De roeping van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 3 september 2014
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft een Boodschapper in de wereld gezonden, gezonden vanuit de Engelenschare. Hij is de eerste Boodschapper sinds de dagen van Mohammed. En een volgende zal pas veel later worden gezonden.

Zijn rol is zo belangrijk. Hij brengt iets in de wereld dat hier nooit eerder is gebracht, een voortzetting van de grote reeks Openbaringen die naar de mensheid is gebracht op kritieke keerpunten in haar geschiedenis en evolutie.

Hij komt in een tijd van grote en groeiende nood wanneer de mensheid een wereld tegemoet treedt van immense verandering in het milieu en alle politieke en economische beroering die daaruit zal voortvloeien. Hij is gekomen in een tijd dat de mensheid op de drempel staat van een universum vol met intelligent leven. Hij komt in een tijd wanneer de mensheid zich moet voorbereiden.

Zijn roeping naar de wereld is dat de wereld dit moet ontvangen. Mensen van alle naties, culturen en religieuze stromingen, hij roept tot jullie – tot diegenen die kunnen horen, tot diegenen die kunnen ontvangen, tot diegenen die zich realiseren dat er een Nieuwe Openbaring moet komen.

Want religie is tot wanorde vervallen en verkeerd intern en tussen haar belangrijkste uitdrukkingsvormen in tweestrijd. Het is een werktuig van de staat geworden en een werktuig voor diegenen die macht zoeken en anderen willen domineren.

Maar toch heeft niet alleen dit de Nieuwe Openbaring in de wereld gebracht. De grote drempel waarmee de mensheid geconfronteerd wordt kan inderdaad alleen door de Nieuwe Boodschap in alle duidelijkheid aan jullie geopenbaard worden. Het is een drempel van immense verandering in de wereld waardoor voorbereiding en aanpassing nodig is op een schaal die nog nooit eerder is gezien. Zij vereist een voorbereiding op het treffen van de mensheid met het leven in het universum, dat al is begonnen, maar dan op een manier die zeer gevaarlijk is voor de menselijke familie.

Mensen van alle naties, culturen en religieuze tradities, de Boodschapper roept jullie om de moed en de eerlijkheid op te brengen om de grote nood te voelen om God nogmaals tot jullie te laten spreken. Want God spreekt alleen tot de mensheid op belangrijke keerpunten, in tijden van grote nood en mogelijkheden.

Aan de oprechte gebeden en de verzoeken en echte behoeften van alle mensen in de wereld worden nu tegemoet gekomen door de Openbaring. Maar God geeft mensen niet wat ze verwachten. God geeft mensen wat ze nodig hebben voor deze tijd en voor de tijden die komen gaan. En de Openbaringen zijn zo enorm en diep dat ze zelfs spreken tot noden van de mensen die nog geboren moeten worden, de mensen vijftig jaar vanaf nu of tweehonderd jaar vanaf nu – zo groot is de Openbaring. Daarom zijn God’s vorige Openbaringen in de tijd gegroeid en waren ze in staat continu onder alle mogelijke omstandigheden voor mensen uit verschillende tijdperken en verschillende naties te zorgen.

Dit zal ook zo zijn met God’s Nieuwe Openbaring als zij kan worden ontvangen en geaccepteerd, bestudeerd en toegepast. Zij is niet hier om de religies van de wereld te vervangen, maar om ze een grotere rijkwijdte en dimensie te geven om ze met elkaar te verenigen. Want zij werden allemaal geïnitieerd door God en ze zijn allemaal door mensen veranderd door gebruik, door verwarring en door corruptie.

Mensen van alle naties, culturen en religieuze tradities, de Boodschapper vraagt jullie om jullie diepere behoefte te herkennen, de behoefte van jullie ziel. Dit is niet alleen de dagelijkse behoefte, of de gebeurtenissen in de wereld, of de crisis van dit moment. Het is een behoefte die meer doordringend en diepgaander is – de behoefte om verenigd te worden met je Bron, de behoefte om de kracht te verwerven die alleen de Hemel kan geven, de behoefte om je ware doel en richting te kennen voorbij wat je cultuur en zelfs je religie je hebben voorgeschreven. Want alleen God kan je dit geven.

De behoefte om te vergeven, de behoefte aan integriteit, de behoefte aan een waar doel en ware richting buiten wat je cultuur en andere je hebben voorgeschreven – dit moet van God komen om waar en probaat te zijn, om je in alle tijden van dienst te kunnen zijn, onder alle mogelijke omstandigheden – voorbij alle verdeeldheid van de mensheid, voorbij alle conflicten van de mensheid, voorbij alle mislukkingen van de mensheid.

God weet wat er staat te gebeuren achter de horizon en wil je waarschuwen, wil zegenen en je voorbereiden.

De Boodschapper vraagt je nu om te luisteren, om te reageren, om dit te vinden, om dit te ontvangen, om je oordelen en je voorkeuren en je waarschuwingen opzij te zetten zodat je de zegeningen van de Schepper kunt ontvangen, nu opnieuw gegeven tijdens een hele andere combinatie van omstandigheden, als de mensheid haar grootste uitdagingen tegemoet gaat treden.

Niet iedereen zal al direct kunnen reageren, maar er zijn velen vandaag in de wereld die klaar zijn om dit te horen. Uit alle naties, alle culturen, uit alle traditionele geloven, zijn er velen die klaar zijn om deze roeping te horen.

De Boodschapper is inmiddels een oudere man. Dus de tijd is voor jou van wezenlijk belang om hem te kunnen horen, om hem te kunnen ontvangen en om hem te herkennen in zijn resterende jaren op Aarde.

Hij roept je om te ontvangen, te leren en om de Stappen naar Kennis te nemen, de diepere Kennis die God in jouw heeft geplaatst die daar binnenin jouw werd geplaatst voordat je zelfs maar in de wereld kwam, om je de weg te tonen, om je te beschermen en je te leiden naar een groter leven van doel en vervulling in de wereld. Je kunt jezelf deze dingen niet geven.

Zonder deze Kennis, zullen mensen de groep volgen. Ze zullen de cultuur volgen. Ze zullen de vermaningen van andere volgen. Ze zullen zichzelf verliezen in een wereld van verlangen, fantasie en wrok. Ze zullen wanhopige en vaak geweldadige levens leven. Ze zullen onvoorbereid zijn op de grotere krachten die de wereld zelfs op dit moment veranderen.

Zonder Kennis, zullen mensen tegen elkaar worden opgezet zoals altijd – zwoegend, concurerend, vechtend, elkaar vernietigend zoals ze dat altijd hebben gedaan.

Het komt alleen door de grote Boodschappers en Boodschappen dat de mensheid zo zover is gekomen met zoveel succes, ondanks haar vele mislukkingen en fouten.

Maar nu moet er een Nieuwe Openbaring worden gebracht. De Boodschapper heeft 40 jaar in afzondering geleefd om haar te ontvangen. Hij moet dit nu in zijn resterende jaren aan de wereld verkondigen. Zijn oproep dan is niet voor slechts een groep of een natie of een religie.

Het is voor de hele wereld, en daarom maakt hij het over de hele wereld bekend, en stelt de Openbaring voor de hele wereld beschikbaar en laat voor de eerste keer in de hele geschiedenis de Stem van de Openbaring horen.

Zo’n stem die tot Jezus sprak en tot de Boeddha en Mohammed kun je nu voor de eerste keer horen – Onze Stem, deze Stem, de Stem van de Engelenschare die gezamelijk als één spreekt, een realiteit en fenomeen dat je intellect niet kan bevatten, maar dat je hart met kracht kan ontvangen.

Want de Heer is de Heer van het hele universum, met ontelbare rassen die zo anders zijn dan jullie, en andere dimensies van het fysieke universum en van de Schepping volledig buiten het fysieke domein.

God heeft Kennis in je geplaatst. Mocht je je hiervan bewust worden en ontvankelijk hiervoor worden, dan kan God’s Wil je bewegen en beschermen en leiden, want dit heb je meer nodig dan ooit tevoren.

Mensen van alle naties, culturen en religieuze tradities, hoor de Booschapper’s oproep [tot] jou. Trek dit niet in twijfel.

Ontken dit niet, want je ontkent God’s Gratie en Kracht. En je ontkent God’s geschenk aan jou, dat je nu meer dan al het andere nodig hebt.

Want de grote tradities uit het verleden kunnen de mensheid niet voorbereiden op de grotere verandering die naar de wereld komt of op de kennismaking van de mensheid met intelligent leven in het universum – de twee grootste gebeurtenissen in de hele menselijke geschiedenis, de twee gebeurtenissen die, meer dan al het andere, de toekomst van iedere persoon op Aarde en iedereen die nog komen gaat kunnen beinvloeden. Zo groot is de noodzaak dat je haar bijna niet kunt herkennen. Zij bevind zich buiten de noden waar je over nadenkt.

Maar de wereld raakt in verval. Menselijke beschaving stort in. Het zal jouw en iedere persoon raken, rijk of arm, in ieder land, in iedere hoek van de wereld.

Je moet de Boodschapper’s roep voor jouw horen. God heeft hem hier naartoe gezonden om de ontvanger te zijn en de voornaamste vertegenwoordiger van God’s Nieuwe Openbaring voor de wereld.

Wijs dit niet af op religieuze gronden. Want jij kunt niet bepalen wat God zal doen of wanneer God zal spreken. Jij kunt niet bepalen dat geen andere Boodschapper in de wereld wordt gezonden. Alleen arrogantie en dwaasheid kunnen zulke verkondigingen doen.

Je krijgt te maken met een wereld van afnemende grondstoffen, extreme weersomstandigheden, mislukte oogsten en immense biologische en fysieke veranderingen die gecreëerd zijn door dwaasheid en hebzucht van de mensheid en misbruik van de wereld door de mensheid. Het is een tijd van groeiende behoefte, die iedere dag verder toeneemt. Slechts weinig mensen zijn zich bewust van wat dit echt zal betekenen en hoezeer het hun situatie zal veranderen. Maar God weet het, en de Openbaring onthult dit heel duidelijk.

Wie in de wereld weet wat leven in het universum inhoud, of wat ontmoetingen van deze aard vereisen van of betekenen voor de mensheid, en hoe je onderscheid moet maken tussen vriend en vijand in zo’n ontmoeting? Alleen God weet het, en God heeft de Openbaring gezonden om je dit te tonen en om je hierop voor te bereiden, want de wereld bevat niets wat jouw hierop kan voorbereiden.

Mensen van alle naties, culturen en religieuze tradities, hoor de oproep van de Boodschapper. Hij is die ene persoon die dit kan doen. Want hij is gezonden vanuit de Engelenschare. Hij is geen gewoon iemand. Hij is geen God, want geen enkel individu is een God. Maar hij is een lid van de schare en hij is in de wereld. Want alle grote Boodschappers zijn van de Schare gekomen. Dat heeft hen de kracht gegeven en de verbinding om de grote Openbaringen te brengen die ze in de wereld hebben gebracht.

Jij leeft nu in een tijd van Openbaring. Het is een tijd die je geloof op de proef zal stellen, je moed, je vertrouwen, het geloof in jezelf en in anderen op manieren die nog nooit eerder zijn getoond. Zelfs de grote oorlogen van de afgelopen eeuw zullen weinig betekenen vergeleken met wat je nu gaat zien – het gevolg van misbruik van de wereld door de mensheid.

Alleen God kan je de weg wijzen. Want tot nu toe heeft de mensheid zelf haar gedrag niet kunnen corrigeren. Alleen God kan je een weg laten zien naar een grotere toekomst voor de menselijke familie, want mensen kunnen dit niet zelf verzinnen. Hiervoor je moet inzien dat God veel groter is dan je eerder dacht – een God van ontelbare rassen in het universum, een God van een leefwereld die zo uitgebreid is dat je intellect het amper kan bevatten of [zelfs maar] een deel hiervan.

Dit is de God die je in de wereld heeft gezonden via je Spirituele Familie. Dit is de God die Kennis in je heeft gebracht om je te leiden en je Wijsheid van buiten de wereld te geven. Dit is de God die je je ware integriteit terug zal geven en je diepere natuur en het ware doel dat jou in de wereld heeft gebracht onder precies deze omstandigheden die je probeert te ontkennen of te vermijden.

Mensen van alle naties, culturen en religieuze tradities, hoor de oproep van God. Hij is de Boodschapper. Maar hij is niet alleen maar hier om de Boodschap af te leveren, maar om haar te verduidelijken en voor haar te getuigen. Het komt door wie hij is en waar hij vandaan komt dat dit mogelijk wordt.

Er is niemand anders in de wereld die beslag kan leggen God’s Openbaring en haar voor zichzelf kan gebruiken, want zij hebben niet de kracht of de verbinding om dit te doen. En de Hemel zal hen niet eren, wat ze ook voor zichzelf uitdragen. Slechts een iemand is gezonden. Want dit is de manier waarop het gaat. Slechts een iemand is gezonden en hij is in de wereld en hij roept jouw. Hij roept jou in zijn stem, en hij roept jou door de Openbaring zelf, die zo snel mogelijk beschikbaar gesteld wordt voor de wereld.

De Boodschapper is een nederige man. Hij heeft geen positie in de wereld. Hij heeft een voorbereiding ondergaan die je je niet kunt voorstellen voor een grotere roeping en een grotere missie hier op Aarde. Maar hij moet tot de mensen van Aarde spreken en er in zijn resterende jaren zoveel mogelijk bereiken.

Is is een roeping voor jou. Dit is jouw uitdaging. Kun je het Licht van Openbaring aanschouwen? Kun je openstaan voor God’s Nieuwe Openbaring voor de wereld? Kun je haar ter harte nemen en haar toepassen in je leven? Want zij zal je zoveel geven, juist nu, in alles wat je doet en alles wat je nodig hebt.

God heeft de Openbaring gegeven voor de wereld, en toch zorgt zij voor herstel van iedereen die haar kan ontvangen en toe kan passen in hun leven. Alleen het genie van de Schepper kan dit doen. Alleen het genie van de Schepper kan door de Nieuwe Openbaring tot de mensen van alle naties, alle culturen en alle geloven spreken.

Dit is een zegening voor jou. De Boodschapper vraagt je om haar in ontvangst te nemen. De Boodschapper vraagt je om werkelijk eerlijk en ontvankelijk te zijn. De Boodschapper vraagt je om je overtuigingen en je vermaningen opzij te zetten zodat je ontvankelijk kunt zijn voor de Openbaring. Als je dit niet kunt dan kan God je niet helpen. Dan kan God je niet bijstaan. Want God is nog steeds aanwezig in de wereld, en God’s Openbaring voor de mensheid is nu opnieuw gekomen.