De Grote Waarschuwing

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 26 april 2015
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft de Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden op een belangrijk keerpunt voor de menselijke familie – een keerpunt waarop je niet bent voorbereid en waarvan je je niet bewust bent, een keerpunt dat zo belangrijk is dat het de loop van het leven voor iedereen hier en nu zal veranderen en de toekomst voor iedereen die in deze wereld komt.

Het is een hoge drempel, de grootste die de menselijke familie ooit onder ogen heeft gezien, gedeeltelijk door haar vervuiling van de wereld en gedeeltelijk door haar evolutie, die haar tot de drempel van de ruimte gebracht heeft, een Grotere Gemeenschap van leven in het universum waar je helemaal niets van weet.

De grote Openbaringen uit het verleden en de Boodschappers, die ze hier gebracht hebben, hebben jullie hier niet op voorbereid, want dat was niet nodig in die tijd. Maar nu hebben jullie de drempel bereikt waar jullie de wereld dermate aan het veranderen zijn, dat het een leefomgeving zal creëren waar het steeds moeilijker voor jullie zal zijn om te overleven. En jullie worden geconfronteerd met inmenging vanuit het universum om jullie heen, door die rassen die jullie zwakheid en onenigheden en jullie veranderende omstandigheden willen uitbuiten voor hun eigen doelen en voordeel.

En al die tijd wordt de mensheid verteerd door haar eigen interne problemen en haar onenigheden tussen naties, culturen en godsdiensten. Ze wordt verteerd inderdaad, ze is onverstoord, blind en dwaas terwijl ze op de drempel staat van de Grotere Gemeenschap, niet voorbereid om het resultaat en het effect onder handen te nemen van een dusdanige plundering van deze wereld dat zij de atmosfeer, het water en de grond verandert – juist alle dingen waar je ieder moment en elke dag van afhankelijk bent om in deze wereld te leven, deze prachtige wereld een waar juweel in het universum.

Het vernielen van de planeet heeft anderen hier gebracht om haar veilig te stellen voor henzelf, de nieuwe bewindvoerder te worden van deze wereld, als hen de kans wordt geboden.

Veel mensen voelen grote onrust over de toekomst en zorg over wat komen gaat, en dat is zeker gegrond. Ongeacht welke verklaring zij geven of wat zij denken dat het betekent, het is allemaal eenzelfde reactie op een grote verandering in hun omstandigheden en een grote uitdaging voor jullie vrijheid en welzijn.

Alleen de Heer van het universum kan jullie met perfecte helderheid voor deze dingen waarschuwen. En dat gebeurt nu door de Raad der Engelen, die als één Stem spreekt om Gods Nieuwe Openbaring in de wereld te brengen.

Want God heeft in 1400 jaar niet tot de wereld gesproken. Boodschappen zijn gekomen voor specifieke dingen, door bepaalde tussenpersonen, maar niets voor de hele wereld, niets om de loop van het roekeloos gedrag en bestemming van de mensheid te veranderen.

Openbaringen van deze aard komen misschien eens in een millennium voor. Het is een groot voorrecht en een uitdaging om in zo’n tijd van Openbaring te leven. Het is een gelegenheid zonder weerga als je het begrijpt, als je kunt ontvangen wat God de mensheid wil geven en het niet alleen maar gebruikt voor je eigen egoïstische doeleinden, maar het uitdraagt voor het welzijn en de toekomst van de menselijke familie in deze wereld, die nu in gevaar gebracht wordt van binnenuit en van buitenaf.

Want jullie hebben de chemische samenstelling van de atmosfeer dermate veranderd dat de planeet opwarmt en de zeeën zullen stijgen. De oceanen zullen stijgen en zullen dat blijven doen, alles op zijn pad verslindend. Grote droogte en stormen zullen de wereld geselen, zoals zij nu al beginnen te doen.

Het zal een tijd worden van toenemende moeilijkheden en noodtoestanden. Wees niet verbaasd dat dit gebeurt, want jullie hebben de levensomstandigheden dermate veranderd dat dit voorzien had kunnen worden en door bepaalde individuen ook werd voorzien.

Maar het beeld is groter dan dit, zie je, want de toenemende kwetsbaarheid heeft Interventie vanuit het universum meegebracht, van uitbuitende rassen die zich kunnen voordoen als vredelievend en ten dienste van de mensheid. Maar dat is slechts misleiding.

Deze planeet is van grote waarde in het universum. Maar niemand zal haar aanvallen want dit is niet toegestaan in dit deel van de ruimte. Niemand wil haar waardevolle hulpbronnen vernietigen. En als zijnde de plaatselijke arbeidskrachten, wil niemand de mensheid vernietigen.

Met elke dag die voorbij gaat verliezen jullie je onafhankelijkheid waardoor jullie steeds kwetsbaarder worden voor overreding van buitenaf en verleidingen van buitenaf en het aanbod van giften van buitenaf. Wie onder jullie of jullie leiders zal de wijsheid en de zelfbeheersing hebben zich te weerhouden van deze dingen als de toestand van de mensheid blijft verslechteren?

De wereld verandert zo snel en sommige dingen kunnen jullie niet veranderen. Jullie kunnen ze slechts beperken, wat op dit moment in de wereld zelden wordt gedaan.

Want mensen realiseren zich niet dat ze in een mondiale noodtoestand leven, de vroege stadia hiervan waarin veel gedaan kan worden, waarin veel opgelost kan worden, waarin veel voorbereiding kan plaats vinden.

Maar wie onder hen die je kent, wie in je cultuur en natie en familie bereidt zich voor op de Grote Golven van verandering? Bereid jij je voor op de Grote Golven van verandering? Of leef je als een dwaas in dit moment, blind en onwetend over waar je naartoe gaat en wat er over de horizon aankomt en de grote tekenen die de wereld jullie nu geeft om jullie te waarschuwen en voor te bereiden?

God heeft jullie nu de voorbereiding gegeven voor de grote verandering die komen gaat – gegeven in een tijd van het allergrootste belang en nut, gegeven in een periode waarin de mensheid nog de tijd heeft om zich voor te bereiden en veel van de schade ongedaan kan maken die in de toekomt als jullie je plichten en verantwoordelijkheden nu verwaarlozen aangericht zal worden.

Alleen God weet wat er over de horizon aankomt. Jullie maken je zorgen over jullie behoeften en problemen, jullie grieven en debatten. Maar jullie kijken niet eens. Wie onder hen die je kent kijkt echt? Mensen verbergen zich achter hun godsdiensten, hun geschriften, mensen verbergen zich achter hun politiek, mensen verbergen zich achter hun problemen. Wie heeft de moed en de nederigheid uit te kijken en in alle eerlijkheid te vragen, “Wat gaat er nu gebeuren?”

Mensen willen niet weten. Zij willen niet zien. Zij willen de uitdaging niet aangaan, ook al zal het aangaan hen sterker maken dan zij vandaag zijn en ze een kans geven iets intelligents te doen voor zichzelf en voor hen die zij liefhebben.

Zoek geen comfort. Probeer niet dingen uit te stellen. Probeer niet vrede en gelijkmoedigheid te vinden in een wereld waarheen je bent gezonden om te dienen – een wereld die nu haar grootste uitdagingen tegemoetziet en, indien voldoende mensen de grote noodzaak van deze tijd en de komende tijden kunnen herkennen, haar grootste kans voor eenheid en samenwerking.

Het maakt niet uit of je tot God bidt. Het maakt niet uit of je je op je knieën werpt in de kerk, de tempel of de moskee als je niet bereid bent werkelijk te doen waarvoor God je hier naartoe gezonden heeft, nl. je kleine maar belangrijke rol te spelen door jezelf en je natie voor te bereiden op de twee grote uitdagingen waar de mensheid zich nu voor geplaatst ziet en met het verstrijken van de tijd steeds vaker zal tegenkomen.

Er is geen groter probleem dan dit. Want als jullie falen in de ene van deze uitdagingen – als het jullie niet zou lukken je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering; als het jullie niet zou lukken de Interventie die nu in wereld plaatsvindt tegen te gaan, waarvoor jullie de kracht hebben – dan zal de vrijheid van de mens verloren zijn en zullen jullie in omstandigheden terechtkomen die moeilijker en uitdagender zullen zijn dan jullie je nu kunnen voorstellen.

Dit is zo’n grote uitdaging en zo belangrijk dat God opnieuw heeft gesproken, het direct te adresseren, jullie voor te bereiden, doelmatigheid en gelijkmoedigheid en samenwerking te brengen tussen de godsdiensten van de wereld die nu allen moeten helpen de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die komen gaat. Er zou geen conflict tussen ze moeten zijn, want God heeft ze allemaal geïnitieerd. Hoewel ze allemaal in de loop der tijd door de mens zijn veranderd zijn ze nog van groot nut voor de Bron en kunnen ze de wereld nog dienen in samenwerking met elkaar.

Nu moeten jullie beginnen te denken aan dingen waar jullie niet eerder aan nagedacht hebben, het resultaat en de consequenties van grote gebeurtenissen in de wereld te beschouwen en niet alleen maar te denken aan je eigen persoonlijke belangen, behoeften of vermaak.

Jullie moeten verantwoordelijk worden – in staat zijn te reageren, bereid te kijken, daarbij jullie grenzen herkennen, jullie zwakke en sterke punten herkennen. Een diepgaande evaluatie van jullie leven moet in zulke tijden ondernomen worden of de Grote Golven zullen jullie en alles wat jullie hebben verslinden. En als het gebeurt zullen jullie inzien dat jullie het niet zagen aankomen omdat jullie nooit hebben keken of opgelet.

De zeespiegels zullen stijgen. In de komende anderhalve eeuw zullen ze meer dan dertig meter stijgen. Waar gaan jullie wonen? Wat zal er gebeuren met jullie havens en steden en jullie beste landbouwgrond? Wat zal er gebeuren met de delta’s van de wereld en de miljoenen die daar wonen? Wie zal ze opvangen als ze uit hun natie moeten vluchten omdat ze daar niet langer kunnen leven? Dit is wat je moet bedenken.

Bekijk een wereldkaart en zie wat verloren zal gaan. Het merendeel van ‘s werelds belangrijkste steden zullen onder water komen en zullen niet langer beschermd kunnen worden. Wat zal er gebeuren met al die mensen die moeten vertrekken, zelfs [in] de rijke naties en hun steden en hun kustlijnen? Waar moeten ze naartoe? Wat gaan ze doen, zij samen met jullie en jullie recente voorvaderen die het klimaat van de wereld veranderd hebben? Als de ijskappen smelten, als de gletsjers smelten, als water steeds kostbaarder wordt en er wereldwijde droogte zal heersen, zijn dit de dingen die afgezwakt moeten worden nu jullie nog in de gelegenheid zijn dat te doen. Denk niet dat er andere problemen zijn die belangrijker zijn dan dit. Neem dit niet met een korreltje zout.

Jullie moeten je ark bouwen – voor jezelf en je familie en je gemeenschap – niet voor je eigen behoeften maar voor de behoeften van iedereen om je heen. Als jullie te lang wachten zal het te laat zijn om voorbereidingen te treffen en iedereen zal in paniek raken. Allen die niet wilden zien en niet konden zien of te zwak, te oud of ziek waren om zich voor te bereiden – het zal grote paniek zijn, groeiende paniek, paniek tussen naties, paniek binnen naties.

Wij moeten jullie deze dingen vertellen, zodat jullie het belang zullen inzien van Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld en het belang dat jullie in de wereld zijn in deze tijd, hetgeen niet alleen maar is om jezelf verliezen in hobby’s, fantasieën en persoonlijke doeleinden. Jullie hebben een verantwoordelijkheid tegenover hen die jullie gezonden hebben en tegenover hen die zich veel moeite gegeven hebben jullie hier te brengen in deze tijd, onder deze omstandigheden, om een wereld te helpen die tegenover haar grootste beproeving en grootste crisis staat.

Stap uit de schaduw. Neem afstand van verslaving en obsessie. Vergeet jullie hopeloze romances en jullie dwaze doeleinden die geen belofte inhouden voor een toekomst zoals deze. Dit is de uitdaging van jullie leven, begrijp je. Negeer het op eigen risico. Verwaarloos het op eigen risico. Betwijfel het op eigen risico.

Want technologie zal jullie niet redden. Een buitenaards ras zal jullie niet redden. Zij maken een deel uit van jullie probleem, begrijp je. Alleen menselijke wil, vastberadenheid en samenwerking zullen de menselijke familie kracht geven in de grote veranderingen die komen. Het is jullie morele verantwoordelijkheid. Het is het grotere doel voor jullie aanwezigheid hier. Het is waar het werkelijk om gaat in jullie leven.

Jullie dienst zal niet grandioos zijn. Hij zal niet veel aandacht vergaren. Hij zal bestaan uit het helpen van een persoon of een groep mensen of een stad of stadje, willekeurig waarvoor je bestemd bent te geven. Het dienen moet geschieden op alle niveaus, op allerlei manieren en door een toenemend aantal mensen.

Wacht niet tot donkere wolken zich samenpakken en het water stijgt en het land uitdroogt en de mensen wanhopig zijn. Want dan zal het te laat zijn om veel voor jezelf of voor anderen te doen.

God geeft je nu de ogen om te zien, de oren om te horen. Dit leeft al in je, in de diepere Intelligentie in je, Kennis genoemd. Zij bevindt zich buiten je intellect. Zij is krachtiger dan je intellect. Ze reikt verder dan je ideeën, je veronderstellingen, je meningen of je voorkeur.

Je moet deze grotere realiteit onder ogen zien. Als je dat niet doen zal je leven verkwist en verspild zijn en je doel zal niet herkend en onvervuld zijn. Maar als je dat wel onder ogen ziet zul je eerst bevreesd zijn, maar je zullen sterker worden als je verdergaat de grote nood die er aan komt te herkennen. Het zal je helpen je leven te herwaarderen en kleine, gevaarlijke en schadelijke dingen op te geven. Het zal de perfecte drijfveer en inspiratie zijn je leven en geest op orde te brengen en te leren hoe je Kennis moet volgen, want dat is de betekenis van alle ware spiritualiteit en alle ware religie.

God heeft jullie een perfecte Intelligentie als gids gegeven. Zij is niet bang voor de wereld. Ze is niet door de wereld verdorven. In alle eerlijkheid, welk ander deel van jou kan hier aanspraak op maken? Dat wat zwak in jou is moet dat wat sterk is volgen. Dat wat zwak is in jou moet anderen volgen die sterk zijn in de weg waar Wij van spreken.

De mensheid heeft zichzelf in een hoek gewerkt. Er is geen gemakkelijke uitweg. Er is geen eenvoudige oplossing. Er is niet één technologie die dit allemaal gaat veranderen. De mensheid weet niet hoe ze zich moet voorbereiden. Zij heeft alleen kleine stukjes van de voorbereiding en de meeste daarvan zijn voordien nooit echt getest.

Als jullie hierop jullie aandacht willen richten zal het jullie helpen begrijpen. Als jullie begrijpen dat jullie hiervoor hier naartoe gezonden werden, zal het jullie leven evenwichtiger maken en een grotere kracht kan in jullie naar boven kunnen komen.

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis heeft de Heer van het hele universum de Stappen naar Kennis beschikbaar gesteld voor de menselijk familie, een oeroude leer, die aan andere rassen in het universum is gegeven gedurende talloze eonen. Dit is wat bestudeerd moet worden want dit zal je in contact brengen met de hogere macht binnenin je die met God verbonden is. Of je godsdienstig bent of niet, ongeacht welke geloofstraditie, of geen geloofstraditie, het is allemaal hetzelfde. De gift is hetzelfde. De behoefte is dezelfde. De waarheid is dezelfde.

Betwist dit theologisch. Betwist het psychologisch. Betwist het politiek, economisch. Het maakt niets uit. Het is allemaal het uitblijven van een antwoord. Verdedig je zwakte niet op deze manier, maar zie dat God je via de Openbaring oproept om de conditie van de wereld en van je leven, je toekomst en je bestemming hier te herkennen.

Doe dit voor jezelf. Doe dit voor je kinderen. Doe dit voor alles wat je liefhebt en waardeert in de wereld. Maar buiten dit, doe het voor hen die je hierheen zonden, die toekijken om te zien of jullie kunnen antwoorden.

De Boodschapper is in de wereld. Hij is nu een oudere man. Hij zal hier niet voorgoed zijn. Hij houdt een deel van de gift in zichzelf, want hij werd gezonden door de Raad der Engelen, zoals alle voorgaande Boodschappers.

Dit is de tijd. Dit is het moment. Dit is de crisis. Slechts als je ziet dat je geen antwoord hebt op deze dingen, zul je je wenden tot dat wat het antwoord heeft en je stap voor stap kan leiden tot het herpositioneren van je leven en je geest, op juiste wijze zodat je wijsheid en helderheid kunt verkrijgen, in plaats van angst en vermaning.

Dit is de Liefde die God je geeft. Het is moeilijk. Het vorm een uitdaging. Het is ongemakkelijk. Het is niet alleen maar om je op je gemak te stellen en je geruststelling te geven. Het is om je tot dienstbaarheid op te roepen, tot een grotere dienstverlening en herkenning, tot een hechtere samenwerking tussen jou en anderen – tussen groepen, tussen godsdiensten, tussen naties voor het behoud en de vooruitgang van de mensheid.

Veel mensen zullen weigeren. Zij zullen vasthouden aan hun vroegere overtuigingen en ideeën en investeringen. Zij zullen dit blindelings verwerpen als onmogelijk of denken dat dit het einde der tijden is voor de mensheid en dat bidden alles is wat ze hoeven te doen, terwijl ze zich in feite moeten voorbereiden.

Want dit is de grote overgang. Maar grote overgangen zijn van nature moeilijk en riskant. Mensen kunnen falen gedurende zulke grote keerpunten. En hier falen zou meer kosten dan wat jullie ooit in deze wereld hebben ondervonden. Jullie kunnen je zulks niet permitteren.

De Hemel kijkt toe om te zien wie kan antwoorden, wie zich zal voorbereiden, wie zijn leven op orde zal brengen en de Stappen naar Kennis zal nemen en de Vier Zuilen van hun leven zal opbouwen – de Zuil van Relaties, de Zuil van Werk, de Zuil van Gezondheid, de Zuil van Spirituele Ontwikkeling – de vier Zuilen waarop elk waarachtig leven moet rusten en stabiel kan staan in roerige en onzekere tijden.

Dit is de Oproep. Dit is ware Liefde. Als er geen ware Liefde was zou de Schepper van alle leven de ogen afwenden en de mensheid in chaos en verval laten verzinken, om overgenomen te worden door vreemde machten die veel wreder en harder zijn dan je je kunt voorstellen.

Geef niet op. Geef niet toe. Geef je niet over aan je eigen angsten of de uitdagingen om je heen. Wees geen slachtoffer. Draag bij. Hier zal je sterker en doelmatiger en worden en vernieuwen. Want slechts een veeleisendere situatie kan nu de mensheid rehabiliteren en vernieuwen en voorbereiden zodat zij de grote uitdagingen die komen het hoofd kan bieden.

Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld is de meest uitgebreide Openbaring ooit gegeven, nu gegeven aan een wereldgemeenschap – een geletterde gemeenschap, een wereld van mondiale handel, een wereld van groeiend mondiaal bewustzijn, een wereld met mondiale communicatie.

Het is de meest uitgelezen gelegenheid voordat zaken werkelijk beginnen in te storten. Het is de meest belangrijke tijd, begrijp je. Het is de tijd van je leven. Antwoord hierop en je zult beginnen aan je grote terugkeer naar je Bron, naar je doel en je grotere bestemming die je hier gebracht heeft, onder precies die omstandigheden waar Wij over spreken.

De Boodschapper is in de wereld. Leer van hem. Help hem als je kan. Ontvang van hem. Hij is de enige die Gods Openbaring in de wereld kan brengen. Als hij klaar is zal de Zegel van de Profeten achter hem sluiten en zal voor zeer lange tijd niets meer gegeven worden.

Hierdoor is zijn Boodschap zo uitgebreid en zo gedetailleerd, zo repetitief, zo breed, zo alomvattend, zo direct belangrijk voor elk aspect van je leven; gegeven over een grote tijdsspanne, gegeven met haar eigen commentaar, zodat haar waarheid niet overgelaten wordt aan toekomstige commentatoren die de Boodschapper niet kenden en waarschijnlijk de Openbaring niet begrepen. Nu kan er geen verwarring ontstaan. De fouten van het verleden kunnen nu niet herhaald worden door de manier waarop de grote Openbaringen worden gebruikt en toegepast.

Alles is nu belangrijk. Elke dag is belangrijk. Elk besluit is belangrijk. Jouw beslissingen, de beslissingen van anderen, jouw gedrag, het gedrag van anderen – alles is nu belangrijk. Je leven is nu belangrijk maar alleen in dit groter verband.

Falen moet koste wat kost vermeden en tegengegaan worden want de Grote Golven van verandering het hoofd bieden, zal alles eisen. In plaats van grotere legers op te bouwen en enkele individuen te verrijken zullen alle grondstoffen van jullie maatschappijen en naties ingezet moeten worden.

Zie de Kracht en Aanwezigheid onder ogen, en Gratie zal met je zijn. Je kunt je zwakheid en je angst te boven komen want er is een grotere kracht binnen in je. In Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld wordt deze kracht uiterst zichtbaar en noodzakelijk gemaakt.