De Benarde Positie van de Mensheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

waves of change

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 26 juli 2009
te Beirut, Lebanon

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De aanwakkerende stormen in de wereld, de steeds benardere positie van de mensheid, worden nu gevoed door de Grote Golven van verandering – een verandering die alle naties en volkeren treft, een wereld waarin een steeds groeiende bevolking zal drinken uit een langzaam slinkende bron.

De wereld is overstelpt. Mensen worden in steeds grotere getalen samengedreven, verschillende groepen bezetten dezelfde leefomgeving – wedijverend om macht, bewapend, onderling twistend, met verschillende agenda’s, verschillende coalities, kleine naties die door grotere naties worden gebruikt om concurrentie uit te lokken over land, over water, over voedsel, niet alleen over macht en invloed, maar over de allernoodzakelijkste dingen die iedereen nodig heeft.

De mensheid begeeft zich nu in deze aangewakkerde stormen – onvoorbereid, onbewust, niet beseffend dat de Grote Golven van Verandering nu de menselijke familie beginnen te treffen. Terwijl steeds grotere aantallen de krioelende steden bevolken, waar gewapende en twistzieke groepen een broos bestand met elkaar sluiten, worden veel plaatsen nu meer geconfronteerd met de gevolgen van deze Grote Golven.

Het grotere probleem waarvoor iedereen zich gesteld ziet, vereist een mate van samenwerking en de beëindiging van conflicten, maar niet genoeg mensen zien dit en weten dit en zijn bereid hun positie op te offeren, hun agenda op te offeren. Men denkt nog steeds dat een gewapend conflict het pleit kan winnen, dat de ene groep de andere onder de voet kan lopen en hen kan verjagen. Maar daar is het nu te laat voor, begrijp je, want je kunt nu nergens meer heen.

De wereld is vol. De wereld kan niet meer dragen, maar het worden er steeds meer. De rijken gaan door met hun toneelstukjes, hun fantasieën en hun uitspattingen, terwijl mensen verderop worstelen om te overleven – een soort suïcidale activiteit, zie je. In deze atmosfeer zal de tragedie en de benarde toestand van de mensheid zich afspelen in de vroege stadia van de Grote Golven van Verandering.

De wereld is aan het veranderen. Het klimaat is nu verstoord. De mensheid zal veel van zijn natuurlijke bestaanszekerheden verliezen. Voedsel en water zullen kostbaarder worden en moeilijker te verkrijgen. De spanningen zullen voelbaar zijn, zelfs in de rijke landen die zo geïsoleerd lijken van de benarde toestand waarin de mensheid verkeert.

Maar wie kan zien en wie kan weten? Wie heeft de ogen om te zien en het mededogen om te kijken zonder veroordeling? Zonder cynisme? Wie kan gewoon kijken en zien? Kunnen rijkdom en armoede werkelijk in die mate naast elkaar bestaan zonder tot een soort ineenstorting te leiden?

Zij die de tijd en de luxe hebben om hun leven en hun omstandigheden opnieuw te overdenken en de loop van hun leven te veranderen, moeten nu kijken en zien en ophouden te doen alsof technologie of politiek of een andere weg hun isolement en hun welvaart in stand zal houden op de manier die zij hebben gekend. Dit is een tijd om echt eerlijk te zijn. Het is een tijd van afrekening. Het is een tijd om voorbereidingen te treffen, voor hen die de luxe hebben om dat te kunnen.

Wat je in de komende jaren en decennia zult zien, zal je zo choqueren en zo ontmoedigen. Ofschoon de mensheid op veel gebieden vooruitgang zal boeken, gaat haar algemene gesteldheid achteruit.

Daarom heeft God een Nieuwe Boodschap de wereld ingezonden, begrijp je, want de menselijke beschaving is nu in gevaar. De mensheid wankelt. Er breekt een tijd aan van grote ellende. Er breekt een tijd aan waarin de vruchten van onwetendheid, concurrentie en conflicten zichtbaar zullen worden. Het is een tijd waarin mensen zullen moeten kiezen of zij zich zullen verenigen en zullen samenwerken om hun gemeenschappen en hun natie te redden, of dat zij zullen vechten en strijden en hun oude vijandigheden in stand zullen houden, waarbij zij politiek en religie als voorwendsel gebruiken, terwijl het in feite om een strijd om grondstoffen gaat.

Degenen die in relatieve vrijheid en welvaart leven zullen nu een grote bijdrage moeten leveren, want de armen zullen steeds meer in gevaar komen, en de spanningen zullen toenemen naarmate de strijd om te overleven heviger wordt.

Het is niet een kwestie van kijken met liefde of met angst. Het is een kwestie van zien, een kwestie van verantwoordelijkheid.

De rijken zullen doorgaan met hun spel en met alle rechtvaardigingen en excuses die ze zullen verzinnen. Maar zij zullen ten val komen als de pijlers van hun naties instorten, als de boze armen, de groeiende mensenmassa, zich tegen hen keert. Zij zullen zich terugtrekken en de wankelende landen in de steek laten, maar de benarde situatie is dan inmiddels wereldwijd. Ga naar de aangenaamste plek op aarde, en je zult de benarde toestand van de mensheid zien toenemen.

Wat zullen geld en rijkdom in het aangezicht hiervan te bieden hebben? Natuurlijk, het zal een tijdlang veiligheid en afzondering bieden, maar zelfs de pijlers van rijkdom zullen ten val komen, want hun uitgangspunt is onjuist. Dit gebeurt nu al, nu de mensheid als geheel armer en behoeftiger wordt.

Daarom heeft de Schepper van al het leven een Nieuwe Boodschap gezonden, omdat de oude Boodschappen te zeer zijn veranderd en het domein zijn geworden van politieke krachten en nationale belangen en commerciële investeringen. Zij hebben er belang bij de benarde toestand van de mensheid in stand te houden. Ondanks de zuiverheid van hun geloof, zijn zij te zeer ondergedompeld geraakt in de wereld, te zeer gecorrumpeerd door zelfzuchtige belangen en politieke doeleinden.

Dus is er een Nieuwe Boodschap voor de mensheid gezonden – een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding. Als je geen acht slaat op de waarschuwing, zul je de zegen niet begrijpen, en zul je de voorbereiding niet ontvangen. Als je niet kunt zien, dan kun je niet weten. Als je niet kunt weten, dan zullen je daden dwaas zijn en onbezonnen.

Maar wie kan er vandaag een nieuwe Boodschap van God ontvangen? Zoveel mensen denken dat alle Boodschappen al gegeven zijn – God heeft de wereld niets meer te zeggen; God heeft zijn belangstelling voor de wereld verloren; al eeuwenlang is God met iets anders bezig; er valt niets meer te zeggen.

Maar hoe is dit mogelijk wanneer de mensheid een nieuwe drempel heeft bereikt, een groot keerpunt waar de hele menselijke beschaving gevaar loopt, waar de ogen van jullie concurrenten in het heelal zich nu op de wereld richten en de mogelijkheid zien om in te grijpen, om invloed te verwerven, om de zwakheid van de mensheid te ondergraven?

De grote tradities van de wereld hebben hier niets over te zeggen. Zij kunnen alleen maar toegeven dat God een of andere nieuwe instructie zou moeten geven. En daarin hebben zij gelijk. God geeft een nieuwe instructie via de Aanwezigheid der Engelen die over de wereld waakt.

Want de mensheid gaat een nieuwe fase in, een gevaarlijke fase, een cataclysmische fase, maar ook een fase van grote belofte. Want juist in deze verslechterende situaties en omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat ware menselijke eenheid en samenwerking tot stand zullen komen, niet alleen uit principe, maar uit pure noodzaak. Als de mensheid zich niet kan verenigen in haar welvaart, dan moet zij zich verenigen in het verlies van haar welvaart.

Mensen hebben technologie tot hun god gemaakt. Ze denken dat technologie al deze problemen zal oplossen en alle problemen die technologie zal creëren. Maar technologie is gebaseerd op grondstoffen, en de grondstoffen in de wereld nemen af. De mensheid heeft de wereld nu zover uitgeput dat zij niet meer op technologie kan vertrouwen om haar te redden, want steeds grotere aantallen mensen in de wereld zullen hier niet van kunnen profiteren.

De bodem van de wereld is uitgeput en vernietigd door technologie en onwetendheid. De visbestanden in de wereld zijn uitgeput. En nu verandert het klimaat van de wereld, het wordt onvoorspelbaar en destructief.

Wat zal de mensheid hiertegen doen? Haar zelfverzekerdheid zal zeker als ontoereikend worden gezien. Zij die waarschuwen zullen worden afgedaan als extreem. De mensen willen goed nieuws horen. Zij willen gerustgesteld worden omdat zij te zwak en instabiel zijn om de realiteit onder ogen te zien.

De regeringen bereiden hun bevolking niet voor op de Grote Golven van Verandering. De religieuze leiders bereiden de mensen niet voor op de Grote Golven van Verandering. De mensen zijn dus zwak en onvoorbereid en willen alleen maar zekerheden.

Over de hele wereld bidden de mensen tot God om bevrijding, om veiligheid, om verbetering van de omstandigheden en om verbetering van de betrekkingen tussen de naties. En God heeft geantwoord in een Nieuwe Boodschap voor de mensheid, maar wie kan aanvaarden dat dit zo is? De Boodschap zal zeker anders zijn dan de mensen verwachten, want de Schepper van alle leven is niet aan deze dingen gebonden.

Wat aan de mensheid zal worden gegeven is wat de mensheid nodig heeft, niet wat de mensheid wil of verwacht. Iedereen wil meer rijkdom, meer bezit, meer veiligheid, maar de wereld kan niet aan die wensen voldoen. Mensen willen rijker worden. De rijken willen nog rijker worden. De armen willen stabiliteit en veiligheid, die zij nodig hebben. Maar om dit nu mogelijk te maken, moet er een grote rechtvaardige verdeling van de wereld komen.

De mensheid zal haar bevolking en haar gebruik van grondstoffen onder controle moeten houden. Wie heeft de wijsheid, de kracht en de terughoudendheid om dit te bewerkstelligen?

Als je helder bent, als je eerlijk bent, kun je zien wat er nodig is. Dus wat is nodig om dit bewustzijn te kunnen delen en gewis te laten worden, zodat het de voorkeuren van mensen, hun religieuze overtuigingen en de suprematie van hun nationale belangen overstijgt? Hoeveel lijden en vernietiging moet er plaatsvinden voordat eerlijk wordt afgewogen wat werkelijk noodzakelijk is?

Veroordeel andere volkeren of naties niet, indien je zelf niet bereid bent de Grote Golven van verandering een plaats te geven en je eraan aan te passen en je erop voor te bereiden. Wie ben jij om zulke kritiek te leveren? Het is zo gemakkelijk om anderen de schuld te geven en je eigen beperkingen niet te zien.

Hoe groot moeten de Grote Golven van Verandering worden voordat zij de militaire doelstellingen van de mensen, hun politieke agenda’s en hun raciale en culturele isolement overspoelen? Hoe groot moeten de Golven worden? Moeten naties instorten? Moet er een immense oorlog en genocide komen? Wat is er nodig om tot een ander soort bewustzijn te komen, een eerlijke afweging van de situatie?

Wie weet in hemelsnaam vandaag de dag dat de mensheid wordt gadegeslagen door anderen in het heelal, jullie buren die trachten te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid? Als de naties dit zouden begrijpen, zou er geen oorlog meer zijn. Zij zouden de mensheid voorbereiden om de wereld te beschermen.

Wat de mensheid ziet en wat de mensheid moet zien, komt nog niet eens in de buurt. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God, want tijd is van essentieel belang. Jullie hebben geen decennia of een eeuw om je voor te bereiden, want de Grote Golven zijn in beweging, en de Interventie in de wereld is al begonnen.

De armen zijn zo overwerkt en zo overweldigd, dat ze het niet kunnen zien. Hun regeringen zijn te zeer geobsedeerd door hun agenda’s. Niemand kijkt vooruit. Niemand denkt aan de toekomst. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Gods grote Openbaringen uit het verleden hebben grote opheldering gegeven over de ethiek en het gedrag dat mensen moeten aannemen om goed te leven en in harmonie met anderen te leven. Deze grote Boodschappen, die zo essentieel zijn en een rol hebben gespeeld bij de opbouw van de menselijke beschaving en de vooruitgang van de mensheid, zijn niet voldoende om te voorzien in de grote noden die zich nu aandienen. Daarom heeft God een Nieuwe Openbaring en een Boodschapper naar de wereld gezonden om deze Openbaring te brengen.

Als jullie eerlijk zijn, zullen jullie zien dat jullie geen antwoord hebben. Jullie hebben geen antwoord op de Grote Golven van Verandering. Jullie hebben geen antwoord op de inmenging in de wereld van die rassen die het menselijk denken en gedrag trachten te beïnvloeden. Jullie hebben geen antwoord op de slinkende bron. Jullie kunnen alleen maar veronderstellingen poneren, en deze veronderstellingen zijn voor het grootste deel niet steekhoudend. Want de wereld is veranderd, maar de mensen zijn niet mee veranderd.

Jullie crisis zal aanbreken wanneer jullie de enorme omvang van de Grote Golven van Verandering beseffen en jullie onvermogen om hierop een antwoord te geven. Maar God heeft door jou en door alle anderen een antwoord gegeven, een antwoord dat geactiveerd zal worden door Gods Nieuwe Openbaring. Want er is een diepere Intelligentie in jullie die geactiveerd moet worden, en niets anders kan die werkelijk activeren dan de Kracht van de Schepper en alle krachten die hier zijn om het welzijn en de vooruitgang van de mensheid te dienen.

De opvattingen van de mensen over godsdienst en het laatste oordeel zijn zo onwaar, zo belachelijk – de projecties van een onwetend volk. God wil dat de mensheid de Grote Golven van verandering overleeft en vooruitgaat en zich verenigt en daarbij de menselijke vrijheid en creativiteit in stand houdt en opbouwt.

Maar dit doel is zo hoog gegrepen dat het bijna onbereikbaar lijkt gezien alles wat jullie te wachten staat. Dat komt omdat jullie denken met je verstand, dat een product is van het verleden, en niet met de diepere Intelligentie die God in jullie heeft gelegd en die jullie door de moeilijke tijden kan leiden die voor jullie liggen.

Het is alsof de menselijke familie een opwaardering nodig heeft, een verschuiving in de werkelijkheid, een andere reeks veronderstellingen, een ander mandaat, een ander begrip. Zonder dit zal de mensheid doorgaan met haar onkundige bezigheden, haar destructief gebruik van de wereld, concurrentie tussen naties, het zaaien van de zaden voor toekomstige oorlogen en conflicten.

Willen naties overleven en stabiel blijven, dan moeten zij samenwerken. Zelfs wanneer zij oude vijanden zijn moeten de essentiële hulpbronnen – energie, voedsel en water – gedeeld en verstrekt worden. De mate van menselijke populaties moeten onder enige menselijke controle worden gebracht. En er zal controle moeten komen op het gebruik van grondstoffen en het verbruik van grondstoffen.

Elke ontwikkelde natie in het universum heeft dit moeten doen om te overleven. Het is nu tijd voor de mensheid om volwassen te worden, om zijn puberale gedrag, zijn onverantwoordelijk gedrag, zijn onberekenbaar gedrag te ontgroeien, en te beginnen met de voorbereiding op de toekomst, zodat jullie een toekomst zullen hebben.

Als jullie de hulpbronnen van de wereld uitputten, zullen jullie niet in staat zijn om ze in het heelal te vinden, want die zijn eigendom van anderen. Als jullie zo zwak en kwetsbaar zouden worden, dan zal de overredingskracht die over de wereld zal worden uitgestort zo sterk zijn, dat jullie er niet omheen kunnen. Jullie kunnen dan niet weigeren. Want jullie positie zal te zwak en te wankel zijn.

Deze ideeën lijken zo extreem. Ze lijken zo anders. Dat komt omdat de mensheid nog steeds denkt als een primitief volk. Ze denkt nog steeds dat de wereld onuitputtelijk is, dat de grondstoffen onuitputtelijk zijn en dat ze alleen is in een duister universum.

Maar de wereld heeft zijn grenzen, en jullie bereiken die grenzen, en het universum is vol leven – een concurrerende omgeving op een schaal die jullie je niet eens kunnen voorstellen. Zien jullie hier het verschil tussen deze woorden en dit besef en de manier waarop jullie denken en hoe jullie de wereld zien, en hoe jullie de toekomst van de mensheid zien, en hoe jullie het vooruitzicht van leven in het universum zien?

Wat anders dan een Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven kan dit nieuwe bewustzijn creëren? Jullie weten niet waar jullie je op voorbereiden. Jullie weten niet wat er over de horizon aankomt. Zelfs jullie hoogopgeleide mensen doorzien dat niet en weten dat niet.

Een Nieuwe Openbaring voor de mensheid is noodzakelijk. Jullie leven in een tijd van Openbaring. God weet dit. God weet wat de mensheid nodig heeft, wat de mensheid moet zien en doen. Maar wat God weet en wat de mensen denken, verschilt zo sterk.

In het licht van de benarde toestand waarin de mensheid verkeert en de toenemende stormen in de wereld, wordt hier een Nieuwe Boodschap verkondigd, een Boodschap die een beroep doet op de kracht van het individu en de collectieve kracht van mensen. Het is niet alleen een Boodschap van hoop. Het is een Boodschap uit noodzaak. Het is niet alleen een Boodschap van een prachtig leven na de dood. Het is een Boodschap om de mensheid voor te bereiden om de Grote Golven van verandering te overleven en haar vrijheid en soevereiniteit in deze wereld te beschermen terwijl zij opkomt in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Het is geen Boodschap over wonderen en fantastische scheppingsverhalen en dagen des oordeels en het vooruitzicht van Hemel en Hel. Jullie hebben belangrijkere dingen om je nu mee bezig te houden. En dit wordt door Gods Nieuwe Boodschap benadrukt.

God verkiest niet de ene godsdienst boven de andere, maar God hoort het verlangen en de oprechte verzoeken om hulp. Of zij nu komen van de religieus georiënteerde of van de seculiere bevolking, God kent de benarde toestand van de mensheid. Alle rassen in het universum bereiken zo’n punt als ze technologisch evolueren. En jullie hebben dit punt bereikt waarop je ofwel jezelf vernietigt ofwel begint met het creëren van een nieuw platform voor het menselijk bestaan.

Hier kies je voor overheersing of vrijheid. De meeste naties in het universum hebben voor overheersing gekozen. Daarom is vrijheid zeldzaam. Maar vrijheid is de keuze die je moet maken. Dat zal de mensheid verzekeren van de grootste kracht en de grootste zekerheid in het universum.

Maar het zal een lange, lange weg zijn om deze nieuwe stabiliteit te bereiken en een enorme heroverweging, herwaardering, een enorme verantwoordelijkheid, niet alleen voor leiders van naties, maar voor alle burgers.

Mensen zullen elkaar nodig hebben om te overleven en om dit grotere fundament voort te brengen. Dit wordt door Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld benadrukt.

Je moet luisteren naar een andere stem in jezelf – niet de stem van je culturele waarden, de stem van je vooroordelen, de stem van je intellectuele trots, de stem van je gevoel van veiligheid, je veronderstellingen over macht. Dat stelt toch allemaal niets voor?

Je moet leren luisteren naar een diepere stem, anders zul je Gods Nieuwe Boodschap niet horen. Je zult het lijden van de wereld niet horen, en je zult de tekenen van de wereld niet zien die je vertellen wat er achter de horizon op komst is. Gods Nieuwe Boodschap zal je leren deze diepere stem te vinden, want dit zal essentieel en van hoofdbelang zijn voor de verlossing van de mensheid en voor het veiligstellen van de toekomst van de mensheid als een vrij ras in het universum.