Maar de Afscheiding werd nooit voltooid, omdat een deel van jou nog steeds verbonden is met God.

 

This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

Wij noemen dit Knowledge (Kennis). En dit zal de doorslaggevende factor blijken te zijn in het gevolg van je persoonlijke leven – de betekenis en waarde van je leven – en of de mensheid zich kan voorbereiden, aanpassen en kan creëren in een nieuwe wereld, onder een nieuwe reeks omstandigheden.

 

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Nooit eerder is zo’n Openbaring gegeven aan de menselijke familie, omdat het niet nodig was.

 

You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.

Jullie hebben een beschaving gecreëerd in de wereld. Versnipperd en verdeeld, maar het is een beschaving.

 

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Jullie landen en culturen zijn in toenemende mate onderling afhankelijk geworden. Dit was de bedoeling van de Schepper, want dit is de natuurlijke evolutie van de mensheid en alle intelligente rassen in het universum.

 

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.

Nu moeten jullie de volgende grote mijlpaal onder ogen zien – een wereld in verval, een wereld van tanende hulpbronnen, een wereld van verminderde stabiliteit, een wereld met afnemende hoeveelheden voedsel en water, een wereld waarin een groeiende bevolking de condities van de wereld onder ogen zal moeten zien. Hiervoor hebben jullie de Nieuwe Openbaring nodig.

 

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

De voorgaande Openbaringen van de Schepper kunnen jullie niet voorbereiden op de Grote Golven van verandering. Ze kunnen jullie niet voorbereiden op jullie lotsbestemming in de grotere gemeenschap. Ze kunnen jullie niet voorbereiden op de grote drempels die nu bereikt zijn en die in toenemende mate voor jullie zullen opdoemen.

 

You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given. For humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Jullie hebben geen antwoorden in het aanzicht van deze dingen. Daarom is de Openbaring gegeven. Want de mensheid moet nu geadviseerd en gewaarschuwd , gezegend worden en de voorbereiding aangereikt krijgen voor een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.

 

Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

Luister naar deze woorden, niet met je verstand maar met je hart. Ze zijn gericht aan een grotere waarheid in jou – een waarheid voorbij concepten, overtuigingen en ideeën.

 

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

Ze spreken tot een natuurlijke resonantie in jou, een natuurlijke affiniteit, een natuurlijke neiging, een natuurlijke richting die elk moment in jou leeft, voorbij het domein en het bereik van het intellect.

 

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Dit is een communicatie gericht tot je diepere natuur – om haar te versterken, om haar op te roepen, om haar in contrast te brengen met je ideeën, je overtuigingen en je activiteiten zoals die op dit moment bestaan.

 

You are unprepared. God has sent the preparation.

Je bent onvoorbereid. God heeft de voorbereiding gestuurd.

 

You are unaware. God is providing the awareness.

Jij bent je niet bewust. God levert het bewustzijn.

 

You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.

Je bent onzeker. God roept je naar het centrum van zekerheid in jezelf.

 

You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.

Je bent innerlijk verdeeld. God levert de weg uit de verdeeldheid.

 

You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Je vernedert jezelf en anderen. God herstelt je echte waarde en doel in de wereld.

 

The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

De wereld verandert, maar je ziet het niet. God heeft je de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen, maar zij zijn anders dan hetgeen je vandaag doet en van wat je vandaag begrijpt.

 

Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

De mensheid zal falen zonder de Nieuwe Openbaring. De wereld zal steeds donkerder worden, gevaarlijker en meer in conflict zonder de Openbaring.

 

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

De mensheid zal stokken en falen in het aanzicht van haar eigen fouten en gebrek aan helderheid.

 

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.

De hulpbronnen van de wereld zullen opgebruikt worden aan conflict, wedijver en oorlog. Mensen zullen in opstand komen tegen hun regeringen. Mensen zullen in opstand komen tegen elkaar.

 

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

In de toekomst zullen er enorme conflicten zijn, groter en langduriger dan ooit tevoren.

 

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Het is de Nieuwe Openbaring die de ontbrekende ingrediënten tot je begrip bevat, de sleutel tot je bewustzijn en de bron van je macht, kracht en doorzettingsvermogen.

 

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

Hiervoor moet je een serieuze instelling hebben, je leven serieus nemen en je beginnen te bekommeren om de grotere behoeften en eisen van je leven.

 

That is why God has sent the Revelation.

Daarom heeft God de Openbaring gezonden.

 

This is the Revelation. We are the Revelation.

Dit is de Openbaring. Wij zijn de Openbaring.

 

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Er zijn nu geen helden te vereren, geen individuen te vergoddelijken, alleen maar grotere verantwoordelijkheid te nemen en van een grotere wijsheid gebruik te maken.

 

There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.

Ontsnappen via persoonlijke verlichting is niet mogelijk. Vluchten is niet mogelijk.

 

There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Er is geen zelfbedrog. Er is alleen grotere weerklank en verantwoording, grotere opoffering en contributie.

 

That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

Dat zal de wereld redden. Dat zal de vrijheid en zelfbeschikking van de mensheid veiligstellen in een universum waar vrijheid zeldzaam is en zeer behoedzaam beschermd moet worden.

 

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Dat zal de waardigheid van het individu en de mogelijkheid herstellen om iets van groter vermogen en betekenis bij te dragen, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert.

 

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Luister naar deze woorden – niet met je ideeën, overtuigingen of beweringen, maar met je hart, je diepere natuur.

 

For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.

Want God kan alleen spreken tot hetgeen God in jou geschapen heeft. God heeft je sociale persoonlijkheid niet geschapen. God heeft je ideeën en overtuigingen niet geschapen. God heeft je beslissingen, je fouten en je berouw niet geschapen.

 

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

God kan alleen spreken tot hetgeen God in jou geschapen heeft, wat iets in jou is dat dieper, doordringender en natuurlijker is.

 

The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

De Nieuwe Boodschap roept jou. Als je hiervan eenmaal bewust wordt, moet je de uitdaging van erkenning en wat dit voor jouw leven betekent, onder ogen zien.

 

People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

Mensen verwerpen de Openbaring omdat ze niet willen veranderen. Ze willen hun overtuigingen, hun ideeën en hun positie in de samenleving niet opnieuw in overweging nemen.

 

They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Ze kunnen niet echt over de Nieuwe Boodschap discussiëren. Ze kunnen haar alleen mijden en ermee kampen om hun eerdere investering in en denkbeeld over henzelf te beschermen.

 

Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Wie kan kampen met de Wil en Wijsheid van de Schepper, uitgezonderd onder valse voorwendselen?

 

Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Hier zal je het dilemma zien waarmee iedereen geconfronteerd wordt. Hoe oprecht willen ze werkelijk zijn ten opzichte van zichzelf, wat ze zien en weten? Hoe bewust willen ze werkelijk zijn van zichzelf, hun situatie en de wereld om zich heen? Hoeveel verantwoording willen ze werkelijk nemen, om hun leven in balans te brengen en de moeilijke beslissingen te nemen die ze eerder niet hebben genomen?

 

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.

Hier zul je het intellect zien paraderen als een soort god, terwijl het in feite een uitmuntende dienaar is. Dit is haar doel en haar ontwerp.

 

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Hier zul je arrogantie en onwetendheid aan elkaar verknocht zien in een vorm van zelfbedrog dat zo veel mensen aanhangen.

 

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Je zult zien wat groot en wat klein is, wat sterk is en wat zwak, wat waar is en onwaar, wat waardevol is en wat doet alsof het waardevol is.

 

The Revelation reveals everything.

De Openbaring onthult alles.

 

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.

Ze roept je op dat wat groot is in jou te volgen en wat klein is te beheren. Ze spreekt wat dit betreft niet van een middenweg.

 

You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Je kunt niet alles hebben. Je kunt niet je toekomst en je verleden samen behouden omdat ze niet verenigbaar zijn.

 

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Slechts door teleurstelling en falen kom je tot het inzicht dat je niet het leven lijdt dat je bedoeld was te leven en dat je niet eerlijk en oprecht met jezelf en anderen bent – een harde maar noodzakelijke afrekening in een tijd van afrekening, een tijd van verwezenlijking, een tijd van Openbaring.

 

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Luister naar deze woorden – niet met je ideeën, je veronderstellingen, of met je afweer, niet met arrogantie, trots of dwaasheid maar met je diepere natuur, want dat moet kenbaar gemaakt worden aan jou.

 

That is part of the Revelation.

Dat maakt deel uit van de Openbaring.

 

 

De Lezing in PDF