Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 1 april 2007
te Jerusalem, Israël

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is nu noodzakelijk na te gaan wat echt geloven is in het licht van de grote verandering in de wereld. Met de op handen zijnde (Grote) Golven van verandering die over het oppervlak van de wereld zullen spoelen, met de Grotere Duisternis die in de wereld is, moet jouw begrip van geloven veranderen. Het moet een hogere standaard krijgen, een sterkere positie, het moet authentieker begrepen en geuit worden.

Dit geloof moet gebaseerd zijn op het ongeziene, niet op het geziene. Het moet gebaseerd zijn op wat geweten en ten diepste gevoeld wordt. Het kan niet gebaseerd worden op uiterlijkheden. Het kan niet gebaseerd worden op hoe naties of religies het tot uiting brengen, want dan zal het vreselijk lijden en je niet kunnen helpen in tijden van crisis en grote nood.

Jij moet in iets groters geloven dan wat de mensheid heeft gecreëerd. Het moet iets groters zijn dan wat de instituties van de wereld gecreëerd hebben. Zie je, het is de bedoeling dat jouw geloof je geest gefocust houdt op een grotere kracht die in jou woont en in de geest en harten van allen die hier verblijven. Het is deze kracht in je en rondom je heen die het centrum en de ware substantie van jouw geloof moet zijn.

Want ga maar na, als jouw geloof gebaseerd is op de uiterlijkheden van het leven – de creaties van de mensheid, wat menselijke instituties ontwikkeld hebben – hoe kan het (jouw geloof) dan in de toekomst stand houden? Wat zal er met jouw geloof gebeuren als naties met elkaar in botsing komen, als vreselijke daden begaan worden tegen onschuldige mensen uit naam van God en godsdienst? Wat zal er gebeuren met jouw geloof als mensen honger gaan lijden en verhongering op steeds grotere schaal plaats vindt omdat de aanvoer van vers water en voedsel afneemt als gevolg van verslechtering en uitbuiting van het milieu? Wat zal er gebeuren met jouw geloof als heilige plekken worden ontheiligd, wanneer plekken die door mensen geliefd zijn vernietigd worden door oproer, door competitie, conflict en oorlog?

Wat zal er met jouw geloof gebeuren binnen deze scenario’s? Als jij gelooft dat God de architect is van alles wat plaats vindt, hoe zul je deze dingen dan rechtvaardiger? Hoe kun je volhouden dat God heilig en vol genade en welwillendheid is als je denkt dat God de schepper is van het gedrag en de conflicten van mensen? Er moeten hier zaken opgehelderd worden. Er moet een ruimer begrip komen, of je geloof zal je ernstig teleurstellen als het dat niet al gedaan heeft. Er zijn vele mensen vandaag de dag waarvan het geloof al uiteengespat is. Ze zijn cynisch geworden, en hun angst is bewaarheid geworden. Ze geloven niet in een grotere belofte voor de mensheid. En als ze religieus zijn, zullen ze denken dat de mensheid moet lijden onder het gewicht van God’s verwijten en straf.

Ze denken dit soort dingen omdat ze het geloof hebben verloren in wat het meest essentiële is in het leven. Ze zijn zich niet bewust van het grote geschenk van Kennis – een grotere intelligentie die aan de menselijke familie geschonken is, die in ieders hart woont als een potentiële kracht binnen iedere persoon.

Zij hebben hun dromen uit elkaar zien spatten door conflict, corruptie en ontwijding veroorzaakt door mensen. En nu is hun hart gesloten en hun geest is donker. Ze zullen gemakkelijk bezwijken voor de Grotere Duisternis in de wereld, die op hun angst en woede en wantrouwen kan inspreken. Ze zijn zich niet bewust van het grote geschenk van de Schepper van al het leven. Het is dit geschenk – deze diepere intelligentie, deze mysterieuze macht, deze onzichtbare kracht – die de bron moet zijn van jouw geloof.

Alles om je heen kan veranderen. Alles om je heen kan vernietigd of ontheiligd worden. Maar wat God in jou heeft geplaatst is buiten het bereik van misleiding en corruptie van mensen. Het is buiten het bereik van manipulatie en verleiding door welke kracht dan ook, of dit nu een kracht van mensen of een kracht van buiten deze wereld is.

Deze grotere kracht binnen in jou is hier om je te leiden en te beschermen, om je de weg te wijzen naar je hoogste uiting in het leven en je hogere bijdragen aan de wereld en aan al het leven hier. Zij zit in je op dit moment. En zij zal altijd in je zijn ongeacht wat er aan de buitenkant gebeurt. Als jouw geloof zit in het zien en aanraken van voorwerpen, dan maak je je zelf erg kwetsbaar. Je verzekert jezelf ervan dat je toekomst vol woede en teleurstelling, shock en tragedie zal zijn.

Je stapt zeer turbulente tijden in de wereld binnen. De wereld is in verval. Haar hulpbronnen zijn aan het afnemen. En de menselijke bevolking groeit maar door. Er is grote schade aangebracht aan de hulpbronnen in de wereld die onontbeerlijk zijn voor het leven. Het milieu is in hoge mate aangetast. En er zijn krachten van buiten de wereld bezig om misbruik te maken van een zwakke en verdeelde mensheid.

Waar zal jouw geloof blijven tegenover al deze enorme moeilijkheden en uitdagingen? Hoe kun jij gefocust blijven op de grote belofte voor de mensheid? Hoe vermijd je dat je het geloof verliest, in jezelf, in andere mensen, in naties, in regeringen, en in God, als jouw wereld een allesvernietigende verandering ondergaat? Jouw leven zal er dan een worden van immense teleurstelling, verwarring en desillusie als je geloof zit in dingen die je kunt zien en horen en aanraken.

Het is de grotere kracht van Kennis – het Mysterie, een blijk van ongeziene dingen – waarop jouw geloof gefocust moet zijn; dat moet het hart zijn van jouw religie; dat moet de bron zijn van je bemoediging, je wijsheid en je raad.

Dit is nu het grote geloven. Dit is het geloof dat sterker moet worden. Dit is het geloof dat van jou vraagt je vertrouwen in een hogere onzichtbare kracht te plaatsen – een kracht die je slechts af en toe, of misschien bijna nooit, zal mogen ervaren.

Deze hogere kracht is door de eeuwen heen bekend geweest bij de ware godsdienstbeoefenaars, maar tegenwoordig wordt hij door bijna niemand meer herkend ongeacht hun natie of geloofs-traditie. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld – een Boodschap om dit geloof te herstellen, om haar belang te benadrukken, om te laten zien hoe je vrij kunt zijn van kwetsbaarheid, vrij van woede, vrij van teleurstelling en desillusie.

Want je mag je geloof in alle dingen die je ziet en aanraakt kwijt raken, maar het geloof in Kennis moet sterk blijven. Als dit het geval kan zijn, dan ben je in staat de Grote Golven van verandering te weerstaan zonder je waardering te verliezen voor jouw Goddelijke aard of de Goddelijke aard van anderen die hier verblijven. Je zult dan in staat zijn vergeving en tolerantie en terughoudendheid in praktijk te brengen – dingen die je anders kwijt zou raken zonder dit grote geloof.

Dit grote geloof verzekert je dat de Macht van God hier is om je de weg te wijzen en je te beschermen en om je te leiden naar grootse prestaties in je leven. Zonder zo’n geloof zou je deze grotere mogelijkheid niet zien. Je zou de tekenen in jezelf niet herkennen. Je zou geen acht slaan op de richting die gegeven wordt. Want je zou overweldigd worden door de wereld om je heen – heen en weer geslingerd door de wraakgevoelens en de woede en het conflict wat je om je heen ziet en hoort. Je zou verloren zijn – weggespoeld door de Grote Golven van verandering, overmand door het lijden van de mensen, overweldigd door een wereld waar je niets van begrijpt. En je gedachten zouden vol woede, angst en wraak komen te zitten.

Jouw lot wordt dan duidelijk, want zonder dit grote geloof zul je in duisternis verzeild raken. Je zult je verbinding met het Goddelijke kwijt raken. Je zult bidden dat zaken zullen veranderen. Je zult bidden dat dingen beter zullen gaan. Je zult bidden dat je leven gespaard zal worden. Maar al jouw gebeden zullen vol angst en onbegrip zijn. Zij zullen niet gebaseerd zijn op het grote geloof dat je moet hebben als je de Grote Golven van verandering moet doorstaan en een licht moet zijn in de wereld van duisternis. Want Kennis is niet simpelweg hier om je de weg te wijzen en je te beschermen. Zij is hier om je in staat te stellen de grotere gaven die je meegenomen hebt naar de wereld te ontdekken en tot uitdrukking te brengen.

Je bent in de wereld gekomen in een tijd van grote verandering en omwenteling. Deze grote verandering en omwenteling zal – in plaats van jou te overmeesteren, in plaats van je in verwarring te brengen en je de duisternis in te sturen – feitelijk jouw gaven oproepen, gaven waarvoor je hier gekomen bent om te schenken. Want dit is de wereld die je komt dienen. En de omstandigheden zullen jouw grotere doel en betekenis hier bepalen. Misschien kun je nu beginnen in te zien dat juist de omstandigheden die jou anders zouden overmeesteren, de omstandigheden zijn die jou zullen verlichten, die jouw grotere gaven voor de wereld zullen oproepen. Dit is een compleet andere reactie dan de reactie van de meeste mensen om je heen. Dit is een compleet andere reactie dan je zou hebben als het grote geloof in jou niet bevestigd zou worden.

Want of de mensheid nu oprijst of in verval raakt, de kracht van Kennis leeft in jou. En je kunt deze kracht vergroten in anderen door het grote geloof met hen te delen, door de Nieuwe Boodschap van God met hen te delen, de Boodschap die spreekt over dit grote geloof en haar vitale belang benadrukt voor nu en in de toekomst.

Dit is de Kracht van God in jou. Dit is je verbinding (met God). Dit is wat de diepere behoefte zal vervullen van je ziel, die niet bevredigd wordt door alle wereldse pleziertjes en opwindende gebeurtenissen. Want zij (de ziel) moet haar taak hier in de wereld beseffen en die volbrengen. Dat is de diepe behoefte van je ziel. En die behoefte kan zelfs bevredigd worden als beschavingen met elkaar slaags raken, zelfs als alle hoop vervlogen lijkt in het hoofd en hart van de mensen om je heen.

Wie zal hen dan de weg wijzen, behalve diegene die dit grote geloof heeft? Wie zal hen herstellen en hen kracht, moed en wijsheid geven behalve zij die dit grote geloof bezitten? Wie zal een licht voor de wereld zijn, en wie zal in staat zijn om de Grotere Duisternis in de wereld te weerstreven behalve zij dit dit grote geloof hebben?

Wie zal in staat zijn voorbij de verdeeldheid van religieuze ideologie en geschiedkundige interpretatie te kijken, en wie zal in staat zijn de conflicten te repareren die er bestaan tussen de wereldreligies, behalve zij die dit grote geloof hebben? Wie zullen de vredebewaarders en de vredestichters zijn, wie zal niet naar geweld grijpen, wie zal geen partij kiezen en strijd gaan voeren, behalve zij met dit grote geloof?

Je moet dus geloof hebben in wat de Schepper van al het leven in jou heeft geplaatst om je de weg te wijzen en om je te beschermen, en om je te leiden naar je grotere expressie en vervulling in de wereld. Wees zeer terughoudend in je vertrouwen in andere zaken en bekijk alles onder voorbehoud. Want er zal zoveel veranderen, en je moet deze verandering laten gebeuren. Je mag je er tegen uitspreken en je mag proberen de meer schadelijke consequenties te compenseren, maar je moet deze verandering laten gebeuren.

Wat je mensen kan geven is voedsel, water onderdak en het grote geloof. Zorgen voor mensen, mensen te eten geven, mensen helpen en hen het grote geloof geven – dat is wat nodig zal zijn. Want het is alleen het grote geloof dat de mensheid een toekomst zal geven. Het is alleen het grote geloof dat jou en anderen in staat zal stellen om de moeilijke wateren die voor je liggen te bevaren. Het zal jouw vlot zijn op turbulente zeeën.

Alleen dit grote geloof zal de mensheid laten zien dat het een zwaarwichtige reden heeft om zich te verenigen voor haar eigen verdediging en ter bescherming van de wereld. Hiermee dan zal de mensheid een grootsere toekomst hebben – een grootsere toekomst dan haar verleden. Maar deze toekomst zal niet gebaseerd zijn op politieke mandaten of godsdienstige ideologieën. Het zal gevestigd en gebouwd zijn op een groot geloof.

Want alleen de kracht van Kennis in je kan de wisselvalligheden van het leven en de conflicten van de wereld weerstaan. Zij is hier op een missie binnen in jou en binnen ieder persoon zodat jullie een specifieke en unieke bijdrage zullen leveren aan een wereld in verandering. Kennis in jou is geheel voorbereid om om te gaan met de moeilijkheden die voor je liggen ook als ben jij dat zelf nog niet.

Alleen deze grootse Kennis in jou kan zuiver en onberoerd blijven ook al zijn de mensen om je heen woedend en doodsbang en onzeker. Het is dus zekerheid, geboren uit Kennis die jouw trouwe raadgever en jouw trouwe gids zal zijn, en die het bewijs zal zijn van een Hogere Macht in jou en in de wereld zijn.

Jij werkt ten goede. Je zult het lijden proberen te verlichten. Maar je moet dit doen onder de leiding van Kennis, of de wereld zal ook jou grijpen en je meesleuren. Dan zul je ten prooi vallen aan haar verdeeldheid en conflicten. Dan zul je partij kiezen, en gaan worstelen, en vechten.

Zelfs je verlangen om de mensheid te dienen moet geleid worden door deze grotere kracht in je. Anders zal je verlangen om te geven gebouwd zijn op je eigen ambities, je eigen idealen, je eigen grieven. Het zal niet zuiver zijn en niet effectief. Jouw verlangen naar een betere wereld, en zelfs jouw ideeën om een betere wereld neer te zetten, in welk gebied je ook geïnteresseerd bent of waarin je talenten liggen, moeten ook geleid worden door Kennis, anders zullen jouw ideeën en acties niet effectief zijn. Want alleen God heeft een antwoord op de toekomst. Jij hebt geen antwoord. De verandering die over de mensheid komt is veel te groot voor je verstand om te begrijpen. Zij is veel te groot om door jouw verstand opgelost te worden zonder dit grote geloof en zonder deze grote kracht.

Op een bepaalde manier ben jij (als enkeling) en is de mensheid zelf [gedreven] naar een punt van wanhoop waar je de kracht van Kennis moet vinden of anders het risico lopen op mislukking en ineenstorting. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld omdat alleen deze Nieuwe Boodschap de mensheid kan redden. Het is alleen deze Nieuwe Boodschap die de verdeeldheid van de mensheid kan overzien – de verdeeldheid in cultuur, de verdeeldheid in godsdienst, de verdeeldheid tussen rassen en in economische machtsverhoudingen. Het is alleen dit grote geloof dat onberoerd is door het verleden – door de turbulente, gewelddadige en kwalijke geschiedenis van de menselijke familie.

Dit is de behoefte van de ziel: de behoefte om haar missie in de wereld te vinden en uit te voeren. Want je bent hier niet toevallig. Je bent niet zomaar op de kust aangespoeld. Je bent hier met een doel gekomen. Je bent gekomen om een wereld in nood te dienen en om een unieke en specifieke bijdrage te leveren. Maar alleen Kennis in jou weet echt wat dat is.
Mensen zijn erg ongeduldig en willen het antwoord meteen hebben, dus ze bedenken een antwoord dat hen aanspreekt, dat goed en gemakkelijk, veilig en zeker aanvoelt voor hen. Maar deze opvattingen, deze ideeën en deze suggesties hebben geen kracht tegenover de Grote Golven van verandering. Ze zullen verbrokkelen onder het gewicht van het lot van de mens. Het zijn louter wensen. Er zit geen kracht in, geen wijsheid, geen zekerheid.

Jij moet een grotere kracht in je hebben waar je op kunt vertrouwen. Je moet een groter geloof in deze kracht hebben. Het moet niet gebouwd zijn op dingen die je kunt zien en aanraken, op ideeën en levensbeschouwelijke visies, op geloofssystemen. Het moet een solidere basis hebben. Want de grondvesten waarop godsdiensten en regeringen gebouwd zijn zullen allemaal door elkaar geschud worden en in sommige gevallen zelfs in elkaar storten onder de Grote Golven van verandering.

Je moet een basis hebben die groter is dan de wereld. En je moet deze basis versterken door de Stappen naar Kennis te nemen, door de Weg van Kennis te leren, door God’s Nieuwe Boodschap te ontvangen en door dit grote geloof te herkennen in alle grote religieuze tradities van de wereld. Want het grote geloof is niet nieuw. Het is alleen maar vergeten. Het is overschaduwd door rituelen en geschiedenis en geloof. Het is vergeten. Mensen geloven in instituties, in heiligdommen, in rituelen, in historische interpretaties. Ze volgen grote leiders, avatars, redders of heiligen. Maar ze hebben het allerbelangrijkste vergeten. En dat is het grote geloven.

Als je bidt tot het grote geloof, vraag dan dat zij (Kennis) sterk wordt en je de weg wijst – om jou je fouten te onthullen, om jou je zwakte te laten zien, om jou te laten zien wat je moet verbeteren, wat je moet versterken en wat je aan de kant moet zetten. Vraag om haar raad en haar wijsheid, maar vraag ook om de kracht haar te volgen, de moed om haar te volgen en de vrijstelling van alle andere verplichtingen die zij jou zal geven.

Als je de grote weg gaat volgen, moet je deze kracht hebben, deze moed en deze vrijheid. Dit gebeurt niet in één keer. Je maakt het je langzaam maar zeker eigen, stap voor stap. Je bouwt aan je verbinding met Kennis. Je wordt je bewust van Kennis en je wordt er gevoelig voor. Je begint acht te slaan op haar boodschappen en haar waarschuwingen. Je voelt de terughoudendheid, en je staat haar toe je leven in bepaalde richtingen te sturen. Na een tijdje leer je om de kracht van Kennis te onderscheiden van alle andere krachten in je denken – van alle andere neigingen en impulsen, ideeën en verleidingen. Het kost tijd om dit te leren en te ontwikkelen.

Je moet deze dingen leren en deze dingen ontwikkelen als je wilt dat het grote geloof vorm krijgt en reëel voor je wordt en als je wilt dat haar onmetelijke dienst aan jou en aan de mensheid gerealiseerd wordt. Daarvoor moet je herkennen wat jouw geloof en jouw toewijding waard is. Realiseer je dat het ongeziene alle macht heeft en dat het geziene kwetsbaar en zwak is. Dan zul je zien dat God groot is en de wereld klein, dat naties en religies kwetsbaar zijn en dat menselijke zwakheid overal is.

En je zult zien dat alles dat jou overkomt in je leven jou óf het bewijs van Kennis zal laten zien of de noodzaak voor Kennis, en dat alles wat er gebeurt jouw grote geloof verstevigen, het grotere geloof dat je nu moet hebben. Want dit is jouw toekomst en dit is jouw belofte. Dit is je roeping en dit is je missie.

Laat God’s Nieuwe Boodschap dit zonder bezoedeling aan jou onthullen, zonder vertekening vanuit het verleden. Dan zul je in staat zijn haar aanwezigheid in alle grote religieuze tradities te zien. En je zult de grote leraren en de grote Boodschappers uit het verleden in een ander licht zien. En je zult hun handelen en hun missie veel duidelijker begrijpen, want jouw missie zal in jou langzaam te voorschijn komen als je de Stappen naar Kennis neemt.

Moge de kracht en de aanwezigheid van Kennis vandaag bij je zijn. Moge je geest stil worden. Dat je mag leren het bestaan van de grotere kracht in jou te onderscheiden en ernaar te luisteren. Dat je bij haar mag blijven en je haar jouw grote geloof mag geven, want op deze manier vindt jouw geloof haar ware thuis en haar ware expressie.