Op de rand van de Afgrond staan

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

standing at the precipiceZoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 10 april 2014
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Zonder een Nieuwe Boodschap van God wordt de aftakeling van de wereld voorspelbaar, verschrikkelijk en tragisch. Zonder een Nieuwe Openbaring van God om de mensheid voor te bereiden op de komende Grote Golven van verandering en op de ontmoeting met andere rassen in het universum waar zij nu mee geconfronteerd wordt, wordt het verval van de mensheid voorspelbaar. Als niet genoeg mensen Gods Nieuwe Openbaring kunnen ontvangen, gaat deze aftakeling door. Het is volkomen afwendbaar, maar het is laat.

Maar Gods Openbaring is in de wereld, gegeven om de mensheid voor te bereiden op deze twee hoge drempels, gegeven om in genoeg mensen een diepgaander bewustzijn op te wekken, een dieper geweten een dieper doel, om het tij te keren en zo de mensheid de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op een nieuwe beleving van de wereld.

God weet dit natuurlijk, maar de mensen zijn niet voorbereid. Behalve dat zij onvoorbereid zijn, zijn zij ook onwetend en niet genegen te leren – zij denken dat zij weten wat realiteit is, verlaten zich op hun ervaring uit het verleden, zich niet bewust dat zij op de drempel van ingrijpende veranderingen staan.

De profetie van de Grote Golven van verandering werd gegeven als deel van de Nieuwe Openbaring. De voorbereiding hierop voor het individu, werd gegeven als deel van de Openbaring. Een helder beeld moet nu geschetst worden van deze toekomstige wereld, mocht aan deze voorbereiding niet voldoende aandacht worden geschonken, mocht Gods Nieuwe Openbaring genegeerd of ontkend worden. Jullie moeten hier begrijpen wat jullie in de tijden die komen zullen zien en waar jullie mee geconfronteerd zullen worden en waar, als gevolg daarvan, jullie kinderen en de volgende generaties mee te kampen zullen krijgen.

God spreekt alleen tot de mensheid in tijden van belangrijke mogelijkheden, tijden van grote verandering, tijden waarin de geschiedenis van de wereld veranderd kan worden – het zaad is geplant in genoeg mensen om grotere krachten in beweging te zetten, grotere machten, te gebruiken ten goede of ten kwade. Maar nu staat de mensheid voor een drempel zoals zij nooit eerder onder ogen hoefde te zien – een veranderende leefwereld, een veranderend klimaat, een wereld met afnemende grondstoffen, een wereld van toenemende economische en politieke instabiliteit.

Als de mensheid een wijs ras zou zijn, dan was zij zich hierop al tientallen jaren aan het voorbereiden. Dit zou onderkend zijn. Het zou in voldoende mate vooraf zijn opgemerkt, offers zouden zijn gebracht en voorbereidingen zouden allang getroffen zijn.

Maar de mensheid is nog geen wijs ras. Zij begrijpt de wereld waarin zij leeft niet en evenmin de grenzen van deze wereld. Zij begrijpt niet dat zij in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum leeft, waar vrijheid een zeldzaamheid is en waar aan werelden zoals deze veel waarde wordt gehecht. Zij is een ras dat volledig in beslag wordt genomen door haar verleden en door haar huidige moeilijkheden en obsessies.

Hier zullen zij die vooruitziend zijn, die kunnen zien en begrijpen, die onderkennen welke krachten de wereld bewegen, zich grotendeels alleen en geïsoleerd voelen en in staat zijn te begrijpen wat in deze tijden gedaan moet worden, in deze belangrijke tijden van voorbereiding die jullie nog resten.

God begrijpt dit natuurlijk en daarom is de Openbaring in de wereld. Zij zal jullie alles geven wat je nodig hebt als je hierop kunt antwoorden, als je je kunt voorbereiden, als je je begrip en je prioriteiten voldoende kunt veranderen om deze voorbereiding met succes te treffen. Maar jullie moeten begrijpen wat het alternatief is, mochten jullie dit verwaarlozen of vermijden. Het is geen prettig beeld, maar het moet worden begrepen.

In de komende decennia zal het klimaat dramatischer veranderen dan tot nu is voorspeld. De grondstoffen van naties zullen opraken. Voedselproductie zal afnemen vanwege de enorme invloeden door het milieu. Regionale oorlogen en opstanden zullen uitbreken, maar zonder oplossing zodat naties niet eens in staat zijn hun huidige omstandigheden aan te pakken, laat staan tegemoet kunnen komen aan de eisen van de toekomst. Godsdiensten zullen meer gefragmenteerd en verdeeld worden, als mensen zich bedreigd voelen en zich alleen maar met hun groep willen omgaan – hun etnische groep, hun sociale groep, hun religieuze groep, tegenover anderen die ook gepolariseerd worden door grote verandering en onzekerheid.

Hierdoor doet een lange periode van aftakeling en uiteenvallen zijn intrede als naties verder geïsoleerd raken, misschien op zoek naar bondgenoten maar regionaal verder geïsoleerd en niet bereid of niet in staat elkaar te helpen gedurende de komende grote uitdagingen. Een aangroeiende mensheid zal op veel plaatsen te maken krijgen met de teruggang van voedsel, water en energie die nodig zijn om een beschaving, zoal zij die gekend hebben te handhaven.

Dit zijn niet een serie problemen en samenloop van omstandigheden die alleen door technologie kunnen worden opgelost want de technologie zal overstelpt worden. Dit is het grote samenvallen van golven van verandering dat op elk denkbaar niveau en overal tegelijk plaatsvindt. Dit is de kwetsbaarheid die de mensheid heeft gecreëerd gedurende decennia van verwaarlozing en onverantwoordelijkheid.

Maar de Openbaring is in de wereld. God heeft opnieuw gesproken, voor de eerste keer in meer dan duizend jaar. De waarschuwing is gegeven. De zegen is gegeven aan de werkelijke kracht die de mensheid heeft om door de komende moeilijke tijden te navigeren en wat dit zou kunnen betekenen voor het opbouwen van menselijke eenheid en samenwerking tot een ongekend niveau, opgebouwd uit pure noodzaak, opgebouwd uit medeleven en verantwoordelijkheid, opgebouwd op zo’n manier dat de mensheid een kans heeft, een heel goede kans, maar niet een kans die voorgoed blijft.

Want in de komende decennia zal beslist worden met wat voor soort wereld de mensheid te maken zal krijgen en of zij weerstand kan bieden aan de overredingskracht en de interventie van het universum rondom, dat zo vaak plaats vindt in tijden zoals deze, als de inheemse volkeren zwak worden en in conflict raken.

Denk niet dat je hier bij toeval bent, want je werd de wereld in gezonden deze situaties tegemoet e treden, om je noodzakelijk maar klein aandeel te leveren. Dit geldt voor iedereen in de wereld. En hoewel de helft van de mensheid zo onderdrukt wordt door armoede en religieuze en politieke oppressie dat zij schijnbaar heel weinig kan doen, is de oproep hier toch voor allen die in staat zijn en vrij genoeg om te antwoorden.

Als de situatie niet zo uiterst precair was, zou God niet opnieuw hoeven te spreken. De mensheid zou tijd en grondstoffen hebben om de situatie te begrijpen en zich navenant voor te bereiden. Maar die drempel zijn jullie al enige tijd gepasseerd – zonder te weten, ongemerkt – en nu zal het een wedren naar het einde zijn, de wedren om de menselijke beschaving te redden.

Als jullie leefwereld onbewoonbaar wordt zou alles verloren zijn. Dit is een gevolg van de manier waarop de mensheid de wereld gebruikt, haar poging de natuur te domineren en haar naar haar hand te zetten. Het is geen vloek van God. Het is het gevolg van gebrek aan visie, verantwoordelijkheid en gebrek aan samenwerking hier op Aarde.

God spreekt daarom niet met veroordeling maar met kracht en belofte. Want het is laat en de mensheid kan niet onachtzaam zijn. Zij kan niet dwaas zijn. Zij kan zichzelf niet vernietigen ondanks zulke enorme krachten van verandering.

Als je de moed en de nederigheid had dat wat komen gaat eerlijk onder ogen te zien zou je inzien dat God opnieuw moet spreken. Want de godsdiensten van de wereld werden niet in het leven geroepen met deze grote drempels om te gaan. En zij zijn onderling en zelfs intern zo verdeeld dat zij nooit de mensheid kunnen voorgaan. Hun voorschriften waren voor het verleden, een wereld die echt niet meer bestaat. En hoewel zij veel wijsheid bezitten en hun ethiek belangrijk is, moet God opnieuw spreken anders zal de mensheid met zekerheid falen.

De Openbaring zal het wijze in de persoon herstellen, in genoeg personen, die dan hun invloed op de wereld kunnen uitoefenen en zich voorbereiden en de Grote Golven van verandering overleven en een betere toekomst opbouwen voorbij de nog te nemen drempels.

Het is een enorme uitdaging die nu de mensheid zal verenigen, niets minder dat dit. Het zijn belangrijke consequenties, grootse tijden die de mensheid uit hun zelf-obsessie en ellende omhoog zullen tillen naar hogere niveaus van dienstbaarheid in de wereld.

Want ieder van jullie werd naar de wereld gezonden om in deze tijd te leven en de bijdrage die je werd meegegeven om te leveren heb je in je, maar ligt buiten het domein van het intellect. Zij moet opgeroepen worden door een Hogere Macht – de hogere macht in je en de Hogere Macht buiten je.

Dit is de tijd van Openbaring. Dit is de belangrijke tijd voor beslissing. Dit is de kritieke tijd waar de mensheid zal moeten kiezen voor de soort toekomst die zij wil, in het volle bewustzijn van de enorme risico’s, die zich nu aandienen.

Je kunt niet niets doen in deze tijden. Je kunt niet tweeslachtig zijn anders zal de werkelijkheid je overweldigen en grote rampspoed in je leven brengen.

De Boodschapper is in de wereld, maar hij blijft onherkend en onbekend. Hij doet wat hij kan om de Boodschap te verspreiden, met mensen te spreken, maar zij moeten de ogen hebben om te zien en de oren om te horen, of zij zullen doof en blind zijn, niet in staat te reageren. God brengt nu niet louter een verbetering voor de menselijke familie, niet louter een nieuwe boodschap van hoop en inspiratie, maar juist datgene dat de mensheid zelf zal redden – van ineenstorting in deze wereld en van onderwerping aan mogendheden van buitenaf. Slechts onheilspellende omstandigheden zouden zo’n Openbaring in de wereld brengen. En in zulke omstandigheden verkeren jullie op dit moment.

Wacht niet tot de slagregens vallen of op de grote droogte of de zware storm om je te overtuigen dat je in zo’n tijd leeft, want zij die ogen hebben om te zien kunnen de zware stormen die zich opstapelen over de horizon zien aankomen. Zij kunnen de stem van Kennis in zichzelf horen, de diepere Geest die God in hen heeft geplaatst om ze te leiden, om ze te beschermen en om ze naar een groter leven van dienstbaarheid en vervulling te leiden in een wereld die een grote verandering ondergaat.

Om het antwoord te zien moet je de nood herkennen. Ze is schokkend. In het begin zal het moeilijk zijn haar onder ogen te zien. Je zult je hulpeloos en hopeloos voelen. Maar Gods Nieuwe Boodschap is in de wereld en God heeft jou gezonden om te antwoorden met de kracht die in je wacht om ontdekt te worden.

Je moet dus de schok van de toekomst onder ogen zien, want je staat op het randje van beslissen wat voor toekomst het werkelijk zal zijn. Zonder goede samenwerking tussen de naties nu zal de mensheid vervallen tot een cyclus van eindeloze conflicten over wie toegang heeft tot de resterende grondstoffen. Deze conflicten zullen wanhopig zijn en veel destructiever dan alles wat jullie tot nu toe gezien hebben.

Er moet groot mededogen heersen, diepe aanvaarding, grote verdraagzaamheid voor andere volkeren. Want jullie helpen niet alleen jezelf in deze situatie. Jullie zullen geroepen worden anderen te helpen die in zware en overweldigende nood verkeren. Het is een tijd voor brede samenwerking. Het is een tijd voor grote dienstbaarheid.

De mensen proberen nog steeds gelukkig te zijn en te krijgen wat zij willen buiten het voorzien in hun eerste levensbehoeften. Maar er is een hogere roeping voor hen en voor jou. De wereld biedt nu die roeping. Denk niet aan de toekomst in termen van wat je gelukkig zou maken of een plezierige bestemming zou zijn, maar denk aan wat de wereld nodig heeft dat jij zou kunnen leveren, waar je talenten, wat ze ook mogen zijn, werkelijk van dienst kunnen zijn voor mensen.

Dit zal je leven veranderen. Dit zal de relatie met jezelf veranderen – hoe je voelt over jezelf en anderen. Het zal hoe je je leven ziet volledig veranderen – haar waarde en haar betekenis. Want op die manier zal God je herstellen, door voorbereiding en dan grote dienstbaarheid aan anderen – je wereldse geest herstellen door dienstbaarheid aan de diepere Geest in je, die Kennis wordt genoemd.

Zij die ogen hebben om te zien zullen zien en zij zullen Onze woorden horen en ze grondig ter harte nemen. Anderen zullen ze vergeten of naast zich neerleggen, denkende dat dit te radicaal is, te uitdagend, te onmogelijk, denkende dat het leven echt zo niet kan zijn. Bidt voor hen, want zij zijn zwak en kunnen nog niet antwoorden.

Zij die kunnen antwoorden zijn degenen die het grote verschil zullen maken, maar hun antwoord moet volledig zijn. Dit is geen terloopse ontmoeting. Dit is niet even een paar eenvoudige dingen doen. Dit is iets dat de loop van je leven zal veranderen, maar het is zoveel beter dat je de loop van je leven verandert dan dat de omstandigheden je overweldigen en je leven veranderen zodat je er geen zeggenschap meer over hebt.

Dit is de Wijsheid die voortkomt uit de grote Liefde van de Schepper, want God heeft de mensheid lief en wil niet dat de menselijke familie uit elkaar valt en faalt om redenen die zij nog niet kan zien. Dit is de kracht en de bestendigheid van Gods Liefde die nu aan de hele wereld worden gegeven om haar te redden van mislukking en ineenstorting en haar voor te bereiden op een treffen met een universum vol intelligent leven, waarvan de mensheid helemaal geen weet heeft.

Alleen een Nieuwe Boodschap van God kon deze dingen verschaffen, want alleen God kent de aard van je hart en je ziel. Alleen God weet hoe het leven overal in het universum is. Alleen God kon je voorbereiden – emotioneel, mentaal en praktisch – op de weg die voor je ligt.

Alleen door jullie op de Openbaring te richten kunnen jullie deze dingen waarover Wij hier spreken gaan zien. Jullie moeten die stap zetten. God wil dat jullie en je leven gered worden, maar jullie moeten die stap zetten.

De zegen rust nu op de wereld, want God heeft weer gesproken. Een uitgebreide voorbereiding is aan de wereld gegeven, een grote inspiratie en het fundament voor echte samenwerking tussen volkeren en naties – voortgekomen uit noodzaak, voortgekomen uit de realiteit, voortgekomen uit de waarheid waarom jullie eigenlijk in de wereld zijn en wat jullie hier, buiten je eigen persoonlijke interesses en behoeften, moeten dienen.