Het Slagveld

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

conflict and war battleground

Zoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 18 juni 2013
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je moet je uitspreken tegen oorlog. Hij is nooit te rechtvaardigen. Hij is een optelsom van fouten. Hij is een optelsom van mislukkingen.

De prikkel om oorlog te voeren over grondstoffen, territoriale controle en het overwinnen van een vermeende vijand zal in de toekomst zeer groot worden als de grondstoffen van de wereld zullen slinken en economische moeilijkheden hier, daar en overal zullen ontstaan. Het zal een grote beproeving voor de mensheid zijn.

Het is een uitdaging omdat de mensheid verenigd moet worden in het aangezicht van het universum, een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Zij moet zich verenigen om de rijkdommen van de wereld bekwaam en met goed gevolg te gebruiken om aanhoudende concurrentie, conflicten en oorlog te vermijden. Het zal een grote beproeving voor de mensheid zijn.

Mensen zullen zich bedreigd voelen. Ze zullen partij kiezen. Ze zullen anderen geloven die partij kiezen. Wanneer mensen worden beheerst door angst, kiezen ze partij. Als mensen worden beheerst door woede of wrok, kiezen ze blindelings en dwaas partij. Hen wordt dan verteld wie de vijand is en zij zullen geloven wat hun wordt verteld. Het zal een grote beproeving voor de mensheid zijn. Een beproeving is een test evenals een proefterrein voor wat waar is, wat rechtvaardig is en wat eerlijk is.

Er zal ofwel worden samengewerkt, of er heerst conflict en oorlog. De keuze wordt hier veel eenvoudiger en directer. Het is of het een of het ander. Je kunt niet een ander overwinnen en tegelijkertijd vrede stichten. Je kunt niet een ander volk of zelfs het volk van je eigen natie onderdrukken en denken dat je rechtvaardigheid, orde en vrede handhaaft, want je ontkent en verzet je slechts tegen datgene wat moet worden behandeld. Maar wat moet worden behandeld is niet gewoon wraak of vijandigheid of het vereffenen van rekeningen.

Jullie moeten je laten leiden door een grotere kracht in de mensen, de kracht die God daar heeft gelegd voor alle volkeren van de wereld, voor alle godsdiensten van de wereld. Ze is er zelfs voor hen zonder godsdienst.

Deze kracht zal verder zien dan verdeeldheid. Zij zal verder zien dan de complexiteit. Zij zal verder zien dan het vereffenen van rekeningen om een samenwerkende werkelijkheid tot stand te brengen die gebaseerd is op noodzaak en niet louter op hoge idealen en die gebaseerd is op de fundamentele behoeften van mensen en datgene wat kan verzekeren dat in die behoeften voldoende zal worden voorzien.

Gods Nieuwe Openbaring spreekt over deze grotere kracht in het individu, spreekt daar met zeer grote nadruk over, want ze is het allerbelangrijkste wat er is. Zonder deze kracht word je beheerst door angst, begeerte en de andermans overtuigingen. Je zult de kant kiezen van je groep, van je stam, van je cultuur en misschien zelfs van je natie, of van een of andere kracht of splintergroepering binnen je natie. Je zult verblind worden door hun ideologie en je zult erin geloven omdat je zo bang bent dat je wilt geloven in iets wat je kunt aanhangen. Je wilt dan niet alleen zijn, dus wil je je aansluiten bij hen die krachtig en vastberaden lijken te zijn.

Zo worden hele naties tot oorlog gedreven. Zo worden mensen tegen elkaar opgezet, zonder te begrijpen waar de conflicten werkelijk over gaan, zonder werkelijk te begrijpen wat zij doen en wat zij steunen.

Radicale krachten, radicale stemmen zullen de aandacht van de wereld trekken, zoals in het verleden het geval is geweest, omdat de mensen daarnaar willen luisteren. Ze willen geen matiging. Ze willen zich niet inhouden. Ze willen geen diplomatie. Zij willen pakken wat zij denken dat van hen is, voorkomen dat iemand anders pakt wat zij denken dat van hen is of pakken wat er overblijft nu de wereld verzwakt en aftakelt. Dit is zo’n wanhopige situatie in een wereld waarin de mensheid zo verscheurd en verdeeld is.

Jullie moeten dit overwinnen, begrijp je, maar jullie moeten bij jezelf beginnen, want jullie zijn innerlijk verscheurd en verdeeld. Jullie zijn geneigd tot radicale overtuigingen. Jullie hebben de neiging datgene te vermijden wat je niet onder ogen kunt zien of jullie proberen eenvoudige oplossingen aan te dragen voor omstandigheden die in werkelijkheid moeilijker te begrijpen en te doorgronden zijn.

Kijk naar je eigen neigingen. Kijk waar je geest heen gaat als je geconfronteerd wordt met ernstige onzekerheid en het vooruitzicht van oorlog en conflict. Kijk hoe je automatisch partij kiest of overtuigingen aanneemt zonder ooit echt na te denken of de tijd te nemen om een situatie dieper en grondiger te begrijpen, waardoor je tot rust zou komen en je zou weerhouden van voorbarige conclusies.

God heeft je de grote kracht gegeven om te zien, te weten en met zekerheid te handelen. Maar om die te volgen, moet je afstand nemen van alle andere verleidingen, richtsnoeren en neigingen van je geest. Als mensen dit niet doen, zullen ze in het gelid springen. Zij zullen aanhangers worden onder versplinterende en desintegrerende omstandigheden.

De slagorde wordt opgesteld. Naties strijden om controleposities. Velen die deze naties leiden, begrijpen de grote verandering die op de wereld afkomt. Zij willen een zo sterk mogelijke positie om de toegang tot grondstoffen zoveel mogelijk te controleren, om hun veiligheid zoveel mogelijk te verzekeren. Dus zullen zij strijden om de controle en wedijveren met anderen om die controle. Maar geen van hen begrijpt de grotere dreiging in de wereld, de dreiging van interventie van buiten de wereld die zal proberen menselijke conflicten, menselijke onwetendheid en menselijke ambitie voor zijn eigen doeleinden te gebruiken.

Het grote inzicht dat de mensheid moet hebben wordt niet voldoende opgepakt en dus heeft God een Nieuwe Boodschap voor de wereld gegeven – een waarschuwende boodschap, een boodschap van kracht, een boodschap vol genade, een hoopvolle boodschap. Maar deze grote hoop kan alleen vervuld worden als voldoende mensen de Openbaring kunnen ontvangen.

Vele delen van de wereld worden geconfronteerd met beperkte hoeveelheden voedsel en water, want de natuur is geweld aangedaan en het natuurlijk evenwicht in de wereld is verstoord. Nu zal de hele wereld te maken krijgen met hevig noodweer, waardoor een groot deel van de voedselproductie in de wereld zal worden vernietigd en daarmee ook de stabiliteit van de naties, vooral van de armere naties in de wereld. Terwijl de sterkere naties om hun positie strijden, met elkaar wedijveren en de armere naties als hun strijdtoneel gebruiken, zullen de armere naties van de wereld lijden en in verval raken.

Hoeveel oorlog moet worden gevoerd en hoeveel levens zullen er worden verwoest en verloren gaan? Hoeveel land zal worden verwoest? Hoeveel steden zullen worden verwoest? Hoeveel tragedies moeten er nog plaatsvinden voordat genoeg mensen tot bezinning komen en beseffen dat hun probleem niet met elkaar is? Hun probleem is de wereld – hun stabiliteit in de wereld zelf, hun stabiliteit binnen een Grotere Gemeenschap van leven waarin de mensheid altijd heeft geleefd en waarmee zij nu moet leren omgaan.

Wie zal de mensheid leiden? Wat kan God de mensheid bieden in zo’n ernstige en kritieke situatie: de verspilling in de wereld van dingen die niet verspild mogen worden, van land en infrastructuur, van mensen en talenten en vaardigheden?

Niets kan worden verspild in deze nieuwe wereld, deze wereld die zo in trek is, deze wereld die eenheid en samenwerking van de mensen zal vergen op een nooit eerder gezien niveau, niet omdat iedereen het ideologisch met elkaar eens is, maar uit pure noodzaak en omdat de mensheid geconfronteerd wordt met tegenspoed en een Interventie vanuit het universum om haar heen, die heimelijk in de wereld opereert, gebruik makend van de krachten van misleiding en overreding, die natie tegen natie en volk tegen volk opzet, die hele bevolkingsgroepen ontmoedigt, zodat zij het vertrouwen in hun leiders verliezen en zich laten leiden en regeren door krachten die zij niet begrijpen.

Dit is het slagveld. Ofwel je ruïneert wat je nog hebt waardoor de mensheid in de toekomst in veel benardere omstandigheden belandt, ofwel de mensen komen tot bezinning en beseffen dat alles op het spel staat. Geen natie zal zegevieren als de wereld te zeer in verval raakt, als er te veel verloren gaat. Niemands welvaart zal veilig en verzekerd zijn in een situatie als deze.

Dus wat zal de overhand krijgen – wijsheid, waardigheid en gezond verstand, of woede, rancune en wraak? Dit is het grote slagveld. Niet over grondgebied, maar over wat zal zegevieren in de hoofden en harten van de mensen. Hoeveel mensen zullen moeten sterven en lijden en op wrede wijze worden verminkt voordat de mensheid inziet welke keuze zij moet maken en zich inzet voor deze weg naar een oplossing?

De godsdiensten van de wereld zijn verdeeld en twistziek, zelfs intern. Maar al te vaak hebben zij partij gekozen in de grote strijd om macht en overheersing die in de loop der tijd en in de loop van de geschiedenis is gevoerd. Wat is daar de leidster?

Niet iedereen zal christen worden. Niet iedereen zal een moslim worden. Niet iedereen kan een jood worden. En niet iedereen kan één geloofstraditie of ideologie volgen. En toch proberen velen de wereld te domineren met hun opvattingen en hun religies. Ook zij zaaien oorlog, conflicten en gedachteloze vernietiging over de wereld.

Daarom heeft God opnieuw gesproken – niet om hen te veroordelen, maar om een nieuwe weg aan te bieden die geen strikte ideologie vereist, die niet vereist dat je een andere groep of natie afwijst, die niet vereist dat je in één held gelooft.

Jullie bevinden je op het slagveld. Hier zullen jullie ofwel een nieuwe, rechtvaardigere en meer gezamenlijke toekomst voor de menselijke familie opbouwen, of jullie zullen jezelf vernietigen – groep na groep, natie na natie – alleen om te worden uitgebuit door hen van buitenaf, die zullen proberen jullie te gebruiken en jullie in jullie staat van zwakte, mislukking en verval te dirigeren.

Als je de grote gevaren kende die de mensheid bedreigen, zou oorlog morgen stoppen. Hij zou gewoon geen optie zijn. Als je wist wat de mensheid te wachten staat, zou er weinig onenigheid tussen naties bestaan.

Dit is de grote beproeving, begrijp je. Kan de mensheid ongeschonden over deze grote drempel komen, met een grotere vastberadenheid, eenheid en kracht? Of zal zij gewoon uiteenvallen en zichzelf vernietigen in het aangezicht van wat zij heeft geschapen in een wereld die werd uitgebuit en daarmee haar kostbare hulpbronnen heeft verspild aan conflicten, haar kans heeft verspeeld om hier op aarde een grotere eenheid te vormen? En wat voor soort eenheid zal dat zijn? Zal dat een vrij samengaan zijn of zal dat een onderdrukte staat zijn? Het universum zit vol met technologische, onderdrukte staten.

Wat de eenheid ook moge zijn, je zult een eenheid moeten hebben om te overleven in de Grotere Gemeenschap. Jullie kunnen geen stelletje oorlogvoerende stammen zijn. Jullie kunnen niet de rijkdom, pracht en grondstoffen van de wereld vernietigen vanwege jullie belachelijke geschillen met elkaar. Uit trots, arrogantie, macht of voordeel zullen jullie vernietigen wat nog over is. En dan krijg je te maken met een reeks omstandigheden waarmee de menselijke familie als geheel nog nooit te maken heeft gehad: hoe te overleven in een gedecimeerde wereld, hoe te overleven in een klimaat dat uit de hand is gelopen, een klimaat dat zijn natuurlijke stabiliteit heeft verloren door menselijke vervuiling en misbruik.

Jullie zullen alles nodig hebben – jullie wetenschap, vernuft, technologie, menselijke wil en kracht – alleen al om in deze wereld te overleven. En jullie vermogen om dat te doen zal bepalen wat er op dit slagveld gebeurt en wat dit pad zal opleveren.

Het is makkelijk om oorlog te voeren. Het is moeilijker om een eenheid te vormen. Het is gemakkelijk om uiteen te vallen, want dat is wat mensen doen als ze zwak en verward zijn. Het is moeilijker om stand te houden en je kracht en vastberadenheid te behouden in tijden van grote verandering en onzekerheid. Het is gemakkelijk om de ander aan te vallen. Het is moeilijker om een onderlinge overeenkomst te sluiten die wederzijds gedragen wordt.

Neem de makkelijke weg en je zult ontberingen ondergaan die de hele menselijke familie nog nooit heeft gekend. En de wereld waarin jullie kinderen zullen moeten leven en hun kinderen, zal veel moeilijker en gevaarlijker zijn dan die van vandaag.

Zij zullen je zegenen of vervloeken voor wat je in deze tijd hebt gedaan – deze ene grote kans in dit tijdperk om een grotere eenheid tot stand te brengen, je voor te bereiden op een nieuwe wereld en een nieuwe werkelijkheid en je voor te bereiden op een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum; deze tijd van Openbaring waarin God opnieuw tot alle volkeren van de wereld heeft gesproken, tot alle naties en alle godsdiensten van de wereld, om hun dit grotere perspectief en deze grotere kracht en deze grotere kans te geven die volkomen verspild zal zijn als de mensheid doorgaat op haar destructieve en onwetende weg.

Mensen van de wereld, hoor de Stem van de Hemel. En zij die oorlog willen voeren, vooral de religieuzen die beweren religieus te zijn, de Hemel zal jullie niet gunstig gezind zijn, want jullie leiden de mensheid in beproeving en veel groter gevaar en problemen.

Wat zal de overhand krijgen – menselijke kracht en wijsheid, of menselijke zwakte en luiheid? Wat zal de overhand krijgen? Wat moet in de loop van de tijd zorgvuldig worden opgebouwd, of wat is opportuun op dit moment? Wat zal in jou de overhand krijgen? Je kunt altijd anderen de schuld geven en in algemeenheden over de mensheid spreken, maar hoe zit het met jou? Welke weg zal je gaan? Welk standpunt zul je innemen? Wat zal je steunen? Je kunt niet alleen maar naar jezelf kijken, want dat is destructief. Je moet nadenken over hoe iedereen meer stabiliteit en stimulans kan krijgen.

Dit is niet alleen een uitdaging voor leiders van naties, of grote denkers, of filosofen, of theologen. Het is een uitdaging voor ieder mens die inziet dat hij werkelijk moet nadenken over wat er in de wereld gebeurt en wat hij kan doen om bij te dragen tot een positieve en constructieve oplossing.

Of je het nu leuk vindt of niet, of je het gelooft of niet, je staat nu op het slagveld – een economisch slagveld, een politiek slagveld, een militair slagveld, een slagveld zelfs in jezelf over wat je zult volgen en waar je voor zult staan in een tijd van grotere onzekerheid en beroering in de wereld.

God heeft weer tot alle volkeren van de wereld gesproken om hun kracht, moed en waardigheid te geven en een uitweg uit verwarring, gevaar en zelfvernietiging. Maar wie zal hiernaar luisteren en niet slechts zijn oude ideeën of zijn positie verdedigen, of voor zijn eigen groep spreken, of zijn eigenbelang beschermen? Jullie die partij hebben gekozen en jullie die partij zullen kiezen, kunnen jullie God opnieuw tot jullie horen spreken – God die jullie vermaant, jullie corrigeert, jullie eert en jullie de weg wijst?

Als de resterende hulpbronnen in de komende twintig jaar worden verspild, zal de wereld armer zijn dan je je kunt voorstellen. De mensheid zal misschien overleven, maar in een sterk in verval geraakte staat. Dit is geen wereld waar iemand echt van profiteert. Zelfs de weinigen die rijk zijn, zullen worden omringd door degenen die dat niet hebben. Hun positie zal onhoudbaar zijn.

Dit is de ernst van deze tijden. Dit is het belang van je leven. Jullie zijn hier niet gekomen om als sprinkhanen alles te verorberen wat je ziet, zoals de rijken zo vaak doen. Jullie kwamen hier om iets unieks en speciaals te geven aan een wereld in nood.

Klaag niet over de wereld, want dit is de wereld die je verlossing zal bieden, als je haar kunt begrijpen en er op de juiste manier op kunt reageren. Veroordeel jezelf niet, want je kent je grotere doel, je grotere oorsprong en je grotere bestemming niet.

Ieder van jullie is belangrijk. Ieder van jullie heeft gaven voor de wereld – gaven die je niet kunt afleiden uit je eigen verlangens en voorkeuren, maar die door de omstandigheden van de wereld uit je moeten worden geroepen, vaak door omstandigheden die je misschien verkiest te vermijden of in het verleden hebt vermeden. Dit haalt grootsheid uit mensen, niet hun zielige kleine wensen en obsessies en fantasieën.

Jullie staan op het slagveld, bepalen de toekomst en het lot van de mensheid. Ieder van jullie en jullie allemaal zullen hier op de een of andere manier aan bijdragen. Er is geen neutraal terrein. Je kunt je niet afzijdig houden en denken dat je boven dit alles staat, want dit is de wereld die je bent komen dienen. En Kennis, de grotere kracht die God jullie heeft gegeven, is vastbesloten en erop gericht dat jullie deze dienstbaarheid vinden en haar hier vervullen.

Het is oké dat dingen niet perfect zijn. Houd op je hierover te beklagen. Wanneer mensen in gevaar zijn, doen ze de grootste dingen. Wanneer de nood het hoogst is, worden de grootste creaties voortgebracht. Wanneer de grootste noden heersen, komen de grootste uitvindingen naar voren. Je wordt niet groot door plezier en gemakzucht, maar door een bijdrage te leveren en onbaatzuchtig jezelf en je leven en je middelen te geven.

Denk niet dat je geloof in een grote verlosser je zal redden, tenzij je aan de wereld kunt geven wat je kwam geven. Denk niet dat je religieuze ideologie je boven alle anderen zal plaatsen en verheffen. Want als je geen bijdrage kunt leveren aan menselijke eenheid en samenwerking met mensen van verschillende naties en religies, dan werk je tegen het welzijn en de welvaart van de mensheid, ongeacht wat je gelooft of wat je held of heldin moge zijn.

De hemel kijkt naar hen die kunnen bijdragen tot menselijke eenheid, samenwerking en aanpassing aan een nieuwe wereld en aan een Grotere Gemeenschap van leven. Want jullie isolement in het universum is voorbij en dat zullen jullie nooit meer meemaken. De tijd is gekomen dat de mensheid zich hiermee moet bezighouden en je kunt niet ontkomen aan deze realiteit.

Wat nodig is, is belangrijk. Wat moet gebeuren, is belangrijk. Moed, doel en bestemming zijn belangrijk. Denk niet dat je intellectuele positie belangrijk is. Alleen wat je geeft en niet geeft, wat je steunt en niet steunt, maakt enig verschil voor de uitwerking op je leven en je bestemming en voor het welzijn van de wereld. Hier moet sprake zijn van grote nederigheid en grote dienstbaarheid, anders zul je niet begrijpen waarom je hier bent, wat je moet doen en wat de wereld van je vraagt en van je verlangt.

Je bevind je op het slagveld. Je kunt je niet verstoppen. Je kunt niet weglopen. Er zit geen brood in fantasie. Je hoeft niet te denken dat je bijzonder en uniek bent door wat dan ook.

De wereld raakt in verval. De mensheid zaait het zaad van toekomstige conflicten. Oorlog woedt hier, daar en overal. Het klimaat is instabiel. De economieën krimpen. Je moet deelnemen aan deze grotere realiteit en dienen waar je ware dienstbaarheid kan worden verleend. Op die manier zul je de Hemel kennen en de Hemel zal jou kennen, ongeacht je geloofsovertuiging.

Want jullie staan aan het begin van een nieuw tijdperk van menselijke eenheid en samenwerking, of een nieuw tijdperk van zelfvernietiging. De afloop zal worden bepaald op het slagveld – het slagveld waarop jullie vandaag staan.