De Opkomst van de Mensheid in de Grotere Gemeenschap

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 18 juli 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid staat op de drempel naar de ruimte, op de drempel naar een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Hoewel er grote problemen zijn hier in de wereld, en hoewel de mensheid te maken krijgt met de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen – achteruitgang van het milieu; afnemende hulpbronnen; groeiende economische en politieke instabiliteit en het risico op wedijver, conflict en oorlog – heeft de mensheid een grote drempel bereikt in haar evolutie. Zij heeft het punt bereikt vanwaar geen terugkeer mogelijk is met betrekking tot haar positie binnen deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

Jullie isolement in het universum is voorbij. Vanaf dit punt zullen jullie moeten concurreren met diverse mogendheden die naar de wereld komen, die hier hun voordeel willen halen.

Jullie wonen in een prachtige wereld met een overdaad aan natuurlijke hulpbronnen. Maar jullie wereld bestaat in een dichtbevolkt deel van de ruimte waar zich vele krachtige technologische samenlevingen bevinden die complexe handelsnetwerken hebben opgezet.

Deze samenlevingen hebben de natuurlijke hulpbronnen van hun werelden uitgeput, zoals zovele anderen in de Grotere Gemeenschap, en zij moeten zich nu verbinden aan een zeer complexe ordening op het gebied van handel en commercie om toegang te verkrijgen tot juist die hulpbronnen die ze nodig hebben. Hun technologische vooruitgang heeft hen niet bevrijd van deze noodzaak, maar heeft juist de levensbehoeften laten escaleren.

De mensheid staat op de drempel naar de ruimte, op de drempel naar een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.Er zijn vrije samenlevingen binnen jullie ruimteregio die geen deel uitmaken van deze complexe handelsnetwerken, die in staat zijn geweest individuele vrijheid en zelfbeschikking voor hun volkeren te handhaven.

Jullie komen op in een complex aantal omstandigheden. Het is heel anders dan wat de meeste mensen denken of waar ze over speculeren als het gaat om de mogelijkheden van intelligent leven in het universum.

Veel mensen geloven dat het universum een grote lege ruimte is, en als er al leven bestaat, dat het zeldzaam is. Veel mensen denken dat als de mensheid een ander soort wezens in het universum zou ontmoeten, dat deze wezens uitermate geïnteresseerd zouden zijn in de mensheid, en de mensheid zouden willen helpen en dat ze hun wijsheid en technologie zouden willen delen met dit jonge, opkomende ras in de wereld.

Maar helaas is de situatie heel anders. Jullie komen op in een zeer concurrerende omgeving waar oorlog en conflict zeldzaam zijn, maar waar de krachten van invloed en manipulatie sterk zijn. Jullie komen op in een aantal omstandigheden die behoorlijk vast liggen, en die al een hele lange tijd vast liggen.

Want uiteindelijk streven rassen in het universum boven alles naar het creëren van stabiliteit, en deze stabiliteit vereist het aangaan van sterke handelsrelaties met andere naties zodat hun concurrentie dan niet langer destructief is. Voortschrijdende technologie vereist vele grondstoffen, en de toegang tot deze grondstoffen moet veilig gesteld worden. Dus worden langdurige afspraken gemaakt, en binnen deze netwerken wordt zeer weinig afwijking of rebellie getolereerd.

Het is alsof de mensheid een klein kind is dat voor de eerste keer buitenshuis komt en ontdekt dat het woont in een grote stad die gecontroleerd wordt door machtige krachten die het kleine kind niet kan begrijpen. Het is heel anders dan de boeken die het kind gelezen heeft of de verbeelding van het kind. Het is geen prachtige plaats waar iedereen blij is en iedereen gesteund wordt en iedereen met iedereen goed overweg kan.

De grotere woonomgeving van het leven waarin jullie zullen opkomen en de mogendheden die jullie er kunnen aantreffen zijn niet buitengewoon geïnteresseerd in de mensheid. Zij delen de waarden van de mensheid niet. Zij zijn in de meeste gevallen niet menselijk of lijken zelfs niet op mensen. Maar ze delen wel de moeilijkheden van het leven binnen een fysieke realiteit – de moeilijkheden van veiligheid en het veilig stellen van hulpbronnen, de moeilijkheden van concurrentie en alle inherente problemen die de beschaving met zich meebrengt ondanks haar vele voordelen.

Net als iedereen in de Grotere Gemeenschap moeten jullie de grenzen onder ogen zien die het leven en de natuur stellen. Technologie kan de meeste hiervan niet overwinnen. Dus iedereen staat voor de problemen van overleven en veiligheid, concurrentie enzovoorts.

De mensheid is een erg jong ras. Zij is wég van technologie. Ze denkt dat dat buitengewoon belangrijk is in het universum. Ze denkt en neemt aan dat haar waarden en aspiraties universeel zijn. Dit is natuurlijk begrijpelijk, want de mensheid heeft nooit hoeven concurreren en overleven binnen deze Grotere Gemeenschap van leven. Geïsoleerd binnen jullie wereld, niet in staat om de ruimte in te reizen zijn jullie uiteraard onbekend met de realiteiten van het leven binnen deze veel grotere arena.

Een van de meest belangrijke doelen van de Nieuwe Boodschap die door de Schepper van al het leven de wereld ingezonden werd is om de mensheid te onderrrichten over de realiteit en de spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. Want alleen God weet wat er werkelijk gebeurt in de Grotere Gemeenschap en hoe de mensheid zich moet voorbereiden, zelfs op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en waar jullie nu al mee te maken hebben.

De verband tussen de Grote Golven van verandering en de opkomst van de mensheid in deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven is zeer betekenisvol. Zoals het geval is in de evolutie van zovele samenlevingen in het universum is de mensheid nu bezig haar natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Dit brengt jullie naar een grote drempel.

In de allereerste plaats nodigt het uit tot interventie door rassen die die biologische hulpbronnen voor zichzelf veilig willen stellen. Zij zullen alle benodigde middelen gebruiken om deze toegang te verkrijgen, hoewel geweld in dit geval zelden wordt toegepast.

Jullie hebben ook de drempel bereikt waarop de mensheid zal moeten kiezen – ja zelfs bewust kiezen – of zij zal vechten en ruziën om deze resterende hulpbronnen in de wereld of dat zij zich zal verenigen om ze te behouden en om ze veilig te stellen en om een stabiele leefomgeving te verwezenlijken voor de toekomst.

Juist op zo’n punt worden zovele werelden benaderd door anderen die hen technologie en hulpbronnen aanbieden. Als de inheemse volkeren de eigen mogelijkheid van hun wereld om hen te onderhouden uitgeput hebben, zullen ze deze aanbiedingen moeten accepteren. Maar juist dit aanbod zal de inheemse volkeren van hun zelfbeschikking, hun vrijheid en hun onafhankelijkheid beroven.

Want als jullie eenmaal vertrouwen stellen in handelsnetwerken in het universum, zullen deze netwerken bepalen hoe jullie moeten leven en wat jullie moeten doen. Hun invloed op jullie zal buitensporig zijn want zij zullen de hulpbronnen beheren die essentieel zijn voor jullie overleving en welzijn, en jullie moeten je op hen verlaten.

Dat is het probleem als je je onafhankelijkheid verliest en afhankelijk wordt van anderen. Als de mensheid een vrij en onafhankelijk ras wil worden in het universum, wat jullie hogere lotsbestemming is, moeten jullie je onafhankelijkheid in deze grotere leefomgeving niet verliezen.

Want er zijn drie vereisten als een ras vrij wil zijn in het universum, en in het bijzonder in de regio’s die dichtbevolkt zijn waar handelsnetwerken reeds lang gevestigd zijn. Jullie moeten verenigd zijn, jullie moeten onafhankelijk zijn en jullie moeten uiterst discreet zijn.

Op dit moment is de mensheid niet verenigd en loopt ze gevaar steeds verdeelder en twistzieker te worden juist omdat ze te maken krijgt met een wereld van slinkende hulpbronnen.

Elke dag die voorbijgaat verliezen jullie meer van jullie onafhankelijkheid, met het uitputten van de rijkdom van deze wereld, met het verkwisten van jullie natuurlijk erfgoed, met jullie roekeloze jacht in de toekomst, omdat jullie steeds meer willen consumeren van een wereld met eindige hulpbronnen.

Jullie zijn nauwelijks discreet, omdat jullie jullie sterkte en zwakheden het universum inzenden, waar iedereen er getuige van kan zijn. Dit bedreigt natuurlijk jullie toekomst en bedreigt de mogelijkheid dat jullie je vrijheid in de toekomst veilig stellen binnen dit grotere strijdperk van leven, waar vrijheid op zich zeldzaam is.

Grote technologische samenlevingen zijn vaak erg seculier van aard. Zij staan individuele expressie niet toe. Zij eren de realiteit en de aanwezigheid van de Schepper van al het leven niet. De staat is hun religie geworden, en stabiliteit wordt gewaarborgd middels een strikt hiërarchische structuur.

Dit is het geval bij naties die voor hulpbronnen van elkaar afhankelijk zijn. Zij gaan steeds meer op elkaar lijken, ook al zijn het nog steeds afzonderlijke samenlevingen. Ze worden gedwongen zich in zekere mate aan te passen vanwege hun onderlinge afhankelijkheid.

Daarom blijven vrije naties in ruimteregio’s zoals die waar jullie wereld in bestaat grotendeels onafhankelijk of zullen slechts in beperkte mate handel met elkaar drijven. Ze streven ernaar zeer discreet te zijn, want vrije samenlevingen in het universum gaan niet goed samen met die die niet [vrij] zijn.

Dit onderricht over de Grotere Gemeenschap is van essentieel belang, want jullie moeten een idee hebben van waar jullie je op voorbereiden, en jullie moeten jullie eigen verantwoordelijkheden hier op Aarde gaan beseffen. Jullie komen op in een groter strijdtoneel van leven. Het is geen strijdtoneel dat jullie kunnen controleren of zelfs maar in enige mate zouden kunnen beïnvloeden. Jullie treden uit jullie isolement.

Rassen uit de Grotere Gemeenschap zijn hier al en bemoeien zich met menselijke zaken – waarbij ze ernaar streven zichzelf hier te vestigen als machts- en invloedscentra, en in het geheim achter de schermen opereren; ze beïnvloeden daarbij mensen in machtsposities, ontvoeren burgers tegen hun wil, en gaan voor de menselijke familie op zeer gevaarlijke en riskante wijze te werk.

Maar mensen gaan gewoon door met hun leven alsof er niets aan de hand is, in beslag genomen door hun eigen behoeften, in beslag genomen door menselijk conflict en corruptie, in beslag genomen met de moeilijkheden van het leven hier in deze ene wereld, onbewust van en onbezorgd over de aanwezigheid van een Interventie hier. Die paar mensen die zich wel bewust zijn van deze aanwezigheid worden overtuigd om het te zien als een weldaad, als goedaardig, en in sommige gevallen zelfs als de redding voor de mensheid.

Met uitzicht op een wereld van slinkende hulpbronnen en toenemende instabiliteit is de mensheid bijzonder kwetsbaar voor verleiding en interventie. Hier zijn vele redenen voor. Maar de realiteit is dat de mensheid geconfronteerd wordt met haar grootste uitdaging van buitenaf en er niet op reageert.

Er zijn natuurlijk individuen en regeringen binnen jullie wereld die zich hier bewust van zijn, maar het grote publiek heeft geen notie van de gevaren waar ze nu mee geconfronteerd wordt aan haar grenzen naar de ruimte. Dit zijn gevaren die de mensheid onder ogen kan zien en kan overwinnen, maar jullie moeten je verenigen en hierover onderricht worden zodat dat mogelijk kan zijn.

Die rassen die tegenwoordig hier in de wereld zijn, zijn volkomen afhankelijk van menselijke instemming en onderwerping. Ze gebruiken geen geweld om hun doelen te bereiken. Als de mensheid deze toestemming niet geeft, niet instemt en zich niet onderwerpt, dan moeten deze mogendheden zich terugtrekken.

De Nieuwe Boodschap voor de mensheid legt uit waarom dit het geval is, maar dit vraagt van jou dat je dit bestudeert en dat je onderlegd wordt in de realiteit van het leven voorbij jullie grenzen. Jullie kunnen niet in het wilde weg dingen aannemen of vasthouden aan oude ideeën of meningen en enige hoop hebben om deze kundigheid en dit inzicht te verwerven. Want hoe zou je het kunnen weten? Hoe zou iemand in de wereld kunnen weten wat er gebeurt in de Grotere Gemeenschap van leven om je heen?

Dit moet jullie gebracht worden door een grotere Openbaring. Hoewel jullie Bondgenoten in het universum hebben die jullie hun Briefings hebben gestuurd, hun wijsheid en hun adviezen, moet deze Openbaring waarlijk komen van de Schepper van al het leven. Voor het welzijn van de mensheid moet deze Openbaring er komen. Zij was nooit eerder nodig in de wereld, maar zij is nu nodig.

De mensheid kan zichelf niet voorbereiden op een Grotere Gemeenschap die zij niet kan begrijpen. Zij kan zichzelf niet voorbereiden op omstandigheden waar zij geen getuige van kan zijn. Toch is deze voorbereiding van vitaal belang in de wereld van vandaag.

Jullie hebben grote hinderpalen en hoge muren tussen jullie naties. Jullie hebben tussen jullie naties immense defensieve en offensieve capaciteit opgebouwd. Maar jullie staan met je rug naar het universum. Jullie schenken er geen aandacht aan. Jullie brengen hier geen wijsheid in – lessen die jullie geleerd hebben van de interventie uit jullie eigen geschiedenis, het besef dat deze concurrentie deel uitmaakt van de natuur, en het universum vertegenwoordigt natuur op een grotere en bijna onbegrijpelijke schaal.

De Schepper van al het leven heeft jullie Kennis gegeven, een diepere intelligentie binnenin jullie. Zij vertegenwoordigt jullie vermogen de waarheid te beseffen voorbij elke misleiding, voorbij elke voorkeur, voorbij hoop, voorbij angst, voorbij de vele zaken die het zicht en het begrip van de mensheid verduisteren.

Dit vertegenwoordigt het grote plaatje van jullie leven. Het vertegenwordigt de realiteit van het menselijk bestaan en de grote drempel waar de mensheid nu voor staat. Maar wie denkt aan deze dingen? Wie kan hier helder zien?Je bent in de wereld gekomen om de wereld juist onder deze omstandigheden te dienen. Je bent hier niet toevallig. Wat je werkelijk in de wereld heeft gebracht hangt samen met de opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap en met de enorme moeilijkheden waar de mensheid mee te maken krijgt hier op Aarde als gevolg van haar misbruik en uitputting van de wereld.

Dit vertegenwoordigt het grote plaatje van jullie leven. Het vertegenwoordigt de realiteit van het menselijk bestaan en de grote drempel waar de mensheid nu voor staat. Maar wie denkt aan deze dingen? Wie kan hier helder zien? Wie kan gezond verstand inbrengen in een compleet andere en nieuwe reeks omstandigheden? Wie heeft de objectiviteit om de uitdagingen van deze aard aan te gaan zonder zijn eigen angsten, voorkeuren en ontkenning erop te projecteren?

De mensheid kan op dit moment nog maar nauwelijks met enige mate van helderheid en visie haar eigen moeilijkheden hier op Aarde onder ogen zien. Hoe zal zij de confrontatie met een Grotere Gemeenschap aangaan? Waar zal zij de kracht vinden om zich te verenigen ten overstaan van deze Grotere Gemeenschap en zichzelf als een vrij en onafhankelijk ras binnen dit grotere strijdtoneel van leven vestigen?

Dit zijn vragen die jullie echt niet kunnen beantwoorden, want jullie hebben de Kracht en de Genade van de Schepper van al het leven nodig om jullie te instrueren en voor te bereiden. Jullie kunnen jezelf niet voorbereiden. Jullie weten niet eens waarop je je moet voorbereiden, of wat de voorbereiding vergt en hoe jullie in staat zullen zijn om een grotere stabiliteit in de wereld te verkrijgen en de hulpbronnen van de wereld te behouden zodat jullie vrijheid in de toekomst hier een basis heeft.

Mensen zullen de hoop verliezen in het aanzicht van de Grote Golven van verandering. Ze zullen hoop en zelfvertrouwen kwijtraken in het aanzicht van de Grotere Gemeenschap. Ze zullen de hoop verliezen, niet omdat ze geen kracht hebben, maar omdat ze niet beseffen dat ze de kracht hebben om deze grote en enorme obstakels die alle reassen in het leven vroeg of laat zullen tegenkomen aan te kunnen.

De mensheid heeft de mogelijkheid tot Zelf-Kennis. Zij is zich voldoende bewust van de Schepper van al het leven om een beroep te doen op een grotere innerlijke kracht. Ze heeft voldoende geleerd van de lessen van de natuur binnen deze wereld om deze wijsheid in te brengen bij haar ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van leven.

Maar er zijn dingen die de mensheid niet kan zien en niet kan weten met betrekking tot hoe het leven is buiten haar grenzen – hoe deze Grotere Gemeenschap werkelijk is, hoe zij functioneert en hoe een ras zoals dat van jullie deze [realiteit] moet benaderen , om jullie vrijheid en soevereiniteit binnen deze wereld veilig te kunnen stellen.

Jullie kennen nog niet jullie kansen hier en de gevaren eromheen. Niemand in de wereld is op de hoogte van de Grotere Gemeenschap. Als jullie dat wel waren, zouden jullie heel anders reageren op de aanwezigheid van vreemde mogendheden in jullie midden. Hier zou dan wereldwijd op gefocust worden en er zou nadruk komen te liggen op het vastleggen van jullie eigen omgangsregels met iedereen die jullie nu ontmoeten en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst zullen ontmoeten.

Jullie zouden jullie oorlogen en jullie conflicten beëindigen, omdat jullie beseffen hoe kwetsbaar die jullie maken voor invloed en manipulatie van buitenaf. Jullie zouden grotere ernst en objectiviteit inbrengen bij het onderscheiden van die aanwezigen die in de wereld zijn en bij het tegengaan van hun doen en laten hier. Jullie zouden beseffen dat alles wat jullie hebben nu gevaar loopt – alles wat de mensheid ten goede heeft bereikt, alles wat de mensheid heeft gecreëerd loopt nu gevaar.

Jullie staan voor een aantal invloeden die jullie niet willen vernietigen, maar jullie willen gebruiken, jullie te werk willen stellen in hun dienst. Het is tijd dat jullie jullie eindeloze conflicten stoppen en dat jullie voorbereidingen treffen om om te gaan met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Dit is vele malen belangrijker dan alle meningsverschillen die jullie met elkaar hebben. Jullie verdeeldheid, jullie competitie, jullie conflicten en jullie onwil tussen naties onderling om elkaar te steunen, maken jullie alleen maar zwak en kwetsbaar ten aanzien van deze Grotere Gemeenschap.

Jullie weinige Bondgenoten in het universum die van jullie bestaan op de hoogte zijn, die rassen die in jullie ruimtebuurt leven die een mate van onafhankelijkheid en zelfbeschikking hebben bereikt, hebben jullie een serie Briefings gezonden om jullie te waarschuwen voor de vreemde aanwezigen die vandaag in de wereld zijn en om jullie te helpen je voor te bereiden op de realiteit van het leven binnen de Grotere Gemeenschap zelf.

De Schepper van al het leven heeft een beroep gedaan op hun getuigenis, want de mensheid moet weten dat zij mogelijke vrienden heeft in het universum. Ze zijn heden ten dage niet in de wereld. Zij bemoeien zich niet met menselijke zaken. Ze observeren jullie vanuit de verte. Ze weten dat de werkelijke voorbereiding van de Schepper van al het leven moet komen, want alleen de Schepper van al het leven weet alles over de Grotere Gemeenschap en alles wat de mensheid moet weten, doen en niet doen om zich voor te bereiden op deze Grotere Gemeenschap.

De Schepper van al het leven heeft jullie Kennis en Wijsheid uit deze Grotere Gemeenschap gebracht en heeft een waarschuwing, een zegening en een voorbereiding de wereld in gezonden. Dat is hier om de mensheid voor te bereiden op de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, de grootste bedreiging voor menselijke vrijheid en zelfbeschikking en de grootste kans op menselijke eenheid en samenwerking.

Waarom zou enige natie in de wereld strijden met andere naties hier als zij beseften dat hun hele toekomst en realiteit op de proef worden gesteld door concurrentie van buiten de wereld? Wie zou zo dwaas zijn om de mensheid in conflict te storten als zij de grotere uitdaging die de hele mensheid nu bedreigt kenden en begrepen?

De Grotere Gemeenschap hier kent vele gunstige aspecten voor jullie. Het is het enige dat de mensheid kan verenigen en haar eindeloze conflicten kan beëindigen. Het is het enige dat jullie kan dwingen volwassen te worden, je te verenigen en samen te werken ter bescherming van jullie wereld. Het zal jullie dwingen verantwoordelijk te zijn waar jullie onverantwoordelijk zijn. Het zal jullie dwingen volwassen te zijn waar jullie onvolwassen zijn. Het zal jullie dwingen te beseffen dat jullie moeten zorgen voor deze wereld, dat jullie een duurzaam bestaan hier moeten creëren en dat jullie niet het universum kunnen binnengaan om dat wat jullie hier in deze wereld vernietigd hebben op te eisen, want die hulpbronnen zijn in het bezit van anderen, en jullie zullen geen macht hebben of doeltreffend genoeg zijn om je toegang ertoe te verschaffen. En jullie vrijheid en jullie zelfbeschikking binnen dit grotere strijdtoneel van leven zal vereisen dat de mensheid onafhankelijk is en verantwoordelijk is om haar eigen oplossingen voor moeilijke problemen hier op Aarde te bedenken.

De mensheid is nog steeds wild en roekeloos. Als een adolescent begint zij haar kracht te voelen, maar ze is nog niet veranwoordelijk. Ze is nog niet volwassen genoeg om deze kracht efficiënt te gebruiken voor haar eigen voordeel. Ze denkt niet na over haar toekomst, en ze beseft de grote risico’s niet waar ze vóór staat binnen deze Grotere Gemeenschap. Ze heeft nog niet het zelfvertrouwen, de volwassenheid of de vaardigheid om dit grotere levenspanorama onder ogen te zien.

Dit is jullie uitdaging. Jullie kunnen haar niet vermijden. Jullie kunnen nergens naar toe vluchten en je te verstoppen. Gaan jullie je in een andere wereld verstoppen? Gaan jullie doen alsof? Gaan jullie deze realiteit ontkennen? Gaan jullie denken dat dit irrelevant is?

Dit is de grote drempel die de mensheid kan verheffen en verenigen. Het is ook de grote drempel die de mensheid kan ondermijnen. Zo machtig en krachtig is hij. Het is nu jullie moed, jullie vertrouwen en jullie zelfbepaling die jullie zullen moeten laten zien.

Technologie is niet jullie probleem. Jullie probleem heeft te maken met moed, helderheid en vastberadenheid. Jullie zullen niet falen vanwege technologie. Jullie zullen falen vanwege het gebrek aan wijsheid, samenwerking en bewustzijn in jullie wereld. Dat is jullie grote gevaar.

Jullie hebben kracht. Jullie bezitten vaardigheden. Jullie bezitten wijsheid. Niemand anders kan in jullie wereld wonen. Zij is biologisch gezien te complex voor hen. Ze hebben jullie nodig. Ze hebben jullie medewerking nodig. Wat zij nodig hebben is dat jullie je gewillig aan hen onderwerpen. Ze moeten daarvoor jullie zelfvertrouwen afbreken zodat jullie denken dat jullie hen niet kunnen weerstaan. Ze willen dat jullie jullie hulpbronnen uitputten zodat jullie afhankelijk van hen zullen worden.

Dit is essentieel onderricht. Maar mensen hebben vele ideeën en overtuigingen die hen blind zullen maken voor de realiteit van hun situatie. Voorkeur, ontkenning, menselijk conflict, de achteruitgang van de natuurlijke wereld door de mensheid – dit alles plaatst jullie in een positie van buitengewone krachteloosheid en kwetsbaarheid in het universum.

Wat zou jullie motiveren om te veranderen? Het moet iets zijn dat heel krachtig is, heel dominerend, iets waar jullie nog niet eerder aan gedacht hadden – een dilemma groter dan alles waarmee je vandaag denkt geconfronteerd te worden, een uitdaging vanuit het universum waardoor jullie je bewust zullen worden van jullie kwetsbaarheid en jullie omstandigheden.

Dit is de grote drempel, en jullie moeten de kracht, het lef en de moed hebben om het aan te gaan en te beseffen dat jullie geen antwoord hebben. Jullie kunnen dit niet zelf uitzoeken. Jullie beschikken niet over alle benodigde informatie of het noodzakelijke perspectief. Daarom brengt de Schepper van al het leven deze Nieuwe Openbaring de wereld in – om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering en om de mensheid voor te bereiden op de realiteit van het leven in de Grotere Gemeenschap.

De mensheid heeft een grootse bestemming. Het is haar bestemming om een vrij en zelfbeschikkend ras in het universum te worden. Maar om deze bestemming te kunnen vervullen, moeten jullie sterk, verenigd en vastberaden worden. Jullie moeten beseffen dat jullie isolement in het universum voorbij is, en dat jullie van nu af aan de strijd zullen moeten aangaan met die krachten die ernaar streven om jullie over te halen afhankelijk van hen te worden, die ernaar streven om jullie zelfvertrouwen te ondermijnen, die ernaar streven hun invloed hier in de wereld te verankeren – in een wereld waarin zij niet kunnen leven.

Dit is de vereiste voor vrijheid in het universum. Dit is het geschenk van de ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van leven. Dit is het geschenk van Openbaring voor jullie, nu jullie op de drempel van de ruimte staan.Jullie zullen veel vragen hebben, en er zijn veel dingen die jullie moeten leren. De Openbaring van God zal veel van deze vragen beantwoorden. Maar dat neemt tijd en vereist dat jullie veel dingen in de wereld van vandaag moeten heroverwegen, dat jullie de wereld anders gaan bekijken, dat jullie mensenlijk conflict anders gaan beschouwen en dat jullie erkennen dat jullie toekomst en bestemming, jullie succes en jullie mislukking ligt in de Grotere Gemeenschap zelf. Als je dit kunnen zien, zal het een grote zegen zijn. Het zal een openbaring zijn. Het zal een waar keerpunt zijn voor jou als individu.

Jullie zullen inzien dat jullie meer nuchterheid en objectiviteit moeten inbrengen en dat de kracht hiervoor binnen in jullie zit – een diepere kracht, de kracht van Kennis die erop wacht ontdekt te worden. Deze Kennis moet naar voren komen in je leven als individu en moet sterker worden in de menselijke familie.

Dit is de vereiste voor vrijheid in het universum. Dit is het geschenk van de ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van leven. Dit is het geschenk van Openbaring voor jullie, nu jullie op de drempel van de ruimte staan.