De Nieuwe Weg Voorwaarts voor de Mensheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (right-click to download)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 31 december 2006
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

In een wereld van alsmaar toenemende moeilijkheden, concurrentie en conflicten, is er een Nieuwe Boodschap in de wereld om de mensheid een nieuw begin te geven, om de mensheid een nieuw begrip te geven van zowel haar spirituele aard als haar toekomst binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Dit is een volkomen nieuwe weg voor de mensheid. Het is een weg die gebaseerd is op noodzaak, op wijsheid en het onder ogen zien van de grote uitdagingen die op de menselijke familie afkomen. Want het is waar dat wat de mensheid tot nu toe tot stand heeft gebracht ontoereikend is om haar voor te bereiden op de toekomst waarmee ze geconfronteerd zal worden, een toekomst die in zoveel opzichten anders zal zijn dan het verleden.

Nu is het tijd voor de mensheid om de ware aard van haar spiritualiteit te leren kennen, de grotere Intelligentie die de Schepper van al het leven binnen de menselijke familie en binnen elke persoon heeft geplaatst. Deze grotere Intelligentie is er natuurlijk altijd geweest, maar slechts enkelen in de geschiedenis van de wereld hebben haar ooit ontdekt en zijn zich ooit bewust geworden van haar ware aard, kracht en doel.

De kracht en de aanwezigheid van deze Kennis kan nu niet slechts de zorg voor de toekomst zijn van enkelen, van de elite, van die weinigen die de toewijding en de mogelijkheid hebben om haar te ontdekken. Zij moet nu veel meer beschikbaar worden, want deze Kennis zal boven alles nodig zijn om de mensheid in staat te stellen de moeilijke tijden die voor ons liggen te navigeren.

Er is een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, want het is tijd. Het is de tijd van Openbaring. Deze Openbaring is nu nodig, want de mensheid staat aan de rand van groot gevaar en ook van grote kansen. Maar de kans kan niet worden herkend tenzij het gevaar duidelijk wordt gezien, tenzij het gevaar zelf duidelijk wordt.

Er is een nieuwe weg omdat de mensheid opkomt in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Anderen die in jullie nabijheid van de ruimte leven, proberen via bedrieglijke middelen controle over de wereld te krijgen, om toegang te krijgen tot de onschatbare grondstoffen hier en het strategische belang van deze wereld.

De mensheid wordt ook geconfronteerd met het vooruitzicht te leven in een wereld van verval, van slinkende grondstoffen – slinkende hoeveelheden voedsel, water en energie – een wereld waarvan het milieu is verstoord, waarvan het klimaat is aangetast, waarvan de levensonderhoudende mogelijkheden zijn beschadigd en ingeperkt.

Deze twee grote fenomenen – jullie ontmoeting met de Grotere Gemeenschap en de confrontatie met een wereld in verval – vertegenwoordigen dan samen een Grotere Duisternis in de wereld, een Duisternis die groter en ingrijpender is dan alles waar de mensheid ooit mee te maken heeft gehad. Dit vereiste dat God tussenbeide kwam met een Boodschap – een Boodschap die een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding bevat.

De waarschuwing is dat de mensheid nu haar eindeloze conflicten moet staken en zich moet voorbereiden en zich moet verenigen om te overleven in een wereld in verval, en zich moet verenigen om de realiteit en de uitdagingen van de Grotere Gemeenschap zelf onder ogen te zien. Dit is niet langer een goed idee of gewoon een ethische accentuering. Het is een vitale noodzaak.

Deze twee grote uitdagingen die de mensheid onder ogen moet zien hebben het vermogen om de mensheid in een permanente neergang te storten of om een menselijke eenheid en samenwerking tot stand te brengen die nog nooit eerder in de wereld tot stand is gekomen.

Alleen een grote noodzaak kan de menselijke focus, het menselijk bewustzijn en het menselijk gedrag in deze mate veranderen. Menselijke eenheid zal niet bereikt kunnen worden onder omstandigheden die minder ernstig zijn dan deze.

Want de wereld zelf is een grotere gemeenschap. De mensheid is een grotere gemeenschap. En ook jullie leven binnen een Grotere Gemeenschap in het universum, een universum dat vol is van intelligent leven.

Jullie vrijheid zal dan, in welke mate die ook tot stand is gekomen, steeds meer op de proef worden gesteld door degenen die toegang tot deze wereld proberen te krijgen en door de realiteit van jullie eigen omstandigheden hier op Aarde.

De regeringen van de wereld hebben dit blijkbaar niet onderkend en bereiden hun volk hier niet op voor. De religieuze instituten van de wereld hebben dit niet onderkend en bereiden hun mensen hier niet op voor. In plaats daarvan gaat de mensheid door met haar wanhopige strijd met zichzelf – voor rijkdom, voor macht, voor dominantie, voor gerechtigheid, voor vijandschap en voor wraak.

In de confrontatie met de Grotere Gemeenschap en het onder ogen zien van een wereld in verval, kunnen jullie je dit nu niet veroorloven. Dit zal een radicale verschuiving in het menselijk bewustzijn vereisen, zowel op een individueel niveau als op een breder collectief niveau.

Alleen een Nieuwe Boodschap van God heeft de kracht om zo’n verschuiving teweeg te brengen. Alleen zij kan resoneren met de diepere Kennis in het individu. Alleen zij kan een wijsheid en inzicht in de toekomst bieden die de mensheid alleen niet heeft kunnen verwerven. Alleen een Nieuwe Boodschap van God kan de diepere aard van je spiritualiteit onthullen, je spiritualiteit op het niveau van Kennis – wat dit betekent, waarom het in je zit en hoe je er toegang toe kunt krijgen, ongeacht uit welke religieuze traditie je komt, uit welk land je komt, welke cultuur je hebt of wat je economische positie is.

Deze Nieuwe Boodschap is hier niet om te concurreren met de religies van de wereld, maar om hen samen duidelijkheid en eenheid van doel te geven. Zij is bedoeld om hen te verlevendigen en te verenigen in een grotere samenwerking voor de verlossing van de wereld.

Alleen een Nieuwe Boodschap van God heeft deze kracht en doeltreffendheid. Haar kracht en doeltreffendheid zijn mysterieus, want ze reiken voorbij het intellect, verder dan de geest die vragen stelt en zich verwondert, eisen stelt, vreest en twijfelt, naar een dieper bewustzijn binnen in het individu.

Want de Nieuwe Boodschap is hier om het individu te doen ontbranden en de hele mensheid een nieuwe richting te geven – en dat allemaal tegelijkertijd. Het is niet slechts een nieuw geloofssysteem of een richtlijn voor gedrag, want niet iedereen zal in dezelfde dingen geloven. Niet iedereen zal dezelfde dingen doen. Niet iedereen zal dezelfde tradities of dezelfde leraar volgen.

God begrijpt dit. Maar de roeping in de Nieuwe Boodschap is iets dat mensen uit elke geloofstraditie, natie of cultuur kunnen horen en die ze kunnen beantwoorden. Niet iedereen hoeft te antwoorden – slechts een klein percentage van de menselijke bevolking. Als zij kunnen antwoorden, kunnen zij de mensheid vooruithelpen. Zij kunnen de mensheid voorbereiden op de grote golven van verandering die komen gaan. Zij kunnen de mensheid voorbereiden op de concurrentie uit de Grotere Gemeenschap. Dit is niet alleen mogelijk. Het is noodzakelijk.

Je kunt je afvragen: “Hoe kan zoiets bereikt worden gezien onze geschiedenis en ons temperament?” Het kan bereikt worden omdat er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld is. Als zo’n Boodschap niet in de wereld zou zijn, als het alleen aan het menselijk bewustzijn en vernuft zou worden overgelaten, dan zou jullie lot bezegeld zijn en zou de uitkomst meer voorspelbaar worden.

Maar jullie lot is nog niet bezegeld en de uitkomst is nog niet te voorspellen. Echter, als de mensheid haar koers niet wijzigt binnen het komende decennium, dan zullen jullie minder opties hebben en zal de toekomst voor jullie en jullie kinderen veel ernstiger en veel gevaarlijker zijn.

De mensheid staat voor de grote golven van verandering. Het is ongekend. Nooit eerder werd het hele ras geconfronteerd met zulke uitdagingen, die allemaal op hetzelfde moment samenkomen. Hoe zullen jullie ermee omgaan? Hoe weet je wat je individueel moet doen? Hoe kun je je voorbereiden? Hoe kun je anderen helpen zich voor te bereiden? Hoe kun je meer eenheid en samenwerking tot stand brengen tussen individuen, tussen culturen, religies en naties?

Als je werkelijk eerlijk met jezelf bent, moet je tot de conclusie komen dat je het niet echt weet. Je hebt niet al deze antwoorden. Je kunt zeggen, “Was dit maar eerst” of “Was dat maar eerst”, maar dat zijn geen antwoorden. Ze zijn wensen. Wensen bereiden je niet voor op de toekomst. Wensen zullen de loop van de menselijke activiteit en het bewustzijn niet veranderen. Wensen zullen de mensheid niet redden van een ramp die ze grotendeels zelf heeft veroorzaakt. En wensen zullen je niet voorbereiden op de realiteit, de gevaren en de mogelijkheden die inherent zijn aan jullie opkomst in deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De weg is er, dan toch, om het individu voor te bereiden, om het individu te ontvlammen en te verlichten, en om de mensheid een groter bewustzijn te geven van haar bestemming en van de Grote Golven van verandering die eraan komen. Zij is hier om te verduidelijken hoe menselijke relaties kunnen worden verheven tot het niveau van een hoger doel. Zij is hier om je de Vier Pilaren van je leven te onderwijzen, om de Vier Pilaren van je leven op te bouwen, zodat je een voldoende sterk fundament hebt om anderen bij te kunnen staan in het tegemoet treden van grote verandering en omwenteling. Zij is hier om Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap te verstrekken die nog nooit eerder vanuit de Schepper aan de wereld is aangeboden, omdat het niet nodig was. Maar nu is het nodig.

De mensheid moet deze wijsheid hebben. Zij moet dit perspectief hebben. Zij moet dit bewustzijn van de Grotere Gemeenschap hebben, anders zal zij blind, onvoorbereid en onbewust de toekomst ingaan. Jullie kunnen je dit nu niet veroorloven. Dwaasheid is tragisch onder deze omstandigheden.

Dit is niet het einde der tijden zoals sommige mensen geloven. Het is tijd voor een nieuw begin. Het is tijd voor een nieuw begrip, een nieuw bewustzijn, een nieuwe toewijding gebaseerd op noodzaak, gebaseerd op de grote behoeften van de mensheid nu en in de toekomst.

Natuurlijk zullen er verschillende meningen en religieuze overtuigingen en culturele accenten zijn. Uiteraard. God begrijpt dit. Maar de toewijding om de wereld te beschermen, de toewijding om de beschaving te beschermen, de toewijding om deze wereld te beschermen tegen interventie van buitenaf – die kan en moet tot stand worden gebracht. Die is niet gebaseerd op filosofie of theologie of politieke wetenschap. Die is gebaseerd op pure noodzaak.

Het is alsof het huis in brand staat. Je hoeft het probleem niet te bestuderen wanneer het zich voordoet. Je hoeft je alleen maar voor te bereiden om het vuur te doven. Tegenwoordig is er een heel groot vuur in de wereld. Het brandt langzaam, maar het wordt steeds sterker. En elke dag voegen menselijke onwetendheid, menselijke ontkenning, menselijk bijgeloof, menselijke conflicten en menselijke concurrentie brandstof toe aan dit vuur, waardoor het wordt aangewakkerd, heter wordt en moeilijker te blussen.

Dit vereist een nieuwe manier, een nieuw begrip, een nieuwe benadering, een nieuw bewustzijn. Want de mensheid gaat een nieuwe toekomst tegemoet – een toekomst die anders is dan het verleden. En deze toekomst zal buitengewoon veeleisend en extreem gevaarlijk zijn. De grote kans die ze biedt, is dat ze de mensheid één grote kans biedt om zich te verenigen voor haar eigen verdediging. Zij biedt de mensheid één grote kans om haar grondstoffen te delen en menselijke conflicten uit te bannen als onpraktisch en gevaarlijk voor de hele menselijke familie. Ze biedt de mensheid haar eerste en grootste kans om te leren over het leven en spiritualiteit, de realiteit van het leven binnen de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven.

Dit vereist een nieuwe Openbaring, en de Openbaring moet van de Schepper van al het leven komen, want de mensheid kan niet zien wat zij niet kan zien. Zij kan niet weten wat zij niet kan weten. Zij ziet niet wat er aanstaande is, dat het met iedere dag die voorbijgaat nadert.

Een deel van deze nieuwe weg zal mysterieus zijn, want die spreekt tot de Kennis in jou. Hoe Kennis in de persoon wordt geactiveerd is volledig mysterieus en gaat het menselijk begrip te boven. Maar een groot deel van de weg is uiterst tastbaar. Dat wordt uiteengezet in de voorbereiding die de Nieuwe Boodschap biedt – De Weg van Kennis leren, Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap verwerven, de grondstoffen van de wereld behouden en de zelfvoorziening van de mensheid in deze wereld behouden, want zonder deze zelfvoorziening zullen jullie onder de overredingskracht van vreemde mogendheden vallen.

Een deel van de weg is het bewustzijn dat jullie binnen een Grotere Gemeenschap leven, dat jullie de oorspronkelijke volkeren van deze wereld zijn, dat de menselijke familie op zichzelf staat in het universum. Jullie hebben bondgenoten in dit universum, en zij kunnen hun Wijsheid naar jullie sturen, zoals ze gedaan hebben. Maar zij kunnen niet ingrijpen. Zij kunnen jullie niet redden. Daar hebben zij de kracht niet voor. En het is hen niet toegestaan om dit te doen. Het is niet ethisch voor hen om dit te doen.

De mensheid zal zichzelf moeten redden. Niemand zal komen en jullie redden. En als iemand beweert dat men hier is om jullie te redden, dan kun je er zeker van zijn dat het allemaal bedrog is. Ze zijn hier om te profiteren van een zwakke en conflictueuze en een steeds wanhopigere mensheid.

Dit, echter, is niet het pad naar menselijke eenheid, menselijke bekrachtiging, menselijke vrijheid en menselijke soevereiniteit binnen deze wereld. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God – om de menselijke geest te ontsteken, om het menselijk bewustzijn te verruimen, en om jullie de toekomst te openbaren die jullie tegemoet treden.

Mensen zijn kortzichtig, natuurlijk. Ze willen onmiddellijke antwoorden op directe problemen. Maar de Nieuwe Boodschap richt zich op de grote problemen waar de mensheid tot nu toe heel weinig respons op heeft. De antwoorden zijn voor de grote problemen.

Denk hier eens over na: Met welke problemen houd jij je nu, op dit moment, bezig? Wat zijn die problemen? En welk verschil zullen ze maken in een wereld in verval? Welk verschil zullen ze maken als de mensheid geconfronteerd wordt met concurrentie en interventie uit de Grotere Gemeenschap?

Deze problemen kunnen nu belangrijk voor je lijken, maar in deze grotere context geplaatst, worden ze ofwel irrelevant of zijn ze dingen die je snel wilt oplossen, om je aandacht aan belangrijkere dingen te geven.

Zelfs jullie best opgeleide, geleerde mensen zien niet wat er aan de horizon opdoemt. Ze denken dat de toekomst zoals het verleden zal zijn. Ze denken dat de toekomst gewoonweg zal voortzetten wat het verleden heeft laten zien, misschien op nieuwe manieren. Ze zien niet dat het volledige landschap zal veranderen.

En dan is er natuurlijk nog het probleem van de menselijke ontkenning – hoe goed je ook opgeleid bent, je hebt nog steeds te maken met de neiging om dingen te ontkennen die buiten je bereik liggen of waar je emotioneel niet mee om kunt gaan of die te uitdagend, te mysterieus of te overweldigend zijn. Daarin doen geleerden het maar iets beter dan ongeschoolden.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld. Want deze oproep moet er zijn. Deze waarschuwing moet er zijn. Deze zegen moet er zijn. Deze voorbereiding moet er zijn.

Jullie kunnen jezelf niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap, hoewel degenen die in jullie wereld zullen ingrijpen zich reeds op jullie hebben voorbereid. Jullie kunnen je nu niet op tijd voorbereiden om een wereld in snelle achteruitgang tegemoet te treden. Jullie zouden dit kunnen doen als jullie met voldoende mensen de toewijding en het bewustzijn hadden, maar dat is nu niet het geval. Jullie lopen ver achter in je voorbereiding. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld.

Deze prachtige weg zal jullie leren wat andere gevorderde rassen in het universum hebben moeten leren en onder ogen moesten zien om grote overgangen in hun evolutie te overleven. En ja, de mensheid bevindt zich in een staat van evolutie. De grote veranderingen die op komst zijn, zijn deels evolutionair, want vroeg of laat zouden jullie de realiteit van de Grotere Gemeenschap onder ogen moeten zien – een immense omgeving, een immens concurrerende omgeving. Je kunt deze omgeving niet als een klein kind betreden.

De nadruk ligt nu niet op het behagen van God of het aanbidden van God of het bidden voor alle kleine dingen die jullie willen. Jullie moeten nu gebruiken wat God jullie heeft gegeven. Jullie moeten nu een beroep doen op deze diepere Kennis die binnen ieder mens aanwezig is, wachtend om ontdekt te worden. Geloof is te zwak, te kwetsbaar, te veranderlijk en te vatbaar voor manipulatie om nu jullie fundament te zijn.

Jullie moeten een groter fundament in Kennis hebben, en het moet sterk genoeg zijn om jullie voorwaarts te dragen. Het zal het vlot zijn dat jullie door de op komst zijnde gevaarlijke stromingen van verandering zal dragen. Het zal de grotere Wijsheid binnen in jullie zijn die jullie menselijke neigingen zal overwinnen om met elkaar te wedijveren en te vechten om de overgebleven grondstoffen.

Niet iedereen hoeft deze Kennis te vergroten, maar voldoende mensen moeten dit doen om het cruciale verschil te maken. De toekomst van alles waar jullie waarde aan hechten staat op het spel – alles wat de mensheid heeft gecreëerd in haar grootste momenten, haar grote prestaties in de kunst, theologie, filosofie, en alles wat zij heeft opgebouwd dat goed en duurzaam en heilzaam is, zou verloren gaan in een wereld van verval en in de confrontatie met de Grotere Gemeenschap, als jullie niet voorbereid zijn.

Vanuit Gods perspectief is deze Nieuwe Openbaring dus niet slechts een andere optie, een andere mogelijkheid. Het is niet zomaar iets om te overwegen samen met een heleboel andere dingen om te overwegen. Vanuit Gods perspectief is dit het. Over de hele wereld hebben mensen gebeden om vrijheid, veiligheid en bevrijding. En dit is het.

Maar uiteraard ziet zij er niet uit zoals mensen verwachten, misschien gebeurt zij niet via hun cultuur. Vindt zij niet plaats binnen hun religieuze traditie. Voldoet zij niet aan hun verwachtingen. Verschijnt zij niet zoals ze dachten dat zij zou verschijnen.

Maar Gods Openbaringen zijn nooit beperkt door deze dingen. Zij vinden altijd plaats buiten cultuur en religie en menselijke verwachtingen om, omdat het Nieuwe Boodschappen van God zijn. Zij zijn geen menselijke uitvindingen. Jullie kunnen in je verbeelding een betere toekomst verzinnen, maar als jullie de Grote Golven van verandering niet kunnen zien en tegemoet kunnen treden, dan is ze slechts een fantasie. Ze is gebaseerd op onwetendheid en ontkenning en heeft geen fundament in de werkelijkheid.

De Nieuwe Boodschap van God is hier om jullie te waarschuwen voor de toekomst, jullie te zegenen, jullie de kracht te geven om de toekomst onder ogen te zien en om jullie voor te bereiden op de toekomst. Deze voorbereiding heeft in de eerste plaats te maken met menselijk bewustzijn en menselijke inzet. Al jullie talenten en vaardigheden, jullie roepingen, jullie wetenschappen, zullen ingezet moeten worden om een oplossing te zoeken voor wat dit in het dagelijkse leven werkelijk betekent. Maar jullie moeten de helderheid van bewustzijn hebben, en jullie moeten de innerlijke overtuiging hebben. Als deze dingen ontbreken, dan zullen al jullie vindingrijkheid en bezittingen geen vruchten voortbrengen en zullen jullie in wezen niet helpen.

God geeft wat nodig is, wat ontbreekt. Het is niet wat mensen denken of verwachten of geloven. Dat komt omdat het een Nieuwe Boodschap van God is en geen menselijke uitvinding.

Jullie naties en religies zullen in de toekomst moeten samenwerken, anders zullen ze allemaal worden geconfronteerd met mislukking. Er zal geen winnaar zijn als de mensheid faalt. Er zal geen natie zijn die oppermachtig is als andere naties falen. De wereld zal steeds meer gevaar lopen, en de overredingen van degenen die in de wereld ingrijpen zullen steeds aantrekkelijker worden voor de niet-bewusten en de onwetenden.

Het zijn jullie zwakheid en jullie conflicten, jullie onwetendheid en jullie bijgeloof waar deze specifieke rassen uit het universum op zullen azen. Zij zouden de wereld kunnen overnemen zonder een schot te lossen, want zij zijn bedreven in het manipuleren van het denken en de waarneming van anderen. Dat is hun kracht. Dat is wat ze nu gebruiken en in de toekomst zullen gebruiken.

Kijk wat de geschiedenis jullie heeft geleerd in termen van interventie met de inheemse volken binnen jullie eigen wereld, keer op keer. Denk niet dat dit voorbestemd was of moest gebeuren. Het was het gevolg van vele beslissingen, vele slechte beslissingen, vooral van de kant van de inheemse volken zelf.

De mensheid heeft het vermogen om deze interventie en toekomstige interventies teniet te doen. Maar zij moet Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap leren om dit te doen, en alleen de Schepper van al het leven kan hierin voorzien.

Jullie hebben geen idee wat er buiten jullie grenzen gebeurt. Jullie denken dat jullie zo belangrijk zijn in het universum en dat iedereen die hier zou komen buitengewoon geïnteresseerd in jullie zou zijn. Maar dit is natuurlijk dwaasheid. Dit is zichzelf vervullend. Dit is zelfverheerlijking.

De Grotere Gemeenschap die jullie zullen aantreffen is een uiterst competitieve omgeving en geen omgeving voor bangeriken. Als jullie hier vaardigheden en wijsheid willen verwerven zal er meer nodig zijn dan menselijke ambitie of menselijke verbeelding.

Jullie zijn niet voorbereid op de Grotere Gemeenschap. Jullie zijn niet voorbereid op een wereld in verval. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God. Daarom heeft God een weg aanreikt, niet om te vervangen wat jullie hebben gecreëerd, maar om het een grotere belofte, een grotere kracht en een grotere toepasbaarheid te geven.

God gebruikt wat reeds bestaat om de grote kans te creëren, maar er zijn dingen die aan jullie geopenbaard moeten worden die nog nooit eerder geopenbaard werden. Hiervoor moeten jullie met heldere blik kijken. Jullie moeten je hachelijke situatie herkennen. En jullie moeten bereid zijn om dingen te zien en te weten die jullie nog niet eerder hadden overwogen.

Onwetendheid houdt zichzelf in stand totdat er iets langskomt om haar te veranderen, om haar fantasieën en illusies te doorbreken. Wacht niet af en laat het leven je dit aandoen, want dat zou tragisch zijn. Laat de Openbaring je in plaats daarvan tonen wat komen gaat, zodat jullie tijd en gelegenheid hebben om jullie voor te bereiden.

Er is een nieuwe weg voor de mensheid. Maar het zal een nieuwe weg zijn gebaseerd op een grotere Wijsheid, een grotere Kennis en een grotere uitdaging. Erken dit, en je zult de volledige relevantie van deze Nieuwe Openbaring kunnen zien. Als je deze noodzaak aan grotere Kennis en Wijsheid en de grotere uitdaging waarmee jullie worden geconfronteerd niet kunt zien, zul je de Nieuwe Openbaring niet begrijpen. Je zult denken dat zij er enkel voor je persoonlijke verrijking is. Je zult denken dat zij alleen maar een ander perspectief is. Je zult denken dat zij iets anders is.

De Schepper van al het leven wil dat de mensheid een wereld in verval herstelt om de zelfredzaamheid van de mens te behouden en zo de menselijke vrijheid en onafhankelijkheid in deze wereld veilig te stellen. De Schepper van al het leven wil dat de mensheid, in deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum, opkomt als een vrij en onafhankelijk ras – in staat om zichzelf te onderhouden, in staat zichzelf te vestigen en in staat om de Kennis en Wijsheid te leren die zij moet verwerven teneinde te functioneren binnen deze grotere omgeving.

Maar wat God wil moet vertaald worden door middel van menselijk bewustzijn, menselijke relaties, menselijk begrip en menselijk gedrag. God wil dat je gelukkiger bent dan je vandaag bent, dat je succesvoller bent dan je vandaag bent, dat je medelevender bent dan je vandaag bent, dat je als een individu effectiever bent dan je vandaag bent. Daarom, zie je, moet wat God wil vertaald worden naar menselijke ervaring.

Dit inzicht zal jullie hoop en vertrouwen geven, en het zal geen valse hoop en vertrouwen zijn, want jullie wordt getoond wat God voor de mensheid wil. Als je dit kunt zien en voelen binnen in je hart, zul je zien dat de mensheid een grotere belofte en een grotere bestemming heeft.

Maar om deze belofte en bestemming te vinden en te vervullen, zullen jullie veel nieuwe dingen moeten leren. Jullie zullen opnieuw moeten beginnen, beginnend met jullie individuele leven en naar buiten toe werkend door middel van jullie relaties; via jullie gemeenschapsactiviteiten; via wat jullie zien, weten en voorstaan binnen jullie huis, jullie familie, jullie stad, jullie natie en de hele wereld.

Kennis binnen in je weet wat je moet doen om jouw rol te spelen, omdat dit de wijsheid is die God binnen in jou heeft geplaatst. Maar je zult nooit de noodzaak voor deze Kennis inzien, noch zul je er een beroep op doen of haar genadig en nederig ontvangen, tenzij je het grotere panorama van het leven dat je ontmoet en de Grote Golven van verandering die op de menselijke familie afkomen, begrijpt.

Als je deze dingen kunt zien, zul je weten dat je gezegend bent en dat de Schepper van al het leven, die van de mensheid houdt, de mensheid nu een nieuw begin heeft gegeven, een grotere kans en een grotere gelegenheid om je aloude bestemming hier te vervullen.

Laat dit je begrip zijn.