De Toekomst van de mensheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

De Toekomst van de Mensheid

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 12 mei 2010
in Boulder, CO, USA

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid heeft een grote toekomst, maar een onzekere toekomst – een toekomst die nu op de proef wordt gesteld door grote veranderingen die de wereld te wachten staan; een toekomst die op de proef wordt gesteld door die rassen in het universum die zich met menselijke aangelegenheden bemoeien en proberen te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid.

Jullie zijn op een punt aangekomen waar de toekomst en het lot van de mensheid in de komende jaren zullen worden bepaald, en die toekomst en dat lot zullen worden bepaald door hoe de mensheid reageert op de grote verandering die op de wereld afkomt en op de concurrentie van het universum om jullie heen over wie de heerschappij zal hebben over de toekomst en het lot van de menselijke familie.

De mensen realiseren zich niet dat zij op zo’n monumentaal keerpunt leven, zo’n cruciaal moment in de lange geschiedenis van de mensheid. Het speelt niet in de gedachten van de mensen; het speelt niet in de gesprekken van de mensen. Maar het maakt op een dieper niveau deel uit van de ervaring van mensen.

Veel mensen over de hele wereld voelen dat er een grote verandering op de wereld afkomt, en zij kijken met zorg en verontrusting naar de toekomst. Zij voelen de grote verandering die over de horizon gloort, ook al kunnen zij er nog niet openlijk over spreken, of precies onder woorden brengen wat zij voelen.

Vanwege de grote verandering die op de wereld afkomt en de ontmoeting van de mensheid met het leven in het universum, werd een Nieuwe Openbaring gezonden door de Schepper van alle leven – een grote zegen, een grote kracht, een grote Boodschap, een grote voorbereiding. Zij is gekomen in een zuivere vorm, in een eenvoudige vorm, stapsgewijs over een lange periode gegeven aan één man, die naar de wereld werd gezonden om een Nieuwe Boodschap van God te brengen aan een worstelende mensheid.

Voor hen die deze nieuwe openbaring voor het eerst zullen tegenkomen, zal zij misschien verwarrend zijn, omdat zij zozeer handelt over de toekomst van de mensheid en in mindere mate over de huidige omstandigheden en moeilijkheden van de mensheid. Maar dit is altijd de aard geweest van de grote Openbaringen, de Openbaringen die door de Boodschappers in de loop van de menselijke geschiedenis werden gebracht.

De Openbaringen zijn niet slechts een antwoord op acute problemen en moeilijkheden, maar ook een voorbereiding op de volgende grote fase van ontwikkeling en evolutie van de mensheid. In dit geval spreekt Gods Nieuwe Openbaring inderdaad van een grotere uitdaging voor de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld, een uitdaging die slechts weinigen kennen.

Jullie beseffen nog niet wat jullie welzijn bedreigt. Jullie realiseren je nog niet de macht en de kracht van Kennis die God jullie heeft gegeven. En jullie beseffen nog niet dat er een Nieuwe Openbaring in de wereld is, en dat jullie in een tijd van Openbaring leven.

Als mensen echt verbonden waren met hun diepere ervaring, zouden ze deze dingen misschien kunnen onderscheiden. Maar dat is niet het geval. Dus de Openbaring komt, maar weinigen kunnen haar horen. Weinigen kunnen haar herkennen voor wat ze werkelijk is. Weinigen kunnen de verantwoordelijkheid aanvaarden voor wat het voor hun leven zou betekenen om een Nieuwe Boodschap van God te ontvangen. En weinigen herkennen wat er achter de horizon op komst is – de grote stormen die zich in de toekomst ontwikkelen en de kwetsbaarheid van de mensheid voor die mogendheden en rassen in jullie lokale universum die hier zijn om hun invloed uit te oefenen op een nietsvermoedende mensheid.

Mensen worden geteisterd door andere problemen – de problemen van de dag, de zorgen van het moment. Die zijn natuurlijk in veel gevallen heel reëel, maar ze vallen in het niet in vergelijking met wat komen gaat.

God weet dat de mensheid niet reageert, dat zij de tekenen van de wereld niet leest en dat zij niet reageert op Kennis, de grote gave. Dus werd een Nieuwe Openbaring hierheen gezonden, een Openbaring zoals nog nooit eerder aan de mensheid is gegeven – om jullie voor te bereiden, jullie allemaal, op een toekomst waarop jullie niet anticiperen en waarop jullie niet voorbereid zijn.

Als de mensheid haar positie en haar kwetsbaarheid werkelijk zou begrijpen, dan zou ze inzien waarom een Nieuwe Openbaring moest worden gegeven. Zij zou zien, dat de voorgaande Openbaringen van de mensheid, die allemaal door zijn God gegeven, haar niet kunnen voorbereiden op wat haar nu te wachten staat. Zij zou zien dat de religies en religieuze instellingen van de mensheid niet in staat zijn de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering
op de achteruitgang van het milieu; op het verlies van voedselproductie in de wereld; op extreme weersomstandigheden en op het steeds groter wordende risico van concurrentie, conflicten en oorlog tussen groepen en naties over wie toegang zal krijgen tot de resterende hulpbronnen van de wereld, die op dit moment zo snel uitgeput raken.

Geen enkele religie of religieuze instelling in haar huidige vorm kan de mensheid voorbereiden op de complexiteit van het leven in het universum of op wat de mensheid moet weten om de vrijheid en soevereiniteit van de mensheid in deze wereld te behouden. De wereldgodsdiensten zijn zelfs in zichzelf verdeeld geraakt, liggen met elkaar overhoop en zijn verankerd in het verre verleden.

Zelfs de denkbeelden en overtuigingen over God en de schepping zijn in de oudheid verloren gegaan, zijn gebaseerd op oude ideeën die geen gelijke tred houden met de openbaringen over de uitgestrektheid van het heelal of de grote diversiteit aan leven dat over de hele wereld en daarbuiten leeft.

Daarom moet de mensheid zich nu voorbereiden op een nieuwe realiteit, een moeilijke realiteit maar een verlossende realiteit. Want de confrontatie van de mensheid met de Grote Golven van verandering en de interventie uit de Grotere Gemeenschap, houdt de grootste belofte in voor menselijke eenheid en samenwerking. Want in het licht van deze dingen wordt het heel duidelijk dat naties zich zullen moeten verenigen om de wereld te behouden, om ineenstorting te voorkomen, om de menselijke beschaving in stand te houden en om te leren over de Grotere Gemeenschap van leven waarin jullie altijd hebben geleefd, en waarin jullie wereld altijd heeft bestaan.

Het is een nieuw onderricht, het is een grotere noodzaak en het heeft de kracht om een verdeelde mensheid te verenigen. Het heeft de macht en de kracht om langdurige conflicten en vijandigheden te overwinnen. Zo krachtig is het, zo nijpend is het en zo sterk is het, als het duidelijk gezien en begrepen kan worden.

Maar op dit moment is de mensheid niet erg intelligent. Zij anticipeert niet op de toekomst. Zij bereidt zich niet voor op de toekomst. Zij brengt op dit moment geen offers om zich voor te bereiden op toekomstige gebeurtenissen. Zij kan toekomstige gebeurtenissen niet zien. Hoewel er individuen zijn die deze dingen kunnen herkennen en die een vooruitziende blik hebben, is de mensheid als geheel sloom en onwetend, in zichzelf gekeerd en niet ontvankelijk voor een veranderende wereld.

Daarom heeft God een Nieuwe Openbaring gezonden. De Openbaring is hier om de menselijke intelligentie op te bouwen, om het menselijk bewustzijn te verruimen en om de betekenis van religie en spiritualiteit te onderwijzen op het niveau van Kennis, op het niveau van de diepere Intelligentie die in ieder mens en in al het bewuste leven in het universum bestaat.

Hier leer je, in plaats van te geloven in God, te reageren op Kennis. Hier begin je, in plaats van fantastische geloofssystemen op te zetten en ze te verdedigen tegen andere geloofssystemen, op Kennis te reageren en haar te volgen. Hier leer je, in plaats van leraren en boodschappers te verafgoden en te aanbidden, Kennis in elkaar te herkennen, dat het meest wijze deel is van ieder mens.

God beheert de wereld niet. God beheert het klimaat niet. God hoeft niet voor elk klein dingetje te zorgen, want God heeft alles in gang gezet en heeft jou Kennis gegeven om je te leiden, om je te beschermen en om je voor te bereiden op een groter leven van dienstbaarheid in de wereld.

De Heer van alle universa is niet bezig met je dagelijkse zaken, maar heeft je tegelijkertijd een diepere verbinding gegeven, zodat de Wil en de Kracht van God tot je kunnen spreken en je kunnen leiden en je zekerheid kunnen geven in het aangezicht van rampspoed of beroering.

God is zo dicht bij je en toch zo groot en prachtig en onbegrijpelijk. Je verbinding met God is in het centrum van je wezen, maar je leeft je leven aan de oppervlakte van de geest en wordt daar vastgehouden door je fascinatie en angst voor de wereld, vastgehouden door je eigen angsten en obsessies. God is zo dichtbij, maar God lijkt zo ver weg.

Er zijn fantastische verhalen verteld over de Boodschappers uit het verleden, maar wie kent de werkelijkheid van de Openbaring? Fantastische verhalen over wonderen en bovenmenselijke kwaliteiten, fantastische verhalen over gedartel met de Engelenschare, maar wie in de wereld weet hoe een echte Openbaring uitziet, hoe zij wordt ervaren en tot uitdrukking wordt gebracht?

Want het is al heel lang geleden dat de mensheid een Nieuwe Openbaring heeft ontvangen van de Schepper van al het leven, en niemand die nu in de wereld leeft, kan er verslag van doen. Jullie hebben alleen verhalen uit het verleden. Dus wanneer een echte Openbaring plaatsvindt, zien de mensen dat niet. Zij herkennen haar niet. Ze reageren er niet op. Als ze er rechtstreeks mee in aanraking komen, twijfelen ze: “Hoe kan dat?”

[In eerste instantie] zal zelfs de Boodschapper zelf niet verkondigen. Het is de Boodschap zelf die verkondigt. De Boodschap verkondigt zichzelf voor wat zij is. Zij vertegenwoordigt haar Bron en haar doel. Ze spreekt over het volledig leven in het moment en zich verstandig voorbereiden op de toekomst. Want de Schepper van al het leven wil dat de mensheid zich voorbereidt op haar toekomst – een toekomst die anders is dan het verleden, een toekomst die de mensen niet zullen of kunnen zien, maar die gezien en gevoeld en gekend kan worden.

Dit is een oproep aan jou om te antwoorden. Dit is een Boodschap voor jou over je leven en je omstandigheden. Dit is een Openbaring over de ware aard van je spiritualiteit en haar Bron. Dit is een nieuw begrip over menselijke intelligentie en menselijke verantwoordelijkheid. Dit is een oproep tot menselijke eenheid en samenwerking. Dit is een Openbaring van wat er achter de horizon gloort en wat de mensheid moet doen om zich voor te bereiden, zowel collectief als individueel. Dit spreekt over de bron en het centrum van kracht in het individu, en waar innerlijke vrijheid kan worden verwezenlijkt en wat werkelijke vrijheid betekent, hoe die kan worden behouden en wat haar vandaag en morgen bedreigt.

Nooit eerder werd een dergelijke Leer aan de mensheid gegeven, want de vorige Openbaringen werden gegeven aan volkeren die analfabeet waren en die niet ontwikkeld waren. Daarentegen is de huidige Nieuwe Openbaring uitgebreid en gedetailleerd. Zij is rijk. De Leer omvat zovele onderwerpen. Het is de grootste Leer die ooit aan de mensheid werd gegeven, want ze werd gegeven aan een mensheid die nu geletterd is en een wereldbewustzijn heeft. Zelfs de aard van de Openbaring is ingrijpend veranderd om aan de groeiende en veranderende behoeften van de mensheid tegemoet te komen.

Maar de ideeën van de mensen zijn nog steeds in het verleden verankerd. Ze begrijpen niet wat Openbaring betekent. Zij herkennen haar niet wanneer zij verschijnt. Zij zien niet de zegeningen en de verantwoordelijkheid die het leven in een tijd van Openbaring met zich meebrengt. Ze zien niet eens de noodzaak in van een Nieuwe Openbaring

Niettemin werd een Nieuwe Boodschap van God gezonden. Zij is nu noodzakelijk, want de mensheid ziet niet wat komen gaat. Zij is onvoorbereid en beseft niet dat zij zich moet voorbereiden. Zij leeft met een misvatting van haar omstandigheden, en zij ziet niet de vruchten van haar daden of de toekomstige gevolgen van de invloed van de mensheid op de natuurlijke wereld.

Technologie is jullie nieuwe religie geworden, jullie nieuwe god die jullie voor alles zal behoeden, althans dat denken jullie. Maar jullie technologie kan jullie niet voorbereiden op de Grote Golven van verandering, en zij kan jullie niet voorbereiden op jullie ontmoeting met lastige mogendheden uit het universum. De mensheid kent haar kracht noch haar zwakte. Hierdoor is zij nu zo kwetsbaar.

De wereld werd zo leeggeroofd, en wordt zelfs op dit moment nog steeds zo leeggeroofd, dat nu het toekomstige levensonderhoud en de stabiliteit van de mensheid in gevaar is. Je moet dit zien en voelen om in te zien waarom een Nieuwe Openbaring moet worden gegeven. Je moet de moed en objectiviteit hebben om deze dingen onder ogen te zien zonder anderen te beschuldigen en te veroordelen. Want iedereen heeft dit veroorzaakt, en iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen.

Jullie toekomst en jullie lot zullen in de komende decennia worden bepaald. Ze worden nu bepaald. Ze worden bepaald door de wijsheid of de onwetendheid van de mensheid. Dat is de keuze. Dat bepaalt de uitkomst. Dat is de grote verantwoordelijkheid van jullie tijd. Dat is de grote roeping van jullie leven.

Daarom moet de Nieuwe Openbaring spreken over de fundamentele kracht van de mensheid en de kracht van Kennis in het individu. Want de mensheid moet weten waar haar kracht kan worden gevonden, waar haar wijsheid huist en waar zij de zekerheid en de toewijding zal vinden om te doen wat nodig is om de menselijke beschaving in stand te houden en interventie van buitenaf te verijdelen.

Deze dingen zijn niet bekend bij de mensen, maar het leven is in beweging en de wereld verandert. Het isolement van de mensheid in het heelal is nu voorbij, en dat zal zij nooit meer terugkrijgen. De wereld is veranderd, maar de mensen zijn niet in voldoende mate mee veranderd.

Veel nieuwe dingen moeten worden geleerd en begrepen. Veel dingen die nooit eerder nodig waren, zijn nu wel nodig. Er bestaat een grote behoefte om de menselijke geest te verheffen en de mensheid te onderrichten over de werkelijkheid en de spiritualiteit van het leven in het universum.

Maar wie kan jullie dit allemaal leren? Geen enkele universiteit, geen kerk, geen moskee, geen tempel kan ze jullie bijbrengen. Deze dingen moeten van God komen, want alleen God kent het menselijk hart en de menselijke geest volledig. Alleen God kent de geschiedenis en het lot van de mensheid volledig.

Aldus werd een Openbaring gezonden, gezonden door één man, de Boodschapper. Gezonden zoals Boodschappen altijd werden gezonden, de wereld binnengebracht in een eenvoudige, nederige vorm zonder opsmuk, zonder veel dramatiek, zonder veel vertoon.

God heeft een antwoord gegeven op de gebeden en de oprechte verzoeken van mensen uit alle lagen van de bevolking, naties en culturen. Jullie gebeden zijn nu verhoord, want er is een Nieuwe Openbaring in de wereld. Het is nu aan jullie om deze te vinden en ervan te leren en je daardoor te laten onderwijzen over de betekenis van je leven in de wereld, over waar je je nu op voorbereidt en over de grote belofte en het grote risico waar de menselijke familie voor staat.

In het licht van deze grote beproevingen zal de mensheid de kans krijgen om een nieuw fundament in de wereld te leggen – om de mensheid zinvol te verenigen zonder onderdrukking, gezamenlijk op te treden in plaats van in Afscheiding van elkaar te strijden, volwassen en wijs te worden, jullie kracht te vergroten en aan de tragedie van het verleden te ontsnappen.

Het zijn de grote uitdagingen die jullie daartoe in staat stellen. Juist datgene wat de menselijke beschaving kan vernietigen, kan haar versterken en haar een nieuw fundament en een nieuwe richting geven. De tegenspoed die jullie te wachten staat is alleen al in dit opzicht verlossend. Maar onderschat het grote risico niet. Onderschat niet de uitdaging die niet alleen leiders van naties, maar elke burger te wachten staat.

Dus de beslissing ligt voor jullie: Zullen jullie je verenigen en samenwerken voor het behoud van de wereld en de grote uitdaging aangaan van het opkomen in een Grotere Gemeenschap van leven, of zullen jullie vechten en strijden over wie toegang heeft tot de overgebleven grondstoffen, en daarbij het gevaar negeren dat van buiten de wereld komt, een gevaar dat alleen maar zal profiteren van menselijke conflicten en menselijk onvermogen?

Dat is de vraag, zie je. Dat is de vraag die belangrijker en betekenisvoller is dan elke andere vraag die jullie op dit moment zouden kunnen stellen, een vraag die al jullie andere zorgen overstijgt. Toch is het een vraag die tegenwoordig in zo weinig geesten aanwezig is.

De mensheid is zich niet bewust van haar grote kracht, en zij is zich niet bewust van de grote gevaren die haar bedreigen. Het zijn deze twee dingen die een Nieuwe Boodschap van God naar de wereld hebben gebracht, voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid. God wil de menselijke beschaving beschermen en haar een nieuw leven, een nieuw doel en een nieuwe richting geven en jullie waarschuwen voor de grote tegenslagen waarmee jullie nu wordt geconfronteerd en die groter zijn dan alles waarmee jullie voorouders ooit te maken hebben gehad.

Daarom hangt zoveel af van het antwoord van de mensheid – zijn verantwoordelijkheid, zijn vermogen om te antwoorden. Zoveel hangt af van jullie bewustzijn en beslissingen, en jullie vermogen om te herkennen dat jullie in een tijd van Openbaring leven, in een tijd van overgang naar een moeilijkere en gevaarlijkere wereld.

Je moet van de mensheid houden en een groot vertrouwen in de mensheid hebben om te geloven dat de mensheid de juiste beslissingen zal nemen, en het pad zal volgen dat een nieuwe weg voorwaarts zal bieden. Je moet van de mensheid houden en vertrouwen hebben in de menselijke geest en in de belofte en de talenten van de mensheid, ondanks haar tragische en aanhoudende fouten.

Denk niet dat een ander ras in het universum jullie zal komen redden, want zij die beweren dat te zullen doen, zijn hier alleen maar om te profiteren van jullie zwakheid en naïviteit. Denk niet, dat als de menselijke beschaving faalt, er iets beters of groters tot stand kan worden gebracht als gevolg daarvan. Onderschat de kracht van de tijd waarin jullie leven niet, en de grote tegenslagen die jullie nu te wachten staan en waar zovelen nog steeds geen weet van hebben.

Verlies niet het vertrouwen in de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jou en in anderen om dit te herkennen en erop te reageren en de grote kans te zien om een nieuwe eenheid te smeden in de menselijke familie – een eenheid die is gevormd uit noodzaak, een eenheid die is gevormd in het vuur van de noodzaak, een eenheid die is gevormd door de herkenning dat jullie samen kunnen slagen, waar jullie in het verleden hebben gefaald.

Jullie zijn gewaarschuwd, maar jullie hebben ook de zegen. Want God houdt van de mensheid en wil niet dat jullie falen of jullie vrijheid verliezen wanneer jullie opkomen in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum.

Ook jij moet deze liefde voor, dit vertrouwen in en deze toewijding aan de mensheid hebben. Als je dat hebt, zul je de kracht en de genade van Kennis in jezelf beginnen te ervaren. Je zult zien dat ook jij op dit moment in de wereld bent gekomen, om een unieke bijdrage te leveren aan bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden. En hoewel je je misschien nog niet realiseert wie deze mensen zijn of wat deze omstandigheden zijn, zul je de kracht en aanwezigheid van Kennis voelen die je beweegt, je bevrijdt, je leven opnieuw vormgeeft, je verbintenissen herziet, je in een nieuwe richting beweegt.

Moge jij deze zegen ervaren, want het is waarlijk een zegen. Mogen deze tijden een nieuwere, diepere betrokkenheid en een diepere moed oproepen. Moge je zien dat je toekomst voor je ligt om te worden bepaald in deze tijd van grote overgang. Moge je inzien dat jij als individu deze beslissingen moet nemen en niet simpelweg op anderen kunt vertrouwen om ze voor jou te nemen. Moge je herkennen dat de kracht en de genade van Kennis in jou leeft, onder de oppervlakte van je geest.

In je hart weet je dingen die het verstand niet kan begrijpen, en weet je dat je ware identiteit bestaat voorbij het domein en het bereik van het intellect, in de kracht en de aanwezigheid van Kennis.

Moge je met een open geest deze woorden met je hart aanhoren om de grote liefde te zien die zij betonen en het grote respect en vertrouwen dat zij bieden aan jou, die nog niet over zelfrespect en vertrouwen beschikt.

Moge Gods nieuwe openbaring je leven verlichten en je kracht en moed geven om de moeilijke tijden die voor je liggen door te komen, en als één stem te spreken in deze wereld, en de basis te leggen voor een grotere toekomst voor de menselijke familie.