De wil van de Hemel

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 17 mei 2011
te Glenwood Springs, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Veel mensen in de wereld wachten op de terugkeer van hun Verlosser, hun Maitreya of hun Imam. Maar God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gezonden, een Boodschap om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die hier komt en op haar ontmoeting met intelligent leven in het universum, een ontmoeting die veel onzekerder en gevaarlijker zal zijn dan de meeste mensen echt erkennen.

Menselijke spiritualiteit is aan het afbrokkelen in de wereld, de ware aard van menselijke spiritualiteit. De diepere aard van elke persoon zakt steeds verder weg naarmate jullie samenlevingen steeds technologischer en wereldlijker worden. De verdeeldheid tussen religies is zo groot en zo schadelijk. zelfs de verdeeldheid binnen religies zal in de toekomst in hoge mate bijdragen aan menselijk conflict en lijden, zoals de zaken nu ervoor staan.

Als je eerlijk naar de wereld kijkt, moet je wel beseffen dat de toenemende moeilijkheden de menselijke capaciteit en het begrip te boven gaan. De Grote Golven van verandering die naar de wereld komen, overtreffen wat individuen en instellingen volledig kunnen begrijpen en aanpakken.

De mensheid heeft een belangrijk keerpunt bereikt. Zij kan niet terugkeren naar haar vroegere staat. Ze kan niet terug gaan in de geschiedenis. Ze kan niet eenvoudig opnieuw de verdeelde en controversiële overtuigingen van haar religieuze tradities bevestigen, [tradities] die allemaal door God werden geïnitieerd.

Gods Openbaring moet nu opnieuw komen en is weer gekomen, en de Boodschapper is de wereld in gestuurd – een nederige man, een man zonder grote maatschappelijke positie, een man zonder grote persoonlijke stellingnames en prestaties, een man wiens leven behoed en geleid werd alleen voor dit doel.

Mensen zullen erover redetwisten, natuurlijk, niet bereid of niet in staat om hun positie te heroverwegen en zich open te stellen voor de Nieuwe Openbaring. Ze denken dat ze de Wil en het Doel van God voor de mensen van deze wereld begrijpen. Ze denken dat ze begrijpen wat Openbaring betekent en wanneer het kan plaatsvinden. Ze denken dat ze het begrijpen.

Maar wie kan dit volledig begrijpen? Wie heeft de wijsheid en de ruimheid en het vermogen om dit volledig te begrijpen? Dit moet haast wel het menselijke bevattingsvermogen te boven gaan. En mensen moeten zeker nederig en eerlijk genoeg zijn om te beseffen dat ze niet kunnen voorspellen wanneer en hoe de Schepper van alle universums zal spreken tot deze ene kleine planeet.

Maar menselijke onwetendheid en arrogantie komen samen in een gevaarlijke combinatie, een combinatie die heftig en verstikkend is, die uitputtend en hoogst uitgesproken is. Zij is gepolariseerd en zal de menselijke familie blijven verdelen – een verdeeldheid die jullie alleen maar kan verzwakken ten overstaan van de grote verandering die naar de wereld komt.

De Nieuwe Boodschap komt hier in zuivere vorm, en voor de eerste keer zul je de Stem van Openbaring kunnen horen. Het was een Stem als deze die sprak tot Mozes en Jezus, Boeddha en Mohammed en de andere grote Leraren die in de loop van de menselijke geschiedenis verborgen zijn gebleven.

Er is nu geen tijd voor fouten. De risico’s zijn te groot. Er wordt alles aan gedaan om de Nieuwe Openbaring heel duidelijk te maken. Zij levert haar eigen commentaar en haar eigen leringen, want deze kunnen niet alleen aan de menselijke interpretatie worden overgelaten.

Het is laat en de mensheid is niet voorbereid om een nieuwe en in verval rakende wereld aan te kunnen en om de realiteit en moeilijkheden van het opkomen in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum aan te kunnen.

Jullie staan voor een belangrijke drempel. Voor jou individueel betekent dit dat je leven wordt versneld om tegemoet te kunnen komen aan deze drempel, om je voor te bereiden op deze drempel en om deze drempel te aan te gaan.

Maar hoe kan dit worden gedaan zonder een Nieuwe Openbaring van God? Er is niemand op aarde die beschikt over de wijsheid, het vermogen en het inzicht om alles wat de mensheid te wachten staat aan te pakken wanneer zij deze drempel overgaat naar een nieuwe en moeilijkere wereld.

Wie ter Wereld kan de mensheid voorbereiden op het leven in het universum, het grote treffen – een treffen dat al plaatsvindt, in het geheim, uitgevoerd door groepen die hier zijn om te profiteren van jullie onwetendheid en bijgeloof?

Als je echt eerlijk bent, moet je erkennen dat niemand dit ruime inzicht heeft, deze capaciteit. Niemand in de wereld begrijpt de Grotere Gemeenschap van leven. En wat mensen denken is een projectie van hun angsten en hun fantasieën, en geen daarvan is een nauwkeurige weergave van wat je in werkelijkheid te wachten staat.

De ware aard van menselijke spiritualiteit is nu zo verhuld, zo vervormd, zo toegedekt met traditie en rituelen en interpretaties dat zelfs de grote tradities van de wereld, die de stappen kunnen bieden die je moet nemen, een unieke en zeer begaafde leraar vereisen om te navigeren door al het andere heen dat in de afgelopen decennia en eeuwen is toegevoegd.

Religie is een zoethoudertje geworden. Het is meer afleiding dan verlichting geworden. Het is iets geworden dat mensen [gebruiken] om weg te lopen voor de wereld om troost en bescherming te zoeken in plaats van een voorbereiding op een grotere en diepgaandere deelname aan de wereld.

De Schepper weet dit natuurlijk allemaal. Het ligt onbetwist op een hoger niveau. Het gaat speculatie te boven. Het gaat alle ideologie te boven. Het gaat verder dan de theologie van één religie die strijdt tegen de theologie van een andere religie. Dat is een menselijk probleem gecreëerd door menselijk misverstand en de beperkingen van het menselijke vermogen en de menselijke wijsheid.

Je kunt tegen de Openbaring pleiten, maar het is de enige Openbaring en het zal de enige Openbaring zijn. Of ze nu geaccepteerd wordt of verloochend, het is gewoon zo.

God is niet bezig met deze ene wereld. Maar God is zich wel bewust van deze ene wereld – een hele kleine plek in een heel groot universum.

De Aanwezigheid der Engelen die toezicht houdt op deze wereld vertaalt de Wil van de Schepper in woorden en toepassing, in leringen en commentaar die de mensen van de Aarde vandaag en morgen en ook de dagen daarna kunnen begrijpen en toepassen.

Jullie wordt gevraagd om te ontvangen, niet om te oordelen.

Jullie wordt gevraagd je op de wereld voor te bereiden, niet om religie als een vorm van ontsnapping te gebruiken.

Jullie wordt gevraagd om jullie diepere aard te eren en de Stappen naar Kennis te nemen, zodat de realiteit voor jullie duidelijk wordt.

You are asked to honor your deeper nature and to take the Steps to Knowledge so that its reality can become apparent to you.

Jullie wordt gevraagd om jullie onophoudelijke conflicten te beëindigen en nooit te denken dat jullie hier op aarde in naam van God geweld kunt plegen, want dat is gruwelijk. Er zijn geen heilige krijgers. Er is niets heiligs aan oorlog.

Jullie wordt gevraagd om te leren en je voor te bereiden op een nieuwe wereld en je voor te bereiden op de realiteiten en uitdagingen en kansen bij het betreden van een grotere arena van intelligent leven in het universum.

Je kunt jezelf deze dingen niet leren, want je weet niet genoeg. En je projecteert alleen je eigen grenzen en misvattingen als je ertegen pleit.

De Nieuwe Boodschap wordt naar het volk gebracht – niet naar de experts, niet naar de leiders, want die hebben te veel in hun positie geïnvesteerd en als gevolg daarvan kunnen ze ofwel niet zien wat er gaat komen, ofwel kunnen ze niet de waarheid niet communiceren met degenen die hen volgen.

De Openbaring geeft het individu enorme kracht, maar ook enorme verantwoordelijkheden. Als je geleid wordt door de kracht van Kennis in jezelf, de diepere intelligentie die God in je heeft geplaatst, dan kan er geen geweld of oorlog en conflict zijn. Er is alleen de inspanning om positieve en wederzijds gunstige regelingen met anderen te creëren. En dat is het werk voor het intellect. Dat is de grote uitdaging die voor je ligt, een uitdaging zo groot dat het al je energie in beslag zal nemen als je hem met succes wilt aangaan.

De Openbaring gaat het domein en het bereik van het intellect te boven. Zij gaat het domein en het bereik van overtuigingen en ideologieën te boven. Want God schept geen geloof. God creëert geen ideologie. God geeft je alleen wijsheid en duidelijkheid en een hoge standaard om te volgen in je leven. Je bent ofwel in staat deze dingen te aanvaarden, of je bent het niet.

Om ze te aanvaarden, moet je ze vol mededogen aanvaarden, zonder ze als wapen te gebruiken om anderen te onderdrukken of om anderen te veroordelen. Het veroordelen van anderen tot Hel en verdoemenis is het verkeerd begrijpen van Gods Openbaringen, zowel nu als in het verleden.

Als je beweert dat er geen nieuwe Openbaringen meer kunnen zijn dan verkondig je je arrogantie en onwetendheid en denk je dat je meer weet dan de Schepper. Niemand op Aarde weet wat God hierna gaat doen. Zelfs de Aanwezigheid van de Engelen weet niet wat God hierna gaat doen, dus wie kan zoiets beweren? Het is absoluut een teken van onwetendheid en arrogantie.

Niemand op aarde kan verkondigen dat Jezus de enige weg naar God is als God ook andere paden heeft geschapen. Wie ben jij om zulke dingen te zeggen? Dit is misvatting en verwarring. Dit is een poging om jouw geloof boven en voorbij het geloof van anderen te plaatsen, om van jouw leraar, jouw vertegenwoordiger de grootste of de enige te maken die gevolgd moet worden. Dit is niet de Wil van de Hemel. Dit is de onwetendheid van de mensheid.

De wereld waar je voor zal staan zal een enorme menselijke samenwerking, compassie en bijdrage vereisen, of het zal een slagveld worden over wie de overgebleven hulpbronnen van de wereld mag hebben, [over] wie zijn rijkdom kan beschermen terwijl andere naties falen en instorten.

Zo groot zullen de eisen aan de mensheid en er zal veel mededogen en wijsheid nodig zijn om hierop te reageren. Maar de volkeren zijn te verdeeld. De religies zijn te verbrokkeld. Deze groep verzet zich tegen die groep uit naam van hun nationale soevereiniteit of de Wil van God, en het wordt allemaal in gang gezet om in chaos te vervallen.

Daarom is er een Nieuwe Openbaring in de wereld. Hier loof je de Boodschapper niet als een God. Je eert hem als de Boodschapper. Hier beweer je niet dat jouw ideeën beter zijn dan andere, maar besef je dat ideeën slechts hulpmiddelen zijn die door de grotere kracht binnenin je kunnen worden gebruikt en dat de echte waarheid, de grotere waarheid, buiten het domein van het intellect ligt, dat nooit is ontworpen om de grotere werkelijkheden van het leven begrijpen.

Het is de Wil van de Hemel dat de mensheid zich verenigt en zich voorbereidt zodat zij de Grote Golven van verandering kan overleven en zich kan voorbereiden op haar deelname aan het leven in het universum op zodanige wijze dat menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld kan worden beschermd.

Jullie staan voor een niet-menselijk universum waar vrijheid zeldzaam is en waar vrije naties en volkeren grote discretie en grote behoedzaamheid moeten beoefenen tussen veel meer naties waar vrijheid is onderdrukt of waar zij nooit eerder is gekend.

De eisen van de Grotere Gemeenschap zijn enorm. Je kunt niet constant in conflict zijn hier op aarde en tevens in staat zijn om te overleven en vrij te blijven in deze grotere arena van het leven. Het is geen kwestie van perspectief of overtuiging. Het is een kwestie van noodzaak.

Als naties de teloorgang van het milieu in deze wereld willen overleven, alsmede de toenemende politieke en economische onrust en moeilijkheden, dan zul je met elkaar moeten samenwerken. In plaats van te vechten, zul je manieren moeten vinden om voldoende voedsel, water en energie te kunnen leveren voor de wereldbevolking. Dat zal de gangbare en meest belangrijke behoefte in de toekomst hier op aarde zijn.

Mensen die anders denken leven in het verleden. Hun veronderstellingen zijn gebaseerd op het verleden. Ze kunnen niet zien wat er te midden van hen gebeurt. Ze kunnen niet vaststellen wat over de horizon komt.

Ze leven in een omhulsel van hun eigen overtuigingen en veronderstellingen en zijn blind voor de realiteit van de wereld van vandaag en morgen. Ze denken dat contact met het universum het resultaat is van menselijke verkenning, maar dat is slechts zelden het geval in het universum. Interventie vindt plaats wanneer naties sterker en meer verenigd worden. Dat is het moment waarop de uitdaging voor vrijheid en soevereiniteit echt begint.

Je scholing over het universum en je voorbereiding op het leven en overleven in de nieuwe wereld zijn zo belangrijk en enorm, dat ze een Nieuwe Openbaring van God vereisen. De verduidelijking van de aard, het doel en de eenheid van de menselijke geest moet nu worden benadrukt boven alle andere dingen, anders zal de mensheid de kracht of de eenheid niet vinden om te reageren op de grote verandering die ophanden is.

Een Nieuwe Openbaring brengt belangrijke correctie en verduidelijking met zich mee, hetgeen nu nodig is indien tenminste alle religieuze tradities van de wereld wijsheid moeten vergroten onder de menselijke familie en niet alleen maar een bijdrage leveren aan haar partijdigheid, conflict en strijd. Ze moeten elk een bijdrage leveren. Ze zijn allemaal belangrijk. De ene is niet groter dan de andere. Als je zo denkt begrijp je de Wil van de Hemel niet, want het is slechts een verenigde mensheid die in staat zal zijn om de strijd aan te binden met de uitdagingen van het leven in een nieuwe wereld en met de grotere uitdagingen van het behoud van je vrijheid en soevereiniteit te midden van de aanwezigheid van grotere krachten in het universum.

Dit is de tijd. Je leeft in een tijd van Openbaring. Het is een waardevolle tijd. Het is een moeilijke tijd. Het is een verwarrende tijd. Het is een tijd van groot belang.

Jij bent een van de eersten die reageert op de Nieuwe Openbaring. Het is met een bepaald doel dat dit zo is. Het is geen toeval dat dit zo is. Jij die nog steeds probeert om je eigen vervulling in het leven te plannen, beseft nog niet dat je hier een grotere bestemming hebt, een bestemming die uniek in je leven tot uitdrukking komt, maar het is een lotsbestemming die je met anderen zult delen, want niemand is nu per ongeluk in de wereld.

Iedereen werd hierheen gestuurd om te kampen met de omstandigheden van de wereld. Maar deze voorbereiding vindt plaats op een dieper niveau van de geest, op het niveau van Kennis. Dit is het deel van jou dat nooit is afgescheiden van God. Het is het deel van jou dat je ware identiteit was en is. Het was Kennis die je in de wereld heeft gebracht. Het is Kennis die je door de wereld zal helpen. Het zal Kennis zijn die voorbij de wereld samen met jou zal verschijnen.

De Afgescheidenen worden verlost door Kennis. De Goddelozen worden teruggewonnen door Kennis. De dwazen worden wijs door Kennis. Zo verlost God niet alleen de menselijke familie, maar de gehele Schepping die in Afscheiding leeft, waarvan het fysieke universum een weergave is, waar je je nauwelijks een beeld van kunt vormen.

Het is de Wil van de Hemel dat je de Nieuwe Openbaring beantwoord. Het is de Wil van de Hemel dat je de Stappen naar Kennis zet – geduldig; zonder pretenties; waarbij je je overtuigingen, je voorkeuren en je angsten opzij zet terwijl je verder gaat, zodat je je met een grotere kracht, een grotere integriteit en een groot doel in jezelf kunt verbinden.

Het is de Wil van de Hemel dat dit bewustzijn en deze voorbereiding met anderen wordt gedeeld en dat je een voertuig wordt om het heel eenvoudig te delen, door op de Nieuwe Openbaring te wijzen.

Het is de Wil van de Hemel dat de mensheid volwassen wordt, uit haar roekeloze en twistzieke adolescentie zal opstaan om de wijze rentmeesters van deze wereld te worden, om de levensbronnen van deze wereld te beschermen en om een vrij ras te worden in een universum waar vrijheid zeldzaam is en zelden wordt op prijs wordt gesteld.

Het is de Wil van de Hemel dat jullie je onophoudelijke conflicten beëindigen, want jullie kunnen het je nu niet veroorloven om jullie volkeren en jullie steden te vernietigen. Jullie zullen alle hulpbronnen van de wereld nodig hebben, alle middelen die jullie hebben, om te leren omgaan met de Grote Golven van verandering die eraan komen.

Je leeft niet in het verleden. De oude wereld is aan haar einde gekomen. Je leeft in een nieuwe wereld – een wereld met een veranderlijk klimaat en veranderende milieuomstandigheden, een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld met een steeds toenemende kwetsbaarheid, steeds grotere onzekerheid, waar zelfs de menselijke beschaving in gevaar wordt gebracht.

Maar wie zal dit zien? Wie zal dit horen, niet met hun ideeën of hun meningen of hun overtuigingen, maar dieper, diepgaander? Wie heeft de moed om dit onder ogen te zien? Wie heeft de nederigheid om de Nieuwe Openbaring onder ogen te zien? Wie kan toegeven dat God meer heeft te zeggen tegen de mensheid en wie kan afstand doen van zelfingenomenheid met alle vermaningen en verklaringen die daarmee gepaard gaan?

De Wil van de Hemel en de intenties van de mensheid liggen nog steeds erg ver uit elkaar. Maar de tijden worden duister. Het is laat. En er is geen tijd meer voor dwaasheid en ontkenning.

Het is de tijd van Openbaring. Het is het geschenk aan de mensheid dat kan worden ontvangen of afgewezen. Het is de toekomst van de mensheid, die vervuld of vernietigd kan worden. Het is de belofte voor de mensheid, die ingelost en tot uitdrukking gebracht kan worden of verkwist en verspild kan worden. Dit is een belangrijke beslissing, niet alleen voor mensen elders, maar ook voor jou, in jezelf.

Alles hangt af van de beslissingen van het individu en daarom richt de Nieuwe Boodschap van God zich hier heel direct op. Zij schrijft niet eenvoudigweg een nieuw geloofssysteem voor, een nieuw ideologisch juk waar iedereen zich aan over moet geven en waarmee iedereen onderdrukt zal worden. Mensen zullen de details moeten uitwerken. Maar de motivatie moet echt zijn. Het besef moet er zijn.

Er moet meer duidelijkheid zijn over waarmee je te maken hebt en waar je in de toekomst mee te maken krijgt, en dit zal je ongecontrolleerde en destructieve gedrag matigen. Dit geeft je een adempauze voordat je een ander mens of een andere natie veroordeelt of aanvalt. Dit zal extremisme en fundamentalisme matigen en alle arrogantie en onwetendheid die zich met zo’n heftigheid en welbespraaktheid in de wereld manifesteert.

Je moet dit met je hart beluisteren. Stel het niet uit, want elke dag is nu belangrijk. Er kan nu geen tijd worden verspild.

De Boodschapper is hier. Hij zal hier niet voor eeuwig zijn. Je bent gezegend als je hem kunt horen en indien mogelijk kunt ontmoeten. Hij draagt de Openbaring in zich, buiten alles wat in een boek of een opname wordt uitgebracht.

Verwelkom hem. Luister naar hem. En je leven zal het bewijs zijn van de waarheid die bij hem en in hem verblijft en door hem heen gaat.