Lotsbestemming van de Mensheid in de Grotere Gemeenschap

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 21 juli 2007
te Boulder, Colorado, VS

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid en de wereld staan op de drempel van de grootste uitdaging die zij ooit zullen tegenkomen. Deze verandering wordt deels veroorzaakt doordat de mensheid de wereld misbruikt en de impact van de mensheid op de natuurlijke leefomgeving van de wereld. Maar hierbij inbegrepen is de Interventie van rassen van buiten de wereld die willen profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid.

Deze twee belangrijke gebeurtenissen, deze twee grote fenomenen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden. Want zij die in de wereld willen interveniëren streven ernaar dat de mensheid zwak wordt en verdeeld raakt en dat jullie je in conflict storten – dat jullie naties met elkaar wedijveren om de resterende grondstoffen; dat jullie naties met elkaar strijden om het recht op en de toegang tot voedsel, water en energie.

In een steeds chaotischer wordende situatie zullen degenen die in de wereld ingrijpen, die zich voor het bereiken van hun doelen bovenal op mentale overreding verlaten, zich voordoen als de redders van de mensheid. Ze zullen met hun geavanceerde technologie komen aanzetten en beweren dat zij geen oorlog hebben, dat ze geen conflicten hebben, dat zij geleerd hebben in vrede en rust te leven.

Your destiny is to emerge into a greater community of intelligent life.Maar deze voorstelling van zaken is, hoe overtuigend het ook mag klinken, een volkomen valse voorstelling van zaken. Want zij zijn slechts op zoek naar grondstoffen en commerciël voordeel en willen controle verkrijgen over de wereld en over de mensen van de wereld.

Zij hebben geen militaire macht. Dat is hun kracht niet. Ze hebben geen grote legers. Ze zullen de wereld niet met geweld proberen in te nemen, want dit is niet mogelijk. In plaats daarvan is hun kracht subtieler en doordringender en uiteindelijk veel succesvoller dan het gebruik van geweld.

Het is het lot van de mensheid om op te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. De Grotere Gemeenschap bestaat uit rassen en naties van wezens op alle niveaus van evolutie en vertegenwoordigt een immense verscheidenheid van leven. Maar de mensheid weet op dit moment niets van de Grotere Gemeenschap. Jullie beschikken alleen maar over jullie wensen en jullie angsten en jullie aspiraties om de grote vraag in te vullen over wat er voorbij jullie grenzen bestaat.

Wat voorbij jullie grenzen bestaat is een concurerende omgeving, heel anders dan jullie je kunnen voorstellen. Hier bestaan rassen die volwassen zijn. Hier bestaan rassen die geleerd hebben hoe ze kunnen krijgen wat ze nodig hebben zonder wapens of geweld te gebruiken. Hier hebben rassen zich gerealiseerd dat de kracht en de macht van de geest in de mentale omgeving veel effectiever is en veel constructiever dan te proberen invloed uit te oefenen door middel van wapentuig of door fysiek geweld.

De mensheid heeft maar een flauw vermoeden van wat deze grotere kracht zou kunnen zijn, en [toch] is deze grotere macht bekend bij jullie. Het is de macht en de invloed in de mentale omgeving. In de meeste simpele vorm zie je het terug in de invloed die een ouder heeft op zijn kinderen, of de invloed die een overheid heeft over het volk, of de invloed van een verkoper op zijn of haar klanten. Het is proberen mensen over te halen om te doen wat jij wilt dat ze doen en om niet te doen wat jij niet wilt dat ze doen; proberen hen over te halen volgzaam te zijn, hen zoet te houden, hen te sturen en te controleren.

Hoewel deze invloed in de mentale omgeving zeer positieve toepassingen heeft, vormt datgene waar jullie mee geconfronteerd worden in de Grotere Gemeenschap de grootste bedreiging voor de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld. Deze bedreiging is zelfs groter dan de achteruitgang van het milieu en de verspilling van jullie grondstoffen. Hoewel zulke zaken enorme gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van leven en de hoeveelheid van leven binnen jullie menselijke familie, heeft de ontmoeting met de Interventies van buiten deze wereld veel grotere gevolgen voor de toekomst en het lot van de menselijke familie.

Op dit moment denken zelfs jullie hoogst opgeleide mensen nog dat jullie in isolement leven, dat er misschien wel ergens in het universum intelligent leven is, maar men neemt aan dat niemand hier kan komen, alsof het hele universum beperkt wordt door de grenzen van menselijke wetenschap en menselijk begrip.

Jullie hebben inderdaad zo lang in isolement geleefd dat dat de hele context van jullie begrip van jullie zelf uitmaakt – de context voor jullie filosofieën, jullie religies, jullie theologie en jullie sociale structuren.

De ontmoeting met de Grotere Gemeenschap – vooral met die krachten uit de Grotere Gemeenschap die ernaar streven voor hun eigen doeleinden in te grijpen in jullie wereld – is dus niet alleen een grote bedreiging voor jullie vrijheid, maar tevens een enorme schok voor jullie bewustzijn, voor jullie overtuigingen en veronderstellingen.

Zelfs jullie geloof in God zal een radicale verandering moeten ondergaan, want of jullie het nu beseffen of niet, God – of de Bron van al het leven – wordt altijd beschouwd binnen een menselijke context. [God] wordt verondersteld menselijke waarden en aspiraties en menselijke neigingen te vertegenwoordigen. Soms wordt dit zelfs vormgegeven als een fysieke afbeelding van God als menselijk wezen. Of dit nu wel of niet het geval is, door de mensen op Aarde wordt God verondersteld menselijke kwaliteiten en menselijke deugden te uiten.

Maar als jullie nadenken over een God van de hele Grotere Gemeenschap – van dit sterrenstelsel en van andere sterrenstelsels, die ontelbare rassen van wezens omvat die zo anders zijn dan jullie, waarvan de overtuigingen en de waarden zo anders zijn dan die van jullie, waarvan de fysieke verschijning en de sociale structuren zo uniek en anders zijn dan die van jullie – dan is dit de reden van een psychische barrière, een geloofsbarrière om de aanwezigheid van de Interventie in de wereld van vandaag te erkennen en wat dit inhoudt voor de toekomst van de mensheid en de vrijheid van de mensheid.

Terwijl het klopt dat de mensheid potientiële bondgenoten heeft in het locale universum, is het nog belangrijker te beseffen dat jullie eerste ontmoeting met intelligent leven niet met heiligen en milieu-activisten zal zijn, maar met zoekers naar grondstoffen en met economische collectieven – groepen die zoeken en reizen met de bedoeling om toegang te verkrijgen tot grondstoffen en tot planeten van biologisch en strategisch belang.

Op een bepaalde manier vertegenwoordigen zij de roofrassen zelfs al zijn zij jullie technologisch ver voor en hebben ze een zeer starre sociale structuur. Niettemin zijn zij erop uit om te zoeken en om te exploiteren in tegenstelling tot de meeste gevestigde naties – die een zekere mate van stabiliteit hebben bereikt, die niet noodzakelijkerwijs diep de ruimte in reizen voor grondstoffen, die hun afzondering en hun isolement nadrukkelijk en met grote discretie in stand houden.

De roofrassen daarentegen zijn erop uit om naar al het mogelijke te zoeken en dat te exploiteren. En jullie mooie wereld – met haar prachtige biologische diversiteit, met haar immens strategisch belang en met belangrijke [artefacten] uit haar oude geschiedenis – symboliseert een onweerstaanbaar doel, een onweerstaanbare aanwinst voor dit soort rassen. En er zijn er meer dan een. In feite vertegenwoordigt elke groep of collectief vele rassen in een zeer hiërarchisch patroon.

Dus terwijl een paar mensen in de wereld van vandaag dromen van de glorie en de pracht van contact, worden er plannen uitgerold, fundamenten gelegd en wordt er invloed uitgeoefend om de mensheid voor te bereiden om voor een grotere overreding te zwichten. Deze overreding zal concurrentie en conflict in de wereld aanmoedigen. Ze zal er bij naties op aandringen en hen aanmoedigen om te strijden en te vechten voor wat ze nodig hebben en voor wat ze wensen, hetgeen een steeds grotere nadruk zal krijgen in een wereld van afnemende grondstoffen en groeiende bevolking.

En omdat de mensheid zo volkomen met zichzelf bezig is en mensen zo weinig besef hebben van de Grotere Gemeenschap – of zelfs maar dat er een Grotere Gemeenschap is – is de mensheid opvallend gevoelig en kwetsbaar voor zulke vormen van overreding.
Zelfs vandaag de dag wordt er binnen bepaalde religieuze kringen, een grote overredingskracht uitgeoefend zodat religieuze leiders, als ze zich überhaupt al bewust zijn van de Grotere Gemeenschap, geneigd zullen zijn te denken dat de buitenaardse bezoekers wel ethisch en moreel superieur moeten zijn aan de mensheid.

Deze roekeloze veronderstelling neemt onder religieuze leiders steeds meer toe in de wereld, en wordt verdrongen door de hoop van de mensheid dat er ergens anders een beter leven is dan wat hier vandaag de dag wordt beleefd – het verlangen om verlost te worden, het verlangen om gered te worden, het verlangen om geleid te worden, het verlangen om beschermd te worden.

Dus vandaag is er die gerichtheid op overgave, op berusting, op acceptatie. En dus worden jullie kritische vermogens niet ontwikkeld en niet toegepast. Jullie zijn steeds minder op jullie hoede. Jullie worden minder objectief. Jullie worden minder opmerkzaam. Jullie worden aangemoedigd jezelf onder te dompelen in jullie eigen innerlijke twijfels en conflicten en jullie ogen van jullie milieu en jullie omgeving af te halen.

Dit is niet louter toevalligheid. Het is niet louter het resultaat van leven in luxe. Het is niet slechts de menselijke aard alleen die voor deze grote verandering in menselijk bewustzijn en menselijke accent verantwoordelijk is.

Zelfs degenen die omzichtig en oplettend zijn, maken zich veel meer zorgen over wat andere groepen mensen aan het doen zijn of zouden kunnen doen. Wie houdt jullie grens met de ruimte in de gaten? Wie wordt gestimuleerd jullie grenzen met de ruimte te bewaken?

Denk eens aan de inheemse volkeren die de interventie lieten gebeuren. Denk na over wat daar gebeurd is. Het is een situatie die zich heel vaak binnen jullie wereld heeft herhaald en ontelbare keren binnen de Grotere Gemeenschap.

Want als ze de kans krijgen zullen de sterken de zwakken domineren. Dat is waar hier in deze wereld. Het is waar in de Grotere Gemeenschap.

Op dit moment denken mensen dat de Grotere Gemeenschap slechts een grote lege plek is die de mensheid zal verkennen en exploiteren voor haar eigen behoeften. Maar als jullie eenmaal buiten jullie zonnestelsel komen betreden jullie territoria die in bezit zijn van anderen, en de grondstoffen die jullie zouden zoeken voor jezelf, als jullie eenmaal in staat zijn op deze manier te reizen, deze grondstoffen zullen in bezit zijn van anderen.

Maar het is onwaarschijnlijk dat de mensheid zelfs maar een dergelijk moment van contact of verkenning zal bereiken want jullie eerste ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap zal zijn met grondstof-verkenners, met roofrassen, met hen die willen profiteren van jullie bijgelovigheid, jullie onwetendheid, jullie obsessies en jullie onderlinge conflicten.

Hun oogmerk en doel hier is om toegang te verkrijgen tot de biologische grondstoffen van de wereld en tot de strategische positie van de wereld. Ze zijn niet geïnteresseerd in jullie. Ze zien jullie als chaotisch en ongedisciplineerd en ver beneden hun niveau. Zoals het de gewoonte is vinden overwinnaars altijd dat zij die ze willen onderwerpen inferieur zijn aan hen.

De Interventie die heden ten dage in de wereld actief is zal inderdaad dit gevoel van minderwaardigheid stimuleren. Ze zullen mensen aanmoedigen hun besef van de waarde en het doel van de mensheid te verliezen. Ze zullen deze dingen ontmoedigen. Ze zullen jullie geloof in jezelf en jullie zelf-vertrouwen, jullie geloof en jullie vertrouwen in de menselijke familie ontmoedigen, en zo een vertrouwensvacuüm creëren dat zij kunnen opvullen.

Bijgevolg is jullie contact met de Grotere Gemeenschap niet een of andere gebeurtenis in de verre toekomst wanneer jullie eindelijk de technologische vaardigheid verwerven om de ruimte in te reizen. Jullie confrontatie met de Grotere Gemeenschap is nu al aan de gang. Het is niet wat jullie denken. Jullie zijn de inheemse volkeren van deze wereld. Jullie worden gebruikt. De Interventie is al aan de gang en dat is al tientallen jaren zo.

De Nieuwe Boodschap van God spreekt hierover, onthult dit en waarschuwt ervoor. Het is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Het is de grootste dreiging en het grootste gevaar voor de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld. En toch vertegenwoordigt het de grootste kans op, de grootste mogelijkheid en de grootste noodzaak voor menselijke eenheid en samenwerking.

Deze eenheid en samenwerking zijn nodig om verdere teloorgang van ’s werelds grondstoffen te voorkomen, want als de mensheid haar onafhankelijkheid in de Grotere Gemeenschap verliest, zullen jullie zeker jullie vrijheid en zelfbeschikking verliezen. Jullie zullen de wereld in zo’n mate van verval storten dat jullie alles wat de Interventie jullie aanbiedt zullen accepteren. Jullie zullen niet in de positie verkeren om over gunstige afspraken voor jullie zelf te onderhandelen.

Want jullie behoeften zullen benauwend en overweldigend zijn. Jullie zullen vertrouwen stellen waar dat niet gesteld zou moeten worden, en jullie zullen technologie accepteren die niet geaccepteerd zou moeten worden. Jullie zullen autoriteit uit handen geven waar die niet uit handen gegeven zou moeten worden. En jullie zullen afhankelijk worden van hen die jullie zullen voorzien van die zaken die jullie nu nodig zullen hebben en waarover niet te twijfelen valt.

Jullie hebben menselijke eenheid en samenwerking nodig om verdere teloorgang in de wereld te vermijden, want jullie leven nu in een wereld in verval. Jullie hebben ook menselijke eenheid en samenwerking nodig ter verdediging van jullie wereld. Het gaat nu niet om nationale veiligheid. Het gaat om de veiligheid van de wereld.

Jullie beschouwen jullie superieure positie in deze wereld als vanzelfsprekend. Jullie gaan ervan uit en nemen aan dat jullie plaats in deze wereld een door God gegeven recht is, dat niet betwist kan worden en dat iets is waar jullie verzekerd van kunnen zijn, alsof het een of ander recht was.

Maar vrijheid moet verdedigd worden. Zo’n vrijheid en soevereiniteit is zeldzaam in de Grotere Gemeenschap. Er zijn veel meer naties die overwonnen en opgenomen zijn in grotere rijken dan dat er onafhankelijke werelden zijn.

Om onafhankelijk en vrij te zijn in de Grotere Gemeenschap moet je onafhankelijk zijn, je moet verenigd zijn en je moet buitengewoon discreet zijn. Hierbij inbegrepen is dat jullie waakzaam moeten zijn bij het beschermen van jullie grenzen, net zo waakzaam als je zou zijn wanneer je wilt voorkomen dat iemand je huis binnengaat, een vreemde in je huis.

Maar op dit moment is er nog geen sprake van een dergelijke waakzaamheid. Er is geen sprake van een dergelijke discretie. Menselijke eenheid bestaat nog niet. Het enige voordeel dat jullie op dit moment hebben is jullie onafhankelijkheid, en zelfs die zijn jullie bezig te vernietigen.
Als de mensheid haar positie in het universum zou begrijpen en de aard van de realiteit voorbij jullie grenzen zou begrijpen, zouden jullie geen enkele vreemdeling toestaan één voet in deze wereld te zetten zonder uitdrukkelijke toestemming van de mensen van deze wereld. Jullie zouden buitengewoon voorzichtig zijn met wie hier binnen mag komen en wat ze mogen doen in jullie wereld.

Maar op dit moment gaat de Interventie gewoon haar gang. Ze reist naar believen. Ze ontvoert mensen tegen hun wil. Ze maakt gebruik van mensen. Ze verandert mensen. Ze vernietigt mensen. Ze is fundamenteel slecht. Sommige mensen zullen zeggen: “Maar ja, wat kunnen we dan doen tegen zulke grote machten?” Maar de Interventie is klein. Ze heeft nauwelijks militaire middelen. Ze vertrouwt volkomen op menselijk geloof en inschikkelijkheid. Ze vertrouwt op haar invloed op menselijke neigingen en menselijke zwakte. Tegenover menselijke kracht kan ze weinig uitrichten.

Onderdeel van het doel van de Nieuwe Boodschap van God en haar ernstige waarschuwing voor de mensheid is om deze kracht en dit bewustzijn te genereren. Want jullie moeten uitzonderlijk op je hoede zijn in de Grotere Gemeenschap, want jullie hebben een punt in jullie ontwikkeling bereikt waarop anderen kunnen profiteren van jullie technologie, jullie planetaire handel en communicatie.

Your destiny is here now.Rassen die hier ingrijpen willen jullie niet graag dat jullie grotere technologische macht verkrijgen, want dan wordt interventie hier veel moeilijker. Dus dit is nu de grote kans. Voordat de mensheid zich kan verenigen, voordat de mensheid meer macht en meer wapens krijgt, voordat de mensheid zich haar eigen positie realiseert, zal geprobeerd worden in te grijpen en dat gebeurt al.

Zie je, daarom ligt jullie lot in jullie handen. Het is nu aan de orde. Het is niet een toekomstige mogelijkheid. Het hangt niet louter af van perspectief van jullie kant. Het is de grotere realiteit die nu plaats vindt in de wereld, en de mensen zijn zich er niet bewust van en reageren niet.

Als overheden het al weten delen ze hun informatie niet met hun eigen bevolking. En religieuze leiders zijn óf compleet onwetend of zwichten al voor de overreding. Dat wat je niet kunt zien is de grootste dreiging voor jullie. Dat wat je niet herkent in jullie dagelijkse leven heeft de kracht jullie omstandigheden volkomen en voor altijd te veranderen. Want als de mensheid haar vrijheid en haar zelfbedchikking in deze wereld verliest zijn de kansen voor jullie om het ooit terug te krijgen zeer klein.

Om de betekenis en de genade en de kracht en de efficiëntie van Gods Nieuwe Boodschap te begrijpen en met welk doel zij in deze tijd aan de wereld wordt gegeven moeten jullie de grote dreiging, de Grotere Duisternis die in de wereld is herkennen.

Jullie moeten de het verval van de wereld ombuigen en jullie moeten jezelf beschermen tegen de Grotere Gemeenschap. Beide zullen een grotere menselijke eenheid en samenwerking vereisen. Beide zijn uiterst dwingend als je ze eenmaal herkent.

Want wat kan een natie in deze wereld winnen, welk voordeel kan zij voor zichzelf veilig stellen als de hele wereld haar vrijheid verliest en onderworpen wordt? En denk nu niet dat zo’n onderwerping een verbetering zal zijn vergeleken met jullie huidige omstandigheden, want dat zou een fatale vergissing van jullie kant zijn.

Jullie potentiële heersers zouden de mensheid niet beter behandelen dan hoe jullie jullie huisdieren vandaag de dag behandelen. Zij beschouwen jullie niet als hun gelijken en zijn niet geïnteresseerd in jullie fascinerende kwaliteiten. En ze begrijpen jullie spiritualiteit niet, behalve in zoverre dat dat tegen jullie gebruikt kan worden om jullie te verzwakken, om jullie vertrouwen te winnen en jullie af te leiden.

Zulke krachten weten niets van de heilige Kennis die in alle intelligent leven bestaat, want als ze dat wel wisten, zouden ze niet ingrijpen in de wereld. Ze zouden niet proberen de menselijke familie te overwinnen en te onderwerpen.

Want deze heilige Kennis is zeldzaam. Een geavanceerde technologie verwerven betekent niet dat je je bewust wordt van deze heilige Kennis. Het houdt alleen maar in dat je een geavanceerde technologie verwerft.

Your destiny is everythingEr zijn zoveel dingen die de mensheid opnieuw in ogenschouw moet nemen, die jullie moeten heroverwegen, waar jullie je bewust van moeten worden. Want op dit moment reageren jullie sterk op kleine problemen en zwak op grote problemen.

Jullie zien niet dat jullie lot alles bepaalt en alles zal bepalen, dat de Grotere Gemeenschap de grootste gebeurtenis is in de menselijke geschiedenis en de grootere mate van menselijke eenheid en samenwerking zal vragen dan ooit tevoren in de wereld tot stand is gebracht. Want iedereen zal nu in hetzelfde schuitje zitten. Geen enkele natie heeft ook maar enig voordeel ten aanzien van de Interventie. Jullie zijn allemaal grondstoffen om onderzocht en uitgebuit te worden.

Als je dit bedenkt, als je meer objectiviteit kunt brengen in jullie begrip hieromtrent dan zullen jullie beginnen te zien hoe urgent en hoe noodzakelijk menselijke eenheid en samenwerking is. Het is niet gewoon maar een goed idee. Het is niet gewoon maar een deugd. Het is niet zomaar een manier van werken die de voorkeur geniet. Het is noodzakelijk voor jullie overleving, voor jullie vrijheid en voor jullie toekomst. Zo belangrijk is dit.

Denk aan de inheemse volkeren van de wereld. De ene dag was hun leven zoals het honderden jaren lang of misschien wel duizenden jaren lang was geweest. De andere dag begint alles te veranderen en ineen te storten. En wat hier van de ene dag op de andere verandert is de interventie.

Interventie maakt deel uit van de natuur. Wedijver om het milieu is onderdeel van de natuur. Jullie moeten niet denken dat geavanceerde en complexe technologie mensen boven deze machten en krachten in de natuur uit tilt. En jullie moeten dat niet denken omdat jullie een superioriteit in de wereld lijken te hebben en aannemen dat deze superioriteit blijvend is, dat jullie enige macht of efficiëntie hebben in de Grotere Gemeenschap.

Zelfs jullie buren die hier niet interveniëren slaan jullie niet erg hoog aan. Jullie zijn duidelijk destructief, agressief en competitief. Zelfs jullie buren die jullie wereld eerder hebben bezocht om jullie te observeren, maar die nu niet interveniëren, hebben geen respect voor de menselijke familie.

Jullie dwingen nog geen respect af. Jullie zijn niet stabiel. Jullie zijn niet verenigd. En jullie behandelen deze wereld, die een prachtige planeet is, op zo’n roekeloze en kortzichtige manier. Rassen die bestendigheid en stabiliteit hebben verworven in de Grotere Gemeenschap gedragen zich zeker niet op zo’n manier. En wat ze nog aan grondstoffen hebben in hun wereld wordt met grote vastberadenheid beschermd en in stand gehouden en geconserveerd.

Als jullie deze woorden kunnen horen, die deel uitmaken van een Nieuwe Boodschap van God, dan kun je met een ruimere blik beginnen te kijken, kun je het grote plaatje van jullie leven en het leven van de mensheid zien. Jullie kunnen de grote kracht zien die de Schepper van al het leven in de menselijke familie heeft geplaatst, in elk hart: de heilige Kennis. En jullie kunnen het dilemma beginnen te zien dat de mensheid voor zichzelf creëert en ook toestaat dat het hier gebeurt.

De Nieuwe Boodschap van God zal dit in verregaand detail onthullen, maar jullie moeten
Op het gevaar gewezen worden, jullie moeten gewaarschuwd worden, en jullie moeten voorbereid worden. En wie in de wereld kan dit doen? Wie in de wereld begrijpt wat er aan de hand is in de Grotere Gemeenschap? Wie in de wereld weet wie er hier aan het interveniëren is, waarom ze hier zijn, wat hun methodes zijn en wat hun plan is? Wie in de wereld kent de oude geschiedenis van de mensheid en de vooruitzichten voor haar toekomst? Het is duidelijk dat zulk een Wijsheid en Kennis van God moeten komen. Want er is niemand in de wereld die zo’n Kennis en Wijsheid zou kunnen hebben tenzij God het hen zou geven, tenzij het onthuld werd in een Nieuwe Boodschap van God, niet voor één persoon, niet voor één elitaire groepering, niet voor één overheid alleen, niet voor één religieuze leider, maar voor de hele mensheid – een Nieuwe Boodschap van God voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid.

Want wat tot nu toe aan de mensheid is gegeven in Gods grote [Boodschappen] kan jullie nu niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Het is een compleet nieuwe realiteit, een complete verschuiving in jullie omstandigheden. Dit vereist een Nieuwe Boodschap van God.

Hoewel oude wijsheid ingebed is in alle grote religieuze tradities kan geen daarvan jullie voorbereiden op wat jullie nu moeten doen. En daarom is er een Nieuwe Boodschap van God – niet om te wedijveren met de wereldreligies, niet om ze te overschaduwen, maar om ze te verenigen en ze te bekrachtigen zodat hun oude wijsheid naar voren kan komen en de mensheid kan dienen onder haar veranderende omstandigheden op deze grote drempel in jullie evolutie.

Bij het horen van deze woorden kan je verstand bezwaar maken. Je verstand kan vragen stellen. Je verstand kan twijfelen. Je verstand kan gaan vergelijken en tegenspreken. Maar in je hart zul je weten. Als je je eigen hart niet kent dan weet je niet wat je weet. Als je niet weet en je niet bewust bent van de wijsheid die God in je gelegd heeft, dan zul je niet weten wat je weet. Je zult je alleen maar bewust zijn van wat je denkt. En dit is de staat waarin de overgrote meerderheid van de mensen in de wereld vandaag de dag verkeert.

Dus terwijl jullie geconfronteerd worden met de grootste uitdaging en de grootste drempel in jullie geschiedenis is het eveneens nodig dat deze heilige Kennis in veel meer mensen naar boven komt. Er moeten veel meer ogen kijken. Er moet een grotere objectiviteit zijn. Er moet meer helderheid zijn.

Deze wijsheid die God in jullie gelegd heeft is niet in strijd met zichzelf of in conflict met zichzelf [in anderen]. Daarom is het de grootste mogelijke kracht voor eenheid en vrede en samenwerking in deze wereld of in welke andere wereld dan ook.

Deze heilige Kennis is een oproep van God. Zij is hier om jullie de weg te wijzen, te beschermen en te leiden naar een grotere bijdrage aan een wereld in nood, die de behoefte van jullie ziel zal vervullen.

Jullie kennen de behoefte van jullie ziel nog niet. De wereld moet het aan jullie onthullen. Zoek niet naar comfort en troost. Probeer niet weg te rennen en te ontsnappen. Want jullie zullen nooit tegemoet kunnen komen aan de behoefte van jullie ziel als je dat doet.

Je gaven zijn bedoeld voor bepaalde mensen en bepaalde situaties. Kennis zal je daar brengen. Kennis zal je daar naartoe leiden. Het zullen niet jouw wensen en angsten en voorkeuren zijn. Het zal Kennis zijn.

Je hebt deze Kennis nodig om vervuld te worden en heel te worden en te voldoen aan de diepere behoeften van je ziel. En de wereld heeft je bijdrage nodig, want zonder dat wordt de toekomst van de mensheid onzekerder en somberder.

De mogelijkheid voor mensen, tot succes van de mensheid bij het opkomen in de Grotere Gemeenschap als een vrij en soeverein ras, zal afhangen van de bijdrage van veel mensen. Deze bijdrage rust in Kennis in hen.

Daarom moet de Nieuwe Boodschap van God de weg naar Kennis en de oproep tot Kennis aanreiken. Het is niet eenvoudigweg een geloofssysteem dat je kunt vergelijken met andere geloofssystemen. Het is niet eenvoudigweg een ander gezichtspunt of perspectief.

What is Your Destiny?Wees niet zo dom om zo te denken. Zij is het antwoord. En zij is het antwoord op een probleem dat je nog niet eens herkend hebt en waarop je nog niet voorbereid bent.

Wat is de menselijke bestemming? De menselijke bestemming ligt in de Grotere Gemeenschap. Maar jullie moeten jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap overleven. En jullie moeten de concurrentiestrijd uit de Grotere Gemeenschap overleven als jullie in staat willen zijn daar te functioneren.

Want jullie isolement is voorbij en jullie zullen nooit meer terugkomen. Vanaf nu moeten jullie bouwen aan de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld en deze beschermen. Jullie moeten de grondstoffen van deze wereld en jullie onafhankelijkheid hier beschermen. En jullie moeten de wijsheid verkrijgen om vriend van vijand, bondgenoot van concurrent te kunnen onderscheiden.

Jullie hebben deze wijsheid en dit onderscheidingsvermogen nog niet, maar het kan en moet groeien binnenin jou als individu en binnen de menselijke familie. Denk niet dat de mensheid geen belofte inhoudt, want als je dat doet onderschat je jullie kracht en jullie vermogen en de grotere belofte die de mensheid bezit voor de toekomst – een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.