De Herkomst van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 1 augustus 2012
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Mensen hebben geen idee wat het betekent om een Boodschapper te zijn of hoe Boodschappers geselecteerd of voorbereid worden. Ze willen helden aanbidden of hen compleet verloochenen.

Zij willen graag geloven dat de Boodschapper de Boodschap is, maar de Boodschap is altijd groter dan de Boodschapper. Mensen zullen hun hele kijk en benadering baseren op hun opvatting jegens de Boodschapper, maar de Boodschap is altijd belangrijker.

Mensen kunnen niet overweg met de Boodschap, dus zijn ze geobsedeerd door de Boodschapper. Maar zij begrijpen de Boodschapper niet. Ze hebben geen idee waar de Boodschapper vandaan komt en hoe de Boodschapper geselecteerd wordt boven en voorbij ieder ander. Veel mensen denken dat er niet één Boodschapper kan zijn. Er moeten vele Boodschappers zijn, of zij zelf zouden een Boodschapper moeten zijn.

In een wereld van Afscheiding wordt iemand die een grotere eenheid vertegenwoordigt verkeerd begrepen en verkeerd geduid. Dat kan niet voorkomen worden.

De Engelenschare, de Raad van Engelen, selecteert de Boodschapper specifiek voor iedere wereld waar een Boodschapper nodig is. En een Boodschapper wordt alleen geselecteerd in tijden van grote verandering, moeilijkheden en kansen voor een ras, voor een bepaalde wereld. Zulke belangrijke keerpunten komen slechts zeer sporadisch voor.

Ondanks de grote gebeurtenissen die zich op een bepaald moment in jullie wereld voordoen, zullen Boodschappers slechts zeer infrequent komen. In de tussentijd zullen er profeten zijn – zij geven waarschuwingen of zetten gedragsstandaards neer. Er zullen zieners zijn. Er zullen hervormers zijn. Er zullen raadslieden zijn.

Maar de Boodschapper brengt een volledig nieuwe realiteit. Dit individu is niet gewoon iemand die waarschuwt voor de grote gevaren van de toekomst of de huidige dag, of die hogere maatstaven aanreikt of een grootsere visie over vrede, samenwerking en eensgezindheid binnen de menselijke familie, want er zijn velen die dit kunnen doen. Maar alleen een Boodschapper van God kan een hele nieuwe realiteit brengen en mettertijd het inzicht en het bewustzijn van grote aantallen mensen veranderen, ja zelfs de zienswijze van het menselijke ras in zijn geheel beïnvloeden.

Een profeet kan dit niet doen, want profeten spreken over wat nu of in de nabije toekomst gebeurt. Hun voorspellingen gelden niet voor alle tijden en alle volkeren. Ze zijn specifiek voor bepaalde volkeren en plaatsen en gebeurtenissen.

Zij die een hogere standaard onderwijzen, zij moeten een standaard bekrachtigen die reeds vele keren opnieuw is gegeven door anderen die geroepen waren tot zo’n waardevolle dienst.

Maar de Boodschapper brengt een hele nieuwe realiteit. Zij worden niet belast met het tegemoet komen aan de eisen van de dag of met het oplossen van elk probleem of elke crisis van dat moment. Zij brengen iets waarmee de hele optiek en toekomst van de mensheid veranderd wordt.

Boodschappers worden veroordeeld en gekruisigd en verdelgd omdat mensen niet krijgen wat ze willen van de Boodschapper. Ze krijgen geen rijkdom of meer zekerheid of voordelen of speciale gunsten – giften van God.

De Boodschapper wijst op het heden en op de toekomst en brengt een nieuwe realiteit in de wereld. Mensen die behoeftig en amibitieus zijn krijgen op het moment niet wat zij hiervan willen , en dus keren ze zich af van de Boodschapper. Zij verloochenen de Boodschapper. Ze veroordelen de Boodschapper. Ze zijn op zoek naar iemand die hen nu meteen bevoordeelt op de manier zoals zij het willen en dicteren. Ze hebben geen idee waar ze naar kijken. Ze hebben geen idee wat ze veroordelen. Ze hebben geen idee wat hun grotere noden echt zijn – de nood van hun ziel.

Dit is een dilemma voor alle volkeren in de wereld – rijk of arm, van welke natie of cultuur of godsdienstige organisatie. Ze zijn zich nog niet bewust van de grote nood van de ziel. De weinigen die dat wel zijn, grijpen terug op hun tradities of voorbij hun tradities. Ze zoeken deze innerlijke verbinding, deze verbinding met God, en deze verbinding met hun toekomst en hun lot en het doel waarvoor ze in de wereld zijn. Ieder ander graast als het vee in de wei, alleen genoegen nemend met voedsel voor die dag en meer pleziertjes voor morgen en, al dan niet rechtmatig, beschermd te worden tegen de gevaren van de wereld.

God spreekt tegen hen die hebben en tegen hen die niet hebben. God spreekt tegen hen die regeren en tegen hen die geregeerd worden. God spreekt tegen hen die eerlijk zijn en tegen hen die niet eerlijk zijn. God spreekt tegen hen die rijk zijn en tegen hen die erg arm zijn.

De Boodschapper brengt een Boodschap voor hen allemaal. Hij is geen hervormer. Hij is niet gewoon maar een pleitbezorger. Hij is niet gewoon maar een visionair. Hij is niet gewoon maar een profeet die waarschuwt voor de gevolgen van de gevaren in de wereld van vandaag. Hij brengt een realiteit aan iedereen die hem in nederigheid en eerlijkheid kan ontvangen. En zijn aanwezigheid in de wereld zal het tegenovergestelde zijn van al het andere dat misleidend en manipulatief en inhalig en wraakzuchtig en onverzoenlijk en boos is.

Maar de Boodschapper is niet perfect, want geen van de grote Boodschappers is perfect geweest. En de Boodschapper is geen god, want geen van de grote Boodschappers zijn goden geweest.

Zijn herkomst is van voorbij de wereld. Hij werd geselecteerd en voorbereid door de Aanwezigheid van Engelen om op een bepaalde plek en op een bepaalde tijd in de wereld te komen.

Zijn lot was het om een basisopleiding te krijgen omtrent de mensheid en de menselijke conditie en om voldoende van de wereld afgezonderd te zijn dat zijn grotere belofte en roeping later in zijn leven kon plaatsvinden, wanneer hij een bepaalde mate van volwassenheid had bereikt.

Zijn leven was ontworpen, begrijp je, anders dan bij iedereen om hem heen. Zijn leven werd echt ontworpen en beschermd. Dit is de realiteit van alle Boodschappers. En het is de realiteit van de Boodschapper die nu in de wereld is om een Nieuwe Openbaring van God te brengen.

Want God heeft weer gesproken om de mensheid voor te bereiden op de risico’s van het leven in een wereld die aan het slinken is en in verval raakt, en de grote en onzichtbare gevaren van het contact met binnendringende mogendheden vanuit het universum die hier zijn om voordeel te halen uit de zwakheid, de eerzucht en de verdeeldheid van de mensen.

De Boodschap werd aan de Boodschapper voorbij de wereld gegeven, niet intellectueel, maar ingeprent op een dieper geestesniveau, voorbij het domein en het bereik van het intellect. Wie kan dit begrijpen? Wie in de wereld van vandaag kan dit begrijpen, uitgezonderd een enkeling?

Hij moest een nederig man zijn. Hij moest opgeleid zijn, maar niet hoog opgeleid. Hij moest beïnvloed worden door de wereld, maar niet in hoge mate beïnvloed worden door de wereld. Hij moest anderen observeren, maar niet gefascineerd raken door anderen. Hij moest beschikbaar, open en ontvankelijk blijven gedurende de hele beginjaren in zijn leven.

Dit is heel moeilijk te bereiken, zonder Goddelijk supervisie. Afgehouden van grote carrières. Afgehouden van het aangaan van relaties tot hij zijn ware partner tegenkwam. Afgehouden van interesses en hobbies. Afgehouden om pleitbezorger of hervormer te worden. Jaren en jaren op de achtergrond gehouden, niet voldoen aan de normen van de maatschappij, niet voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij, niet voldoen aan de verwachtingen van zijn familie – wachten, in voorbereiding op het moment van Inwijding.

Voor God’s Boodschapper van deze tijd gebeurde het op de leeftijd van 33 jaar. Hij zou een lange tijd moeten wachten. De Boodschap zat in hem, maar was buiten zijn bewustzijn. Hij droeg haar als een geheime lading. Want de lading moest wel geheim zijn zodat er niet mee gerommeld kan worden. Zij kan niet te vroeg onthuld worden. Zij kan niet misbruikt, misplaatst en verkeerd begrepen worden. Zij moet wachten op de Inwijding, de Grote Stralen van Inwijding, die hem zo krachtig zouden treffen dat het zijn leven aan stukken zou slaan en hem in een complete nieuwe richting zou sturen.

Mensen denken dat grote Boodschappers allemaal erg heilig zijn, erg zuiver, dat ze nooit een fout hebben gemaakt in hun leven. Dit is dwaasheid. Natuurlijk hebben ze allemaal fouten gemaakt in hun leven. Sommige van hen hebben daar zwaar door geleden.

Wat hen Boodschappers maakte was de kracht van de Boodschap die hen ingeprent was en hun vermogen verleidingen, tragedies en druk van de wereld te weerstaan tot op het moment dat hun Inwijding kon beginnen. En dit had niet kunnen gebeuren zonder Goddelijk supervisie en zorgvuldig management van hun leven. Mensen denken dat deze supervisie voor iedereen beschikbaar is, maar dat is niet het geval.

In alle gevallen wisten de Boodschappers niet wie ze waren of wat ze met zich mee droegen of wat het zou betekenen voor de toekomst tot het moment van Inwijding en het proces van Inwijding dat daarop zou volgen, dat hen voorwaarts zou dragen over vele drempels heen de toekomst in. Hier waren tijd en plaats erg belangrijk, en hier was de mate van steun die ze kregen van bepaalde individuen erg belangrijk.

Dit is waarlijk een uniek individu in de wereld, en dat is altijd zo geweest. Hoewel hun (wereldlijke) afkomst in de meeste gevallen heel gewoon en nederig is, eindigden ze als de meest belangrijke mensen in de wereld.

Ze worden gestuurd door de Aanwezigheid der Engelen. Hen wordt de Boodschap ingeprent, die groter is dan zijzelf, die groter is dan hun begrip, die groter is dan alles wat ze uit zichzelf konden begrijpen. Zij heeft de Kracht van God in zich. Zij heeft de kracht van Inwijding.

Geen enkele Boodschapper zou dit zelf kunnen verzinnen. Geen Boodschapper zou dit kunnen begrijpen en in elkaar kunnen zetten. Dit is geen lering die gebaseerd is op een eclectische benadering of een herziene versie van bestaande tradities. Spirituele leraren over de gehele wereld in alle tradities doen dit wel, maar de Boodschapper brengt iets groters.

De Boodschapper is niet verheven. De Boodschapper boezemt niet zoveel ontzag in dat iedereen om hem heen onmiddellijk de belangrijkheid en de uniekheid van deze persoon herkent.

Dit is nooit het geval geweest met Boodschappers van God. Ze werden heel minderwaardig behandeld. Ze werden genegeerd, of ontkend, of gewelddadig behandeld – nauwelijks herkend door degenen om hen heen. Slechts een paar hadden deze herkenning, en zij zouden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Boodschapper en zijn vroege spirituele werk en latere successen.

Nu wordt voor de eerste keer de kracht van de Openbaring in één keer over de wereld verspreidt – niet binnen één stam, niet in één specifieke streek, niet in één belangrijke plaats in de wereld. Want de wereld is nu verbonden, en de Boodschapper zal tot de hele wereld spreken, en de hele wereld kan zich ook tegen hem keren. Het is een enorme kans, maar de risico’s erbij zijn dat ook.

Zoals altijd zullen religieuze figuren bedreigd worden als hun stem gehoord wordt, als hun invloed op mensen toeneemt, als hun Boodschap voet aan de grond begint te krijgen. En hoewel hij hier niet is om regeringen aan te vallen of brute dictatorschappen omver te gooien of om überhaupt in deze zin revolutionair te zijn; hoewel hij vrede brengt, samenwerking en gelijkgezindheid, zal hij als vijand worden behandeld door hen die zichzelf godsdienstig noemen, door hen die beweren dat ze God en God’s Wil vertegenwoordigen, door de volgers van alle voorgaande Boodschappers.

Velen zullen hem zien als een vijand en een bedreiging. Dit laat zien hoe ver ze af staan van de Bron van hun eigen tradities en hoe zwak Kennis is in hen, de grotere geest die God aan alle mensen heeft gegeven.

Het zal voor een gewoon mens gemakkelijker zijn om de Boodschapper te herkennen. Het zal gemakkelijker zijn voor iemand die weinig vooropgezette opvattingen en geen belang in zijn maatschappelijke positie stelt, om de Boodschapper te herkennen.

Je kunt hem verloochenen. Je kunt hem verwerpen. Maar hij heeft de Boodschap, en hij brengt haar naar buiten, in de zuiverst mogelijke vorm.

Je kunt nu zelfs de Stem van de Openbaring horen, hetgeen nooit eerder mogelijk was en wat ook nooit eerder gebeurd is. Ja, men heeft Engelen Stemmen tegen zeer specifieke dingen horen spreken, en dit is soms ook opgenomen, maar een Nieuwe Boodschap van God is nooit opgenomen in haar zuivere vorm.

Om de Boodschapper te herkennen, moet je ogen hebben om te zien en oren om te horen. Je moet bereid zijn je vooropgezette opvattingen en je grieven tegen religie en je overtuigingen over God, religie en spiritualiteit aan de kant te zetten voor een zuivere en echte ervaring.

De Boodschapper zal wereldgodsdiensten niet veroordelen, maar hij zal de diepe essentie van hun Leringen, die verloren gegaan, vergeten of ontkend zijn, er tegenover stellen.

Hij zal een nieuwe realiteit in de wereld brengen die van alle religies verlangt dat ze hun oorspronkelijke en fundamentele ideeën en visies herwaarderen. Hoewel hij niet gewelddadig is, zal hij de tafels op hun kop zetten met zijn verkondiging, met zijn aanwezigheid in de wereld en met de Openbaring zelf.

Mensen zullen geobsedeerd zijn over wie hij denkt dat hij is of zegt dat hij is of wie hij zou kunnen zijn, omdat ze bang zijn voor de Openbaring. Ze kunnen niet omgaan met de Boodschap, dus zullen ze in beslag genomen worden door de Boodschapper. Ze zullen klagen. Ze zullen hem van dingen beschuldigen. Ze zullen denken dat als de Boodschap echt waar is, de Boodschapper moet voldoen aan hun criteria. Ze zullen klagen, alsof zij weten wat de criteria voor de Boodschapper zijn. Zo’n dwaasheid en arrogantie, maar veel mensen zien het zo en baseren hun ideeën hierop.

Oh, hij moet mensen geven wat ze willen, anders willen ze hem niet. Alle Boodschappers werden met dit fundamentele en onvermijdelijke dilemma geconfronteerd.

Hij is niet hier om je te geven wat je wil. Misschien geeft hij je zelfs niet wat je denkt dat je op dat moment nodig hebt. Maar hij geeft je het pad naar je eigen persoonlijke openbaring, naar jouw herstel en jouw verlossing. En hij brengt het naar je toe in de helderst mogelijke bewoordingen.

Hij spreekt nu tot een geletterde wereld, dus de Lering zit niet verpakt en verborgen in herderlijke termen, of anecdotes of verhalen die menselijk commentaar behoeven opdat mensen hun betekenis begrijpen.

De Openbaring wordt zuiver en eenvoudig gegeven. Maar zij is zo diep dat mensen zich er op een nieuwe manier tot moeten verhouden, want het is geen intellectuele onderneming. Het is een zaak van het hart en van de ziel.

De Raad van Engelen begrijpt dat het moeilijk is om zoiets krachtigs en zuivers in de wereld te brengen, en de crisis die het zal veroorzaken bij mensen of ze dit wel kunnen ontvangen en accepteren, en dat het een uitdaging voor hen zal zijn om hun eigen leven te veranderen en hun verbinding met Kennis te leggen, de grotere intelligentie die God hen heeft gegeven, die erop wacht om ontdekt te worden.

Het is om deze reden dat de Openbaring aan het begin van de Openbaring de Stappen naar Kennis heeft gegeven zodat het pad al klaar zou liggen en later niet verzonnen zou worden door fantasierijke personen, en zodat de helderheid en het doel duidelijk zouden zijn, en niet later opnieuw uitgevonden zouden worden door hen die de Boodschapper niet kenden.

Het risico van verwatering is zo groot. Het risico van verkeerde interpretatie is zo groot. Het risico van misverstaan is zo groot. Daarom spreekt de Openbaring in herhalingen – steeds maar weer herhalen wat haar doel is, wat haar intentie is, haar pad en de hindernissen en problemen die mensen tegen zullen komen wanneer ze een ware relatie met hun diepere aard beginnen te krijgen, en wanneer ze de kans krijgen hun hogere doel in de wereld te ontdekken, en alle vergiffenis en heroverweging die dit met zich mee zal brengen, al naar gelang hoe ze zichzelf en de wereld van vandaag bezien.

De Boodschapper brengt geen vrede. Hij brengt uitdaging. Hij brengt kansen. Hij brengt herstel. Hij brengt werk. Hij brengt ware relaties. Hij brengt de Goddelijke Wil en het Goddelijke Doel in de wereld.

Hij brengt de Openbaring die de mensheid kan behoeden voor totale ineenstorting in de wereld en voor het risico van onderwerping van buiten de wereld. Hij brengt dingen die zo groot zijn dat mensen er zelfs nog nooit over nagedacht hebben.

Hij spreekt de noden van de toekomst aan alsmede die van het heden. Hij spreekt de noden van de mensen aan van over honderd jaar gerekend vanaf nu die een wereld voor zich zien die catastrophaal veranderd is. Hij spreekt diegenen aan die in de toekomst te maken zullen krijgen met de Grotere Gemeenschap van leven en zelfs hen die al op dit moment contact ervaren.

Hij brengt de oplossing voor duizend vragen en problemen, nog meer dan waar mensen vandaag de dag vanaf weten – wat de menselijke vrijheid en soevereiniteit in het universum, waar vrijheid zeldzaam is, zeker zal stellen en scheppen. Waar alles, op een invasie na, in het werk gesteld wordt om voordeel te halen uit een zwakke en niets vermoedende mensheid.

Mensen weten hier niets van. Mensen weten niets van de werkelijke gevaren waar de wereld voor staat. Zij leven in hun eigen kleine droom, alleen maar bezig met hun noden en problemen. Ze hebben geen idee wat de menselijke beschaving zal bedreigen, zowel van binnenuit als van buitenaf. Maar de Openbaring brengt dit besef.

Want alleen God kan onthullen hoe het leven is in het universum, en dit maakt deel uit van de Openbaring. Alleen God kan spreken tot de diepere noden van het hart en de ziel, en dit is de kern van de Openbaring. Van de noden van de hele wereld, zowel nu als in de toekomst, tot de fundamentele en allerdiepste noden van jou als individu, op dit moment, de Openbaring spreekt over al deze dingen, want ze zijn allemaal met elkaar verbonden, zie je.

De Boodschapper spreekt over een groter leven leven, in dienst van een wereld in nood. Deze nood groeit absoluut met elke dag die voorbij gaat en zal ernstiger escaleren dan wat mensen heden inschatten.

Hij roept mensen uit hun armzalige poging tot zelf-vervulling, hun tragedies, hun problemen, hun gevangen zitten, (roept) mensen uit politieke en sociale en godsdienstige onderdrukking om te zoeken naar de stem die God in hen heeft geplaatst, om te vinden en te volgen.

Hierom zal hij verloochend en veroordeeld worden door hen die hebben geïnvesteerd in andere zaken, door hen wier zienswijzes bedreigd worden; bij wier positie in het leven vragen gesteld kunnen worden; wier waarden, ethiek en vaste overtuigingen in twijfel worden getrokken door zijn bekendmaking en door de aard van de Openbaring zelf.

De Aanwezigheid der Engelen weet dat als hij genoeg mensen kan bereiken binnen zijn tijdsspanne, dat de Openbaring voet aan de grond zal krijgen in de wereld. Maar veel zaken hebben de Boodschapper opgehouden. Mensen die voorbestemd waren te reageren hebben dat niet gedaan. Er zijn financiële tegenslagen geweest, zeer ernstige ziekte en de grote uitdaging om door te dringen tot de onwetendheid en de vooringenomenheid van de mensheid.

Daarom moet iedereen die kan reageren op de Boodschapper werkelijk reageren. En tijd is van essentieel belang, want hij is een oudere man, en zijn aanwezigheid in de wereld is van het allergrootste belang voor de toekomst van de mensheid.

Deze keer heeft de Aanwezigheid der Engelen de Boodschap het eerst gepresenteerd nog voordat de Boodschapper zichzelf bekend zou maken. Op die manier is de Boodschap behouden. Zij is gedrukt. Ze is gevestigd. Zelfs als de Boodschapper morgen een ramp zou overkomen, de Boodschap is hier, en er zijn nu genoeg mensen om uit haar naam te spreken en om haar verder te dragen. Dit is om te voorkomen dat er beslag op haar gelegd wordt en zij bezoedelt wordt, want de Boodschap spreekt heldere taal, zonder dat er grote behoefte is aan commentaar of tussenkomst van mensen.

Toch omvat de Boodschapper meer dan wat gedrukt is en wat opgenomen is. Dat is waarom je, als je de Boodschapper kunt bereiken en als je de Boodschapper kunt horen, je meer dingen zult horen dan wat gedrukt en opgenomen is.

Want hij draagt de Boodschap binnen in hem als een vuur. Zij brandt. Maar zij verwarmt de ziel en verlicht het landschap. Het Vuur van Kennis in de Boodschapper lijkt niet op welk vuur dan ook in de wereld. Het is zo krachtig dat zelfs hij het amper gedurende lange tijd kan uithouden.

Jouw relatie met hem is belangrijk. Je beseft nog niet haar belang. Maar hij moet op de juiste manier gezien worden. Hij moet met de ziel en het hart gezien worden. Hij moet gehoord worden, en de aard van de Openbaring moet voldoende begrepen worden, zodat je kunt begrijpen welk een grote kans dit is dat zij aan jou en aan de wereld gegeven wordt.

Want het zal eeuwen duren voordat een andere Boodschapper gestuurd wordt. Dit is het. Hij is het. Dit is de ware Boodschap voor de wereld voor deze tijd en voor de tijden die komen gaan.

Als je niet antwoordt, dan zullen de gevolgen enorm zijn voor jouw leven en voor de wereld. Je zult je lotsbestemming niet vinden. Je zult je roeping niet vinden. Je zult samen met alle anderen verloren zijn op zee – tastend, zoekend, lijdend. Kennis in je zal levend zijn, maar het kan zijn dat je nooit een manier vindt om je ermee te verbinden. En je bitterheid jegens de wereld zal toenemen met het verzwakken van de wereld. En jouw verdriet en je angst zullen toenemen met de toename van het lijden van mensen om je heen. En je zult je hulpeloos en wanhopig voelen over je plek in het universum, want je hebt de kracht van Kennis om je te verlossen nog niet gevonden.

Dit is het gevolg van leven in een tijd van Openbaring. Het is niet een kwestie van de voorkeur geven aan het een of het ander. Het gaat niet om de ene lering of de andere. Het is het meest cruciale dat het verschil maakt. Succes en mislukking hebben hier diepgaande gevolgen voor het individu, voor jou.

Daarom denken mensen dat de Openbaring niet opnieuw kan plaatsvinden omdat ze de uitdaging niet echt willen aangaan of de kansen of de herwaardering die het vereist en vertegenwoordigt. Beter te leven met oude Openbaringen die stevig geworteld zijn, waar commentaar van mensen er zo compleet over heen gelegd is dat het werkelijk moeilijk te begrijpen is waar de Openbaringen eigenlijk over spraken.

Zij (de oude Openbaringen) zijn ingeburgerd. Ze zijn het instituut geworden. Ze zijn de geaccepteerde norm geworden. Er zijn individuen die hun ware waarde erkennen en naar deze waarde proberen te leven. Maar voor de meeste mensen is het simpelweg wat van hen in hun cultuur en natie verwacht wordt – geloven en volgen, op zijn minst tot op zekere hoogte, maar nooit echt serieus of waarlijk toegewijd.

Dus in deze omgeving vol met gesloten compromissen, heeft God weer gesproken en een Boodschapper de wereld in gestuurd, gezonden vanuit de Aanwezigheid en Schare der Engelen om een nieuwe werkelijkheid over te brengen, om mensen los te schudden uit hun zelfgenoegzaamheid, om mensen uit de schaduwen van hun verleden weg te roepen, om helderheid en detailscherpte te geven waar alleen maar mening en speculatie is, om mensen mee te nemen voorbij hun geloof en hun intellectuele begripsvermogen naar een grootsere realiteit van herkenning en verlossing.

Als je de herkomst van de Boodschapper kunt begrijpen, zul je jouw herkomst beginnen te begrijpen, en wat jou de wereld in geroepen heeft, wat een heel andere manier van naar je leven kijken is – je huidige leven, je voorbije leven en je toekomst – en een zonder twijfel opmerkelijke manier van naar de wereld kijken. Want hier zal geen veroordeling zijn, alleen erkenning en vastberadenheid en intens medeleven met de mensheid bij haar worsteling om haar echte kracht te vinden in een tijd van Openbaring.