Wie zijn de Bondgenoten van de Mensheid?

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 3 February 2011
te Seattle, Washington

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid is niet alleen in het universum, want het universum dat jullie zullen ontmoeten is vol intelligent leven. Jullie leven in een dicht bevolkt en reeds lang bestaande ruimteregio, en jullie wereld zal ontdekken dat ze zich in een grotere buurt bevindt.
Binnen deze buurt bevinden zich vele machtige naties die uitgestrekte ruil- en handelsnetwerken hebben gecreëerd die strict beheerd worden. En de meeste naties in deze ruimteregio zijn van deze netwerken afhankelijk voor de essentiële grondstoffen die zij nodig hebben om hun technologie te kunnen onderhouden en, in sommige gevallen, essentiële grondstoffen om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.

De wereld bevindt zich dus niet en een of ander afgelegen en onbekende regio van het universum. Dat jullie zo nabij dit uitgebreid bestel van leven zijn geeft jullie bepaalde voordelen en bepaalde nadelen.
Jullie voordeel is dat in deze ruimteregio oorlog en verovering beteugeld worden. Zij worden beteugeld om de orde te bewaren en om veiligheid en stabiliteit te bieden aan de grotere netwerken van naties en hun ruil en handel onderling. Deze grotere netwerken zijn tot stand gekomen na lange tijdperken van oorlog en competitie en conflict.

Conquest is not allowed for an alien interventionIn deze ruimteregio wordt oorlog onderdrukt en openlijke verovering wordt niet toegestaan. Dus als een natie voordeel wil halen uit en invloed wil hebben op een andere wereld, zoals een opkomende wereld als die van jullie, dan moeten ze subtielere manieren inzetten en andere middelen gebruiken om zo’n interventie uit te kunnen voeren.

Je staat dus tegenover een niet-menselijk universum waar vrijheid zeldzaam is, een universum dat schijnbaar vreemd, ja misschien zelfs vijandig tegenover jullie aanwezigheid staat mocht je buiten de grenzen van dit zonnestelsel komen.
Je zult ontdekken dat je hier weinig vrienden en bondgenoten hebt. Maar wat in jullie voordeel werkt is dat er een netwerk van vrije naties in deze ruimteregio bestaat die niet deelnemen aan deze uitgestrekte ruil- en handelsnetwerken. Ze hebben gedurende lange tijd en dankzij grote inspanningen hun eigen afzondering en vrijheid gegrond zodat ze kunnen functioneren zonder tussenkomst van buitenaf.
Want het is altijd moeilijk voor een vrije natie om te bestaan in de buurt van onvrije naties. Het is een delicate situatie en het is een voortdurende uitdaging geweest voor die vrije rassen die jullie mogen beschouwen als de Bondgenoten van de Mensheid.

Het is belangrijk om dit in breder perspectief te zien. Anders begrijpen jullie niet wat jullie potientiële bondgenoten tegenhoudt en waarom ze nu niet in de wereld tussenbeide komen. Ze hebben, in het geheim, een expeditie uitgestuurd naar de nabijheid van de Aarde, om de buitenaardse interventie die hier nu aan de gang is te observeren – die interventie wordt uitgevoerd door meer gewetenloze rassen en organisaties die op subtiele en misleidende wijze controle over de wereld en haar bevolking willen verkrijgen.
Jullie Bondgenoten zijn hier om jullie wijsheid, leiding en inzicht te verschaffen wat de mensheid nodig heeft om de ruimteregio waarin jullie nu binnentreden te kunnen begrijpen, evenals wat jullie voor- en nadelen daar zijn.

Witnesses to the Alien InterventionEn inderdaad zijn er grote nadelen omdat andere werelden jullie wereld met afgunst bekijken, en zij zien de mensheid in haar oorlogszuchtige, verdeelde staat de rijkdom en de waarde van deze wereld vernietigen. Meer dan iets anders heeft dit geleid tot de Interventie die hier nu aan de gang is. De expeditie van de Bondgenoten die zich ergens hier in het plaatselijke universum ophoudt om deze Interventie te observeren en om rapport uit te brengen over hun activiteiten en bedoelingen, functioneert hier zonder dat de regeringen van de vrije naties het weten. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Want deze regeringen zouden verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het feit dat de mensheid voordeel trekt uit deze vrije naties, hetgeen de afspraken die de vrije naties gemaakt hebben schendt – afspraken dat ze zich niet zouden bemoeien met zaken van de Grotere Gemeenschap.

Dat is de prijs die ze hebben moeten betalen om de Grotere Gemeenschap uit hun regio’s te houden en om voortdurende bemoeienis en verleidingspogingen te vermijden die hen gedurende lange tijd geplaagd hadden.
Het is om deze reden dat de Bondgenoten geen beschrijving van zichzelf willen geven, en ook niet hun namen willen prijs geven of over hun thuiswerelden willen spreken. Want deze expeditie moet de mensheid in het geheim dienen, zonder dat de grotere machten het weten of goedkeuren, ja zelfs zonder dat de regeringen van hun eigen naties het officiëel weten of goedkeuren.

Het is een delicate situatie. Om dit te kunnen begrijpen, moeten jullie echt beseffen hoe moeilijk het is vrijheid te verkrijgen en te behouden temidden van die grotere machten waar vrijheid onderdrukt en vermeden wordt. Het is een probleem waar de mensheid mee geconfronteerd zal worden als zij verder gaat, wanneer de menselijke familie de Grotere Gemeenschap van intelligent leven binnentreedt.
Hoe kan een ras als dat van jullie haar vrijheid en onafhankelijkheid behouden temidden van de aanwezigheid van machtige en misleidende mogendheden die erop uit zijn jullie vertrouwen, jullie eenheid en jullie moed te ondermijnen?

Het is geen gewapende strijd. Het is geen strijd met militair machtsvertoon. Het is een strijd van wilskracht en heimelijke plannen, een strijd die gestreden wordt in de mentale sfeer – een uitgebreide sfeer van beïnvloeding, waar krachtigere geesten zwakkere kunnen beïnvloeden, een sfeer waar de mensheid heel weinig van af weet.
De vrije naties in dit deel van het universum zijn erop uit om vrijheid te promoten waar ze maar kunnen. Zij zien jullie wereld als een veelbelovende wereld omdat spiritualiteit en religie hier niet te gronde gericht of vergeten zijn. Zij zien dat de kracht van Kennis, de hogere spirituele kracht, nog steeds levend is in individueën, ondanks ernstige fouten en domme acties van de mensheid.

De Bondgenoten van de Mensheid hebben een serie Briefings de wereld in gezonden om de mensheid te adviseren en om haar voor te bereiden op de ontmoeting met de Grotere Gemeenschap. Deze Briefings geven informatie die niemand op Aarde uit zichzelf had kunnen bedenken of weten. Ze bieden een perspectief dat de mensheid op dit moment niet heeft met betrekking tot de vooruitzichten op contact en de gevolgen van dat contact.

De Briefings corrigeren veel verkeerde veronderstellingen en naïeve overtuigingen van de mensheid – veronderstellingen en overtuigingen die jullie kwetsbaar maken voor manipulatie en verleiding door vreemden van buitenaf.

De Briefings zelf moedigen de mensheid aan zich onafhankelijk op te stellen in het universum en benadrukken het belang om niet toe te staan dat naties van buitenaf hier belangen krijgen en jullie afhankelijkheid aanmoedigen van hun uitheemse technologie.

Dit is een geweldige dienst aan een onoplettende en nietsvermoedende mensheid, die gelooft dat het universum óf één grote, lege plek is die erop wacht verkend te worden óf dat het vol zit met welwillende, ethische wezens die staan te trappelen om de mensheid bij te staan in haar zoektocht naar technologische oplossingen en meer macht.

Deze naïeve en domme zienswijze betekent uiteraard dat jullie niet geïnformeerd over en niet bijgeschoold zijn in de realiteiten van leven buiten jullie grenzen. Jullie denken nog steeds dat technologie de kracht van de natuur kan overwinnen.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zullen jullie, tezamen met Gods Nieuwe Openbaring voor de mensheid – de Nieuwe Boodschap voor de Mensheid – een veel helderder en juister begrip verschaffen. Want jullie hebben dit nodig als jullie met wijsheid, omzichtigheid en onderscheidingsvermogen te werk willen gaan.

Na de publicatie van de eerste set Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid, werd de positie van de Bondgenoten in dit zonnestelsel ontdekt en moesten ze vluchten. Nu moeten ze vanaf een verborgen locatie ver buiten jullie zonnestelsel rapporteren.
In de derde set Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid spreken ze over de realiteit van het leven – van ruil- en handelsverkeer, bestaande interactie in jullie ruimteregio – en de vereisten voor vrijheid die de mensheid zal moeten koesteren en bekrachtigen als het zelfvoorzienend en onafhankelijk wil blijven binnen een Grotere Gemeenschap van leven.

persuasion and alien interventionHet is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat de Schepper van al het leven, via de Aanwezigheid der Engelen, een beroep heeft gedaan op deze vrije rassen om de mensheid bijstand te verlenen. Ze zijn hier en worden geleid door een Goddelijke missie; de expeditie zelf.
De regeringen van de vrije naties zullen beweren dat ze van deze expeditie niets afweten, want ze hebben er erg weinig kennis van. Dit wordt geleid door een grotere macht en een groep Machten in het universum – Spirituele Machten die de Schepper van al het leven dienen, in hun pogingen vrijheid te stimuleren waar die mogelijk is.

Het is ook belangrijk voor jullie om te begrijpen dat de Bondgenoten van de Mensheid een schuld te vereffenen hebben, want ook zij werden geholpen door een expeditie in vroeger tijden die hen bijgestaan heeft zich te bevrijden uit de greep van interventie, waarbij ze aan hen de weg naar vrijheid en autonomie in het universum gewezen hebben. Zij krijgen nu de kans deze schuld te vereffenen door aan de mensheid een soortgelijke dienst te verlenen, nu jullie zelf geconfronteerd worden met interventie en alle gevaren en ellende die dat met zich mee kan brengen.

De mensheid kent haar kwetsbaarheid in de ruimte niet. Jullie denken nog steeds dat het universum daar is om jullie van dienst te zijn, dat jullie speciaal zijn en dat iedereen die hier naar toe zou komen hier zou komen om jullie te helpen, om jullie verlichting te schenken of om jullie te behoeden voor jullie eigen fouten. Zo groot zijn de misvattingen van een geïsloeerd ras, dat zich nooit heeft hoeven aanpassen aan de realiteit van de Grotere Gemeenschap.

Kortom, de mensheid ontvangt geweldige hulp – enorme hulp in de vorm van wijsheid en kennis die de mensheid zichzelf niet kan verschaffen, enorme hulp, in gang gezet door de Wil van de Schepper en uitgevoerd door bepaalde individuen van enkele verschillende werelden. Het is voor de deelnemers een zeer gevaarlijke expeditie geweest en heeft enorm veel tijd gekost.
Als je dus begint met het bestuderen van de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid, is het van belang dat je in ogenschouw neemt welke risico’s er zijn genomen om jullie deze wijsheid te verschaffen, en de immense draagwijdte van die wijsheid en het perspectief die in deze leringen aangeboden worden.

Neem ze ter harte en denk er diep over na. Stel je vragen, maar begrijp dat je pas aan het begin staat van je scholing over de Grotere Gemeenschap en dat je zult moeten leren leven met bepaalde vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden. Terwijl je vorderingen maakt bouw je een steeds groter en bondig begrip op van de voor- en nadelen van de mensheid.

Vele paren ogen kijken op dit moment naar de wereld. Dat makt deel uit van jullie nadeel. Maar ze zullen niet tot militaire verovering overgaan omdat de wereld te waardevol is, en de rassen van buitenaf die zich hier willen vestigen hebben de mensheid als werknemers nodig – inschikkelijk en meegaand personeel – want deze uitheemse rassen kunnen niet in dit milieu leven, om redenen die je niet zou kunnen raden.

Deze situatie moet correct begrepen worden, en dat vereist veel informatie en perspectief en de vele ideeën die nog steeds heersen in de wereld vandaag de dag moeten gecorrigeerd worden. Eén persoon werd uitverkoren om de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid te ontvangen. Hij is de persoon die ook Gods Nieuwe Openbaring ontvangt om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die over de leefomgeving van de wereld gaat komen en voor de ontmoeting van de mensheid met de Grotere Gemeenschap zelf. Hij wordt geleid door de Heer van het universum door middel van de Aanwezigheid der Engelen, en hij is ook de ontvanger geweest van de Briefings van de Bondgenoten der Mensheid. Deze Briefings werden geleid en in gang gezet door de Heer van het universum middels de Aanwezigheid der Engelen.

Je moet beseffen dat dit wel moest doorkomen via één persoon die de wereld ingestuurd was voor dit doel, om deze rol te vervullen. Anders zou de boodschap aangetast worden, en hij zou zeker verloren gaan als hij aan meer dan een persoon was gegeven, door de vele verschillende versies en interpretaties.
Het heeft de Boodschapper tientallen jaren gekost om de Nieuwe Boodschap en de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid te ontvangen. De Briefings zelf werden ontvangen op zeer uiteenlopende data, met lange tussenpozen waarbij er totaal geen contact plaats vond.

De Briefings werden mogelijk gemaakt met hulp van de Aanwezigheid der Engelen, en ze werden overgebracht op een spirituele manier waarbij het gebruik van technologie niet nodig was, een soort communicatie die de Interventie zelf niet kon onderscheppen of kon ontcijferen. Nogmaals, dit werd gedaan om de locatie van de expeditie van de Bondgenoten af te schermen en de zuiverheid en de integriteit van de boodschap zelf te behoeden.

Wij geven jullie dit perspectief en deze achtergrondinformatie zodat jullie de betekenis en de aard van de communicatie kunnen begrijpen die vandaag de dag naar de wereld gestuurd wordt door die vrije naties die er zijn in jullie ruimteregio.
Het is niet gemakkelijk om dit in overweging te nemen omdat er op dit moment andere boodschappen de wereld in gestuurd worden – boodschappen van de Interventie, die spreken over de verhevenheid van hun aanwezigheid hier en de behoefte van de mensheid aan hun leiding en hun wijsheid, die spreken over hooggeplaatste wezens en grote koninkrijken en gezaghebbers en een rijk en welvarend netwerk en de mensheid wordt aangespoord om daaraan deel te nemen.

Dit zijn de verleidingen en de lokkertjes van de onvrije naties en ze spreken de angsten en ambites van de mensheid hiermee aan. Veel mensen zijn al voor deze verleiding bezweken. Veel personen in leidinggevende posities bij regeringen en handel en godsdienst worden beïnvloed door zulke zaken, hen wordt enorme macht beloofd, enorme rijkdom en profijt.

The Allies will not save us from alien interventionIn de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zullen jullie een heel andere lezing horen, een die het heeft over aangeboren kracht, moed en vermogen van de mensheid. De mensheid krijgt het advies geen enkele technologie van de Grotere Gemeenschap te aanvaarden, want die wordt alleen maar aangeboden om afhankelijkheid te kweken – afhankelijkheid van uitheemse mogendheden en de grote handelsnetwerken. Als jullie er eenmaal afhankelijk van zijn geworden voor jullie technologie of voor basisbehoeften, dan zullen jullie je vrijheid verliezen, en zullen jullie bestuurd worden van ver weg om zodoende te voldoen aan de voorwaarden van deelname. Het vergt veel moed om deze zaken onder ogen te zien, maar jullie moeten ze onder ogen zien, want dit is jullie wereld. Jullie isolement in het universum is voorbij. Vanaf nu zullen ze proberen jullie te verleiden en tussenbeide te komen. De Bondgenoten zullen hier niet ingrijpen. Zij zullen geen bases in de wereld vestigen, noch proberen de menselijke waarneming te manipuleren of leidinggevende personen in regering, handel of godsdienst te verleiden. Zij weten dat de mensheid haar vrijheid op eigen kracht moet veroveren, zonder controle of manipulatie van buitenaf.

Dit is een gevaarlijke tijd voor de mensheid, want jullie grondstoffen raken op, en jullie klimaat wordt steeds instabieler. Jullie leefomgeving verslechtert. Steeds meer mensen moeten drinken uit een langzaam opdrogende bron.

Dit is een gevaarlijke tijd voor de mensheid, want jullie zijn vatbaar voor verleiding en manipulatie en deceptie, omdat jullie weinig tot niets afweten van de realiteit van het leven in het universum of hoe je je vrijheid kunt behouden en verdedigen wanneer je deze grotere levensarena betreedt. De Bondgenoten van de Mensheid zijn niet uit op relaties met de mensheid omdat zij erkennen dat de mensheid nog niet klaar is voor contact. De mensheid is nog niet rijp genoeg, kent geen eenheid en is niet in staat vriend van vijand te onderscheiden of de ingewikkeldheid van het leven te begrijpen waar duizenden rassen in interactie zijn met elkaar.

Als je hier een moment over nadenkt en je voorstelt hoe moeilijk het is om overeenkomsten te sluiten of te onderhandelen met rassen die anders denken, er anders uitzien en andere ideeën hebben, andere geschiedenissen, andere prioriteiten, dan lijken jullie menselijke onderhandelingen in vergelijking daarmee simpel en voor de hand liggend.
Het is een immense en gecompliceerde situatie en jullie moeten volwassen worden om in dit universum van leven te participeren. Jullie kunnen niet puberaal en destructief en aggressief zijn, want het zal jullie isoleren met sterke oppositie om jullie heen.

the alien intervention is here to use youAls de mensheid een zelf-voorzienend en soevereign ras wil zijn, vrij van bestuur en controle van buitenaf, dan moeten jullie navolgen wat de Briefings van de Bondgenoten jullie vertellen. De Bondgenoten zullen niet komen om de mensheid van de interventie te redden door geweld of militaire middelen in te zetten, want dat zou hun atuonomie in het universum, waar ze eeuwenlang voor hebben gestreden, te gronde richten.
Ze schenken jullie de wijsheid die jullie jezelf niet kunnen geven. Ze geven jullie het perspectief dat jullie jezelf niet kunnen bieden. Ze geven jullie de informatie die je niet zelf kunt verkrijgen. Het is nu aan de mensheid, de kracht van de mensheid, de integriteit van de mensheid en de aangeboren wijsheid van de mensheid om te laten zien hoe jullie tegenwicht bieden aan de Interventie en hoe jullie jullie capaciteit en jullie kracht als een vrij ras opbouwen.

Dit zou betekenen dat de conflicten in de wereld moeten eindigen en dat er veel meer samengewerkt moet worden tussen de naties dan op dit moment, of dan ooit het geval was. Wat anders kan de aanzet hiertoe geven dan de dreiging tegenover een universum te staan waar vrijheid zeldzaam is en waar velen afgunstig naar de wereld kijken?
Jullie realiseren je niet wat een kostbare buit deze wereld vertegenwoordigt en waarom andere naties zouden willen ingrijpen om te proberen hem voor zichelf veilig te stellen, waarbij de mensheid slechts als een hulpbron omwille van zichzelf wordt gebruikt.
Het is tijd voor jullie om op te groeien en aan grotere dingen te denken, om te denken aan het welzijn van jullie planeet, om te denken aan de stabiliteit van jullie leefklimaat, om te denken aan veiligheid in de wereld en niet louter aan de veiligheid van jullie eigen natie.

Dit is een geweldige kans voor mensen om zich te verenigen, misschien wel de grootste die jullie ooit zullen hebben. Want de nood is hoger dan waar jullie ooit mee geconfronteerd worden ,en de uitdaging is groter dan jullie ooit zijn aangegaan.
Deze situatie vereist moed en objectiviteit, de bereidheid om dingen te leren die je nooit eerder hebt geleerd en de bereidheid je te realiseren wat de mensheid heeft geleerd in haar lange en moeilijke geschiedenis betreffende interventie en de gevaren voor de vrijheid en de zelf-beschikking van de inheemse volkeren.
the alien intervention is here to use you

Het is nu de gehele mensheid die de inheemse wereldbevolking vormt en tegenover een Interventie staat – een Interventie die hier is om jullie voor henzelf te gebruiken, voor hun eigen rijkdom en gewin.
Jullie beseffen niet hoe rijk de wereld is in biologisch opzicht, en welke hulpbronnen er hier zijn binnen het complexe netwerk van leven, die gewild zijn omdat ze van grote waarde zijn in een universum vol onvruchtbare planeten.
De mensheid heeft zoveel te leren. Daarom heeft God een Nieuwe Openbaring de wereld in gezonden en heeft Hij de Bondgenoten van de Mensheid opgeroepen hun wijsheid en hun raad te verschaffen om een bijdrage te leveren aan deze geweldige poging de mensheid bij te scholen en haar te attenderen op de grote gevaren en kansen die er bestaan nu zij op de drempel van de ruimte staat.

De Openbaring van de Nieuwe Boodschap en het belang van de Briefings van de Bond-genoten van de mensheid moeten niet onderschat worden. Zij vertegenwoordigen de belangrijkste documenten in de wereld vandaag de dag en dat wat de mensheid het meeste nodig heeft, hetgeen nog steeds onbekend is aan zovelen.
Jij hebt geluk dat je dit ontvangt. Jij bent gezegend dat je dit ontvangt. Ga nu verder met een moedig hart, en sta jezelf toe het geschenk van liefde te ontvangen van de Schepper van al het leven en de verzekering dat er andere rassen in het universum zijn die de vrijheid en onafhankelijkheid van de mensheid steunen. Mettertijd zul je als nooit tevoor leren te vertrouwen op deze twee geweldige bronnen van bemoediging.

De kracht en de aanwezigheid van Kennis die binnen iedere persoon leeft is de hogere intelligentie binnen in het individu. Het is de hogere intelligentie waar de Nieuwe Boodschap zich tot richt en waarover zij spreekt. Het is deze hogere intelligentie die de expeditie van de Bondgenoten van de Mensheid probeert te laten ontbranden en te laten communiceren met jou.
Dit bevat de geheimen van de spiritualiteit van de mensheid en de belofte van jullie hogere bestemming in het universum – een bestemming als vrije en onafhankelijke volkeren. Maar jullie lotsbestemming is niet gewaarborgd. De uitkomst is onzeker. Jij als individu moet een groot vertrouwen hebben in de kracht van Kennis binnen in jezelf en binnen in anderen om het tij ten gunste van de mensheid te kunnen keren.

Het risico dat de vrijheid van de mensheid in het universum loopt en de achteruitgang van de wereld waarin je leeft zijn de twee grote moverende factoren voor vrijheid en eenheid onder de mensen, voor wijsheid en grotere samenwerking van de mensheid.

Maar deze twee drijgende feiten kunnen de mensheid ook tot conflicten, oorlog en armoede voeren, met onderwerping aan uitheemse mogendheden tot gevolg. Dus de gevaren zijn groot, en de beloning is immens als jullie de juiste keuze maken. Dat zal de weg plaveien naar een grootsere toekomst voor de menselijke familie.

Laat dit goed tot je doordringen.