De Nieuwe Boodschapper begrijpen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 25 april 2012
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen we spreken over het begrijpen van de Boodschapper.
Sommige mensen zullen het idee aanvaarden en verwelkomen dat er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld is. Ze zien de noodzaak hiervan in. Ze zien hoe de oude tradities versplinterd en twistziek zijn geworden, zowel onderling als in zichzelf. Ze zien het religieuze extremisme en de vernietigende invloed ervan op de menselijke geschiedenis en het geweld dat in haar naam wordt gepleegd, zelfs op dit moment in deze wereld. En zij zullen zeggen: “Ja, een nieuwe boodschap van God zou op dit moment heel goed zijn.”

Maar zelfs zij zouden een groot probleem kunnen hebben met de aanwezigheid van de Boodschapper te erkennen, om een man in hun midden te hebben die eigenlijk voor dit doel de wereld is ingezonden. Hoe zouden zij zich verhouden tot deze persoon? Als deze persoon is wie de Nieuwe Boodschap zegt dat hij is, dan zouden ze hem moeten eren en respecteren en ontvangen, of behoren tot diegenen die de Openbaring opnieuw zouden ontkennen wanneer deze in de wereld wordt gebracht.

Het zet iedereen onder druk. Het daagt iedereen uit. Oh, zeker, nieuwe ideeën en praktijken, ja, dat zou heel gemakkelijk zijn om dat in te passen. Maar om een Boodschapper in je midden te hebben?
Welnu, voor veel mensen zou dat een uitdaging zijn die groot genoeg is, zo’n grote uitdaging dat ze niet eens aandacht zullen schenken aan de Nieuwe Boodschap van God. Ze zullen zich alleen bezighouden met de Boodschapper, de Boodschapper willen bekritiseren of verloochenen. Of misschien zullen ze denken dat de Boodschapper een postbode is – gewoon boodschappen overbrengen, een persoon zonder betekenis, slechts een voertuig voor de overdracht.

Maar Gods Boodschappers behoorden tot de grootste mensen aller tijden in deze wereld, en hun demonstratie en hun persoonlijke leringen hebben de hoogste achting gekregen, zelfs aanbeden door velen. Dus je kunt Gods Boodschapper niet gewoon beschouwen als iemand die de post of de boodschap bezorgt.

De Openbaring zelf is de grootste ooit gegeven aan de mensheid en de meest coherente omdat je nu te maken hebt met een meer ontwikkelde wereld, een geletterde wereld, een wereld met wereldwijde communicatie en wereldwijde handel, waar een boodschap zich over de wereld kan verspreiden, zoals de Nieuwe Boodschap van God op dit moment doet.

Het is geen bericht voor één stam of één regio. Het is niet God die een kleine groep instrueert hoe te overleven temidden van tegenspoed. Het is niet voor een regio in de wereld waar een lange tijd een of twee specifieke spirituele oefeningen zijn ondernomen waarvan dit gewoon een correctie is, een nieuw begrip in het licht van een traditie, slechts een traditie.

Nee, dit is een boodschap voor de hele wereld. Het bewijst geen speciale eer aan één volk, één natie, één stam of één groep. Ongeacht van waar in de wereld je komt of je sociale of economische status, richt zij zich op dezelfde manier tot jou.
Zij is niet hier om een enkel volk van de onderdrukking te redden. Zij is niet hier om een enkele groep naar een nieuw land te leiden. Zij is niet hier om mensen te leren hoe ze de wereld moeten transcenderen, maar in plaats daarvan hoe ze in de wereld moeten zijn en de wereld moeten dienen, wat uiteindelijk ieders grotere doel is om hier te zijn.

Dus, hoe beschouw je vervolgens de Boodschapper van zulk een monumentaal begrip, een begrip dat niet alleen wijsheid van alle eeuwen uit deze ene wereld brengt, maar ook Wijsheid brengt uit de Grotere Gemeenschap van leven in het universum? Dat is nog nooit eerder gedaan, want het was nooit eerder nodig. Maar de mensheid staat nu aan de rand van het leven in het universum en moet zich voorbereiden om hieraan deel te nemen – haar grootste en meest zwaarwegende uitdaging.

Dus de Boodschapper is niet een of andere onwetende persoon die er slechts gekozen is om informatie hierheen te brengen om geconsumeerd te worden door consumenten. Het is een Openbaring die bedoeld is om de loop van de menselijke geschiedenis te veranderen, om mensen een geheel nieuw begrip te geven en een nieuwe kijk op zichzelf, de wereld en de menselijke bestemming en de toekomst van deze wereld.

Ongetwijfeld moet de Boodschapper van zo’n Openbaring een buitengewoon iemand zijn in de wereld, met een begrip dat veel groter is dan wat de meeste mensen ooit werkelijk voor zichzelf zouden kunnen opeisen. In feite is hij, omdat hij het voertuig van Openbaring is, uniek in de hele wereld, want er is niemand anders die de Openbaring kan brengen.

Want God zendt slechts één Openbaring in de loop van vele jaren en eeuwen. Het is voldoende, begrijp je. Als God vele Openbaringen zou sturen, zouden er concurrerende Openbaringen zijn. Mensen zouden tegenover elkaar komen te staat. Er zou grote controverse zijn en het risico van corruptie en samenzwering zou heel groot zijn, begrijp je.

Er is dus één bericht en één boodschapper. Maar mensen willen dit niet horen, omdat het betekent dat ze iets moeten doen. Ze moeten iets onder ogen zien. En uiteindelijk moeten ze hun leven veranderen, vooral als ze willen dat God hen helpt. Want als je wilt dat God je helpt, moet je echt je leven veranderen.

Dus de Boodschap en de Boodschapper worden dan instrumenten van grote verandering in de wereld, en voor degenen die profiteren van de manier waarop de dingen op dit moment zijn, zal het bedreigend en verontrustend lijken. En zij zullen geneigd zijn om te proberen zich ervan te ontdoen, of hen op zijn minst te vernederen, of hen te vernietigen als ze kunnen. Degenen die een grotere en meer legitieme behoefte in hun leven hebben, kunnen ze dit misschien zien als een verlossing, als een empowerment, wat het in werkelijkheid is.

Hoe mensen reageren op God die weer tot de wereld spreekt en een Boodschapper de wereld inzendt, is de grote vraag en het grote onbekende. Zelfs de Raad der Engelen weet niet hoe dit zal uitpakken.
Het is een test voor het menselijk hart in elke persoon die kan reageren. Het is een test van hun integriteit en rechtschapenheid. Veel mensen zullen denken: “Wel, God is gewoon hier om mijn leven beter voor mij te laten werken. Ik hoef alleen maar te geloven “- geloven in een ideologie of een religieuze leer of de theorie van een kerk of een instelling. Ze denken dat God hun dienaar is, hier om hun fouten te corrigeren, om hun investeringen te verbeteren, om hen te redden van de problemen van het leven, en alleen dan zullen ze geloven, alsof God God aan hen moet bewijzen. Want zelf kunnen zij dit niet voelen en weten.

Wat je hier moet begrijpen, is dat Gods Nieuwe Openbaring niet zomaar een geschenk en een zegen is voor de wereld, wat zij met zekerheid is. Het is een test voor de mensheid.

Als de mensheid niet kan antwoorden, zal God de menselijke familie niet straffen, maar jullie zullen achterblijven in een wereld in verval die geconfronteerd wordt met tegenstand en interventie vanuit het universum om je heen – niet in staat om de ware aard van je hachelijke situatie te herkennen, niet in staat om te reageren, niet in staat mensen te inspireren om samen te werken, wat nodig zal zijn om deze twee grote uitdagingen aan te kunnen gaan.

God straft niet. God trekt zich gewoon terug. En dat is op zichzelf verschrikkelijk genoeg. Je bidt tot God voor veel dingen, natuurlijk – in tijden van echte nood, om moeilijkheden aan te pakken, tragedies voor jezelf en je dierbaren, en dit is volkomen begrijpelijk. En God zal zich hier niet van terugtrekken, want God trekt zich hier nooit van terug.

Maar als de grote Openbaring voor de wereld hier niet in voldoende mate kan worden ontvangen, wat moet God dan nog meer voor jou en de wereld zelf doen? Je kunt je nog steeds gezegend voelen door de Grote Aanwezigheid, maar de mensheid zelf zal zijn weg van verval en desintegratie volgen – blind, dwaas, gedreven, alleen bezig met doelmatigheid en kortetermijn-voordeel en winst. Zij weet niet van haar rampzalige reis en weigert de voor de hand liggende waarheid en dwaling van haar wegen te herkennen.

Dus de Boodschapper wordt belangrijk. In feite is hij vandaag de belangrijkste persoon in de wereld. Want zonder hem en de Openbaring is de mensheid in groot gevaar. De wereld is uitgeput. De mensheid zal een tekort aan middelen krijgen. Interventie is onderweg van bepaalde plunderende rassen die in het geheim in de wereld opereren. Hoe ga je met deze dingen om? En wie heeft de kracht en de toewijding om met deze dingen om te gaan?

Het is zo’n grote uitdaging en problematiek dat God een nieuwe openbaring naar de wereld heeft gestuurd om je te leren hoe te leven in een in verval rakende wereld, en je voor te bereiden op een grotere gemeenschap van leven, en om je te waarschuwen voor de interventie die plaatsvindt in de wereld en om mensen van alle religies, landen en stammen in staat te stellen de kracht van Kennis te verwerven die God in elke persoon heeft geplaatst, in elk menselijk hart.

Hier zijn geen helden om te aanbidden. Hier is geen dag des oordeels. Stap af van deze dwaasheid.
Jullie hebben een grote en groeiende crisis in de wereld, groter dan alles wat de mensheid als geheel ooit onder ogen heeft moeten zien. God weet dit en stuurt het bewustzijn, de waarschuwing, de zegen en de voorbereiding. Stap af van je vooringenomenheid, en je kunt het grotere geheel duidelijker gaan zien als je de moed en het hart hebt om dat te doen.

Mensen die de Boodschapper zullen ontkennen, zijn degenen die bang zijn dat hun eerdere begrip wordt uitgedaagd, dat ze hun denken moeten aanpassen en corrigeren en hun benadering van het leven moeten veranderen. Hier zullen de rijken het moeilijker vinden dan de armen, want de armen zitten al grote problemen en hebben geen grote investering in de wereld.

Degenen die de Boodschapper ontkennen, zullen dit doen om hun investeringen en hun filosofie, hun theologie en hun sociale positie te beschermen. Ze zullen verwachten dat God deze dingen zal eren. Maar God heeft geen waardering voor deze dingen. Denk je dat de Heer van alle universums zich bezighoudt met het prestige van een handvol mensen in de wereld?

God maakt zich zelfs niet druk als de Nieuwe Openbaring wordt geassocieërd met voorspellingen en profetieën uit het verleden, want dit zijn grotendeels menselijke vindingen, of zijn in de loop van de geschiedenis menselijke vindingen geworden omdat ze zijn veranderd en verkeerd toegepast. Profetieën zijn een boodschap voor een tijd – niet voor altijd, niet voor alle mensen, alle plaatsen en alle situaties.

De mensen die de Boodschapper zullen ontkennen zijn bang voor de Openbaring. Ze zijn bang dat ze iemand van deze importantie in hun midden hebben. Ze zijn bang dat ze hun eigen positie in de samenleving in twijfel moeten trekken. Ze zijn bang om hun eigen hart te volgen. Ze volgen in plaats daarvan de fixaties van hun geest, hun overtuigingen, hun vermaningen, hun politieke associaties – alle die dingen die het individu geketend houden en verhinderen om te reageren op de Aanwezigheid van God in hen.

Zie je wat We hier zeggen? De Openbaring werpt een licht op alle dingen, groot en klein, gezegend en verdorven. Het onthult corruptie op elk niveau, alsof iedereen die zich schuilhoudt bekend wordt in het grote licht van Openbaring. Hun positie wordt getoond zoals ze werkelijk is. Hun zwakheid wordt blootgelegd. Hun compromis wordt onthuld.

Alleen de werkelijk oprechte en moedige mensen zijn bereid om deze dingen onder ogen te zien, en erkennen de grote behoefte van hun eigen ziel om hun verbinding met God te herwinnen en hun grotere doel om hier te zijn.
Alleen zij die zich het grote gevaar van de menselijke beschaving realiseren, zullen in staat zijn hun angst en hun beweegredenen te overwinnen om voor zichzelf de betekenis, de kracht en de genade van de Openbaring te kunnen zien en onderzoeken.

Dit is hetzelfde probleem waar elke grote Boodschapper mee te maken kreeg toen hij de wereld binnenkwam – grote tegenspoed, grote oneerlijkheid, grote corruptie, grote misverstanden, groot misbruik van religie, groot misbruik van politieke en economische macht.

Maar nu, zie je, is het formidabeler omdat nu de hele wereld kan reageren, niet alleen maar plaatselijke functionarissen. De Nieuwe Openbaring gaat uit naar de hele wereld, zodat het verzet kan komen van de hele wereld – van elke natie, elke religie, elke regering, die op de een of andere manier hierdoor geprikkeld zal worden als de Boodschap steeds krachtiger wordt, en steeds meer mensen de uitwerking en het belang ervan in de wereld kunnen herkennen.

De Boodschapper kan dus veel meer mensen bereiken in een zeer korte tijd, wat nodig is gezien de grote crises aan de horizon, maar tegelijkertijd kunnen de weerstand en de afwijzing overweldigend zijn.

Het duurde eeuwen voordat religies erkenning kregen na hun ontstaan in de wereld en ze verspreidden zich zeer langzaam omdat de communicatie erg langzaam verliep. Reizen en transport verliepen erg traag. Nu kan Gods Openbaring door iemand aan de andere kant van de wereld worden gelezen met een druk op de knop.

Zie je de kracht hiervan? Alle mensen met oprechte geloofsovertuiging kunnen worden geraakt zodra ze zich bewust worden van de verschijning dat God weer heeft uitgesproken. De kracht hiervan is enorm omdat de tijd kort is. De mensheid heeft geen decennia of een eeuw om uit te zoeken wat ze moet doen in het licht van zijn grote uitdagingen.
De mensheid heeft bijna geen hulpbronnen meer. Zij heeft bijna geen tijd meer. Zij moet heel doortastend zijn in hoe zij dingen onder ogen ziet en dingen oplost, en niet alleen handhaven wat zij eerder heeft gecreëerd.

Hier moet er grote kracht, grote moed, grote eerlijkheid en grote helderheid zijn in het begrijpen van waar je hier mee te maken hebt. Maar zelfs de meest geschoolde mensen zijn nog steeds gehandicapt door hun eigen vooroordelen en gebrek aan visie. Jullie universiteiten onderwijzen geen werkelijke Kennis en wijsheid. Ze dompelen mensen onder in informatie en perspectieven. Dus je kunt niet naar de deskundigen kijken om te zien, te weten en dienovereenkomstig te handelen.

Het geschenk werdt aan elke persoon gegeven, en de Boodschapper zal dit toelichten. Je moet de kracht van Kennis vinden die God in jou heeft geplaatst. De Boodschapper zal dit toelichten. Je moet evenwicht en eerlijkheid brengen in je relaties en zaken met anderen. De Boodschapper zal dit toelichten.

Je moet je voorbereiden op een wereld in verval – niet alleen praktisch aan de buitenkant, maar vooral emotioneel en psychologisch van binnen, waarbij je de kracht van de leiding die God je heeft gegeven herkent. De Boodschapper zal dit toelichten.

De Boodschapper zal spreken over dingen die zo belangrijk en zo noodzakelijk zijn, niet slechts voor de wereld als geheel, maar ook voor jou als individu. Dit wordt niet voorgedragen in anekdotes en pastorale verhalen. Zij worden niet in raadselen gepresenteerd, zodat het door menselijk commentaar door de eeuwen heen moet worden verduidelijkt. Zij worden eenvoudig, duidelijk, doortastend en direct gegeven en heel vaak herhaald, zodat de kans op herkenning heel groot kan zijn. Kunnen mensen hiernaar luisteren en op de juiste manier reageren?

Je moet zien dat de Boodschapper niet simpelweg iemand is die pakketten meedraagt. Eigenlijk bevind een deel van de Openbaring zich in hem. Zij wordt niet onthuld in het woord of de geschriften. Zij zit in hem. Hij heeft in deze zin de kracht van initiatie.

Maar hij is nu een oudere man. Hij heeft een hele lange voorbereiding moeten doorstaan en onderweg veel moeilijkheden moeten overwinnen. Er is heel weinig tijd om hem te ontvangen, en iedereen die dat doet zal gezegend worden in de uitwisseling, of ze het nu op dat moment kunnen herkennen of niet.
Hier moet je zowel met de Boodschapper als de Openbaring zelf kunnen omgaan. Je kunt niet het een zonder het ander hebben, want ze vormen een geheel, zie je. De Boodschap niet erkennen is het proces van Openbaring verkeerd begrijpen, de betekenis van haar aanwezigheid in de wereld, het begrip die zij onthult over hoe God in de wereld werkt en hoe God hele werelden dient in een universum vol intelligent leven.

Evenzo kun je van de Boodschapper geen held en een God maken. Hoewel hij veel respect en overeenstemming verdient, is hij geen God. Maar geen van de Boodschappers zijn Goden geweest. Ze zijn gewoon de belangrijkste mensen in de wereld, dat is alles. Ze zijn niet perfect. Ze hebben geen kolossale krachten, maar ze zijn een demonstratie van Openbaring. Ze zijn menselijk. Je kunt hun zwakheden zien als je er echt naar op zoek bent. Het is wat zij in de wereld brengen – het feit dat ze een voertuig zijn voor iets groters, een vat voor iets groters – dat hun gave en aanwezigheid zo belangrijk maakt in de wereld wanneer ze ook verschijnen.

Ze komen niet vaak voor, zie je, want terwijl elk tijdperk zijn profeten heeft, en vaak meer dan een, wordt slechts één keer in een millennium een Nieuwe Openbaring van God in de wereld gebracht. En het wordt alleen in de wereld gebracht in een tijd van grote verandering, grote mogelijkheden en groot gevaar.

Als je begrijpt wat We vandaag tegen je zeggen, zul je zien dat je in een tijd van Openbaring leeft – een heel, heel belangrijk tijd om in de wereld te zijn, een heel belangrijk keerpunt voor de wereld.

Als je dit kunt zien, dan zul je anders over je leven denken dan als zomaar iemand die worstelt om dingen te bezitten, om goed met anderen om te gaan en die gezond, veilig en beschut wil blijven. Je zult zien dat je leven, hier echt, een grotere dimensie en een groter doel heeft, en dat dit doel op de een of andere manier, direct of indirect, gerelateerd is aan het leven in een tijd van Openbaring.

Het is alsof je op een moment in de geschiedenis leeft dat maar eens in de een of tweeduizend jaar komt. Dat maakt jouw aanwezigheid in de wereld bijzonder belangrijk, zozeer zelfs dat mensen in de toekomst met afgunst op diegenen zullen terugkijken die in deze tijd leefden. En zij zullen zeggen: “Hebben zij de Openbaring herkend? Hebben ze de Boodschapper herkend?“

Je bent gezegend om hier in deze tijd in de wereld te zijn, om Onze woorden te kunnen horen, mijn hemel. Je hebt geen idee hoe gezegend je bent, of wat het zou kunnen betekenen voor jouw leven en voor anderen die jou kennen, of zouden kunnen horen dat je met hen spreekt.

Vanuit het oogpunt van de Hemel is dit een grote en belangrijke zegen en mogelijkheid. Maar wat de Hemel weet verschilt van wat mensen willen. En wat mensen denken is heel anders dan wat de Hemel als waar en belangrijk beschouwt.

De Boodschapper zal worden bestreden en vernederd, maar hij moet vertegenwoordigers hebben. Hij moet getuigen hebben. Of de wereld zal hem verpletteren en proberen zijn aanwezigheid en zijn geschenk aan de wereld teniet te doen.

Daarom zeggen we dat iedereen die de Boodschapper kent, wordt uitgedaagd om te reageren. Het is niet genoeg om te zeggen: “Nou, deze persoon beweert een nieuwe boodschap van God te hebben, maar ik weet het niet.” Dat is niet eerlijk. In je hart kun je dat weten, en het is de bedoeling het je dat weet.

Mensen denken: “Oh, boodschappers komen voortdurend. Er zijn altijd boodschappers in de wereld. “En ze zeggen dit omdat ze niet onder ogen willen zien dat er op dit moment iets van grote betekenis gebeurt in de wereld. En ze willen er niets mee te maken hebben. Of misschien zijn ze jaloers dat zij niet de boodschapper zijn. Of ze denken dat iedereen een boodschapper is, of dat boodschappers maar doodgewoon zijn, ze bevinden zich overal om boodschappen af te leveren.

Deze mensen willen niet omgaan met de realiteit van de situatie. Ze willen niet dat hun aandacht erop gevestigd wordt. Ze willen niet worden beïnvloed. Ze willen er niet op reageren. Ze willen niet te maken hebben met de uitdaging en de grote kans die de Openbaring hen biedt. Ze willen gewoon blijven doen wat ze doen en zich niet door deze dingen laten verontrusten.
Dit is natuurlijk allemaal een probleem van gebrek aan zelfinzicht en eerlijkheid ten opzichte van anderen – een groot probleem in de menselijke familie en een groot probleem door het hele universum, zouden We kunnen zeggen.

Je moet inzien dat de Boodschapper geen gewoon persoon is. Zonder te proberen hem te vergoddelijken of te verheffen tot een verheven, perfecte positie, moet je erkennen dat hij de Openbaring draagt. Door tegenspoed, door ziekte, door tegenstand, draagt hij haar. En als jij haar kunt ontvangen en erop kunt reageren, moet je hem op de een of andere manier helpen, omdat hij haar niet alleen kan voortbrengen. Hij heeft veel getuigen en veel voorstanders nodig.

Het is vreemd dat mensen bidden om verlossing. Ze bidden voor een nieuw leven. Ze bidden om bevrijd te worden van de ellende, de schaamte, de schuld en de spijt uit hun verleden. En dus wanneer het geschenk naar hen toekomt, willen ze er niets mee te maken hebben. Wanneer hun antwoord komt, nou, dan het is te groot. Het is te moeilijk. Het is te ongemakkelijk. Het is sociaal onaanvaardbaar. Ze zijn misschien verbolgen dat het door slechts één persoon wordt gebracht en dat er maar één persoon kan zijn. Het druist in tegen hun egalitaire opvattingen, misschien hun democratische ideeën, omdat ze denken dat ze weten hoe Openbaring plaatsvindt of zou moeten plaatsvinden. De Boodschapper zal al deze dingen nu en straks onder ogen moeten zien.

Dan moet de Boodschapper de mensen onder ogen zien die deel willen uitmaken van dit alles, maar ze willen worden bediend en verlost en gevoed. Ze komen met hun problemen, hun zwakheid, hun onbekwaamheden en verwachten dat de Boodschap en de Boodschapper alles voor hen zullen oplossen, terwijl zij in feite zelf aan deze dingen moeten werken. En de Openbaring geeft hen de weg om dit te doen.

In plaats van te komen om de Openbaring te dienen, willen ze er alleen maar door worden gediend. Misschien is hun behoefte in het begin groot en zal de Openbaring hen van dienst zijn, maar iedereen werd de wereld in gestuurd om zijn bijdrage te leveren. En als ze eenmaal de gezondheid en de vrijheid hebben verworven om dit te doen, is dat hun taak. Dat is hun roeping, zie je. Naast dit is er hier geen persoonlijke vervulling. Het is vanwege je diepere aard, vanwege waar je vandaan bent gekomen en waar je naar terugkeert, dat dit waarlijk het geval is.

De Boodschapper zal hiervan spreken. Hij is hier niet om dingen te af te breken. Hij is hier niet om de instellingen te vernietigen. Hij is hier niet om zich hardvochtig te uiten tegen menselijke instellingen, regeringen en religieuze autoriteiten.

Hij is hier om gratie en de grote liefde van God te brengen en de eis dat mensen op hun diepere aard reageren en de Stappen naar Kennis nemen, de diepere intelligentie die God in hen heeft geplaatst om hen te leiden.

Hij brengt dus zegeningen, empowerment en vereisten. De wijsheid die hij brengt is groter dan wat iemand ooit zou kunnen begrijpen, zelfs groter dan de Boodschapper begrijpt. Daarom kan niemand anders beweren dat hij dit doet. Het zou onjuist zijn om zo’n bewering te doen.

This is the challenge before you, you see, you who are hearing Our words. It is not about belief, for that is of the mind. This is about the soul and your heart and your deeper nature, not the fixations of the mind.

Dit is de uitdaging voor jou, zie je, jij die Onze woorden hoort. Het gaat niet om geloof, want dat is van het verstand. Dit gaat over de ziel en je hart en je diepere aard, niet de fixaties van het verstand.

De Openbaring afwijzen omdat deze niet overeenkomt met je overtuigingen is volslagen dwaas en arrogant omdat Openbaring er altijd is om je verder te brengen dan je huidige inzicht, om dingen te onthullen die je in je eentje niet hebt gezien of niet kon zien.

Dus om de Openbaring te verwerpen omdat zij niet past in je definities of je religieuze ideeën is simpelweg je afkeren van hetgeen je zou kunnen verheffen en je leven zou kunnen herstellen en verlossen. De Boodschapper zal over deze dingen spreken.

Zie jij de uitdaging hier? Je kunt geen deal sluiten met God. En je kunt niet naar God komen op je eigen voorwaarden. God bepaalt de voorwaarden en de vereisten en biedt de kansen die hier in een zuivere vorm worden gegeven – zonder menselijke corruptie; zonder het misbruik van anderen; zonder te worden verguisd en misbruikt door instellingen, regeringen enzovoort. Zij is hier in een zuivere vorm.

God heeft opnieuw gesproken en zij is hier. Zij is puur. Maar je moet die plek binnenin je vinden die puur is om er eerlijk en verantwoordelijk op te reageren.

Dan kun je met dankbaarheid naar de Boodschapper kijken en dankbaar zijn voor zijn aanwezigheid en voor degenen die hem de wereld ingezonden hebben. Wees dankbaar voor jouw aanwezigheid en wat zijn aanwezigheid zou kunnen betekenen voor je leven – de resolutie, de helderheid, de gratie en de kans die dit jou biedt en anderen via jou.

Veel mensen zullen zeggen dat ze bidden voor verlossing en herstel voor zichzelf, hun geliefden en voor de hele wereld, maar ze willen niet dat het vandaag komt, omdat het vandaag te ongelegen zou komen. Maar het is hier vandaag. En het is ongemakkelijk. En het is een uitdaging. En het is prachtig.

Het laat je zien wat sterk is binnenin jou en wat zwak is, wat moet leiden en wat moet volgen. Het herstelt je integriteit, je waardigheid en je grotere doel in de wereld omdat het een geschenk van God is en geen menselijke uitvinding.

Eer de Boodschapper en help hem op elke mogelijke manier. En accepteer dat je je moet voorbereiden op je grotere rol. Je bent op dit moment nog niet zover. En wees dankbaar dat de voorbereiding is gegeven en dat de wijsheid van de wereld je hierin kan helpen, en dat de corruptie en tragedie van de wereld je de grote behoefte hieraan kunnen tonen.

Wees dankbaar, want in dankbaarheid zal je je eigen hart kennen. En je zult je degenen herinneren die jou hierheen hebben gezonden, zo ontzettend lang geleden.