De Wedren om de Menselijke Beschaving te redden

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 juli 2009
te Aleppo, Syrië

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Terwijl alles normaal lijkt te zijn tegenwoordig, komen er Grote Golven van verandering naar de wereld, veranderingen op een niveau die nog nooit eerder zijn gezien, veranderingen die iedereen in deze wereld zullen treffen.

Het zal groter zijn dan de wereldoorlogen. Het zal groter zijn dan de grote epidemieën uit het verleden. Grote Golven van verandering.
De mensheid heeft de wereld geplunderd en heeft jouw natuurlijke erfenis in zo’n hoge mate kapot gemaakt dat de wereld nu zal veranderen en een veel moeilijkere plaats voor de menselijke familie zal worden.

Het heeft heel lang geduurd om de condities te creëren die deze Grote Golven van verandering teweeg zal brengen. En iedereen heeft hier in zekere mate aan bijgedragen, dus is er niet slechts een iemand of een organisatie of natie die dit volledig te verwijten valt. De rijke naties hebben meer genomen, maar iedereen heeft genomen van de wereld – zelfs de allerarmste mensen, die zo weinig hebben genomen en die zo weinig hebben. Iedereen is verantwoordelijk.

Het is nu een situatie waar je voor de toekomst rekening mee moet houden en waarop je je op dit moment moet voorbereiden. Want er zullen grote menselijke volksverhuizingen plaatsvinden als de onvruchtbare regionen van de wereld hun mogelijkheid om voedsel te produceren verliezen, als watervoorraden schaars worden en als conflicten ontstaan tussen naties en groepen binnen naties over wie toegang mag hebben tot de overgebleven middelen. Hoe gemaskeerd deze conflicten ook mogen zijn onder het mom van religie en politiek, ze zullen hoofdzakelijk een strijd om de grondstoffen zijn.

De wereld klinkt hetzelfde – de vibraties en de herrie van een grote stad. Het zijn slechts de tekenen van grote verandering die er aankomt die mensen niet zien omdat zij niet reageren op Kennis, de diepere intelligentie die de Schepper van alle leven binnen in iedere persoon heeft geplaatst om hem te leiden, om hem te beschermen en hem de weg te wijzen naar zijn grotere prestaties in het leven.

Miljoenen mensen zullen moeten vluchten uit de onvruchtbare regionen van de wereld. Kustgebieden zullen overstromen en door enorm krachtige stormen en gewelddadig weer worden getroffen. Mensen zullen moeten verhuizen om economische redenen, het falen van lokale economieën en in sommige gevallen nationale economieën.

Waar zij allemaal naartoe, deze mensen, die hebben dit niet zagen aankomen en niet hebben herkent? Wie zullen hen opnemen in hun land? Wie zullen de stroom van duizenden en miljoenen mensen opnemen die nu hun thuisland moeten verlaten of die zich opnieuw moeten vestigen binnen hun eigen land?

De sociale ontwrichting zal immens zijn. De politieke spanning zal immens zijn. De roep om compassie en de beëindiging van grieven zullen immens zijn. Dit zal een humanitaire tragedie zijn en een humanitaire nood op een schaal die nog nooit eerder is gezien.

De wereld kan zich niet veroorloven om in chaos te vervallen, anders zal de mensheid geen toekomst hebben. Wat hier werkelijk op het spel staat is de redding van de menselijke beschaving. De menselijke beschaving die vandaag zo dominant lijkt, zo krachtig en zo diep verankerd, zal morgen en de dagen die komen steeds breekbaarder en kwetsbaarder lijken.

Het is nu echt een race om de menselijke beschaving te redden van instorting en ondergang. Dit is iets dat iedereen kan zien als ze eenmaal
worden gewaarschuwd voor de Grote Golven van verandering, als ze eenmaal beginnen te luisteren naar de signalen van de wereld en de tekenen zien die de wereld produceert.

Op dit moment voelen mensen al dat dingen niet normaal zijn, dingen niet kloppen. Mensen kijken met grote bezorgdheid naar de toekomst. Nu al beginnen de Grote Golven invloed uit te oefenen op de volkeren van de wereld, waardoor economieën van naties worden verzwakt en mensen steeds vaker in situaties van spanning en concurentie worden gedrongen. Zelfs vandaag heerst er een grote strijd over wie toegang zal hebben tot de voedsel- water- en energiebronnen in heel veel delen van de wereld.

Maar wie let op de tekenen, de tekenen dat nu Grote Golven van verandering komen? Wie let er op? En voor die paar die wel opletten, die de moed en de kracht hebben om te erkennen dat dit een roeping is – een roeping voor dienstbaarheid en het leveren van een bijdrage; een oproep voor hen om hun leven, hun omstandigheden, hun activiteiten en hun verplichtingen opnieuw te bekijken?

Menselijke migratie zal een van de grote problemen zijn die de Grote Golven van verandering zullen produceren. In de overvolle steden in de armere landen, waar moeten deze mensen naartoe en hoe zullen ze worden onderhouden? Zullen ze worden achtergelaten om te sterven, om op te duiken in oorlog en hongersnood? Dit is iets dat een paar mensen in de wereld van vandaag over na beginnen te denken, omdat de tekenen zo duidelijk zijn.

Het is niet het einde voor de mensheid, maar het is een overgang naar een ander soort wereld – een nieuwe wereld, een wereld van afgenomen hulpbronnen, een wereld van verminderde middelen, een wereld die een enorme samenwerking tussen naties vereist als de menselijke beschaving wil overleven.

De mensen die de getroffen gebieden zullen moeten ontvluchten, zij zullen moeten worden opgenomen door naties over de hele wereld. Ze kunnen niet zomaar naar naburige landen verhuizen, omdat het buurland waarschijnlijk dezelfde crisis doormaakt. Het zal een grote diaspora zijn, een verspreiding van mensen vanuit hun geboorteland weg van hun traditionele manier van leven, naar een heel andere samenloop van omstandigheden. Dit zal meer spanning en last veroorzaken.

Het belangrijkste is hier letterlijk hoe je de wereldbevolking moet voeden als de wereld 30% van zijn landbouw verliest, wat hetgeen is waar jullie echt mee te maken krijgen, zie je? Gewelddadig weer, de verandering in het klimaat en de impact op de geologische en biologische systemen van de wereld zullen zoveel onevenwichtigheid veroorzaken dat, zelfs als je een thuis zou kunnen vinden voor alle ontheemde volkeren, hoe kan je hen dan voeden? En de inwoners van de ontvangende landen, hoe zullen zij hierop reageren?

Dit zijn vragen die nog beantwoord moeten worden, vragen waar je nu over moet nadenken – jij die aan de vooravond van een grote verandering staat, jij die misschien de luxe hebt om deze dingen te overdenken en om jouw leven te plannen en jouw prioriteiten te aan te passen.

De steden zullen zo overvol raken van mensen dat het heel moeilijk zal zijn om hen voedsel en water te bieden, zelfs in de gevestigde landen, zelfs in landen met grotere welvaart. Hoe voed je een miljoen nieuwe mensen die zijn toegevoegd aan een miljoenenstad? De overvolle stad, je kunt de geluiden horen. Hoeveel kan een stad hebben? Wat zijn de grenzen van de voorzieningen? Hoe groot is de tolerantie van haar gemeenschap?

De situatie zal zo ernstig worden dat zelfs gezinnen in de rijke landen zullen moeten overwegen om een gezin uit een arm land in huis te nemen. Hoeveel mensen zullen bereid zijn om dit te doen? Hoe slecht moet het gaan voordat voorkeuren, vooroordelen en persoonlijke verlangens van mensen worden verdrongen door een essentiële behoefte?

Er zal niet voldoende voedseloverschot zijn om het eenvoudig naar de getroffen landen te vervoeren. Er zal niet genoeg zijn. Als de mensheid een percentage van zijn voedselproductie verliest, maakt het niet uit hoeveel geld wordt uitgegeven.
De wereld raakt uitgeput. Ga je haar nog verder en verder en verder uitputten?

Dit is de grote onzekerheid in de situatie – hoe zal de mensheid reageren? Waar ligt de menselijk verantwoordelijkheid? Zelfs de leiders van naties zijn blind. Zelfs de leiders van religieuze instellingen zijn blind. Ze zien alleen de wereld zoals ze gewend zijn de wereld te zien. Ze zien de wereld alleen maar in termen van wat ze kunnen verwachten en vanuit het verleden geloven dat waar is. Maar deze dingen zullen niet langer kloppen.

Er zullen over de hele wereld grote volksverhuizingen plaatsvinden. Een deel zal normaal zijn, maar veel zal moeten worden georganiseerd en naties zullen hiermee in moeten stemmen. Als naties hun deuren voor de ontheemde volkeren sluiten, zal het een nooit eerder geziene tragedie zijn. Deze tragedie zal de wereld in oorlog en conflict storten.

Gezien de standpunten van de mensheid, haar gebruik van de wereld en de onderlinge betrekkingen tussen de naties van de mensheid, is dit alles onvermijdelijk, zie je. Uiteraard zou je een verzadigingspunt bereiken. Uiteraard zou je de wereld zodanig deren dat de wereld niet in jouw voordeel zou reageren. Uiteraard zou je een kritiek stadium bereiken.

Er zijn visionaire individuen die dit hebben zien aankomen. Maar de mensheid is doof en blind en dom en gaat halsstarrig door met het najagen van rijkdom en macht – gemakkelijk om te kopen, gemakkelijk te misleiden, wanhopig onder zijn armere volkeren, niet in staat om haar bevolking te reguleren, niet in staat om haar grondstoffengebruik te beheersen, niet in staat om haar conflicten en haar historische vooringenomenheid te bewingen. Als een eigenzinnig kind gaat zij onbesuisd de toekomst tegemoet – achteloos, niet vooruit denkend, niet vooruitkijkend, alleen oog voor de behoeften van de dag.

Op dit moment kun je midden in een stad met twee miljoen mensen staan en over twintig jaar zal zij uitgestorven zijn. Wat zal er gebeuren? Hoe zal de wereld reageren?

Als je zonder vooringenomenheid en angst kunt zien, zal het je duidelijk worden. Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien. Je hoeft alleen maar wijs en objectief te zijn. Maar hoe mensen zullen reageren, is een vraag die je niet kunt voorspellen. Want mensen kunnen kiezen hoe ze zullen reageren. Er is keus op dit niveau.

Je kunt de Grote Golven van verandering niet stoppen. Je kunt hun impact verzachten, en je kunt je erop voorbereiden, maar je kunt ze nu niet meer stoppen.

Als mensen op basis van hun geweten en hun visie op de wereld niet kunnen veranderen, zullen ze moeten veranderen in het zicht van veeleisende situaties en crises. Het is natuurlijk een armzalige manier van leren. Het is natuurlijk kwaadschiks leren. Maar het leren moet gebeuren omdat de mensheid zich moet aanpassen aan een veranderende wereld, aan een wereld in verval.

Wat kunnen de armere mensen van de wereld nu doen om zich voor te bereiden? Ze hebben geen sociale macht, geen maatschappelijke mobiliteit. Ze kunnen niet zomaar inpakken en naar een rijke natie verhuizen. Ze zitten vast. Ze worden op hun plaats gehouden. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij de rijke volkeren en de rijke naties om het initiatief te nemen. Maar zelfs in de rijke landen zijn er maar weinigen die kunnen zien. Mensen waar ook, rijk of arm, zijn zo vaak niet bereid om opnieuw na te denken over hun leven en hun houding en aanpak te veranderen. Het is een probleem in de menselijke ontwikkeling.

De wereld zal warmer worden. Er zal land vrij komen, maar je zult er niet veel voedsel op kunnen verbouwen. En gewelddadig weer zal overal een probleem zijn – zij zal voorraden van de naties uitputten, de ene na de andere catastrofe veroorzaken.

De mensheid zal zich in de toekomst in moeten stellen op naar een ander soort evenwicht met het leven, een ander soort stabiliteit in de wereld. De grote vraag waarmee jullie worden geconfronteerd, is wat er tussen nu en dan zal gebeuren? Als mensen blind zijn en de Grote Golven van verandering niet over de horizon zien aankomen; als mensen niet bereid zijn hun leven, hun verplichtingen en hun omstandigheden opnieuw te bezien; als mensen niet bereid zijn hun culturele en nationale vooringenomenheden en grieven over het hoofd te zien, dan koerst de mensheid af op een grote calamiteit of een opeenvolging van calamiteiten om preciezer te zijn.

De man of vrouw van Kennis ziet dit natuurlijk. Ze ontkennen niet. Ze proberen niet simpelweg een gewenste uitkomst te projecteren. Ze zien wat zich voordoet en ze veranderen hun conclusies regelmatig als de situatie verandert, als de Grote Golven naderen. Je kunt er zeker van zijn dat de Grote Golven komen, maar je weet niet hoe ze de wereld zullen treffen of wanneer ze zullen toeslaan. En de grote onzekerheid is hoe de mensheid zal reageren.

Dus de man of vrouw van Kennis kijkt toe, kijkt zonder conclusies te trekken, kijkt zonder de wereld te veroordelen, kijkt zonder de hoop te verliezen, kijkt toe zonder afgemat of cynisch te worden, kijkt zonder leiders of individuen of naties de schuld te geven, kijkt naar de veranderende landschappen van de wereld, op zoek naar de tekenen die de wereld geeft om aan te geven hoe, waar en wanneer de Grote Golven zullen toeslaan.

De man of vrouw van Kennis heeft zich in veiligheid gebracht, zowel afhankelijk van de omstandigheden in hun uiterlijke leven als van binnen, hun leven baserend op Kennis, de diepere intelligentie – een intelligentie die niet bang is voor de wereld, die niet bang is voor verandering, en die alles aankan, omdat het door God gegeven intelligentie is. Het is wijs. Het is medelevend. Het is objectief.

Hier dringt de man of vrouw van Kennis niet aan op oplossingen, maar in plaats daarvan wacht hij op positief gedrag, positief bewustzijn en positieve acties en moedigt hij dat aan. Maar ze vertrouwen niet alleen op hoop, want de hoop is te zwak, te gemakkelijk stuk te slaan en verminderd en vervliegt te gemakkelijk.

Hun kracht is de kracht van Kennis – een kracht die niet afneemt in het aangezicht van moeilijke omstandigheden of onzekerheid, een kracht die niet wordt ondermijnd door een tragiek of crisis. Ze zullen duidelijk zien en adequaat reageren op de veranderende situaties die ze direct om zich heen zien en in de wereld als geheel. Want ze zijn niet bang om te kijken en te zien, want Kennis is hun kracht.

Want bij ieder ander zal er in het algemeen verloochening heersen. Dan baseren de weinige mensen die de ernst van de situatie inzien hun hoop op bepaalde oplossingen die worden bedacht en toegepast. Dit zal de bron van hun hoop zijn, maar heeft is een zwakke basis. Want hun hele grond van zekerheid is gebaseerd op bepaalde gebeurtenissen die zullen plaatsvinden en bepaalde veranderingen die zullen worden aangebracht. Maar deze gebeurtenissen vinden misschien niet plaats. Deze verandering gebeurt mogelijk niet. Waarin zullen ze dan verkeren, dan in een staat van wanhoop? Want hun fundament is gebaseerd op omstandigheden, niet op de kracht van Kennis.

Ze zullen in bepaalde leiders geloven die ze volgens hen zullen redden. Maar er is geen leider in de wereld die de Grote Golven van verandering kan stoppen. Ze zullen geloven in de goedheid van de mensheid, maar de mensheid zal heel matig handelen, vooral aan het begin van de Grote Golven. Ze zullen geloven in een ideologie of een economisch systeem of technologie of vooruitgang in de wetenschap, maar omdat deze onvoldoende en ontoereikend blijken te zijn, zal hun hoop vervliegen.

Zie je hoe zwak dit is, hoe het is gebaseerd op ideeën of abstracte begrippen of op bepaalde situaties die in de realiteit hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvinden? Jouw optimisme kan niet gebaseerd zijn op het resultaat van je voorkeur.

De wereld verandert. Je moet mee veranderen. Je moet met de wereld meegaan. Je moet haar in de gaten houden. Als een kapitein op zee moet je het weer en de golven in de gaten houden. Je moet naar de barometer kijken. Je moet je zeilen dienovereenkomstig aanpassen. Je kunt niet passief achterover leunen en geloven dat alles goed zal komen, want dat is slechts een hoop die angst en onzekerheid maskeert, en angst en onzekerheid zullen het schip laten zinken.

Daarom moet je een fundament in Kennis moet hebben. God heeft je dit gegeven om je piloot te zijn, om je gids te zijn en om je kompas te zijn. Zonder dit, heb je alleen dromen, hoop, wensen en fantasieën om je positieve kijk op te baseren, en geen van hen zal de Grote Golven van verandering overleven. Je zult teleurgesteld zijn. Je zult gefrustreerd zijn. Je zult vol angst zijn. Je zult boos zijn. Je zult teleurgesteld zijn omdat je geen basis had, zie je.

Technologie zal belangrijk zijn, maar het zal de mensheid niet redden. Een politiek systeem kan de voorkeur krijgen boven een ander, maar het zal de mensheid niet redden. Ook zal het niet overal voldoende worden gedeeld om de medewerking en de hulp te bieden die nodig is.
Je moet vooruit kijken, met heldere blik, bereid zijn te zien wat er over de horizon komt – zonder het te veroordelen, zonder het te ontkennen, zonder onmiddellijke conclusies te trekken. Net als de kapitein van het schip op zee, let je op en reageer je op veranderende omstandigheden.

Je moet deze innerlijke zekerheid en de kracht van Kennis hebben om dit te doen, anders zul je het niet kunnen. Je zult in de ontkenning schieten. Je zult je proberen te verbergen. Je zult proberen onder een steen te leven. Je zult al je vertrouwen stellen in een of ander concept of ideologie. Je zult de Grote Golven afwijzen als slechts een negatieve benadering van het leven. Je zult blind en dwaas zijn onder het mom van slim en intelligent te zijn.

De domheid van de mensheid is het meest tragisch wanneer het is verborgen achter een dun laagje van rationaliteit en intelligentie. Je zult dit natuurlijk overal om je heen zien. Je zult de ontkenning zien. Je zult de projectie van de schuld zien. Je zult het wishful thinking zien. Je zult het blinde vertrouwen zien in wetenschap en technologie, in goed bestuur of in een bepaalde leider.

Mensen geloven deze dingen omdat ze geen basis hebben. Ze hebben geen echte innerlijke kracht. Ze kunnen ontbering in de wereld doorstaan, maar ze hebben niet de helderheid van geest om te zien wat er gaat komen, wat hun richting op komt en wat hun leven zal veranderen. Dus missen ze de grote kansen van het leven. Ze missen de voortekenen van het leven. Ze missen de waarschuwingen van het leven omdat ze niet helder kunnen zien en kijken. Het is een fundamenteel probleem voor iedereen.

Mensen klagen elke dag. Sommige mensen klagen constant. Maar klagen is niet zien. Klagen betekend dat je niet de veranderende omstandigheden in jouw leven volgt. Klagen is als een kleine baby die alleen maar huilt en huilt, of een klein kind dat zeurt als het niet krijgt wat het wil.

Daarom moet je stoppen met klagen en beginnen te kijken en de kracht ontwikkelen om te kijken en nauwlettend te volgen, om je verstand van opinies en veroordeling te zuiveren. Neem de stappen naar Kennis om je verbinding tot stand te brengen met de diepere intelligentie die God in je heeft geplaatst, want het is alleen deze intelligentie die je zal redden, zie je.

Menselijk redeneren zonder Kennis is gewoon conventioneel denken, blind en dwaas, en niet in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Als de wereld niet zou veranderen, zou je kunnen leven op basis van een bepaald aantal veronderstellingen. Maar je ziet de grootste verandering tegemoet die de mensheid ooit heeft ondergaan, dus deze veronderstellingen worden nu echte gevaren voor jou en voor iedereen om je heen.

Deze waarschuwing is een geschenk van liefde van de Schepper van al het leven. Het maakt deel uit van een Nieuwe Boodschap voor de mensheid om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering, om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoeting met intelligent leven in het universum, om Kennis en wijsheid in de wereld te brengen die elders in het universum zijn ontwikkeld, om de relatie van de mensheid met het goddelijke en de ware aard van menselijke verantwoordelijkheid te verduidelijken.

De toekomst en het gevolg zijn in handen van iedereen, want alles wat gebeurt is het resultaat van het nemen van beslissingen door individuen. De vraag rijst: wat zal die beslissingen bezielen? Zal het de kracht van Kennis zijn of zal het al het andere zijn dat zich voordoet als macht?
Denk niet dat deze kwestie buiten je macht valt, want je toekomst zal gebaseerd zijn op de beslissingen die je vandaag neemt en de acties die je vandaag onderneemt. [Deze beslissingen] zullen afhankelijk zijn van de mensen met wie je omgaat en hun invloed op jou.

Daarom geeft Gods nieuwe boodschap je grote verantwoordelijkheden en het vertelt je dat je niet aan deze verantwoordelijkheden kunt ontsnappen. Rijk of arm, ongeacht wat je omstandigheden zijn, de kracht en de aanwezigheid van Kennis leeft in je, wachtend om ontdekt te worden. Jij hebt dit nu meer nodig dan wat dan ook – meer dan rijkdom, meer dan zekerheid, meer dan comfort, meer dan plezier, meer dan een huwelijk, meer dan een familie, meer dan al het andere.
Zonder Kennis zul je blind zijn. Je zult de paniek en de obsessies van mensen om je heen volgen. Je zult in de toekomst stappen zonder te weten waar je mee te maken hebt. De Grote Golven zullen je overvallen. Je zult ze niet hebben zien aankomen.

Dit is nu de grote roep om menselijk bewustzijn en verantwoordelijkheid. Je hebt tijd, maar niet veel [tijd]. Je hebt tijd om opnieuw over je leven na te denken, maar niet veel tijd. Je hebt tijd om een fundament te bouwen in Kennis, maar niet veel tijd. Je hebt tijd om je kracht en je middelen te verzamelen. Je hebt tijd om vanuit de uitkijktoren te kijken naar wat naar je toe komt, wat er aan de horizon verschijnt – zowel in je plaatselijke regio als in de wereld als geheel.

Hier, in plaats van intellectuele discussies en theoretische gesprekken te voeren, moet je je leven voorbereiden en je voornaamste relaties voorbereiden. Je gewichtige ideologie zal niets betekenen in de aanwezigheid van de Grote Golven van verandering. Zowel een geleerde als een dwaas kan verdrinken.
Dit is een krachtige boodschap om je wakker te schudden, om je te ontdoen van je geprefereerd en geconditioneerd denken, je houdingen en veronderstellingen, je overtuigingen en alles wat je vermijdt dat je nu onder ogen moet zien.

God wil dat de mensheid zal overleven en zich zal ontwikkelen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering, maar wat God wil en wat mensen zullen doen, is niet hetzelfde, zie je. Daarom moet God nu een Nieuwe Boodschap de wereld inzenden om de mensheid voor te bereiden op een toekomst die anders is dan het verleden en om jullie voor te bereiden om niet alleen de Grote Golven van verandering te overleven, maar ook om een bijdrage hierin te leveren, want daarom ben je in de wereld gekomen.
Op een dieper niveau, weet je dit. Het is helder. Het is altijd helder geweest. Op een dieper niveau wist je dat je de wereld zou betreden in een tijd van grote verandering en ontreddering. Hier heerst geen onzekerheid. Hier heerst geen onenigheid.

Het is nu jouw doel en missie om een medewerker te worden in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Maar dit bewustzijn en deze zekerheid doen zich op een dieper niveau in je geest voor, onder de oppervlakte van je geest waar je leeft, denkt en je leven doorbrengt.

Daarom doen Wij een beroep op jouw verantwoordelijkheid, op jouw aansprakelijkheid en jouw eerlijkheid om echt oprecht te zijn tegenover jezelf, om te eren wat je het diepst vanbinnen weet, om dat te ontdekken en wat dat betekent en hoe dat jouw leven vanaf deze dag zal leiden. Hiervoor hebt jij Onze zegeningen. Hiervoor heb je alle kracht van de Schepping.