De Grote Overgang

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

the great transition to a one world community

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1 maart 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid zal zich in de toekomst moeten verenigen om de menselijke beschaving in stand te houden en veilig te stellen. Er moet een grotere eenheid en samenwerking komen, anders falen naties en falen andere naties en beginnen samenlevingen uiteen te vallen.

Dit is de toekomst, de volgende grote fase in de menselijke evolutie en ontwikkeling. De laatste 2000 jaar ontstond de menselijke beschaving; de groei van stammengemeenschappen naar grotere samenlevingen. Het was een moeilijk en vaak tragisch proces, maar noodzakelijk omdat dit evolutie betekent voor de mensheid zoals dat voor alle rassen in het universum geldt, in de Grotere Gemeenschap van het leven waar jullie deel van uitmaken.

Nu moet jullie je ontwikkelen tot een wereldgemeenschap. Dit is niet gebaseerd op een ideologie. Dit is niet gebaseerd op een theorie of sociale wetenschap. Dit is gebaseerd op noodzaak, want de grondstoffen van de wereld slinken en het klimaat in de wereld verandert.

De mensheid zal geconfronteerd worden met een realiteit die zij in haar totaliteit nog nooit heeft meegemaakt: steeds grotere aantallen mensen die uit een langzaam slinkende put drinken. De wereldvoedselproductie zal worden aangetast en teruggebracht door het veranderende klimaat en door de afnemende essentiële grondstoffen. Het zal leiden tot omwentelingen, revoluties en krampachtige situaties zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Dit vraagt om meer samenwerking en een grotere integratie en een grotere onderlinge hulp tussen de naties, want je kunt het buurland niet laten omvallen zonder je eigen land in gevaar te brengen.

Het zal een humanitaire crisis worden op een nooit eerder vertoonde schaal, waarbij miljoenen mensen hun regio’s moeten verlaten, omdat ze geen voedsel kunnen verbouwen of omdat er conflicten en oorlogen heersen. Het is een nieuwe grote overgang. Hij zal zeer problematisch zijn, en hij moet worden geleid door een grotere wijsheid en visie, anders kunnen de gevolgen ongelukkig verlopen.

De Schepper van al het leven zendt een Nieuwe Boodschap in de wereld om de mensheid te waarschuwen en voor te bereiden op de grote verandering die de wereld te wachten staat. Het is deze visie die moet worden verduidelijkt, want mensen kunnen niet zien en zullen vaak niet zien, omdat hun geest overweldigd wordt door de behoeften van de dag en door hun eigen angsten en voorkeuren en ontkenning.

De leiders van de naties zullen proberen het leven te handhaven zoals het was, maar de wereld is veranderd. Jullie zijn nu een nieuwe wereld binnengetreden – een wereld van veranderende leefomgevingen, veranderend weer en klimaat, veranderende omstandigheden, veranderende behoeften en veranderende prioriteiten.

Gezien vanuit een groter perspectief is dit de evolutionaire overgang van de beschaving naar een wereldgemeenschap. Als de mensheid vrij wil zijn en zonder vreemde inmenging in het universum wil functioneren, moet zij deze grotere eenheid hebben, en deze eenheid moet niet gebaseerd zijn op onderdrukking, maar op een verdere ontwikkeling van de menselijke geest en het menselijk vermogen.

De richting is duidelijk. Het doel is onvermijdelijk. Maar wat voor soort wereldgemeenschap zal dit zijn? Zal het een nieuw fundament zijn voor menselijke vrijheid en creativiteit? Wordt het een coöperatieve samenleving op een nooit eerder geziene schaal? Of zal het een wreed en onderdrukkend regime zijn, wreder en tirannieker dan wat de wereld als geheel ooit heeft meegemaakt?

De uitkomst zal worden bepaald door de duizenden beslissingen die leiders en burgers nemen over hoe ze door de Grote Golven van Verandering zullen gaan – of ze kiezen voor samenwerking of concurrentie, of ze zullen beseffen dat ze zich moeten verenigen om te overleven, of zullen ze vechten en strijden voor de laatste grondstoffen van de wereld als naties hamsteren en als de internationale handel uiteen begint te vallen?

Het is een situatie die zijn weerga niet kent. Je kunt je begrip niet baseren op het verleden, de conditionering en de omstandigheden uit het verleden, want je betreedt nu een nieuw panorama – een nieuw territorium, onontgonnen terrein.

Zelfs de belangrijke oplossingen die in het verleden zijn aangedragen om in de behoeften van de mensen te voorzien, zullen nu op de proef worden gesteld door de immense omvang van de menselijke nood. Het is niet slechts een kleine bevolking die steun nodig heeft. Het zou kunnen gaan om honderd miljoen mensen, en wie heeft er ooit eerder met zoiets te maken gehad?

Alles zal duurder worden. Brandstof zal duurder worden. Je kunt geen dingen over de hele wereld verschepen zonder grote kosten.

Het zal een situatie zijn die niet alleen wordt beheerst door politieke wil en politieke ideeën, maar ook door de natuur zelf. Want de natuur is veranderd en beschadigd in deze wereld, en zij zal de toekomstige voorwaarden stellen voor maatschappelijke betrokkenheid.

Dit is een harde realiteit waar maar weinig mensen, zelfs deskundigen op alle terreinen, echt rekening mee hebben gehouden. Het zal geen wereld zijn die gebaseerd is op groei en expansie, maar een wereld waarin de nadruk ligt op stabiliteit en veiligheid voor de mensen.

Het soort één-wereldgemeenschap die jullie zullen creëren wordt bepaald door hoe jullie te werk gaan, hoe jullie denken en wat jullie beslissingen onderbouwt. Dit geldt zowel voor de leider van de machtigste natie als voor de gemiddelde burger.

De schok hiervan zal zo groot zijn dat er een grote ontkenning zal zijn. Er zal grote onenigheid heersen. Er zal grote verdeeldheid heersen. En Gods Nieuwe Boodschap zal worden ontkend, en zelfs verguisd, omdat ze de mensen vertelt wat ze niet willen horen. Ze willen niet denken dat God weer heeft gesproken, en nu moeten ze hun religieuze en politieke opvattingen en zelfs de overeenstemmingen herzien.

Maar de wereld zal je in dit tijdperk van onzekerheid zo veel overlast bezorgen dat je je tot een Grotere Macht zult moeten wenden. God weet dit, natuurlijk. Daarom is er nu een Nieuwe Boodschap van God in de wereld – een Boodschap die anders is dan alle andere boodschappen die eerder in de wereld zijn gebracht; een Boodschap die groot is, die over vele onderwerpen duidelijk en definitief spreekt; een Boodschap voor een geletterde wereld die mensen uit alle landen meteen kunnen beluisteren door de technologische vooruitgang.

Het is geen Boodschap die in pastorale termen of in anekdotes of verhalen wordt gecommuniceerd. Want God spreekt nu tot een geletterde wereld, een geletterde wereld waarvan de behoeften enorm zijn en de voorbereidingstijd zeer kort.

Je kunt je bestemming niet ontlopen. Je kunt de evolutie van de wereld niet mijden. Daarmee breng je jezelf als individu in gevaar en verspeel je je belofte voor de toekomst. Daar is zeker moed voor nodig. Het vergt vastberadenheid en enige zelfdiscipline om na te denken over wat hier geopenbaard wordt. Maar elke dag getuigt de wereld hiervan, en dit zal met de tijd toenemen.

God weet wat komen gaat, maar de mensheid is blind en dwaas. De wereld is veranderd, maar de mensheid is niet mee veranderd. De condities van de wereld zijn aan het veranderen, maar de mensheid houdt vol dat het leven is zoals het was.

Dit zal grote opschudding veroorzaken bij de mensen, en velen zullen omkomen. Velen zullen instorten, niet alleen in de armere landen, maar ook elders, omdat ze niet verder kunnen kijken dan waar ze eerder in hebben geïnvesteerd. Ze zullen verliezen wat ze hebben verworven. En velen zullen hun leven verliezen.

De nieuwe boodschap is bedoeld om dit te verzachten, zodat de overgang met zo min mogelijk verlies en schade kan plaatsvinden, en verwijst naar een toekomst die de mensen niet kunnen of willen zien, en die verder gaat dan de jaarlijkse evaluaties, om te zien wat er werkelijk op komst is.

Je kunt nu niet om de Grote Golven van de verandering heen. Ze zijn in beweging en zijn al heel lang in beweging. Ze lijken op een vloedgolf. Ze lijken klein aan de horizon, maar ze zijn al heel lang onderweg. Er zit een enorme kracht achter, voldoende om de kustlijn van een natie te veranderen en het lot van veel mensen.

Luister met een open geest naar deze woorden. Zet je ideeën en meningen opzij. Laat je geest stil zijn, zodat je kunt horen en zien. Dit is geen discussie voor het intellect, want de Openbaring bestaat buiten het domein en het bereik van het intellect. Je moet luisteren en geduldig zijn, kijken en zien.

De wereld is in beweging. Beweeg mee, en je leven zal worden veiliggesteld. En je zult in staat zijn om te navigeren in de moeilijke tijden die voor je liggen. Verzet je ertegen, vermijd het, ontken het, en je zult een grote tragedie tegemoet gaan. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld en moet die van God komen om de kracht, de helderheid, de visie en de wijsheid te hebben om niet alleen te praten over wat mensen op dit moment denken en geloven, maar om te spreken over dingen waar mensen zich niet bewust van zijn, om vragen te beantwoorden die nog niet eens gesteld zijn, om te anticiperen op de behoeften van de toekomst – die toekomst te kennen, die toekomst te openbaren.

Als de mensen werkelijk wisten wat hun te wachten stond, zouden ze zich heel anders gedragen. Ze zouden hun positie overdenken. Ze zouden hun ideeën herzien. En na verloop van tijd, als ze verstandig zouden reageren, zullen ze zien dat ze moeten stoppen met klagen over alles en beginnen met het nemen van een grotere verantwoordelijkheid voor hun leven en hun omstandigheden. Dit is een groot rijpingsproces voor het individu, en ook voor de naties.

Mensen voorzien van voedsel zal in de toekomst een zeer, zeer groot probleem worden. En het voorkomen van oorlog en calamiteiten, een soort oorlog die in de moderne tijd zelden voorkomt, zal een hoge prioriteit hebben.

Je zult dit zien als naties in beroering raken, als economieën worden getroffen, als revoluties ontstaan, als het probleem van de voedselvoorziening en het behoud van stabiliteit steeds nijpender en moeilijker aan te pakken wordt.

Zelfs de rijke landen zullen worden getroffen, waarbij veel mensen werkloos worden, regeringsleiders machteloos lijken te staan tegenover deze veranderingen, terwijl ze nog steeds proberen voort te zetten wat er eerder is gebeurd en niet bereid zijn of te bang zijn om hun mening te geven over wat er echt moet worden gedaan om de situatie het hoofd te bieden.

De Nieuwe Boodschap spreekt tot het individu en wat het individu informatie geeft, of het nu de kracht en de aanwezigheid van Kennis is die God in je heeft geplaatst om je te leiden, om je te beschermen en om je naar een groter leven te leiden; of dat het angst en sociale conditionering is, de wil van je familie, je religie of je cultuur. Dat wat de beslissingen van de individuen voedt, zal het verschil maken in de beslissingen die ze nemen en de resultaten die worden geboekt.

Of deze one-world-gemeenschap hels zal zijn of veel groter en voordeliger dan alles wat er is gecreëerd, wordt bepaald door de veelheid aan beslissingen en waardoor deze beslissingen worden ingegeven.

Daarom spreekt de Nieuwe Boodschap tot de kracht en de aanwezigheid van Kennis in het individu, want hierin kan geen misverstand bestaan. Hierin is geen conflict mogelijk. Want God heeft dezelfde Kennis in ieder mens gelegd om hun leven individueel te leiden, maar ook om hen in staat te stellen zich te verenigen en samen te werken met anderen.

Als mensen in ontkenning tegen de Grote Golven vechten, als ze meer betrokken raken bij hun bezigheden en afleidingen en als naties en leiders minder stabiel en meer verstoord raken, zul je de noodzaak beginnen te zien om je tot deze grootste bron te wenden, de grote begiftiging die de Schepper aan je heeft gegeven.

Want je moet naar je leven en naar je familie kijken en naar degenen voor wie je moet zorgen. De sociale zorg van de overheid zal er in de toekomst misschien niet meer zijn. Je zult vindingrijk en mededogend moeten worden. Je zult sterker moeten worden dan je nu bent – geestelijk sterker, lichamelijk sterker, meer vastberaden, minder zielig, minder klagend. De wereld zal je verlossen door deze dingen als individu van je te eisen.

Als individuen met deze kracht in jullie gemeenschappen en samenlevingen opstaan, biedt dit een grotere belofte dat een gunstig resultaat kan en zal worden gecreëerd. De gewassen zullen mislukken. Energiebronnen zullen duur worden en er zullen veel conflicten uitbreken over wie ze heeft en wie er toegang toe heeft. Het verbouwen en distribueren van voedsel zal een groot probleem vormen en er zal grote civiele onrust heersen. Naties zullen niet over de middelen beschikken om hun problemen op te lossen en die zullen zo overweldigend zijn, omdat ze zich op zoveel verschillende fronten tegelijk voordoen, als grote golven die in één keer, herhaaldelijk inslaan.

God heeft je de wijsheid gegeven om je voor te bereiden – om in deze wereld te leven, om door deze wereld te laveren en om een bijdragebron te zijn, een heilzame kracht in deze wereld. Maar je moet tot Kennis komen, en de Stappen naar Kennis nemen, om de bron van je kracht, je vermogen en je grotere capaciteiten te vinden. Dit zal je overtuigingen, je ideeën, je opvattingen en je veronderstellingen over het leven overstijgen, die allemaal gebaseerd zijn op het verleden, en je theorieën, die ook allemaal gebaseerd zijn op het verleden. Hoe meer gefixeerd je bent in je overtuigingen, hoe moeilijker het voor je zal zijn om te zien, te weten en te handelen met een grotere spontaniteit en meer passend bij de werkelijke situaties in kwestie.

Voor veel mensen is het idee van een wereldgemeenschap angstaanjagend. Ze denken dat ze alle privileges verliezen. Ze denken dat ze onderdrukt worden. Ze denken dat het in alle opzichten verschrikkelijk zal worden. Het is mogelijk, dat zo’n gemeenschap zo zou kunnen zijn. Het is een reële mogelijkheid. Maar je gaat hiernaartoe, graag of niet, goedschiks of kwaadschiks, ongeacht je perspectief en gezichtspunt. Dit is je bestemming. Net zoals het je bestemming is om ouder te worden in het leven en de stadia van veroudering en volwassenheid te doorlopen.

De menselijke beschaving is op dit moment erg puberaal. Ze is niet volwassen. Ze is ronduit destructief. Ze houdt geen rekening met de toekomst. Ze plundert de wereld alsof er geen toekomst bestaat. Ze begint net samen te werken, om de stroom van middelen in stand te houden en om een grotere stabiliteit te verzekeren voor landen die niet stabiel zijn, die grote moeilijkheden ondervinden.

Jullie worden een soort wereldgemeenschap. Wat voor soort? Nou, dat wordt bepaald door jouw beslissingen en de beslissingen van zoveel anderen. Verwaarloos je eigen verantwoordelijkheid in dit opzicht niet, want de beslissingen die iedereen neemt zullen een wezenlijk verschil maken.

Dit zal de moeilijkste taak zijn omdat je niet veel tijd hebt. Je hebt geen eeuwen om geleidelijk over te schakelen naar een ander soort beschaving. Je hebt slechts jaren en decennia.

De natuur zal je hiertoe dwingen. Jouw omstandigheden zullen je hiertoe dwingen. Je zult je moeten aanpassen aan een nieuwe wereld. En als je voor de volkeren van de wereld wilt zorgen, zal deze aanpassing een grotere samenhang, een grotere samenwerking vergen.

Naties kunnen nog steeds naties zijn, en culturen kunnen nog steeds culturen zijn. Maar het niveau van de samenwerking moet zoveel groter worden, anders zal de wereld in chaos vervallen. Op veel plaatsen zal gelijktijdig oorlog uitbreken. En de rijke landen kunnen dan niets meer doen, want ook zij zullen te maken krijgen met ontberingen en beperkingen.

Om dit te voorkomen wordt de roeping gegeven, wordt de visie gegeven, wordt de moeilijke realiteit gepresenteerd die onder ogen moet worden gezien en waarover moet worden nagedacht. Je bezit de kracht hiervoor, want je bent er voor bedoeld. Je bent bestemd om te leven in de tijd van de grote overgang.

Dit is de tijd van de grote overgang. De motivatie van de mensheid zal toenemen door de realiteit dat mogendheden uit het universum ingrijpen en proberen te profiteren van de zwakheden en conflicten van de mensheid teneinde zich te vestigen als de nieuwe leiders van deze wereld. Ze komen niet met een militaire macht, maar met sluwheid en bedrog, want ze zijn verder ontwikkeld. Ze beseffen dat een oorlog de hulpbronnen van de wereld en de rijkdom van de wereld zou vernietigen. Ze zullen sluwheid en macht in de mentale leefomgeving gebruiken om een zwakke en nietsvermoedende mensheid te beïnvloeden.

Ze zijn al tientallen jaren aanwezig in de wereld. Ook zij zullen een grotere menselijke eenheid teweegbrengen als genoeg mensen adequaat op hun aanwezigheid kunnen reageren en dit als een echte Interventie herkennen.

De confrontatie met de Grotere Gemeenschap maakt deel uit van het volwassen worden van jullie ras. Het maakt deel uit van jullie evolutie. Het was altijd al voorbestemd om te gebeuren, want de mensheid heeft een infrastructuur ontwikkeld die andere rassen kunnen gebruiken. En de mensheid vernietigt de rijkdom van de wereld, wat aanleiding is geweest om in te grijpen.

Je moet nu beginnen te denken in deze ruimere perspectieven als je echt wilt weten wat er in de wereld gebeurt en waarom de dingen gebeuren in het tempo waarin ze gebeuren. Er zijn nu grotere krachten aan het werk. Je moet hierover gaan nadenken, want ze zullen de omstandigheden en de mogelijkheden van je leven veranderen. En je vermijdt of ontkent ze op eigen verantwoording.

Ondanks de donkere wolken die zich samenpakken en de Grote Duisternis nu in de wereld is, geeft de Schepper van al het leven de mensheid één grote kans om zich te verenigen teneinde de menselijke soevereiniteit en de menselijke vrijheid in deze wereld veilig te stellen in een universum waar vrijheid zeldzaam is. Het is een kans van ongekend belang, maar kan alleen worden beschouwd door degenen die deze menselijke bestemming en de Grote Golven van verandering die nu op de wereld afkomen, onder ogen kunnen zien.

De Grote Golven zullen in de loop van de tijd groeien en steeds tergender, schadelijker en effectiever worden in het veranderen van het doen en laten van de mensheid. Jullie staan net aan het begin van een grote overgang, een overgang van afzonderlijke, conflictueuze naties naar een één-wereld gemeenschap die zichzelf in stand moet houden en moet ondersteunen en voor de wereldbevolking moet zorgen.

Het zal het begin zijn van een nieuw soort samenleving, en als de genomen beslissingen verstandig zijn, als de mensen adequaat kunnen reageren, dan zal dit een grote belofte zijn voor de toekomst, de vrijheid en de veiligheid van de menselijke familie.

Want het universum om je heen kent veel machtige naties die niet vrij zijn. En om vrij te zijn in deze grotere leefomgeving, moet je verenigd, onafhankelijk en zeer discreet zijn. Dit is een heel ander beeld dan wat de meeste mensen zich tegenwoordig voorstellen over de mogelijkheid om in contact te komen met het leven in het universum.

Zoals met zoveel andere dingen zal ook nu weer veel opnieuw moeten worden bezien in het licht van de grote Openbaring, in het licht van de grote overgang, in het licht van waar jullie met z’n allen naartoe gaan – of jullie dat nu graag willen of niet, er klaar voor zijn of niet, erop voorbereid zijn of niet.

God heeft je de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen, maar je moet je geest zuiveren. Je moet je grieven, je klachten, je voortdurende gezeur, je oordelen, je onvergeeflijkheid opzijzetten om deze visie te kunnen hebben en te kunnen horen en weten.

Het is geen kwestie van perspectief. Het is geen kwestie van positief of negatief zijn. Het draait niet om de sociale of politieke theorie die je aanhangt. Het gaat erom of je kunt zien en horen. Dit is fundamenteel, buiten het domein van het intellect om.

En het leven is fundamenteel. Of de mensheid de grote overgang kan overleven en of de uitkomst wenselijk is of niet, de overgang vindt plaats en zal gebeuren. Je kunt hem niet tegenhouden, maar je kunt er wel iets nuttigs aan toevoegen. Je kunt een bron van inspiratie en kracht zijn voor de mensen om je heen die zwak en kwetsbaar zijn.

Het zal een tijd zijn die een immense hoeveelheid geven en inbreng zal vergen, niet alleen door enkele geïnspireerde individuen en toegewijde organisaties, maar ook door mensen overal ter wereld. Jullie moeten voor de wereld zorgen en haar grondstoffen behouden. In de toekomst zullen humane methoden nodig zijn om de menselijke bevolking te controleren en te verkleinen. De consumptie moet onder controle worden gehouden. Individuele vrijheden, vele daarvan, zullen verloren gaan omdat jullie niet de middelen of de mogelijkheden hebben die jullie voorheen hadden.

Voor veel mensen zal dit beangstigend zijn en ze zullen het ontkennen. Maar hier gaan jullie naartoe. Bereid je voor, en je zult de moeilijke tijden die voor ons liggen kunnen doorstaan. Als je ze ontkent, ben je kwetsbaar, en de golven zullen je overvallen. Je zult ze niet zien aankomen. Je anticipeert niet op ze. En je zult niet op ze voorbereid zijn.

De grootste zekerheid die je hebt is de Kennis die God in je heeft geplaatst. Je kunt geen voorraden inslaan voor de rest van je leven. Je kunt niet weglopen en ergens ondergronds leven. Dat zal niet werken. Je grootste zekerheid is de kwaliteit van je relaties, de vaardigheden die je bezit en je verbinding met Kennis. Deze drie dingen.

Dit moet je nu opbouwen. Dat moet je nu cultiveren. Niet alleen voor de directe toekomst, maar voor de echte toekomst van je leven en voor de toekomst van de mensheid.