Zonde, Dwaling en Verlossing

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Sin, Error and the Power of Redemption

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 31 oktober 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De voornaamste zorg voor mensen die in religie geïnteresseerd zijn, is het probleem van de zonde, het probleem van menselijke fouten, zelfs ernstige menselijke fouten. En met zonde wordt lijden en straf geassocieerd. Zelfs de Hel is gecreëerd als een soort ultieme straf voor ultieme zonden.

Terwijl dit het fundament van veel religieus denken is, is het ook de reden dat miljoenen mensen zich volledig afkeren van religie, ook al zijn ze zelf zeer spiritueel van aard en oriëntatie. Zonde en straf worden dan een zeer ernstige kwestie, en daar bestaan veel theorieën over.

God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gezonden om hierin opheldering te brengen, omdat opheldering zo hard nodig is. God heeft alle religies geïnspireerd, maar ze zijn allemaal gewijzigd en veranderd door menselijk onbegrip, menselijke ambitie en menselijke instellingen, zodat wat je vandaag hebt in sommige gevallen onherkenbaar is in vergelijking met de oorspronkelijke leer en bedoeling.

Het is duidelijk dat er een eerlijke herkenning moet zijn van menselijke fouten, haar de wortels, haar uitingen en hoe ze kunnen worden gecorrigeerd ten voordele van het individu en ten voordele van de mensheid. Gods Nieuwe Boodschap biedt hier een heel ander inzicht, een inzicht dat in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van alle wereldreligies. Hier wordt zonde of dwaling in verband gebracht met het onvermogen van het individu om Kennis te ervaren en tot uitdrukking te brengen, Kennis, de diepere Intelligentie die God als een groot potentieel in elk individu heeft gelegd.

Het is alsof je geboren bent met twee geesten: een persoonlijke, sociale geest die is geconditioneerd door je cultuur en je familie en de wereld; en een diepere Geest die door God is geschapen – een Geest die niet denkt zoals jouw persoonlijke geest; een Geest die niet speculeert, niet vergelijkt en geen tegenstellingen vormt; een Geest die niet oordeelt en veroordeelt en de schuld op anderen projecteert. God heeft aan ieder mens Kennis gegeven om hem te begeleiden, te beschermen en te leiden naar een groter leven van betekenis en vervulling in dienst van de wereld.

Deze Geest is dus bedoeld als het kompas en de gids, de loods om jouw schip door de nauwe en gevaarlijke wateren van het leven te loodsen. God weet dat je zonder Kennis, met alleen je intellect en je sociale conditionering om je te leiden, vatbaar zult zijn voor veel fouten en veel verleidingen. Sterker nog, zonder Kennis zal je het grootste deel van je leven vatbaar zijn voor fouten. Je zult voortdurend van je koers afwijken, en je kunt zo ver van je koers afwijken dat het misschien niet mogelijk is je in dit leven weer terug te leiden.

Daarom straft God de zondigen niet want God weet dat je zonder Kennis alleen maar fouten kunt maken – misschien kleine fouten, sociaal aanvaardbare fouten, fouten die in overeenstemming zijn met de algemene overtuigingen en consensus van je cultuur, maar niettemin fouten. Deze fouten maken je los van jezelf; ze distantiëren je van anderen; ze zijn schadelijk; ze leiden ertoe dat je hele volkeren veroordeelt die je niet kent; ze brengen je ertoe extreme standpunten in te nemen, standpunten die wreed en onderdrukkend zijn wanneer ze worden toegepast op volkeren en culturen. Zonder Kennis kijk je door de lens van angst en verlangen, en je zult de waarheid van je eigen aard of de waarheid van de aard van degenen om je heen niet zien.

Daarom is er geen straf van God, omdat God weet dat je zonder Kennis alleen maar fouten kunt maken, zelfs grove fouten. Binnen Kennis in jou zit een dieper geweten dat weet wat goed is en wat fout, een dieper geweten dat je ervan weerhoudt tegen het goede in te gaan en je motiveert om mee te gaan met wat goed is.

Dit is geen sociaal geweten. Dit is geen geweten dat tot stand komt door de waarden en gebruiken van een cultuur. Dit is dieper en natuurlijker. Het staat buiten culturele invloeden. Het is essentieel voor je aard.

Maar als je niet reageert op dit diepere geweten in jezelf, als je je niet bewust bent van het bestaan ervan, als je geen acht slaat op haar waarschuwingen en niet reageert op haar beweegredenen, dan word je door andere dingen geleid. Je zult een slaaf zijn van andere krachten – een slaaf van je eigen verlangens en verslavingen, een slaaf van de verwachtingen van anderen, een slaaf van je eigen angsten en vooroordelen, een slaaf van de verwachtingen van je cultuur, of van de vermaningen en richtlijnen van je religie – een slaaf van zoveel andere dingen. Hierdoor hebben mensen de neiging om slaafs te zijn, om hetzelfde te denken, om hetzelfde te doen, om als schapen te handelen, elkaar na te bootsen, om goedkeuring van elkaar te zoeken.

Dit doen mensen wanneer ze niet geleid worden door Kennis. Mensen misbruiken elkaar. Ze profiteren van elkaar. Ze streven naar rijkdom en macht, en verloochenen en vernietigen anderen zelfs in hun streven. Ze worden verleid door schoonheid, rijkdom en charme.

Deze aanlokkelijkheden hebben geen invloed op Kennis binnenin jou, maar voor je persoonlijke geest, zijn ze hypnotiserend. Je geeft je leven weg voor ze. Je ontzegt anderen het leven voor ze. Op ontelbaar verschillende manieren, zullen ze je beïnvloeden en je zult erdoor in de ban raken en je aan hen binden alsof ze je meesters zijn.

Je zult proberen veel meer te vergaren dan je nodig hebt. Je zult obsessief worden in je aankopen. Je zult al je rijkdom verkwistend, dwaas, uitgeven aan dingen van weinig of geen waarde, terwijl anderen verhongeren en worstelen om te overleven. Als consument zul je als een sprinkhaan in de wereld zijn, alles verslindend wat je ziet, achteloos en roekeloos, zonder rekening te houden met de menselijke prijs en zonder rekening te houden met de gevolgen voor de natuurlijke wereld.

Dit gebeurt allemaal omdat je niet reageert op Kennis. Je wordt niet geleid door Kennis. God heeft je Kennis gegeven zodat je niet ten prooi zou vallen aan de verleidingen van de wereld en de tragedies van de wereld, opdat je leven sterk zou zijn, opdat je leven trouw zou blijven aan je diepere natuur en opdat je in staat zou zijn het grotere doel te vervullen dat jou de wereld heeft ingezonden.

Zowel de armen als de rijken voelen zich ellendig omdat ze dit grotere doel niet vervullen. Want aan ieder mens werd hier een uniek doel en een aantal opdrachten gegeven, en als deze worden verloochend, hetzij door zelfbedrog hetzij door de last van schrijnende armoede, dan zal het de mensen aan inspiratie en integriteit ontbreken. Zij zullen ofwel door de omstandigheden, ofwel door hun eigen neigingen gedwongen worden om afgescheiden en vervreemd te raken van hun diepere natuur en van de Kracht en Aanwezigheid van God in hen.

Dit is de tragedie van de mensheid, en het is de tragedie van het zichtbare leven in het hele universum. Het is de tragedie van de Afscheiding van God. Maar God heeft de Afscheiding overwonnen omdat God Kennis binnenin jou heeft geplaatst, volmaakte leidende Intelligentie – een Intelligentie die niet kan worden aangetast door de wereld, een Intelligentie die niet bang is voor de gruwelen en wreedheid van het leven hier, een Intelligentie die toegewijd is aan je doel om in de wereld te zijn, een Intelligentie die niet kan worden ontmoedigd of ondermijnd door welke sluwe bedoeling of gevaarlijke kracht in de wereld dan ook.

Zonde is dus leven zonder Kennis, en wanneer mensen tegen Kennis ingaan, creëren ze onbehagen in zichzelf. Als ze hierin volharden, zullen ze een bron van schuld creëren, en schuldgevoel kweekt vijandigheid en verwijten naar anderen. En zo verergert het probleem zich totdat iemand geen gevoel van waarde meer heeft voor andere mensen en gedreven wordt door woede of wrok en behoeftigheid.

Hier kunnen mensen echt destructief worden, zelfs meer dan jullie culturen
toestaan. Hier zijn mensen in staat tot ongelooflijke wreedheid. Dit is een extreme vorm van afgescheiden zijn van je diepere natuur, van Kennis in jezelf.

Mensen herkennen natuurlijk de uitingen van misdaad en wreedheid en willen straf, en hoewel het in veel gevallen nodig kan zijn om een individu dat door deze neigingen beheerst wordt te isoleren, willen mensen meer straf. Zij willen dat God de goddelozen straft. Zij willen dat de goddelozen naar de hel gaan en daar voor eeuwig gestraft worden. En zij denken dat God dit zal doen op de laatste Dag des Oordeels. Zij denken dit omdat zij denken dat God denkt zoals zij denken – met al hun grieven; met al hun vooroordelen; met hun trots, hun onzekerheid en hun boosaardigheid.

Zij beseffen niet dat God hun een Geest heeft gegeven zoals die van God – een diepere Geest, een Geest die niet door de wereld is bedorven. Zij denken dat Gods Geest net zo is als hun persoonlijke geest, alleen groter en krachtiger. Hier ontstaan de gedachten van een jaloerse God, een boze God, een wraakzuchtige God in de verbeelding van de mensen. Dat komt omdat zij op God hun eigen neigingen en hun eigen hachelijke situatie projecteren.

Als God almachtig is, hoe zou God dan onzeker kunnen zijn? Als God weet welke fouten je gaat maken, waarom zou God je dan straffen voor het maken van die fouten? Als God weet dat zonder Kennis je geest verward en verdwaald zou zijn in de wereld, waarom zou God je daarvoor straffen? Dat zou hetzelfde zijn als een baby straffen omdat hij huilt, of een kind straffen omdat het kinderachtig is. Dit is onwetend, en toch zijn deze ideeën zeer gangbaar in de wereld, zeer gangbaar onder bepaalde mensen in bepaalde instellingen die beweren de Goddelijke wil en het Goddelijke doel in de wereld te vertegenwoordigen.

Mensen hopen dat de goddelozen die ongestraft blijven in dit leven, een eeuwige straf zullen vinden na dit leven, en dat hun gevoel voor rechtvaardigheid wordt vervuld, en dat hun verlangen naar wraak wordt vervuld, en dat God hun beul zal zijn, en dat God hun gevangenbewaarder zal zijn. Dus het hele begrip van hemel en hel wordt hier een soort psychologische projectie – een projectie van menselijke verbeelding, menselijke waarden en menselijke neigingen.

De Hemel is duidelijk een staat die je je niet kunt voorstellen, want de Hemel is een staat waar je geen fysieke vorm hebt. Je bent geen vaste materie, zoals je dat op dit moment bent, want in het lichaam zijn betekent de beperkingen van het lichaam en de gevaren van het leven ondergaan. Dit kan niet de hemelse staat zijn. Zelfs als je een lichaam zou hebben in de hemelse staat, zou het na verloop van tijd steeds meer begrenzend en beperkend worden. En de opvattingen van mensen over hel en verdoemenis zijn duidelijk niet iets dat een liefhebbende God ooit zou kunnen scheppen of goedkeuren.

En dus bestaan deze paradoxen, deze conflicten en deze verwarring. Dit vloeit allemaal voort uit het feit dat je geen contact meer hebt met je diepere natuur en met de diepere levensstroom. Hier vervangt verbeelding herkenning en begrip. Hier vervangen ideologie en strikte overtuigingen de zekerheid van Kennis in jezelf. Hier wordt je bewustzijn van de Goddelijke Aanwezigheid een soort strijd in de rechtszaal in plaats van de kracht van genade en verlossing.

God weet dat het fysieke bestaan moeilijk en problematisch is en dat mensen daarbinnen bang, angstig en gedreven zullen zijn door de omstandigheden van het leven. Daarom heeft God Kennis in jou en in alle bewuste wezens geplaatst – als een bron van leiding; als een bron van correctie, bescherming en inspiratie. Het probleem van de Afscheiding werd onmiddellijk verholpen omdat Kennis werd geplaatst in hen die trachtten te ontsnappen uit hun hemelse staat om een ander soort werkelijkheid voor zichzelf te scheppen.

Je kunt je alles voorstellen wat je wilt en alles wat je niet wilt, maar Kennis leeft nog steeds in je. Zij is werkzaam binnen het domein van je vijf zintuigen en buiten het domein van je vijf zintuigen. Zij is werkzaam buiten het domein en de grenzen van je intellect. Daarom lijkt zij zo mysterieus. Ze vertegenwoordigt je niet-fysieke werkelijkheid, en daarom verbijstert ze je logica en je denksystemen. Verbeelding geeft vorm aan je gedachten en impulsen, maar Kennis overstijgt de vorm. Toch leidt Kennis je in de meest praktische zaken. God weet wat goed is en wat niet goed is voor jou.

En dus is Kennis het tegengif voor het kwaad. Zij is de correctie voor de zonde, en zij is volkomen natuurlijk in jou, omdat zij de essentie is van je ware Zelf, het Zelf dat God geschapen heeft, niet het Zelf dat een product is van je cultuur en je wereldse leefwereld.

Voordat je in de fout gaat, zijn er tekenen, en zal je je in jezelf teruggehouden voelen. Voordat je een zware of kostbare fout begaat, voel je deze terughoudendheid. Je zult grote kansen in je leven krijgen en belangrijke relaties, en Kennis zal je daartoe motiveren. Maar als je deze terughoudendheid en deze motivatie niet kunt voelen, dan gaan de Kracht en de Genade van God tijdelijk voor jou verloren.

Zonder hen heb je alleen je verwarring, je ideeën en de ideeën van anderen om je te leiden. Dit is de bron van alle dwaling. Hierdoor ontstaan kostbare en zelfs fatale fouten. Hierdoor kom je terecht op een duistere weg van vergissingen, schuldgevoelens en zelfverloochening.

Maar Kennis is nog steeds bij je, ze is altijd bij je. God vergezelt je. De kracht van verlossing bevindt zich nog steeds in jou. Ongeacht wat je gedaan hebt, of denkt gedaan te hebben en wat je jezelf en anderen kwalijk neemt, Kennis is er om voor de correctie te zorgen. Ze biedt de uitweg uit je dilemma. Ze herstelt je ware relatie met jezelf; ze bied je het fundament en de criteria om ware relaties met anderen aan te gaan; en ze helpt je op weg om je grotere doel en missie waarvoor je in de wereld bent, te vinden en te vervullen.

God heeft je het antwoord al gegeven. Maar je moet je geest heroriënteren en jezelf heroriënteren om het antwoord te ervaren dat in jou leeft en functioneert. Dit houdt in dat je de Stappen naar Kennis neemt, waarbij je je persoonlijke oppervlakkige geest opnieuw verbindt met de diepere Geest van Kennis in jou.

Ziet je, in plaats van de goddelozen te straffen en hen naar de hel te sturen, zorgt God voor de goddelozen, de zondigen en degenen die verdwaald zijn en bereidt hen voor op de hemel door hen hun bewustzijn van Kennis terug te geven, en daarmee ook hun diepere geweten.

Mensen associëren geweten vaak met schuldgevoel, maar in werkelijkheid is geweten het bewustzijn en de kracht in jezelf die je ertoe zullen brengen je leven te herstellen, je fouten uit te wissen en je integriteit en je ware relatie met jezelf en anderen te herstellen. Het is de kracht van verlossing in jezelf. Hoe ver je ook afdwaalt, hoezeer je ook afwijkt van je ware aard en doel in de wereld, Kennis is er om je terug te brengen.

Hoe zit het met straf? Welnu, als je jezelf afscheidt van Kennis, ben je jezelf al aan het straffen. Als je je leven aan zinloze dingen wijdt, zul je het gevoel hebben dat je leven zinloos is. Als je je leven aan onbeduidende dingen wijdt, zult je het gevoel hebben dat je leven onbeduidend is. Als je je laat leiden door verlangens, ambitie en angst, denk je dat je leven daaruit bestaat. Het zal zwak zijn, feilbaar en je zult geen respect hebben voor jezelf of anderen. En wat je waardeert in anderen, zijn die dingen die je hebben verleid: macht, prestige, krachtdadigheid, gehoorzaamheid enzovoort.

Dit is een wereld zonder Kennis. Hier zijn de afgescheidenen naartoe gekomen om te leven en proberen ze zichzelf te vervullen. Maar je kunt op deze manier geen vervulling vinden. Want zonder Kennis is er geen vervulling mogelijk. Je hebt tijdelijk plezier. Misschien zijn er momenten van zorgeloosheid, maar het leven hier is zwaar en moeilijk. Het is veeleisend. Door voortdurend problemen op te moeten lossen en je aan te passen aan veranderende omstandigheden, is het leven hier moeilijk. Als je eerlijk tegen jezelf bent, zul je dit inzien en moeten bekennen. En je zult jezelf in gevaar brengen om te krijgen wat je wilt, om anderen te behagen, in hun gunst te komen, rijkdom te verwerven, schoonheid te veroveren en pijn te vermijden.

Het is een hopeloze situatie. Je kunt talloze plannen en schema’s bedenken om je bestaan in jouw voordeel te laten werken, maar dit geeft geen hoop. Het verlangen naar persoonlijke vervulling zal niet werken omdat Afscheiding niet werkt, en je kunt het niet laten werken, en hoe meer je het probeert, hoe meer je jezelf voor de gek houdt en jezelf overgeeft aan je ambities en de ambities van anderen.

Mensen om je heen laten op dramatische wijze, en op talloze manieren, de gevolgen zien van een leven zonder Kennis. Hoe kun je hen hiervoor veroordelen, terwijl dit jou de waarde van Kennis in jezelf laat zien, en de hopeloosheid van de poging jezelf te vervullen zonder Kennis? Met een echt begrip zal er geen veroordeling zijn. In God bestaat geen veroordeling. Er is alleen correctie.

Het is niet alsof je een gelovige bent en je naar de hemel mag. Zo werkt dat helemaal niet. Je moet je leven geven aan de kracht en de aanwezigheid van Kennis, geleid door je diepere geweten, of je nu een religie aanhangt of niet.

Het zijn niet de gelovigen die naar de Hemel gaan. Het zijn zij die voorbereid zijn op de Hemel door de kracht en de genade van Kennis in henzelf. Want dit heeft God hun gegeven om hen te leiden en voor te bereiden en hen te vervullen in deze wereld, een wereld waarin de vervulling op geen enkele andere manier kan worden bereikt.

Zonde en dwaling zijn de natuurlijke bijproducten van het leven in een staat van afscheiding, van vervreemding van zichzelf en anderen. Ze zijn te verwachten; dit zijn de gevolgen. En of deze dwalingen nu sociaal aanvaardbaar zijn of niet, of ze algemeen ervaren en geuit worden door anderen of niet, het blijft in wezen hetzelfde probleem. Het is gewoon een kwestie van hoe extreem men betrokken is bij de dienstbaarheid aan onwetendheid en aan Afscheiding. Maar er is nog steeds de verlossende kracht van Kennis.

De samenleving moet diegenen isoleren die gevaarlijk en destructief zijn, maar denk niet dat er eeuwige verdoemenis is. Er is alleen Afscheiding van God. En dit veroorzaakt een soort voortdurend ongemak en een niveau van lijden dat door geen enkele hoeveelheid plezier, vlucht of ontwijken kan worden verlicht.

Je leeft dus nu al in een soort hel. Wanneer je je dit realiseert en je beseft dat je niet aan deze Hel kunt ontsnappen door meer plezier te zoeken, of meer zekerheid te verwerven, of meer macht en dominantie over anderen te verwerven, dan besef je dat je de teugels moet overdragen aan een grotere macht in jezelf.

Hier kan het intellect zijn rechtmatige plaats beginnen in te nemen als een instrument van expressie en creativiteit voor de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf. Je begint hier de corrigerende kracht uit te oefenen voor jezelf en voor anderen. En je kijkt met vergeving naar de wereld omdat je beseft dat zonder Kennis mensen slechts in verwarring kunnen leven en vatbaar zullen zijn voor vergissingen en al die verleidingen van de dissonante krachten in het leven die ondermijnend blijken te zijn voor het welzijn en de integriteit van mensen overal ter wereld.

Je bent in de wereld gekomen om je hemelse staat te ontvluchten, maar je bent hier ook gekomen met een groter doel, omdat God is meegekomen op deze rit. God zit op de achterbank. Jij bestuurt de auto. Je denkt dat je alleen bent in deze auto, maar God zit op de achterbank. God fluistert in je oor – waar je van richting moet veranderen, waar je heen moet, wat je moet doen, wat je moet vermijden, bij wie je moet zijn en bij wie niet. En als je geest begint te kalmeren, hoor je deze stem; je voelt deze impulsen. Dit is God die tot je spreekt.

Je lijkt alleen en geïsoleerd te zijn, afgescheiden van anderen, maar God is meegekomen omdat je jezelf nooit echt van God zou kunnen afscheiden. Zelfs als je de ergste misdaden in dit leven hebt begaan, kun je nog steeds niet van God afgescheiden worden, en God zal je uiteindelijk terugwinnen. Maar hoe langer dit duurt, hoe meer leed je zult ondergaan en hoe langer je in je eigen persoonlijke hel zult zitten. Je zou een grotere hel voor jezelf kunnen creëren, maar de levenslijn naar God is er nog steeds.

Bepaalde religieuze personages en instellingen proberen mensen te dwingen in God te geloven en gehoorzaam te zijn aan hun doctrines en ideologie door te dreigen met eeuwige straf en verdoemenis. En zij beweren dat dit van God komt, het Woord van God: “Hier staat het in het boek.” Ze wijzen naar het boek.

Maar zij begrijpen God niet; zij begrijpen de Kracht en de Aanwezigheid van God niet. Zij denken dat het een kwestie is van geloof en gehoorzaamheid, maar geloof is zwak; het behoort tot het verstand. En gehoorzaamheid is slaafs en toont geen ware eerbied tenzij het natuurlijk is en uit het hart komt. Je kunt niet gedwongen worden om het juiste te doen, want je hart zal niet aanwezig zijn. En dit zal alleen maar weerstand en wrok opwekken en een verkeerd begrip en misbruik van de grote Openbaringen die God naar de wereld heeft gezonden. In zekere zin wordt alles hier verdorven. Gods grote Openbaringen worden verdorven omdat mensen ze gebruiken voor hun eigen voordeel, om hun eigen ideeën en neigingen te vervullen.

Religie is bedoeld als een pad om te volgen, een pad van verlossing en vernieuwing. Het is bedoeld om mensen tot Kennis te brengen, om de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin het individu te eren. Maar religie wordt een werktuig van het intellect. Hier ontstaat fundamentalisme en strikte naleving van de wet, bewerend dat het Gods wet is. God heeft geen wetten. God heeft alleen leiding. God heeft je Kennis gegeven, dus je hoeft niet geregeerd te worden door een vreemde en verre macht.

De Heer van het universum wordt niet in beslag genomen door je dagelijkse zaken en heeft geen controle over de gebeurtenissen van je dagelijks leven. Maar je hebt Kennis gekregen, het leidende licht in jezelf. En je hebt grotere Leraren buiten het zichtbare bereik die er zijn om je te helpen, je te begeleiden en waarvan de aanwezigheid in je leven steeds duidelijker zal worden naarmate je leert de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf te volgen.

God heeft het volmaakte tegengif voor het kwaad geschapen en de volmaakte remedie voor dwaling. God verwacht hier geen volmaaktheid van jou, maar slechts een grotere dienstbaarheid aan het welzijn van anderen en aan het welzijn en het behoud van de wereld.

Als je dit gaat inzien, zul je zo dankbaar zijn. Je zult zo dankbaar zijn dat je deze leidende kracht in jezelf hebt. En je zult zo dankbaar zijn dat er geen straffend zwaard boven je hoofd hangt, en dat er een uitweg is uit je hachelijke situatie, hoe diep en ingewikkeld die ook lijkt.

Gods Nieuwe Openbaring schept hier duidelijkheid, duidelijkheid in doel en duidelijkheid in betekenis. Zij onderwijst de realiteit van je spirituele natuur op het niveau van Kennis. Ze gaat verder dan eenvoudige richtlijnen en vermaningen om je meer inspiratie en richting te geven. Zij eert je unieke blauwdruk en je unieke doel en missie in het leven.

Gods Nieuwe Openbaring is zuiver. Ze is niet verbasterd door regeringen. Er is geen beslag op gelegd door ambitieuze individuen. Ze is niet gekoppeld aan andere dingen. Ze blijft onbedorven, onvermengd, zuiver en essentieel. Maar je kunt haar niet volledig begrijpen met je intellect. Je zult haar moeten ervaren.

Je zult de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf moeten ervaren en herkennen dat je een grotere werkelijkheid hebt voorbij het domein van het fysieke lichaam, en dat deze werkelijkheid op dit moment en elk moment bij je is. Je zult moeten begrijpen dat onder de oppervlakte van je geest een diepere Geest ligt, en een diepere stroming van leven en wijsheid. Je zult moeten leren je geest stil te maken om de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf te voelen, en God heeft hierin voorzien in de voorbereiding.

Denk nooit dat Gods Openbaringen al gegeven zijn, want God is nog niet klaar met tot de wereld te spreken. God weet dat de mensheid een tijd ingaat van grote beproevingen, waarin zij het hoofd zal moeten bieden aan de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen en aan de realiteit van het leven en de concurrentie uit het universum om je heen. God is nog niet klaar met tot de wereld te spreken, en er wordt een grote opheldering gegeven en een voorbereiding voor een nieuwe reeks gebeurtenissen en omstandigheden, waar de mensheid zich niet van bewust is en niet op voorbereid is.

Het is nu tijd voor de mensheid om te leren wat spiritualiteit betekent binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. In plaats van de nadruk te leggen op het geïsoleerde en tribale, moet zij nu universeler en completer worden. Het is tijd voor de mensheid om te leren over haar leven en bestemming binnen deze Grotere Gemeenschap, en een beter begrip te krijgen van de werkelijke aard van de menselijke spiritualiteit, en de kracht van verlossing en vernieuwing die op dit moment in je leeft en erop wacht om ontdekt te worden.