Het Belang van de Grotere Gemeenschap

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 11 december 2009
te Phnom Penh, Cambodia

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het belang van de Grotere Gemeenschap kan niet worden onderschat in de Nieuwe Boodschap omdat de mensheid zich ten slotte aan het voorbereiden is op haar toekomst binnen deze grotere arena van intelligent leven. Maar ze is niet voorbereid en heeft geen manier om zichzelf voor te bereiden, terwijl ze nu geconfronteerd wordt met een Interventie van buiten de wereld door rassen die willen profiteren van de zwakheid en naïviteit van de mensheid. Dit heeft, meer dan iets anders, de Nieuwe Boodschap in de wereld geroepen.

De noodzaak voor deze Openbaring is zo groot, maar mensen zien de noodzaak niet. Ze herkennen nog niet hoe kwetsbaar ze zijn voor de kracht van overreding die zelfs op dit moment over de wereld uitgespreid wordt en die in toekomstige tijden alleen maar zal toenemen.

De mensheid verkeert in een zeer zwakke positie, want ze put in enorm tempo de wereld uit, en ze wordt geconfronteerd met de Grote Golven van verandering. Ze wordt geconfronteerd met achteruitgang van het milieu en de afname van haar meest basale hulpbronnen.

Mensen zien en begrijpen de kracht van deze tijden niet die het lot van de mensheid kan veranderen. Ze zien de kracht van de Grote Golven van verandering niet en ze zien de kracht en de invloed van de Grotere Gemeenschap niet. Dus hun gedachten zijn elders, bezig met andere zaken. Maar God waakt over de wereld en stuurt dat wat de mensheid nodig heeft de wereld in, zelfs al kan de mensheid zelf deze noodzaak niet zien.

De Grotere Gemeenschap is jullie lotsbestemming. Maar het is ook jullie grote gevaar, want de mensheid is in alarmerend tempo haar onafhankelijkheid aan het verliezen, waardoor ze nog kwetsbaarder wordt voor buitenaardse overreding en interventie, waardoor ze nog kwetsbaarder wordt voor de introductie hier van buitenaardse technologie, als een lokmiddel, als een grote verleiding.

Er zijn op dit moment zeer weinig mensen in de wereld die het werkelijke dilemma hiervan voor de mensheid begrijpen. Want hoe kan het ook anders? Als je niet weet hoe het leven is buiten de grenzen van deze wereld, als je het belang van deze wereld voor andere rassen niet begrijpt, als je niet ziet dat de mensheid niet erg hoog aangeslagen wordt in deze ruimteregio? Want jullie hebben nog geen respect verworven.

En dus zijn jullie kwetsbaar, want jullie verspillen de wereld, een wereld die door anderen geapprecieerd wordt. En dit heeft de aanzet gegeven tot de Interventie die nu gaande is.

Zelfs als deze Interventie gedwarsboomd zou worden, hetgeen absoluut mogelijk is en binnen jullie vermogen ligt, dan zullen er toekomstige interventies zijn. Dus jullie positie in het leven is veranderd. Jullie isolement is voorbij. Nu moeten jullie wedijveren met de Grotere Gemeenschap.

De mensheid heeft bondgenoten daarbuiten in jullie nabije ruimte die jullie benarde toestand begrijpen en die het waarderen dat de mensheid religie en spiritualiteit levend gehouden heeft in de wereld en dat de menselijke familie een grotere belofte laat zien – een belofte die verloren is gegaan bij zoveel zich ontwikkelende rassen in het universum. De mensheid is nu kwetsbaar voor overreding en interventie en is haar positie en het web van menselijke eenheid aan het verzwakken. De Grote Golven van verandering zullen dit alleen nog maar verder afzwakken en gevaarlijker maken bij de confrontatie met de Grotere Gemeenschap.

In deze ruimteregio is verovering niet toegestaan, en wordt niet eens in overweging genomen omdat dat te destructief zou zijn voor de wereld. In plaats daarvan is dit een poging om de mensheid voor zich te winnen – door de mensheid dat te beloven waarin ze zelf niet kan voorzien, door het vertrouwen van mensen in hun regeringen en leiders te verzwakken, door de menselijke geest te verzwakken, door mensen ertoe te brengen dat ze zich schikken en geloven dat de Interventie hier is om te helpen en om een worstelende mensheid te redden.

Maar het is allemaal misleiding. Het is allemaal een grote leugen. En toch geloven mensen erin. Iedere dag wenden mensen zich tot de Interventie. Ze hebben het geloof in de mensheid en in zichzelf verloren, en ze gaan nu op zoek naar de leiding en de beloften van andere mogendheden in het universum, mogendheden die niet menselijk zijn, en die menselijke vrijheid niet op prijs stellen, en die de menselijke geest of menselijke aspiraties niet begrijpen.

Dit is lastig te begrijpen. Maar in wezen is het gewoon de natuur waar je nu mee geconfronteerd wordt – concurrentie in de natuur, concurrentie om de wereld, een concurrentie die niet zal worden uitgespeeld op het slagveld maar in de hoofden en harten van mannen en vrouwen.
De mensheid beweegt zich reeds naar een positie van extreme krachteloosheid in het universum. Want als je eenmaal je onafhankelijkheid hebt verloren, als je eenmaal niet meer in je eigen onderhoud kan voorzien, wordt je positie zwak en onhoudbaar en onderhevig aan allerlei manieren van overreding en manipulatie.

Zo zal de wereld worden weggegeven, zie je. Een zwakke en ontmoedigde mensheid – verzwakt door conflict en oorlog, verzwakt door ontberingen, verzwakt door menselijke corruptie en onwetendheid – zal zich wenden tot haar nieuwe meesters, onbewust van het feit dat zij haar eigen vrijheid en lot weggeeft aan mogendheden die zij niet begrijpt.

Je denkt misschien dat dit onmogelijk is. “Dat gebeurt niet,” zeg je. Maar het is ontelbare keren gebeurd in de Grotere Gemeenschap wanneer jonge, opkomende rassen hun werelden zo ernstig leeggeroofd hadden dat ze anderen moesten bidden en smeken om tussenbeide te komen, om zo de deur open te zetten voor de ergste vorm van indringen.

Mensen zien dit niet en reageren niet juist op de aanwezigheid van buitenaardsen die vandaag de dag in de wereld is, die hier alleen maar is voor dat doel. Daarom heeft de Schepper van al het leven een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om de mensheid te waarschuwen en voor te bereiden. Daarom heeft de Schepper van al het leven de Bondgenoten van de mensheid gevraagd wijsheid naar de wereld te sturen in een reeks Briefings. Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid – om jullie voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, en om jullie te waarschuwen tegen voortijdig contact en de realiteit van de Interventie die nu plaats vindt in de wereld.

Jullie zullen zeker weten dat interventie altijd leidt tot onderwerping, tenzij de inheemse volkeren weerstand kunnen bieden. Dit is gedurende de gehele geschiedenis van jullie wereld het geval geweest en dit geldt evenzeer in de Grotere Gemeenschap van leven.

Het is een ongelukkige situatie, maar zij bevat wel de kracht om de mensheid voor haar eigen verdediging te verenigen. Zij heeft de kracht om jullie te verheffen en van jullie te verlangen dat jullie verantwoordelijk worden en met anderen gaan samenwerken voor het behoud van de wereld.

Maar er is veel misleiding met betrekking tot deze zaken en bijgevolg veel verwarring en men hoopt en is ervan overtuigd dat wie naar de wereld zou komen hier zou zijn om de mensheid bij haar grote moeilijkheden te helpen.

Maar dit is niet het geval, zie je. Daarom heeft God een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om te geven wat de mensheid zichzelf niet kan geven, om jullie de kracht en de wijsheid te geven om te zien wat er werkelijk gebeurt in de wereld van vandaag en wat de grote uitdagingen en kansen werkelijk betekenen voor de mensheid nu jullie op de drempel van de ruimte staan.

Er is maar één Leer in de wereld van vandaag die jullie kan voorbereiden op het leven in het universum. Er is maar één Leer vandaag die jullie met echte nauwkeurigheid en profetie kan vertellen wat er over de horizon van de wereld aankomt. Er is maar één Leer in de wereld die een Nieuwe Boodschap van God is en die is zo veelomvattend en volledig dat ze ook op deze manier beschouwd moet worden.

Jullie staan met jullie rug naar het universum. Jullie moeten dit onder ogen zien. Hoe choquerend dit eerst ook lijkt, jullie moeten dit onder ogen zien. Zeker moeten jullie in redelijkheid bedenken en overwegen dat de mensheid uiteindelijk te maken zou krijgen met de realiteit van leven in het universum, niet louter als een wetenschappelijk hypothese of een of andere toekomstige mogelijkheid, maar als een aangrijpende realiteit in de wereld van vandaag.

Maar mensen zijn zich dit niet bewust, denken hier niet aan en zijn hier niet op voorbereid – de allergrootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, het grootste gevaar voor het verlies van jullie vrijheid en soevereiniteit in deze wereld en de grootste kans op het smeden van menselijke eenheid uit pure noodzaak en doelgerichtheid.

Want niets waar jij prijs op stelt in de wereld zal behouden blijven als jullie zwichten voor buitenaardse overreding en overheersing. En geen enkele ware bondgenoot van de mensheid zou ooit op deze manier interveniëren in de wereld of trachten de controle over de wereld over te nemen van menselijke leiders en menselijke instellingen. Maar dat is precies het doel en de opzet van de Interventie.

Daarom moeten jullie je nu beginnen te realiseren dat jullie leven in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, een universum met ontelbare rassen van wezens. Maar jullie weten niets van dit leefmilieu, noch hoe je ermee om moet gaan, noch hoe je vriend van vijand kunt onderscheiden, noch hoe je misleiding kunt onderscheiden als dit plaatsvindt en hoe jullie je moeten beschermen tegen manipulatie en de grote invloeden die op de geesten en harten van mensen in de wereld uitgeoefend zullen worden. Jullie weten niet hoe jullie deze dingen moeten doen, zie je, en wie in de wereld kan jullie dat leren? Wie in de wereld weet wat er aankomt weet hoe je je hierop moet voorbereiden?

Dit vereist een Nieuwe Openbaring van de Schepper. Want zelfs vriendschappelijke buitenaardse rassen zoals de Bondgenoten van de Mensheid weten niet voldoende van het menselijke hart en de menselijke geest, of van de ingewikkeldheden van de menselijke cultuur en maatschappij, of de volle omvang van de menselijke geschiedenis om jullie in deze zaak geheel en al te kunnen leiden.

Dit vereist een Openbaring van God – een Openbaring anders dan enige Openbaring die ooit eerder de wereld in is gezonden, een Openbaring voor deze tijd en voor de tijden die nog komen gaan, een Openbaring om jullie voor te bereiden op de Grote Golven van verandering, een Openbaring om jullie voor te bereiden op de realiteiten van leven in het universum, een Openbaring die hier is om jullie de kracht van spiritualiteit op het niveau van Kennis te leren, een Lering die nooit eerder beschikbaar is gesteld aan de menselijke familie, een Openbaring die jullie Kennis en Wijsheid van het universum moet brengen zodat jullie voorbereid kunnen zijn op deze uitgestrekte en complexe arena van leven, een Openbaring die er is om jullie te leren wat de menselijke lotsbestemming werkelijk betekent en hoe die op de hoogst mogelijke manier vervuld kan worden.

Jullie leven in een tijd van Openbaring, en jullie leven in een tijd van Interventie. Jullie leven in een tijd dat ‘s werelds belangrijkste hulpbronnen bovenmatig uitgegeven en verbruikt worden. Jullie leven in een tijd dat de menselijke beschaving voor het grote gevaar staat dat ze van binnenuit instort en van buitenaf geïnfiltreerd wordt.

Dit is een tijd voor de mensheid om te stoppen met haar puberale gedrag, om te stoppen met haar eindeloze onderlinge conflicten en zich voor te bereiden op de omgang met de Grotere Gemeenschap. Om dat te bereiken zijn al het vernuft van de mensheid en al haar talenten en al haar ware leiders en experten nodig. Maar geen van hen zal weten wat hen te doen staat. Geen van hen zal het belang ervan inzien zonder deze Openbaring.

Een Boodschapper heeft dit in de wereld gebracht. Hij heeft Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap gebracht. Hij heeft de Leer van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap gebracht. Hij heeft de studie in De Weg naar Kennis gebracht zodat mensen de Stappen naar Kennis zelf kunnen nemen. Hij heeft de waarschuwing voor de Grote Golven van verandering gebracht. En hij heeft de waarschuwing over de Grotere Gemeenschap gebracht.

Dit heeft alles te maken met wie je bent en waarom je op dit moment in de wereld bent. Want je bent hier niet bij toeval gekomen. Je kwam hier niet om in een vredige wereld te wonen, in een rustige wereld, in een wereld die niet geconfronteerd zou worden met de Grote Golven van verandering. Je bent op dit moment gekomen vanwege de Grotere Gemeenschap en vanwege de enorme uitdaging waar de mensheid voor staat, levend in een wereld in verval.

Misschien denk je nog niet zo of zie je je leven nog niet in deze context, maar vanuit een hoger gezichtspunt, vanuit een heldere en inzichtelijke invalshoek is dit zo overduidelijk het geval. Maar wat overduidelijk is raakt hen niet die niet kunnen zien. Mensen wier geest in beslag genomen wordt door andere zaken staan er nooit bij stil.

Dit is de reden waarom de Openbaring moet plaatsvinden, en dit is de reden waarom zij moet komen met de Kacht van de Schepper. Want de Schepper stuurt niet alleen maar ideeën de wereld in. De Schepper stuur Kracht de wereld in – de Kracht om het individu te verlossen, om helderheid en doel naar het individu te brengen, zodat zijn grootste gaven naar voren mogen komen ten dienste van een wereld in nood.

Jullie staan voor een turbulente en moeilijke toekomst in de wereld, een wereld die voor een enorme uitdaging en onder enorme stress zal staan. Dit heeft eigenlijk allemaal te maken met de Grotere Gemeenschap, maar jullie kunnen dit misschien nog niet zien, want jullie geest is nog steeds alleen gefocust op de menselijke familie en haar problemen. Juist omdat de mensheid in verval raakt is de Grotere Gemeenschap in de wereld, omdat ze haar grote kans ziet om controle te verkrijgen over deze wereld middels de kracht van overreding en aansporing.

Jullie zien niet dat dit deel uitmaakt van de evolutie van de mensheid. Zoals vele rassen in de geschiedenis van het universum, krijg je te maken met interventie. Maar alleen de Openbaring van God zal je vertellen wat dit betekent en wat je moet doen om het hier goed van af te brengen.

Er zijn vele leringen in de wereld vandaag de dag die vele verschillende problemen en verschillende behoeften aanpakken, maar er is geen groter probleem of grotere noodzaak voor de menselijke familie dan zich voor te bereiden op de Grote Golven van verandering en op de Grotere Gemeenschap. Omdat mensen dit niet weten, niet zien en niet begrijpen is dat werkelijk de kern van het probleem, zie je.

Als jullie naties en hun leiders het gevaar zouden kennen waar de mensheid mee geconfronteerd wodt, zou oorlog morgen stoppen. Er zou er niet gesproken worden van conflict. Er zou gesproken worden over voorbereiding; er zou gesproken worden over het leveren van een bijdrage; er zou gesproken worden over samenwerking, want de wereld loopt in gevaar.

Dit zijn de grote tijden die nu voor jullie liggen. Daarom jullie moeten leren over de Grotere Gemeenschap, om haar te zien zoals ze werkelijk is en niet als zoals mensen willen dat ze is, niet boordevol projecties van hoop en angst. Jullie moeten de echte Grotere Gemeenschap zien, en alleen Gods Nieuwe Openbaring kan dit aan jullie laten zien.

Jullie kunnen geen eeuw wachten totdat de wetenschap de essentiële zaken ontdekt. Jullie kunnen niet generaties wachten totdat je in staat bent voorbij de grenzen van dit zonnestelsel te reiken. Want de Interventie is gaande, en zij wint elke dag aan kracht.

De mensheid bevindt zich nu temidden van een grotere reeks omstandigheden, geconfronteerd met grotere uitdagingen enzovoort. Schrik hier niet voor terug, want dit is waarvoor je gekomen bent. Dit is het grote keerpunt voor de mensheid. Maar wat de mensheid zal kiezen en de mate van bewustzijn van de mensheid zullen bepalend zijn voor de gevolgen.

Is dit het eind van menselijke beschaving en menselijke vrijheid, of is het het begin van een nieuw hoofdstuk in de lange evolutie van de mensheid in de wereld? Het antwoord is nog onzeker omdat de beslissingen nog niet echt zijn genomen.

Aldus daagt het leven jullie uit, maar het geeft jullie ook kracht. Het roept jullie weg uit de schaduwen, uit een lege jacht op vervulling – een jacht die alleen maar kan leiden tot verwarring en wanhoop. Het roept jullie op om de wereld te beschermen, om de menselijke familie te beschermen. Het roept jullie op om te leren over de Grotere Gemeenschap en om de geschenken te ontvangen van hen in de ruimte die zich bewust zijn van jullie en jullie moeilijke situatie, en die jullie willen helpen door hun wijsheid met jullie te delen.

Zij zullen niet naar de wereld komen of proberen het menselijk denken te beïnvloeden of menselijk gedrag te manipuleren. Maar ze willen niet dat jullie voor de overreding van buitenaardse mogendheden zwichten. Ze weten dat jullie de kracht hebben om weerstand te bieden – de kracht om de interventie te weerstaan, de kracht om onderwerping te weerstaan, de kracht om misleiding te weerstaan, misleiding zoals die in het universum zo vaak wordt toegepast op de zwakken en argelozen.

Het is tijd voor jullie onderricht over het leven zodat jullie een grotere en volwassener fase ingaan. Nu moeten dingen aan jullie onthuld worden die jullie niet eerder konden vinden. Nu moeten jullie dingen getoond worden die jullie niet eerder konden zien en die jullie waarschijnlijk nooit op eigen houtje zouden vinden.

Nu moet een nieuwe visie en een nieuwe wijsheid aan de menselijke familie gegeven worden. Nu moet het individu sterk worden en geleid door de kracht van Kennis binnenin hem. Nu moet de mensheid zich verenigen om de wereld te beschermen, om de wereld te vernieuwen en om een basis te leggen die jullie in de toekomst kan onderhouden.

Wat God weet dat waar is en wat de mensheid wil zijn niet hetzelfde, en dat is de grote uitdaging die voor jullie ligt. Maar wat God weet, kunnen jullie nog niet zien. Dus wordt het jullie nu in de meest heldere bewoordingen geopenbaard. Het wordt op zo’n manier geopenbaard dat het jullie grotere kracht en vastberadenheid oproept. Het is om jullie de kracht van Kennis binnenin jezelf te laten zien die jullie zal beschermen tegen misleiding en die jullie de moed zal geven om te zien wat gedaan moet worden en de kracht om het uit te voeren.

Wij zenden Onze zegeningen naar jullie en Onze aanmoediging. Moge alles wat nu aan de mensheid gegeven is ten volle benut worden in het aangezicht van de Grotere Duisternis in de wereld, in het aangezicht van het grote keerpunt voor de mensheid.