De Wereld Beschermen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 15 December 2006
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Voor veel mensen is het duidelijk dat het milieu enorme stress ondergaat en op veel plaatsen enorme achteruitgang. Terwijl een paar mensen erg bezorgd zijn, schenken de meeste mensen er weinig aandacht aan, denkend dat het milieu een soort eindeloze leverancier is van alles wat ze nodig hebben.

Veel mensen hebben vandaag de dag hun totale afhankelijkheid van hun leefomgeving uit het oog verloren die hen voorziet van de meest essentiële zaken van het leven – voedsel, water, onderdak en kleding – en die alle gemakken en voordelen die ze genieten mogelijk maakt, voor zoverre deze dingen voor hen beschikbaar zijn.

Maar het milieu heeft enorme kracht om de loop van het menselijke lot te veranderen en te wijzigen. Zij die zich bewust zijn van de lange geschiedenis van de mensheid zullen dit begrijpen. De Nieuwe Boodschap van God benadrukt dat het milieu van de wereld behoed moet worden en dat er goed voor gezorgd moet worden wil de mensheid een toekomst hebben. Want als dit niet wordt gedaan zal de mensheid in verval raken, zal menselijk conflict escaleren en zullen menselijke ontbering en lijden dramatisch toenemen.

Hoewel dit voor enkele mensen vandaag de dag duidelijk is, realiseren veel mensen zich niet dat mocht de mensheid zo achteruit gaan, dat jullie extreem kwetsbaar zouden zijn voor overreding en beïnvloeding door mogendheden uit de Grotere Gemeenschap, de Grotere Gemeenschap van intelligent leven [in het universum] waarin jullie wereld bestaat.

Want er zijn tegenwoordig veel rassen die de mensheid in de gaten houden – en die wachten op een kans om hier voordeel te behalen, die wachten op een kans om toegang te krijgen tot de immense biologische hulpbronnen van deze wereld, die wachten op een kans dat de mensheid in een toestand van wanhoop verkeerd waar zulke invloeden een geweldige impact zouden hebben.

Dit vormt de grootste bedreiging voor de vrijheid en de toekomst van de mensheid. Maar het is een bedreiging die maar erg weinig mensen in de wereld van vandaag herkennen of begrijpen. Want om een vrij ras te zijn binnen deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven moet je onafhankelijk zijn, moet je verenigd zijn en moet je uiterst discreet zijn.

Ongetwijfeld geniet de mensheid slechts een van deze voordelen, en dat is dat jullie onafhankelijk zijn. Jullie zijn nauwelijks verenigd. En jullie zijn nauwelijks discreet. Die rassen en groepen die de wereld van buitenaf in de gaten houden, die rassen die proberen te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid, kunnen toegang krijgen tot al jullie informatie. Het wordt in de ruimte uitgezonden. Het is volledig beschikbaar voor de discrete waarnemer.

Jullie beseffen nog niet wat voor een nadeel dit is, want jullie denken dat jullie geïsoleerd zijn in het universum en dat niemand jullie kusten kan bereiken. Dit is uiteraard zo’n domme veronderstelling. Zo’n belachelijk bewering. Maar dit is wat de meeste mensen geloven. Dit is wat de menselijke wetenschap nog steeds verkondigt.

De menselijke familie heeft zolang in afzondering geleefd dat zij aanneemt dat isolement een gegeven van het leven is. Maar het is nauwelijks een levensgegeven. Als jullie buiten jullie wereld konden gaan staan en de activiteiten van intelligente rassen in de buurt waarin jullie wereld zich bevindt zouden kunnen observeren, zou het tamelijk duidelijk zijn dat de mensheid in groot gevaar verkeert.

Jullie moeten niet denken dat de mensheid veel respect heeft afgedwongen binnen deze locale leefomgeving. Want anderen zien jullie inderdaad een wereld van immense waarde vernietigen, een echt juweel in het universum, en dus proberen ze in te grijpen. Maar ze mogen dat niet op militaire wijze doen, want dat is verboden in de ruimteregio waarin jullie wonen.

Dus zoeken ze subtielere en indringendere manieren. Dergelijke manieren zijn al aan de gang en worden ondernomen door verschillende elkaar beconcurrerende groepen die het voortreffelijk milieu en de grondstoffen van deze wereld voor zichzelf willen hebben.

Zulke groepen zijn er niet op uit om de mensheid uit te roeien maar wachten tot de mensheid volledig afhankelijk is en meegaat in alles wat ze jullie aanbieden. Daarom is het verlies van onafhankelijkheid voor de menselijke familie het grootste minpunt dat jullie voor jezelf zouden kunnen scheppen. Zelfs naast het schrikbeeld van menselijk lijden, conflict en oorlog zou dit jullie grootste nadeel zijn.

Want de wereld zou zonder één schot te lossen overgenomen kunnen worden. De mensheid zou veel gemakkelijker dan jullie je realiseren voor de overreding van vreemde mogendheden kunnen zwichten. En dit zou door de mensheid zelf tot stand gebracht kunnen worden, met een minimale buitenaardse interventie en buitenaardse overreding.

Daarom is het milieu het allerbelangrijkste, zie je – belangrijker dan persoonlijke rijkdom, belangrijker dan nationale militaire kracht, belangrijker dan de nationale veiligheid van welk land dan ook. Want de grotere nadruk ligt hier op de veiligheid van de wereld.
Er bestaan grote barrières tussen jullie. Er zijn grote scheidingsmuren die de menselijke familie verdelen, die haar zwak, kwetsbaar en zelfvernietigend maken. Maar er zijn geen barrières tegen de Grotere Gemeenschap. En het inheemse volk van deze wereld bevinden jullie je in een zeer kwetsbare en gevaarlijke situatie.

Jullie hebben nog een lange weg te gaan naar menselijke eenheid. Jullie hebben nog een lange weg te gaan naar menselijke discretie. Maar jullie mogen jullie onafhankelijkheid niet verliezen. Want als dat gebeurt zullen jullie moeten toegeven aan alles wat een buitenaardse mogendheid jullie zal aanbieden. Jullie zullen niet in de positie verkeren om dit aanbod af te slaan. Jullie zullen niet in de positie verkeren om onderhandelingen te voeren waarbij jullie eigen belang vooropstaat. Jullie zullen alles aannemen wat geboden wordt. En jullie zullen deze mogendheden toestaan zichzelf hier te vestigen, en daarbij hopen en geloven dat het in jullie voordeel is.

Dit is het grote gevaar dat de mensheid wacht. Het is een gevaar waarmee elk opkomend ras in het universum geconfronteerd wordt. Want zij die als eersten de kusten van deze wereld bereiken zullen geen heiligen en milieubeschermers zijn. Zij die als eersten de kusten van jullie wereld bereiken zullen handelsbelangen hebben, op zoek zijn naar grondstoffen, zullen economische collectieven zijn, degenen die proberen te profiteren van de inheemse volkeren – inheemse volkeren die zij niet respecteren of beschouwen als hun gelijken.

Inderdaad, op dit moment neemt de mensheid haar vooraanstaande plaats in de wereld in. Zij denkt dat zij een door God gegeven recht heeft om deze vooraanstaande positie binnen de wereld te bekleden. Maar binnen deze Grotere Gemeenschap is de mensheid een zwak, verdeeld ras, geobsedeerd door zichzelf, dat een planeet van immense waarde en belangrijkheid voor anderen bezet houdt en beheert.

Het is daarom belangrijk dat jullie een Grotere Gemeenschap’s perspectief op deze zaken krijgen, want hiermee zal jullie begrip van het milieu en jullie begrip van het belang ervan voor jullie toekomst een heel nieuw accent krijgen. Het is een volledig practisch accent. Want ga er nooit vanuit dat jullie de ruimte in kunnen gaan en beslag kunnen leggen op de grondstoffen die jullie hier op aarde hebben verspilt, want deze grondstoffen zijn het eigendom van anderen. Neem nooit aan dat het universum een uitgestrekte lege ruimte is die ligt te wachten op verkenning en ontginning door de mensheid. Want jullie zijn niet alleen in het universum en in deze tijd zelfs niet in jullie eigen wereld.

De onwetendheid en de arrogantie van zulke veronderstellingen moeten gecorrigeerd worden, anders zal de mensheid fatale fouten maken die zelfs God en de Engelen van God niet zullen kunnen compenseren. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld omdat de mensheid haar onafhankelijkheid aan het vernietigen is, de mensheid op de rand van de ruimte staat en de mensheid al krachten ervaart die ingrijpen in haar wereld, buiten haar controle om en zonder haar permissie.

Hoewel de mensheid geconfronteerd wordt met grote gevaren met betrekking tot de verslechtering van jullie leefomgevingen, klimaatverandering, achteruitgang van leven schenkende hulpbronnen enzovoorts, loert het grootste gevaar – het gevaar dat de menselijke soevereiniteit voor altijd zou kunnen beëindigen – op de achtergrond, wachtend op het moment dat de mensheid zichzelf op de knieën dwingt door conflict, door ontbering, door oorlog en door verdere achteruitgang van het milieu van de wereld.

God heeft deze wereld aan de mensheid gegeven als een schitterende plaats, als een paradijs in een universum van onvruchtbare werelden. Als jullie haar zouden ruïneren, als jullie haar leven schenkende hulpbronnen zouden uitputten, als jullie haar biologische diversiteit zouden uitputten, dan zullen jullie de consequenties onder ogen moeten zien, die veel erger en veel langduriger zouden zijn dan waar de mensheid als geheel ooit mee te maken heeft gehad.

Jullie ware bestemming is als vrij en soeverein ras op te komen binnen deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven, maar dit vereist dat jullie voldoen aan de drie voorwaarden die essentieel zijn voor ieder ras om zo’n bevoorrechte positie in het universum te hebben. Jullie moeten onafhankelijk zijn. Jullie moeten verenigd zijn. En jullie moeten uiterst discreet zijn.

Zonder deze zaken wacht de mensheid slechts haar eigen zelfvernietiging. Haar wacht hier slechts de groeiende invloed van buitenaardse mogendheden, die controle over de wereld en de volkeren van de wereld willen verkrijgen.

Dit wordt onthuld door de Nieuwe Boodschap van God. Dit maakt deel uit van wat de Nieuwe Boodschap van God in de wereld heeft gebracht. Want jullie leven in een tijd van hoge urgentie, niet alleen voor het leven op dit moment maar voor de vooruitzichten voor jullie toekomst, die iedere dag een beetje versombert.

Sommige mensen geloven dat de wereld zoiets is als een hoorn des overvloeds die gewoon maar eindeloos blijft leveren. Ze hebben alleen maar de technologie nodig om meer en meer en meer te krijgen. Maar de wereld is een eindige plaats met eindige hulpbronnen. Als jullie haar uitputten worden jullie geconfronteerd met de gevaren die een dergelijke uitputting jullie zullen brengen. Dit is een levenswaarheid in het fysieke universum. Je kunt er niet aan ontsnappen, of je nu een menselijk wezen bent of tot een ander ras behoort dat in een andere wereld leeft, want de wetten van de natuur gelden overal.

Daarom benadrukt de Nieuwe Boodschap van God het belang van deze onafhankelijkheid, het belang van menselijke eenheid en het belang van leren discreet te zijn door de aard van gedachten en kracht binnen de mentale omgeving waarin jullie leven te begrijpen.

Het is deze mentale omgeving, de omgeving van gedachten en beïnvloeding waar de mensheid zo weinig vanaf weet en die jullie in de toekomst met grotere vaardigheid en potentie zullen moeten begrijpen als jullie succesvol met andere rassen willen omgaan die deze vaardigheid in de mentale omgeving hebben verworven.

De Nieuwe Boodschap van God legt hier enorm de nadruk op, want God wil dat de mensheid een grootse toekomst heeft, een toekomst die grootser is dan haar verleden. Maar het vooruitzicht op het verwerven van een dergelijke toekomst ligt nu in jullie handen, individueel en collectief.

Jullie bepalen op dit moment jullie toekomst en de toekomst van jullie kinderen en van alle mensen door wat jullie denken, door hoe jullie leven, door wat jullie in gang zetten en bepleiten en door hoe jullie jezelf binnen deze wereld als menselijk wezen identificeren.

Als je gelooft dat je slechts een lid van een stam of groep of natie bent, dan ben je niet in staat een grotere beweging naar menselijke eenheid en samenwerking te ondersteunen. Je zult slechts voor één partij kiezen zijn die concurreert met andere partijen – waarbij ze de wereld van haar de resterende hulpbronnen beroofd, strijdt om die hulpbronnen, worstelt om die hulpbronnen.

De grote hoop voor de mensheid ligt in de mysterieuze kracht van Kennis die de Schepper aan iedere persoon heeft gegeven, die iedere persoon in zichzelf meedraagt. Het is deze grote spirituele kracht die niet herkend en gehoord wordt door het overgrote deel van de mensen die vandaag in de wereld zijn.

Deze kracht zal je dan – als ze herkend wordt, als ze begrepen wordt, als ze ontvangen wordt – leren hoe je moet leven, leren hoe je je moet verhouden tot andere mensen en tot andere naties en tot andere groepen. Ze zal je het belang van je gedachten en gedrag leren. Ze zal je alles leren wat je nodig hebt om door de moeilijke tijden die voor je liggen heen te manoeuvreren en door op zo’n manier door deze tijden heen te manoeuvreren dat je menselijke vrijheid en eenheid promoot bij alles wat je doet.

Er is geen menselijk geloofssysteem dat of filosofie die dit zou kunnen bewerkstelligen omdat het menselijke vindingen zijn. Maar deze Kennis is een vinding van God. Het is Gods Wijsheid die binnenin je is geplaatst.

Maar je moet je geest en je gedachten in dienst stellen van deze kracht en van deze grotere intelligentie als je haar leiding, haar bescherming en haar voordelen wilt ontvangen. Daarom bevat de Nieuwe Boodschap van God de leer van De Weg van Kennis en laat ze zien hoe je de Stappen naar Kennis moet nemen.

Het begint dus binnenin het individu. Want een individu geleid door Kennis is een invloedrijke kracht – veel invloedrijker dan wetten of wetgeving of sociale bewegingen, hoewel deze dingen kunnen voortkomen uit de acties van dergelijke individuen. Vervolgens wordt het de verantwoordelijkheid van iedereen om het verschil te maken – niet alleen voor zichzelf, niet allen om groter geluk en grotere vervulling in zijn of haar leven te brengen, maar om een krachtige basis te leggen voor de toekomst van de mensheid.

Want elk moment leef je in het nu en bouw je aan de toekomst. En toekomstige generaties zullen je bedanken of je vervloeken afhankelijk van wat je vandaag bijdraagt en de kracht van je overtuigingen waarmee je op dit moment de menselijke eenheid en vrijheid ondersteunt.

Dit omvat het samen delen van hulpbronnen. Dit omvat het verlenen van rijkdom aan mensen die het nodig hebben. En ook leren op zo’n manier te leven dat de leefomgeving van mensen en de plek waar ze wonen verduurzaamd kan worden en productief kan zijn.

Door oorlog en conflict zal de mensheid verzwakken en haar eigen verval bevorderen. Als dit zo doorgaat zullen er geen winnaars zijn. Er zullen geen zegevierende naties of groepen zijn, want de wereld zal in kwaliteit achteruitgaan. Dan zal iedereen aan zekerheid inboeten. Dan wordt iedereen zwakker en kwetsbaarder voor mogendheden en invloeden van buiten de wereld die vastbesloten zijn om hier toegang en controle te verkrijgen.

Dit is het grote moment. Dit is de grote tijd waarin je leeft. Dit is een krachtige oproep voor Kennis binnenin jou om in jouw bewustzijn naar boven te komen. Dit is een krachtige oproep aan jou om de Stappen naar Kennis te nemen, want je leeft tijdens een groot keerpunt.

Het is een groter keerpunt dan al jouw voorvaderen ooit hebben moeten aanschouwen. De toekomst van de mensheid wordt bepaald en zal bepaald worden in de komende tien tot vijftien jaar. Zo belangrijk is deze tijd.

Misschien voel jij zelf dat jouw leven voor een hoger doel is, dat je hier in de wereld bent om iets belangrijks te doen – om het verschil te maken, om hier iets van waarde bij te dragen. Als dit jouw ervaring is, dan reageer je op de grote tijden waarin je leeft en op de grote noden van de mensheid. Je kijkt verder dan je eigen persoonlijke behoeften en verlangens en geeft gehoor aan een grotere kracht en een grotere behoefte in de wereld. Dit is nu het bewijs van Kennis. Het is erg belangrijk dat je er gehoor aan geeft.

De Nieuwe Boodschap van God is hiervoor. Zij spreekt tot dit bewustzijn, tot deze behoefte, tot dit innerlijke begrip. Zij spreekt tot de behoefte van het individu om de kracht en de aanwezigheid van Kennis voor zichzelf te ontdekken. En ze spreekt tot de noodzaak van de hele mensheid om een basis voor de toekomst te leggen, een toekomst waarin je zult beseffen dat je niet alleen bent in het universum en dat je deze wereld moet beschermen en veiligstellen.

Als je dit doet, op wat voor persoonlijke manier dan ook, wil zeggen dat je je hoger doel waarvoor je in de wereld bent gekomen vervult. Dit hoger doel is niet gebaseerd op godsdienstige overtuiging of ideologie. Het is gebaseerd op een fundamentele verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid dat je trouw blijft aan de grotere intelligentie die de Schepper in je heeft gelegd, die jij hier moet dienen en tot uitdrukking moet brengen.

Je kunt iemand zijn binnen een religie of iemand zonder religie en toch reageren op deze grote kracht binnenin jou en toestaan dat deze grote kracht zichzelf uitdrukt en bijdraagt aan de wereld middels jouw gedachten en daden.

Daarom is de Nieuwe Boodschap van God niet gewoon een ander geloofssysteem. Het is een Boodschap voor alle volkeren en alle religies van de wereld. Zij roept op tot menselijk bewustzijn, menselijke eenheid en menselijke verantwoordelijkheid. Dat geldt voor alle mensen, alle naties en alle geloofstradities.

Want dit is de grote tijd waarin je leeft. Het is het grote keerpunt waarvoor je gekomen bent. Het is een groot keerpunt dat je leven volledig in beslag neemt. Het is een groot keerpunt waarvoor je verantwoordelijk bent.
Niemand van buiten, niemand van de Grotere Gemeenschap komt om de mensheid te redden. Geen technologie gaat de mensheid redden. Geen magische kracht van de Schepper zal in het laatste uur verschijnen om alle moeilijkheden te laten verdwijnen.

God heeft je het antwoord al gegeven. Het antwoord ligt in Kennis binnenin je. Dit antwoord is niet slechts een idee of een voorschrift. Het is een richtinggevende kracht en invloed. Het is niet gebonden aan menselijke religies of ideologieën of filosofieën omdat het voortgekomen is uit God. Het is geen menselijke creatie. Het is een Goddelijke creatie. En of je nu wel of niet gelooft in God, deze kracht en deze aanwezigheid is beschikbaar voor jou, en je hebt haar zo hard nodig.

Onderken dan dat je leefomgeving immens belangrijk is. Alles wat je kunt doen – om het even welke kleine actie je kunt ondernemen, alles wat binnen het bereik ligt van je persoonlijke vaardigheid, kracht en verantwoordelijkheid om deze leefomgeving te verbeteren en gezond te houden – is fundamenteel voor je slagen.

Je zult van binnen voelen dat alles wat je kunt doen een gevoel van voldoening en een gevoel van waarde voor jou zal voortbrengen. Het is volkomen natuurlijk voor jou om je zo te voelen, want dit is waarom je in de wereld bent gekomen – om de menselijke vrijheid te verdedigen en de toekomst voor de mensheid te behartigen en om zorg te dragen voor de wereld die aan jou gegeven is om dit mogelijk te maken.