Grote Veranderingen in de Wereld onder ogen zien

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (right-click to download)

Afbeelding Grote Veranderingen in de Wereld onder ogen zien

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 4 oktober 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid heeft een groot keerpunt bereikt waarop zij een andere richting moet kiezen, een richting die de koers van de menselijk bestemming en de evolutie zal veranderen. De mensheid bereikt de grenzen van wat de wereld kan verdragen en wat de wereld kan produceren voor een groeiende menselijke bevolking. En de mensheid beïnvloedt het evenwicht in de wereld zo ingrijpend, dat zij grote veranderingen in de fysieke wereld in gang zet, grote veranderingen waaraan de mensheid zich in de toekomst zal moeten aanpassen.

Tot op dit punt, was de mensheid gericht op groei en expansie – het bezetten van nieuw grondgebied, het ontwikkelen van nieuwe hulpbronnen, het bouwen van steden, het uitbreiden van die steden, het aangaan van onderlinge conflicten, regionale conflicten en grote oorlogen. Maar nu hebben jullie een punt bereikt waarop jullie dit gedrag niet kunnen voortzetten. Dit zal jullie economieën, jullie financiële instellingen en hoe jullie regeringen functioneren, volledig veranderen.

Zoals het voor staat, is de menselijke beschaving instabiel en vatbaar voor kladderadatsch. Ze heeft niet het juiste evenwicht gevonden met de wereld. Ze heeft geen stabiliteit en veiligheid tot stand gebracht. Alle rassen in het universum moeten deze drempel bereiken, omdat jullie niet voor eeuwig kunnen blijven groeien en uitbreiden.

Jullie moeten weten dat buiten het zonnestelsel waarin jullie wereld bestaat, de grondstoffen eigendom zijn van anderen. Jullie kunnen ze niet voor jezelf opeisen. En als jullie denken dat jullie zo’n wedstrijd kunnen winnen, vergissen jullie je schromelijk.

Dus de mensheid zal moeten werken met wat ze hier heeft. Niemand uit het universum zal jullie komen redden. En de groepen die nu in de wereld ingrijpen en dit beloven, vormen een groot gevaar voor de toekomst en de vrijheid van de mensheid.

Jullie bereiken dus een groot keerpunt. Jullie kunnen niet doorgaan op de ingeslagen weg, want de wereld kan dat niet aan, en dat zal leiden tot afbraak en conflict. En toch heeft de mensheid zich zo slecht voorbereid op een verandering van omstandigheden in de wereld en op een andere manier van leven, dat het maar de vraag is of de mensheid de knop kan omzetten en zich kan aanpassen.

Wat jullie in het verleden hebben gedaan heeft in het verleden gewerkt, maar zal in de toekomst niet meer werken. Jullie hebben een verzadigingspunt bereikt. Jullie betreden onbekend terrein. Jullie bereiden je voor op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.

Voedsel, brandstof, water: deze drie zaken zullen in hoge mate de bepalende factoren zijn. Ze zijn altijd uitermate belangrijk geweest en vormen de kern van de menselijke beschaving en zonder twijfel van alle beschavingen in het heelal. Maar dat zullen nu beperkende factoren zijn.

Toch kunnen mensen overal, van de gemiddelde burger tot de leiders van regering en handel, zich niet voorstellen dat zij anders zouden kunnen leven. Zij kunnen zich niet voorstellen dat zij stabiliteit of veiligheid kunnen creëren op een andere manier dan door verdere verovering, uitbreiding en exploratie. Hoewel het klopt dat veel innovatie zal moeten plaatsvinden om zich aan te passen aan een veranderende wereld en om de economieën en de politieke structuur van naties te stabiliseren, realiseren de mensen zich niet wat er zal moeten gebeuren in het licht van de Grote Golven van verandering.

Jullie worden nu geconfronteerd met het opraken van grondstoffen, extreme weersomstandigheden, een aftakelend milieu, toenemende economische en politieke instabiliteit en het risico van concurrentie, conflicten en oorlog over wie toegang krijgt tot de resterende grondstoffen.

Het is echt een dramatische tijd. Aan de oppervlakte lijkt het misschien normaal, maar daaronder schuilt een wanhopige en verwoede zoektocht naar grondstoffen, en een wanhopige en verwoede strijd om wie toegang krijgt tot die grondstoffen.

Elke dag komen er aanwijzingen uit de hele wereld dat jullie leven in een wereld in verval, biologisch verval, en dat de grondstoffen waarvan de mensheid op elke denkbare manier afhankelijk is, afnemen of hun grenzen bereiken. Het zal in de toekomst een grote uitdaging worden te bepalen hoe mensen gevoed zullen worden, niet alleen in de armste landen, maar zelfs in de rijke landen.

God waarschuwt hiervoor. God heeft een Nieuwe Boodschap de wereld ingezonden die waarschuwt voor de kracht en de gevolgen van de Grote Golven van verandering en de kracht en de gevolgen van de ontmoeting van de mensheid met mogendheden uit het heelal, die vandaag in de wereld interveniëren om te kunnen profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid.

Jullie gaan tijden tegemoet met steeds grotere instabiliteit en ontwrichting. Mensen zullen hierdoor in verwarring raken. Ze zullen niet weten wat ze moeten doen. En regeringen zullen beperkte middelen hebben om te voldoen aan de groeiende en zich uitbreidende behoeften die zullen ontstaan in deze tijd van instabiliteit. Het is inderdaad een tijd van grote afrekening. Het is een keerpunt.

God heeft deze Nieuwe Boodschap de wereld ingezonden om de menselijke familie te waarschuwen en voor te bereiden en sterker te maken om deze grote veranderingen het hoofd te kunnen bieden, en om een dieper spiritueel inzicht te brengen, zodat de mensen de kans zullen hebben om een verbinding te ontwikkelen met de bron van kracht binnenin zichzelf en in anderen, want deze kracht zal nodig zijn.

De tekenen van de wereld vertellen jullie nu al dat er steeds grotere veranderingen op komst zijn. Je kunt dit voelen. Ongeacht je overtuigingen, ambities of voorkeuren, kun je dit voelen. Je zult je nerveus, bezorgd en ongerust voelen omdat je de beweging van de wereld voelt.

Je kunt alle mogelijke uitkomsten voorspellen. Je kunt individuen en regeringen de schuld geven. Maar dat is echt niet wat belangrijk is. Wat belangrijk is, is dat jullie verbonden zijn en grote veranderingen in de wereld voelen, de beweging van de wereld.

Denk niet dat dit allemaal gunstig zal uitpakken. Denk niet dat alles goed zal aflopen of zal leiden tot een hoger bestaansniveau of een soort van menselijke transformatie.

De beweging van de wereld kan allerlei gevolgen hebben, afhankelijk van hoe de mensen reageren en wat ze verkiezen te doen. Zullen ze zich verenigen en overleven en floreren, of zullen ze met elkaar concurreren, waardoor het verval van de wereld en hun eigen ondergang wordt bevorderd?

Luister hier meer naar je gevoelens dan naar je gedachten. Oordeel en veroordeel anderen niet. Zoek niet naar gemakkelijke antwoorden, want die zijn er niet. Zie onzekerheid en je eigen gevoel van onveiligheid onder ogen.

Je kunt dit omdat God een diepere Kennis in je heeft gelegd, een diepere kracht in de kern van je Wezen. Deze kracht heet Kennis. Zij is niet bang. Zij is niet onzeker. Hoewel alles om je heen bang, onrustig of onzeker kan lijken, is Kennis binnenin jou niet onzeker.

Voel de beweging van de wereld. Wat komt eraan achter de horizon dat je kunt zien? Zet je wensdenken of je angstige projecties opzij om te zien wat er aan de horizon verschijnt. Wees bereid tot grote veranderingen in je eigen omstandigheden en positie in voorbereiding hierop. Neem niet aan dat je op de juiste plaats bent en met de juiste activiteiten bezig bent. Want dat kan een zeer gevaarlijke veronderstelling zijn. Luister naar je ervaring, niet naar je ideeën. In deze kwestie moet je op een dieper niveau reageren. Verzet je niet tegen de Grote Golven van verandering, want je bent de wereld ingezonden om ze onder ogen te zien en de mensheid binnen die context te dienen.

Een deel van jou is sterk. Een deel van jou is zwak. Je kracht ligt in Kennis. Je zwakte ligt in je angsten, verlangens en overtuigingen. Ze zijn niet adaptief. Ze zijn gebaseerd op voorkeur en veronderstellingen en bezorgdheid.

Maar Kennis binnenin jou is hier op een missie. Zij is hier om specifieke dingen te bereiken met specifieke mensen. Haar missie gaat het domein en de reikwijdte van je intellect te boven. Je kunt dit alleen maar volgen en de stappen zetten die dit oplevert. Op die manier, zal je geest mettertijd gaan begrijpen wat het is dat je hier werkelijk aan het doen bent.

Maar je moet volgen. Je kunt niet leiden. Dit is geen kwestie van wilskracht. Dit is geen kwestie van persoonlijke doelen stellen en ze bereiken. Want Kennis gaat het domein van het intellect te boven. Want je ware identiteit ligt buiten het bereik van het intellect. En zij die je naar de wereld hebben gezonden, gaan het rijk van je intellect te boven.

Let op de wereld; wijs haar niet af. Let op wat er gebeurt in de economie. Let op wat er gebeurt met betrekking tot de stabiliteit van de regeringen. Kijk met zoveel helderheid, moed en objectiviteit als je kunt opbrengen. Kijk niet de andere kant op, denkend dat deze dingen je alleen maar van streek zullen maken. Je moet ze onder ogen zien omdat ze de omstandigheden van je leven veranderen. En je moet aandacht schenken aan deze omstandigheden en aan de golven van verandering die hen ombuigen en veranderen.

Als je de beweging van de wereld voelt, zul je soms grote bezorgdheid en misschien een groot verdriet voelen, omdat je het lijden voelt dat deze grote veranderingen voor zoveel mensen teweeg zullen brengen, die ofwel niet voorbereid zijn ofwel niet de middelen hebben om zich voor te bereiden. Maar op andere momenten zul je voelen dat deze grote veranderingen nodig zijn om de mensheid in een evenwichtige relatie met de wereld te brengen en in een stabielere en duurzamere manier van leven.

Je gevoelens zullen van het ene uiterste naar het andere gaan en alles daartussenin, want de Grote Golven van verandering zullen alle mogelijke gevolgen hebben. Je zult merken dat je ambivalent staat tegenover dit grote keerpunt. Je zult het willen en toch ook weer niet. Je zoekt positieve verandering. Je zoekt naar een grotere stabiliteit en zekerheid voor jezelf en andere mensen. Maar het proces dat dit mogelijk maakt is zo onthutsend en gevaarlijk.

Hier zul je je vertrouwen moeten stellen in Kennis binnenin jezelf en Kennis in anderen, want je geloof in al het andere zal aan het wankelen worden gebracht. En je zult mensen om je heen zien die niet in staat zijn om met hun veranderende omstandigheden om te gaan. Er zal veel ergernis, veel woede, veel verzet, veel verwarring en wanhoop heersen.

Als de kennis niet bij je was, zou de situatie volkomen hopeloos kunnen lijken. En veel mensen zullen denken dat het hopeloos is en tot wanhoop vervallen, cynisch en afgestompt worden. Maar de kracht van Kennis zit in je. En deze moeilijke tijden zullen de grootste kans bieden om haar in je ervaring naar voren te brengen, als je haar oproept en verwelkomt en het belang ervan inziet.

Veel mensen zullen niet in staat zijn hun aanpak te veranderen. Zij zullen dezelfde mantra blijven benadrukken, dezelfde nadruk leggen, zelfs als die nadruk geen context heeft en niet tot stand kan worden gebracht. De regeringsleiders zullen veel pogingen ondernemen om de mensen gerust te stellen. Maar dit gaat hun verstand te boven. Dit ligt buiten hun bereik.

In de toekomst, zal de mensheid humane en passende manieren moeten vinden om haar bevolking te beperken en het verbruik van grondstoffen te beperken, want stabiliteit en veiligheid zijn alleen mogelijk als dat gebeurt. En oorlog zal terzijde moeten worden geschoven als zijnde wederzijds destructief.

Waar haal je de kracht vandaan om dit te doen? Waar haalt überhaupt iemand de kracht vandaan om dit te doen? Het leven zal jullie moeten confronteren met een zeer fundamentele uitdaging om de loop van het menselijk lot te veranderen en om de gewoonte en de focus van de mensheid te veranderen. Hierin kunnen de Grote Golven van verandering werkelijk bevrijdend werken.

Maar de mensheid heeft ervoor gekozen om onder dwang te leren. Zij heeft ervoor gekozen te leren onder tegenspoed en ontbering. Niet in staat zich te verenigen in tijden van grotere welvaart, zal zij zich nu moeten verenigen in tijden van grote moeilijkheden.

Het leven stelt jullie nu voor een grote uitdaging: Verenig je en overleef. Want als jullie je niet verenigen, kunnen jullie de menselijke beschaving niet in stand houden en zullen jullie falen. Als jullie verdeeld zijn, zullen jullie falen. Jullie zullen niet voldoen aan de eisen die het leven stelt in een veranderende wereld. En jullie zullen falen omdat andere rassen uit het universum zullen komen om jullie te domineren, en zij zullen jullie domineren, niet door de uitoefening van geweld maar door de kracht van hun overredingen.

Dit lijkt natuurlijk onmogelijk. Vanuit een normaal gezichtspunt lijkt het buitensporig. Het is zo onwaarschijnlijk omdat het zo anders is dan in het verleden. Maar dit is echt waar de mensheid voor staat. Hoe zal de menselijke beschaving functioneren binnen de beperkingen van voedsel, brandstof en water, om nog maar te zwijgen van de andere ontelbare grondstoffen die jullie technologie vereist, en die nodig zijn voor de productie van alles wat jullie gebruiken?

De mensheid verkwist haar natuurlijke erfenis. En nu moet ze een gewrongen toekomst tegemoet zien. Sommige individuen voelen dit heel sterk. Ze beseffen dat ze op een groot keerpunt staan. Maar iedereen om hen heen gaat door alsof er niets aan de hand is, in de blinde veronderstelling dat de toekomst zal zijn als het verleden, in de blinde veronderstelling dat de omstandigheden van hun leven voor hen in de toekomst onveranderd zullen blijven.

Het is een grote last om degene te zijn die ziet, omringd door hen die niet zien. Maar dit zien is zo’n groot voordeel omdat het je tijd geeft om je voor te bereiden. Het geeft je de tijd om je situatie, je sterke en zwakke punten, je voordelen en je nadelen te overdenken. Het geeft je de tijd om je omstandigheden waar nodig te veranderen. Het geeft je de tijd om je kracht te hervinden en je eigen ambivalentie en weerstand te overwinnen. Het zien van de waarheid vervreemd je tot op zekere hoogte van anderen, maar de voordelen ervan wegen ruimschoots op tegen deze problematiek.

Als je de Grote Golven van verandering voelt die eraan komen, wanhoop dan niet. Gebruik je levenskracht niet om anderen de schuld te geven, om individuen of instellingen te veroordelen. Want het is de hele mensheid die zichzelf tot dit punt heeft gedreven. En je bent hier om de wereld te dienen onder deze radicaal veranderende omstandigheden.

Leg daarom de nadruk op de voorwaarden en omstandigheden van je leven, en concentreer je op het ontdekken van dit grotere doel, in het besef dat het buiten het domein van je intellect ligt en dat het zuiver is en niet beïnvloed wordt door je angsten en voorkeuren. Je angsten en voorkeuren verhinderen je alleen toegang te krijgen tot deze diepere stroom van je leven.

De boodschap hier is heel eenvoudig, maar ze is moeilijk te verteren omdat ze zo’n complete herwaardering van iemands bestaan vertegenwoordigt en een verschuiving van trouw aan je intellect en je sociale conditionering naar een diepere autoriteit in jezelf. Het is deze verschuiving die staat voor ware spirituele ontwikkeling en ware cultivering van je leven. Deze verschuiving gebeurt niet plotseling, maar in stapjes. Zij beweegt, net als de wijzers van een klok, en jij moet meebewegen.

Als je niet reageert op de aanwijzingen over wat er in je leven moet gebeuren, leidt dat tot zeer ongelukkige gevolgen. De vraag of je in de toekomst al dan niet kunt slagen, zal in zeer hoge mate worden bepaald door wat je vandaag doet. Daarom is dit geen tijd voor vermijding of zelfgenoegzaamheid, geen tijd voor valse zelfverzekerdheid, geen tijd om je te verliezen in je interesses en hobby’s, want er is veel werk aan de winkel in je leven, ook wat betreft je omstandigheden.

De wereld vertelt je dat er grote veranderingen op komst zijn. Kennis binnenin je vertelt je dat er grote veranderingen op komst zijn. Grote verandering betekent dat je moet heroverwegen wat je aan het doen bent: je woonsituatie, je werk, je vervoer, de sterkte of zwakte van je relaties en omgang met anderen. Ben je op de juiste plaats? Ben je met de juiste mensen? Ben je bezig met het juiste doel?

Kennis in jou zal aangeven wat het werkelijke antwoord op deze vragen is. En ze zal je leven openen, je alles laten zien wat je niet weet, alles waar je mee in het reine moet komen om valse veronderstellingen en je geloof in veel dingen die jou in de toekomst niet zullen kunnen onderhouden, weg te nemen. Het betekent een diepe evaluatie, een innerlijke afrekening, een overgang van invloed van je overtuigingen en veronderstellingen naar de aanwezigheid van Kennis in jezelf.

God heeft je Kennis gegeven om je te leiden, je te beschermen en je voor te bereiden op het ontdekken en ervaren van je grotere gaven aan een wereld in nood. Maar dit betekent een heel ander leven dan het leven dat je nu leidt, en heel andere omstandigheden en andere waarden.

De wereld helpt je nu bij dit ontdekken door de dingen waarvan je afhankelijk bent en die je als vanzelfsprekend beschouwt, weg te nemen of te bedreigen of te veranderen. Dit zal je realistischer maken en je aanzetten tot meer oprechte en doeltreffende relaties met andere mensen en een meer sobere en doeltreffende relatie met het leven.

Het haalt je uit de fantasie. Het haalt je uit de verslaving. Het zal je bevrijden van zelfobsessie. Het zal je bevrijden van pogingen om jezelf te vervullen op basis van je voorkeuren en ambities. Het zal je bevrijden van zinloze relaties, zinloze bezigheden. Het zal je bevrijden van je pogingen om te bepalen wat je grotere doel is, want het leven zal je laten zien wat je moet doen. En dit zal kracht, zekerheid en prioriteit geven aan je acties.

Zoek hier niet naar vrede en gelijkmoedigheid, want je moet erbij betrokken raken. Je moet beseffen wat er om je heen verandert. En je moet Kennis zoeken om te weten wat je moet doen en om te weten hoe je je moet voorbereiden en welke stappen je nu moet zetten om je leven te heroriënteren, om je leven te versterken, om je verbinding met Kennis te versterken, om te bepalen welke van je relaties echt met je mee kunnen gaan en welke niet, wie gaat reageren op de Grote Golven van verandering en wie niet, tot op het laatste moment.

Dit is een immens geschenk voor jou, als je het duidelijk kunt zien en begrijpt wat het van je vraagt. Anders, zal het een immens ongemak lijken, een tragedie, iets wat je wilt vermijden en ontvluchten. Maar je kunt de Grote Golven van verandering niet vermijden en eraan ontkomen. En al je plannen om jezelf te redden zullen je alleen maar in groter gevaar brengen.

In plaats daarvan moet je je leven sterken. En je moet sterke relaties opbouwen met anderen die hun leven sterken. Je moet anderen vinden die reageren op de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin zichzelf en die echt tekenen van vooruitgang en van het maken van deze ontdekking tonen.

Voel de beweging van de wereld. Voel de beweging van het leven binnenin jezelf. Je weet dat er grote veranderingen op komst zijn. Je weet dat je je moet voorbereiden. Je weet niet hoe je je moet voorbereiden, maar je weet dat je je moet voorbereiden. Je weet dat je nu bepaalde dingen moet doen om te beginnen. Zodra je begint, zullen er andere dingen in je opkomen die je moet begrijpen, die je moet veranderen of opzijzetten.

Zo zal Kennis je leiden. Zij zal je niet meteen alles vertellen wat je moet doen, want dat zou overweldigend voor je zijn. Maar ze zal je dingen geven die je stapsgewijs moet doen. En je moet deze dingen zo snel en volledig mogelijk doen.

De kracht en de aanwezigheid van Kennis leeft binnenin jou. Je bent in de wereld gekomen in een tijd van grote veranderingen. En je bent gekomen als drager van geschenken, geschenken die je zelf niet kunt ontdekken totdat Kennis ze binnenin je voortbrengt.

Zet je overtuigingen en voorkeuren lang genoeg opzij om helder te kunnen zien en je te verbinden met je diepere ervaring. Luister niet naar anderen of volg anderen niet of wees geen slaaf van de consensus om je heen, want je leeft in een wereld waarin mensen hun Bron en hun centrum in de Kennis die in hen leeft zijn vergeten.

Je zult merken dat de overtuigingen, verwachtingen, vermaningen en accenten van mensen in bijna alle gevallen ontkoppeld zijn van en niet geleid worden door Kennis. Dit zal je de grote behoefte van de mensheid laten zien. Dit zal je de grote behoefte van je eigen leven laten zien. En dit zal je de belofte en de kracht laten zien die je in jezelf draagt.

Dit zal je vreugde en bevestiging brengen en een dieper resonantiegevoel. Als je verbonden bent met je diepere ervaring zul je je beter voelen. Het bevestigt je leven. Het zal je kracht en moed geven. Het zal je vooruit leiden.