Het Wonder

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

The Miracle - What is a Miracle?

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 7 april 2011
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen we spreken over het Wonder

Mensen hebben een zeer vreemde opvatting over wonderen. Zij willen fantastische demonstraties van bovennatuurlijke krachten zien. Ze horen verhalen van grote leraren die dergelijke gebeurtenissen voortbrengen, en die worden hun voorgehouden om hen tot geloof aan te zetten of om het geloof te versterken – fantastische verhalen over het voortbrengen van wonderen voor mensen, alsof dat de ware leraar onderscheidt van de gewone mens. Dit is zeker de stof voor overlevering en fantasie.

Maar wat is een wonder eigenlijk? Wij zeggen dat het wonder de ontdekking is van de grotere Intelligentie die God aan jou en aan ieder mens heeft gegeven en met deze ontdekking de erkenning dat je voor een groter doel naar de wereld bent gezonden.

Het wonder is echter niet alleen dit moment van herkenning. Het is de hele ontdekking – want hier besef je hoe God jou heeft gered – en de belofte van redding voor ieder mens, hoe zondig of slecht hij of zij ook lijkt te zijn.

De Geest van de Schepper verschilt zo sterk van wat veel religieuze leringen en beginselen hebben beschreven – een boze, wraakzuchtige God; een oordelende God; een God die op de Dag des Oordeels mensen in de eeuwige verdoemenis werpt.

Dit moeten wel de projecties zijn van de menselijke geest – de menselijke geest die probeert God tegelijkertijd de aanklager en de beul te laten zijn – een projectie van het idee van de mensen over wat ware gerechtigheid is, die nu op de Schepper wordt geprojecteerd. Veroordeling en verdoemenis worden gebruikt om het geloof aan te wakkeren en te versterken. Mensen worden bedreigd met de ergste gevolgen als zij zich niet onderwerpen aan hun geloof.

Dit alles wordt geprojecteerd op een God die geacht wordt barmhartig, vriendelijk, liefdevol en vergevingsgezind te zijn. Dus zie je de grote tegenstrijdigheid, en deze tegenstrijdigheid is significant genoeg om veel mensen te doen afkeren. Deze grote tegenstrijdigheid, en alle fouten in denken en begrijpen die ermee verbonden zijn, vertegenwoordigen allemaal het niet herkennen van het wonder.

Als je werkelijk zou begrijpen hoe God je zal bereiken, hoe je God zal dienen, en wat deze grotere verbondenheid en inzet zal motiveren en oproepen, dan zou je dit raadsel, deze tegenstrijdigheid, deze absurde projectie op God van menselijke waarden, menselijke oordelen en menselijke verwachtingen ontwijken.

Mensen die niet direct een unieke ervaring van het Goddelijke hebben, worden nu bedreigd met verdoemenis en kwelling als zij niet willen geloven. Maar geloof is niet datgene wat mensen werkelijk met God zal verenigen. Geloof is noodzakelijk als onderbouwing en ondersteuning, maar het moet de ware herkenning ondersteunen, die in wezen het wonder zelf is.

Het wonder is dat je uit jezelf tot God komt, omdat je in jezelf een sterke en diepere behoefte herkent die door niets anders kan worden vervuld: plezier, rijkdom, schoonheid. Zelfs vrijheid kan de diepere behoefte van de ziel niet vervullen, want dat is wat je tot God brengt. En dat is het wonder, zie je.

Het wonder is dat God Kennis, een diepere Intelligentie, in jou heeft gelegd. In feite is Kennis het deel van jou dat God nooit heeft verlaten. Dat is het wonder. En Afscheiding heeft nooit echt plaatsgevonden – dat is het wonder. En je werd naar de wereld gezonden voor een groter doel – dat is het wonder. En je kunt dit doel vinden en volgen, en je bent er speciaal voor ontworpen – dat is het wonder!

Er zijn buitenaardse mogendheden die wonderen kunnen verrichten als demonstraties van fenomenale en significante krachten, door gebruik te maken van hun technologie en, in zeldzame gevallen, zelfs door gebruik te maken van de krachten van hun geest. Zij kunnen je voor de gek houden door je te laten denken dat zij goddelijk zijn en dat je hen zou moeten aanbidden, maar is dat het wonder? Of is dat slechts bedrog en manipulatie met als doel misleiding?

Mensen willen demonstraties van kracht omdat zij zich machteloos voelen, omdat zij het echte wonder in hun leven nog niet hebben gevonden, dat hen hun ware kracht en werkzaamheid in de wereld teruggeeft.

Er zijn dus de valse wonderen, de demonstraties die indruk blijven maken en inspireren, maar ze worden gebruikt voor ongezonde en kwalijke doeleinden. Ze worden ook gebruikt door de Interventie die thans plaatsvindt van rassen van buiten de wereld die trachten te profiteren van een zwakke en bijgelovige mensheid.

Begrijpen wat het wonder werkelijk is, bereidt de weg voor ware herkenning van de Goddelijke Aanwezigheid, het Goddelijke Doel en de Goddelijke Wil in jouw leven en in de hele wereld. Het wonder is dat God verlossing in je heeft geplant en dat je daarop kunt reageren. Uiteindelijk is dat belangrijker, meer blijvend, wonderbaarlijker dan iedere demonstratie van bovennatuurlijke krachten ooit zou kunnen zijn.

Het feit dat je jezelf naar God brengt, gebaseerd op een eerlijke herkenning dat je een grotere behoefte in je hebt die door niets anders in de wereld kan worden bevredigd, is een deel van dat wonder. De ontdekking dat God je een grotere Intelligentie heeft gegeven, de kracht van Kennis, om je te herstellen, je te beschermen en je voor te bereiden op een groter leven in de wereld – dat is een deel van het wonder!

Je zou kunnen zeggen dat je relatie met God het wonder is, want zij laat iets zien dat zo fenomenaal en buitengewoon en verstrekkend is dat het je leven volkomen kan veranderen, je kan herstellen, je meer kracht en integriteit kan geven en je een andere plaats in de wereld kan geven, zodat je beter van dienst kunt zijn waar je specifiek nodig bent.

De valse wonderen zijn er alleen om je over te halen tot het geloof, en geloof is een soort onderworpenheid. Dat is niet de authentieke relatie. Het is, in dit geval, een vervanging voor die relatie. Je komt naar de moskee, de tempel of de kerk omdat dat van je wordt verwacht, omdat je de beloning wilt hebben, omdat je bang bent dat als je dat niet doet, het ongeluk je zal treffen. Maar je hebt het wonder nog niet ervaren, anders zou je uit een totaal andere reden tot aanbidding komen, en je zou overal aanbidden waar je bent – in je huis, in je tuin, op de straat in de stad, buiten in de natuur. Misschien heb je geen tempel nodig, of is er voor jou geen tempel.

Jouw doel en jouw ervaring zullen zich op een heel ander niveau afspelen dan bij veel mensen om je heen, die wel de religieuze handelingen verrichten, maar nog niet betrokken zijn bij het wonder van verlossing. Alles is gebaseerd op geloof en overtuigingen – een soort intellectuele onderneming, een oppervlakkige onderneming, iets dat kan wegvallen en dat altijd erodeert, zodat je het voortdurend moet bekrachtigen en nieuw leven moet inblazen, omdat het in jou niet echt genoeg substantie en kracht heeft om je op eigen kracht vooruit te helpen, alsof je wordt meegesleept of bijeengedreven als een schaap in de kudde.

Dit hele concept heeft geen besef van het wonder, en je ware relatie met de Schepper, en je inherente verantwoordelijkheden en doel. Sociale krachten, politieke krachten, kinderlijke toewijding – dit worden de belangrijkste drijfveren voor mensen om te geloven. Zij willen wonderen van God omdat zij zich zo machteloos voelen, omdat zij het echte wonder nog niet hebben ervaren.

Dat God je zou kunnen leiden zonder zich met je leven te bemoeien, zonder je zaken te manipuleren, is iets fenomenaals dat het verstand te boven gaat. Dat God zou kunnen toestaan dat je je fantasieën uitleeft, grove fouten begaat, zelfs je leven verwoest en toch het zaad van verlossing in je heeft geplant – dat is iets wat het menselijk intellect echt niet kan bevatten. Dat je uitverkoren bent en geroepen wordt voor iets specifieks dat al dan niet iets te maken kan hebben met je plaatselijke godsdienst, is iets dat het intellect heel moeilijk kan bevatten. Probeer dit maar eens uit te leggen aan andere mensen, en ze zullen je met wezenloze gezichten aankijken.

Het wonder zit in je. Het wacht op je. Het roept je. Het wacht op jou tot je tot bezinning komt en eerlijk genoeg tegen jezelf wordt om toe te geven dat je niet weet wat je doet en dat je fouten maakt en je leven weggeeft aan mensen en situaties die geen enkele belofte inhouden.

Je keert terug tot God, niet omdat je daartoe gedwongen wordt, niet omdat je geïntimideerd wordt, niet omdat je bedreigd wordt, maar omdat je werkelijk eerlijk begint te worden tegenover jezelf.

Je keert niet terug naar je Aloude Thuis voorbij deze wereld omdat je een overtuigd gelovige bent, want een rotsvast geloof brengt niet echt een authentieke relatie tot stand. Een rotsvast geloof kan nodig zijn als een aanvulling op je oorspronkelijke en authentieke ervaring om je staande te houden in tijden van twijfel of onzekerheid. Daar heeft geloof een echte waarde. Dient het zijn ware doel.

Je keert terug naar je Aloude Thuis omdat je je relatie met het Goddelijke herontdekt en tot uitdrukking brengt, die religieuze orthodoxie trotseert en overstijgt, omdat religieuze orthodoxie door mensen is gecreëerd, maar je relatie met God is door God geschapen.

Hier kun je functioneren binnen of buiten de grenzen van gevestigde religieuze instellingen, maar in essentie overstijgt je ervaring dat wat je kunt beschrijven en verklaren. Wat Kennis je vraagt te doen en waarheen zij je wil brengen is iets waarop je moet reageren – zelfs als dit de sociale gewoonten tart, zelfs als het in tegenspraak lijkt te zijn met vaste religieuze orthodoxie.

Je kent Jezus omdat je een relatie met Jezus voelt, niet omdat Jezus wonderen voor je verricht en jij er alleen maar bent als consument en denkt dat je iets voor niets krijgt.

Je kent Mohammed omdat je in relatie staat met Mohammed. Je hebt daar een verbinding die intrinsiek is. Ze maakt deel uit van je opzet en doel.

Boeddha inspireert je omdat je een relatie hebt met deze opmerkelijke persoon, niet omdat deze persoon alles in het leven voor je regelt. In feite kan je leven een puinhoop zijn, een ramp, een reeks immense problemen, de gevolgen van vele denk- en beoordelingsfouten.

Dit is het verschil tussen de gelovige en de persoon die op een dieper niveau verbonden is. Veel mensen zullen zich tot God wenden als ze denken dat ze speciale gunsten zullen krijgen, speciale dispensaties of gered zullen worden uit hun moeilijke omstandigheden. Oh, ja, de mensen zullen in de rij staan voor de gratis lunch, voor het wonder van de gelovige. Maar wie van hen ervaart hier een echte relatie en komt tot deze relatie met open handen, in een staat van nederigheid – zonder veronderstellingen, zonder winst- en gewinverwachtingen, zonder weg te lopen van hun leven en omstandigheden?

God zal je niet boven de wereld verheffen en al je problemen laten verdwijnen. God gaat je hier opnieuw tewerkstellen onder de leiding van Kennis. Dit is het wonder, zie je. En als je verlost kunt worden, ga je niet alleen terug naar de Hemel. God stelt je tewerk zowel in deze wereld als uiteindelijk voorbij deze wereld in het universum als deel van de Engelenschare – een junior deel in het begin, want er zijn vele ontwikkelingsstadia binnen deze grotere arena van het leven. Het gaat er niet om naar de Hemel [of] de Hel te gaan. Het gaat erom of je dit stadium van je voorbereiding vervult, of niet.

Zie je, de werkelijkheid verschilt zo sterk van de algemene overtuigingen, veronderstellingen en houdingen van mensen en religieuze instellingen enzovoort. Daarom brengen Wij Gods Nieuwe Openbaring in de wereld, om deze zaken te verduidelijken, zodat een meer oprechte relatie met het Goddelijke kan worden begrepen en gewaardeerd, benaderd en aanvaard. De illusies moeten terzijde worden geschoven, zodat de werkelijkheid kan worden geopenbaard, vastgesteld en volledig ervaren.

Het wonder is niet slechts één gebeurtenis. Het is niet simpelweg dat er iets wonderbaarlijks in je leven is gebeurd of dat je in staat was om moeilijke en pijnlijke ervaringen te vermijden. Het is het hele proces van verlossing dat in gang werd gezet toen de Afscheiding begon – vóór de tijd, voordat deze wereld bestond, aan het begin van het fysieke universum, lang geleden.

God verlost de afgescheidenen door Kennis – in deze wereld en in andere werelden. Dit is een geheel nieuw begrip voor mensen. En het vereist een heroverwegen van vele vele overtuigingen en veronderstellingen.

Het wonder van de verlossing kan in elke religie worden gevonden, maar het is zo vertroebeld en met andere dingen overdekt geraakt, dat het voor de betrokkene misschien niet mogelijk is het werkelijk te vinden, tenzij hij een zeer bekwame en wijze leraar heeft om hem te leiden. En zulke leraren zijn zeldzaam. Je zult velen vinden die het geloof en alles wat daarmee samenhangt zullen versterken, maar wie zal je naar het niveau van Kennis brengen, de diepere Intelligentie in jezelf?

Want hier zal God tot je spreken en je leiden. Hier stroomt de Wil van de Schepper door je heen, want daar ben je mee verbonden. Zij is als een stroom die door je heen loopt op een dieper niveau, zie je. Zij is niet hetzelfde als je geest en intellect.

Jouw geest en intellect werden geschapen om door een moeilijke en problematische wereld te laveren en te leren effectief te communiceren met anderen die in Afzondering leven. Je intellect is niet wie je bent. Het is niet jouw realiteit.

Als je deze wereld verlaat, zal je intellect vervagen. Voor veel mensen lijkt dat op vernietiging, maar het is in werkelijkheid bevrijding. Die je nu bent, is vrij om zich op een fenomenaal niveau te ontplooien, te uiten en te verbinden.

Maar op dit moment, terwijl je in de wereld leeft, heb je het intellect nodig. Maar je moet begrijpen dat je dat niet bent. Vrij worden van je eigen geest, en de kwellingen van je geest, en de beperkingen van je geest, en de chaos van je geest is deel van het wonder dat God je schenkt.

Datgene wat een individu ertoe brengt een man of een vrouw van Kennis te worden, is het wonder. Volledig tot uitdrukking gebracht is het voor God meer waard dan een miljoen gelovigen.

God heeft geen behoefte aan verering. God heeft geen aanbidding nodig. God heeft al deze dingen niet nodig – fantastische tempels, prosternatie. Dat is voor het welzijn van de gelovige en de volgeling. God is niet onzeker. God hoeft niet gesterkt te worden en eraan herinnerd te worden hoe groot God is. God heeft dit niet nodig.

Je aanbidt God om te proberen een band te scheppen, om je open te stellen voor de band die er al is. Je werpt jezelf op de knieën als een daad van nederigheid om te zeggen dat God groter is dan jij en jou kan leiden. Maar de mensen begrijpen het wonder niet, en dus zien zij niet hoe dit tot stand kan worden gebracht. En dus willen zij dispensaties. Zij willen bevrijd worden uit hun omstandigheden en het vooruitzicht op toekomstig verlies en ontbering.

Je kunt natuurlijk hiervoor bidden en veel mensen worden geconfronteerd met ernstige omstandigheden, en zij bidden inderdaad voor deze dingen, en dat is gepast. Maar een antwoord ligt op een dieper niveau, begrijp je.

God heeft je intellect niet geschapen zoals het nu is. Toen je aan dit leven begon, was je intellect een blanco schilderdoek. Het was slechts een potentieel, net als je fysieke lichaam.

Wat je geest vandaag is, is een product van de wereld en haar invloed op jou en jouw reactie daarop; en de beslissingen die je hebt genomen en de overtuigingen die je hebt aangenomen; de compromissen die je hebt gesloten, je opvattingen, je frustraties, je oordelen, je rancune, je fantasieën, je verlangens, je angsten – dat is je intellect!

De geest van deze dingen bevrijden is het gevolg van een revolutie die op een dieper niveau in jou plaatsvindt, en dat is het wonder. Het is een revolutie door God geschapen. Dat is het wonder. Het is een proces van transformatie met vele stadia en stappen. Dat is het wonder. Je bent verlost door een kracht die je niet hebt gecreëerd. Dat is het wonder.

En nu wijd je geest zich aan grotere dingen. Hij is gericht op belangrijke dingen. En hoewel oude gedachten en angsten je van tijd tot tijd nog kunnen achtervolgen als je verder gaat en vooruitgang boekt, heeft je geest steeds minder invloed op je waarneming en ervaring, alsof je bevrijd bent uit een gevangenis die je zelf hebt gecreëerd en die door de menselijke samenleving en de menselijke overtuiging is gecreëerd.

Mensen die het wonder niet hebben ervaren, zullen het niet begrijpen. Zij kunnen er zelfs angstig naar kijken en denken dat het slecht zou kunnen zijn, dat zij het niet kunnen vertrouwen, [denken] dat het niet vertrouwd moet worden: je moet gewoon geloven en de voorschriften van de religie volgen. Zij zullen de persoon die het wonder beleeft met bezorgdheid en onzekerheid en zelfs vijandigheid bezien, maar begrijpen doen ze hem niet.

God heeft tot deze persoon gesproken. Waarom niet tot hen? Er is jaloezie. Er is afgunst. Er is onbegrip. Daarom worden de grote heiligen en zelfs de grote Boodschappers die om de paar eeuwen in de wereld verschijnen, verguisd en verkeerd begrepen. Zelfs Gods Boodschappers worden verguisd en verkeerd begrepen door religieuze figuren en door veel mensen uit de bevolking, maar hen begrijpen doen ze niet.

Ze zijn angstig. Ze zijn afgunstig. Zij willen de uitverkorenen zijn. Zij weten niet wat zij moeten denken van deze persoon die een onverklaarbare ervaring heeft en vreemde en onvoorspelbare dingen doet.

Regeringen willen dit niet. Zij willen een volgzame bevolking die zonder vragen bepaalde richtlijnen en principes volgt. En dus kan de persoon die het wonder ervaart een bron van zorg voor ze zijn.

Je moet weten dat je een wereld zonder Kennis betreedt, een wereld die geleid wordt door angst, verlangen en overtuiging. Dit zal je helpen je aan te passen en de wijsheid te leren om je innerlijke ervaring niet aan de verkeerde mensen kenbaar te maken, door te leren in dit opzicht discreet en scherpzinnig te worden. Want je wilt het wonder in jezelf koesteren. Je wilt dat het groeit. Je wilt dat het je naar de volgende stap brengt. Je wilt dat het sterker wordt en meer diepgang krijgt en meer onafgebroken in plaats van slechts met tussenpozen en periodiek.

Daarom moet de persoon die reageert op Kennis begrijpen dat hij reageert op iets dat zeer uniek is. Hij of zij ervaart een wonder, dat anders is dan al het andere om hem of haar heen. Zij ervaren iets dat andere mensen niet ervaren. Nog niet. Zij moeten de vlam in zichzelf levend houden en heel voorzichtig zijn met wie zij die delen. Alleen iemand anders die op het wonder reageert, kan hen steunen en begrijpen, of iemand die een grotere wijsheid bezit en niet wordt geregeerd door sociale conventie en consensus.

God roept je. Dat is het begin van het wonder. Jouw reactie maakt deel uit van het wonder. Het zetten van de Stappen naar Kennis maakt deel uit van het wonder. Kennis volgen, andere dingen in je geest opzij beginnen te zetten of die op natuurlijke wijze beginnen weg te vallen als er geen echte behoefte voor ze bestaat en ze overbodig voor je zijn, dát maakt deel uit van het wonder. Een groter doel en dienstbaarheid in de wereld ontdekken als gevolg van het nemen van de Stappen naar Kennis, dát maakt deel uit van het wonder.

Breek los van het conventionele denken. Sta je geest toe te reageren op iets opmerkelijks dat zijn begrip te boven gaat. Dat is het wonder.

De ware kracht en de weg van de verlossing moeten worden hersteld in de menselijke familie – niet slechts in één stam of één natie, maar in de hele wereld. En daarom brengen Wij de Openbaring van God naar jou. Daarom werd je geroepen.

Je verlangen naar vrijheid is niet alleen bevrijding van de kwellingen en de gevaren van het leven. Het is het vinden van het wonder en het volgen van het wonder, en uiteindelijk het belichamen en tot uitdrukking brengen van het wonder.

Laat dit je begrip zijn.