De Grotere Gemeenschap onder ogen zien

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 22 april 2010
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Eeuwenlang is de Aarde periodiek bezocht door rassen op zoek naar biologische grondstoffen. Meestal hadden ze weinig interactie met de inheemse bevolking, omdat ze zich concentreerden op delen van de wereld die spaarzaam door mensen bewoond waren.

De afgelopen millennia zijn er verschillende pogingen gedaan om hier permanente kolonies te vestigen, maar het biologische risico van de wereld was te groot voor rassen die in steriele omgevingen leven. Deze missies mislukten en moesten stopgezet worden.

In vele oude geschriften kunnen we de optekening van visitaties vinden, maar de mensheid begrijpt nog steeds niet dat zij in een zeer dichtbevolkt deel van het universum woont, een deel van het universum waar oude rassen en reeds lang gevestigde ruil- en handelsnetwerken bestaan, een ruimteregio waar oorlog onderdrukt is en waar er maar erg weinig echt vrije naties bestaan.

Dus blijft de mensheid, met al haar verkondigde genialiteit en creativiteit, ten diepste onwetend omtrent de gesteldheid van het leven buiten deze wereld, de aard van de interacties in dit deel van het universum en wat dat allemaal werkelijk betekent voor een worstelende mensheid.

In de voorbije eeuw kwam er een nieuw soort bezoeker naar de wereld, anders dan zij die hiervoor kwamen, bezoekers die zich in de wereld willen vestigen omdat de mensheid een grotere wereldheerschappij had verworven en in staat was wereldwijde ruil- en handelsnetwerken, communicatienetwerken enzovoorts, op te zetten. Deze nieuwe bezoeker was hier niet gewoon om op zoek te gaan naar biologische monsters of om de rijke en gevarieerde biologische regionen van de wereld te onderzoeken. Zij waren hier om plannen te uit te broeden hoe ze zichzelf als de leveranciers voor de mensheid konden positioneren, vooral omdat de menselijke beschaving de natuurlijke grondstoffen en energiebronnen aan het uitputten was.

Hun aanwezigheid is beperkt, en toch zijn ze overal over de wereld gezien. Ze proberen op heimelijke wijze te opereren en onthullen hun bedoelingen of hun activiteiten niet.
Dit nu is een Interventie in de wereld. Het is geen bezoek. Het gebeurt niet als gevolg van een verzoek van de mensheid of van het verzoek van een persoon, natie of regering. Het is een Interventie met een plan, niet uitgevoerd door militaire machten, maar door kleine netwerken van grondstofverkenners en economische collectieven – ethisch gezegd een lagere orde van beschaafd leven in het univiersum – die hier niet alleen naar grondstoffen op zoek zijn, maar naar invloed in de wereld, in werelden zoals die van jullie, die zo bijzonder zeldzaam zijn.

De mensheid nu wordt nu geconfronteerd met concurrentie van buiten de wereld – een slimme en listige concurrentie, een concurrentie die niet steunt op wapens, een concurrentie die niet steunt op verovering – geen onverholen verovering, maar in plaats daarvan het uitrollen van een slinkse manier om invloed uit te oefenen in een tijd dat de mensheid de natuurlijke hulpbronnen van de wereld begint uit te putten en geconfronteerd wordt met een toenemende crisis op het gebied van voedsel, de beschikbaarheid van energie en op veel plaatsen zelfs van water.

[Het is] een tijd waar de mensheid te maken krijgt met de Grote Golven van verandering, teweeg gebracht door het verkeerd gebruiken en misbruik van de wereld en door overmatig gebruik en overmatige exploitatie van haar vitale hulpbronnen. Dit is een geschikte tijd waarop een Interventie kan plaatsvinden, en terwijl de wereld al een hele lange tijd in de gaten gehouden werd, is het nu de gelegenheid om een nieuw soort invloed uit te oefenen op de menselijke familie. Als jullie mensen ook maar iets wisten van leven in het universum, zouden jullie je verzetten tegen om het even welk bezoek aan de wereld. Jullie zouden wat dit betreft niet dom en idealistisch zijn. Jullie regeringen zouden jullie volkeren voorbereiden. Iedereen zou waakzaam zijn, de lucht in de gaten houden en elke waarneming rapporteren.

Maar helaas is dit niet het geval, en de mensheid blijft onwetend van en kwetsbaar voor de krachten van overreding die in dit deel van het universum voorkomen. Terwijl de handelsnetwerken openlijke verovering van een wereld als die van jullie niet toestaan, zijn er andere middelen om invloed en toegang te verkrijgen tot opkomende werelden zoals die van jullie.

Welnu, het zijn geen kwade krachten. Het zijn geen satanische krachten. Ze zijn louter agressief en op exploiteren uit. Alle rassen in het universum hebben grondstoffen nodig, en die technologisch gevorderde rassen die de grondstoffen van hun werelden hebben uitgeput moeten nu handel en ruilhandel drijven en op zoek gaan naar de zaken die zij nodig hebben en naar de dingen die zij kunnen verkopen en verhandelen enzovoorts.

Het is een gecompliceerde omgeving. Het is een zeer concurrerende omgeving. Je moet kundig zijn en alert. En daarom moeten de vrije naties en rassen in dit deel van het melkwegstelsel zeer discreet zijn. Binnen hun eigen werelden moeten zij een grote eendracht vormen. En ze moeten zo onafhankelijk mogelijk zijn want als je eenmaal opgenomen bent in uitgestrekte handelsnetwerken, zij de deelnamevoorwaarden zullen bepalen, en ze zullen op allen die er deel van uit maken invloed uitoefenen.

Want vrije werelden gaan niet goed samen met niet vrije werelden. Vrije volkeren gaan niet gemakkelijk om met hen die niet vrij zijn. Je kunt dit tegenwoordig zelfs zien binnen jullie eigen wereld. De bestemming van de mensheid ligt in het universum, maar of de menselijke familie vrij en soeverein zal zijn of dat ze een onderhorige van andere mogendheden zal zijn, gedomineerd door andere mogendheden, economisch en politiek gecontroleerd door andere mogendheden, dat valt nog te bezien.

Jullie wereld is rijk. Zij is biologisch rijk. Deze grondstoffen zijn bijzonder waardevol in een universum van onvruchtbare werelden – werelden die zijn kaal geplukt door aggressieve rassen, werelden die zijn uitgebuit en gekoloniseerd door andere rassen. Jullie hebben geen weet van de rijkdom van deze wereld.

Mensen geloven nog steeds zo dom dat het universum gewoon een grote, lege plek is die erop wacht om geëxploiteerd en onderzocht te worden. Maar als je buiten dit zonnestelsel komt, betreed je gebied dat gecontroleerd wordt door anderen, en jullie hebben noch de macht noch de vaardigheid om met hen te wedijveren.

God weet dat jullie de Grotere Gemeenschap van leven in het universum binnentreden en dat de mensheid kwetsbaar, onwetend en bijgelovig is. Zij wordt gekenmerkt door de overtuiging dat zij belangrijk is in het universum.

Dit grote gevaar erkennende heeft de Schepper van al het leven de Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst en bestemming binnen een Grotere Gemeenschap van leven in het universum.

Deze voorbereiding moet komen van God omdat jullie jezelf niet kunnen voorbereiden. Jullie hebben de tijd niet. Jullie bezitten de wijsheid niet. En jullie hebben te maken met een Interventie in de wereld die krachtiger wordt met elk jaar dat voorbijgaat. Hoe zouden jullie je mogelijkerwijs kunnen voorbereiden op een leefwereld waar jullie niets vanaf weten?

Een ander ras in het universum zou jullie niet echt volledig kunnen voorbereiden op leven in de Grotere Gemeenschap omdat geen ander ras in het universum de geschiedenis van de mensheid, het temperament van de mensheid, de sterke en zwakke kanten van de mensheid volledig begrijpt. Hoewel de mensheid bestudeerd is door de Interventie, weet zij niets af van deze diepere zaken.

Jullie hebben bondgenoten in het universum – de Bondgenoten van de Mensheid. Maar zij weten niet zoveel over jullie. Ze willen alleen maar graag zien dat jullie een kans hebben om als vrij en soeverein volk in deze grotere arena van leven op te komen, want zij steunen vrijheid in het universum. Zij willen niet dat de mensheid, met al haar talenten en prestaties, overgenomen wordt middels list en bedrog van hen die tegenwoordig hier in de wereld zijn om te profiteren van een zwakke en kwetsbare mensheid.
De Interventie is sluw. Zij zal jullie vrede en gemoedsrust beloven. Zij zal jullie gratis energie en grote rijkdom beloven als je hen maar wilt volgen. Maar dit zijn zaken zie zij niet kunnen leveren, want ze hebben deze dingen niet.

Er zijn in deze kwestie geen neutrale partijen. De mensheid heeft een paar Bondgenoten en vele concurrenten. Maar het is voor jullie belangrijk om te begrijpen dat jullie Bondgenoten hier niet zullen komen om de wereld te verdedigen, want ook zij moeten zeer discreet leven. En omdat ze intelligent en wijs zijn, beseffen ze dat ze geen toezicht op de wereld kunnen uitoefenen, en als zij dat wel zouden proberen, dat alleen maar zou leiden tot overheersing. Daarom is er op dit moment geen vrij ras in de wereld dat zich bemoeit met menselijke zaken.

De Interventie is sluw. Zij zal jullie vrede en gemoedsrust beloven. Zij zal jullie gratis energie en grote rijkdom beloven als je hen maar wilt volgen. Maar dit zijn zaken zie zij niet kunnen leveren, want ze hebben deze dingen niet. Ze zijn hier op zoek omdat ze grote nood hebben. Ze zullen de menselijke familie niet vernietigen maar alleen maar proberen haar te werk te stellen en jullie gehoorzaam en afhankelijk van hen te maken. Het is een zeer ernstige situatie in de wereld en de grootste uitdaging en bedreiging voor de vrijheid van de mens – groter dan iedere uitdaging die je je vandaag kunt voorstellen. Alleen de vernietiging van ’s werelds levensondersteunend milieu, die wordt vertegenwoordigd door de Grote Golven van verandering, kan hiermee in belangrijkheid wedijveren.

De mensheid moet leren over de realiteiten van het leven in het universum. Zij moet leren over de spiritualiteit van het leven in het universum. Zij moet leren haar religieus begrip te vergroten zodat daar een God van het universum in past, niet simpelweg een God van de wereld of een God van een ras of een God van één plek alleen.

De mensheid moet leren hoe vriend van vijand te onderscheiden en hoe jullie je eigen onafhankelijkheid kunnen versterken als waarborg voor jullie toekomstige vrijheid – vrij zijn van interventie, vrij zijn van manipulatie, vrij zijn van verleiding. Jullie moeten een grotere samenwerking tussen naties tot stand brengen. Dit zal alleen echt mogelijk zijn als jullie de Grote Golven van verandering onder ogen zien en als jullie concurrentie vanuit het universum tegemoet treden.

Deze twee grote bedreigingen, die beide de menselijke beschaving zouden kunnen vernietigen, hebben het vermogen om naties en volkeren, regeringen en leiders hierin te betrekken, om het grote gevaar te erkennen waar de menselijke familie mee wordt geconfronteerd en een grotere samenwerking te bewerkstelligen om de wereld te beschermen, om de grenzen naar de ruimte vast te leggen en om jullie eigen omgangsvoorwaarden op te stellen met betrekking tot wie deze wereld mag bezoeken en onder welke voorwaarden dat toegestaan is.

Maar dit is niet het geval en de mensheid is nog ver verwijderd van deze mate van samenwerking tussen haar naties en volkeren. Als jullie verdeeld zijn zijn jullie gemakkelijk te manipuleren. Als jullie verenigd zijn kunnen jullie de druk weerstaan die nu op de menselijke familie wordt uitgeoefend.

De tragedie van de Interventie is dat elk jaar duizenden mensen ontvoerd worden voor experimenten, om controle over hun geest te krijgen, en velen komen niet terug. En zij die wel terug komen zijn nooit meer helemaal dezelfde omdat zij onder controle staan. Ze worden gebruikt. Sommigen worden gebruikt om de Interventie te steunen, om te pleiten voor de Interventie. En sommigen worden simpelweg gebruikt als biologische grondstof.

De complexiteit hiervan wordt onthuld in Gods Nieuwe Openbaring. De betekenis hiervan wordt onthuld in Gods Nieuwe Openbaring. Maar denk niet dat dit op de een of andere manier gunstig is voor iemand in de wereld, of voor de menselijke familie als geheel.

Daarom moet de Schepper van al het leven de menselijke familie waarschuwen en informeren over een realiteit waar zij zich totaal niet bewust van is en waarin ze zich in veel gevallen compleet vergist met haar aannames en overtuigingen.

Jullie moeten nu jezelf zien als de inheemse volkeren van de wereld en weten dat elk ander ras dat om welke reden dan ook probeert deze plek te claimen een concurrerende mogendheid in het universum representeert.

Want de mensheid heeft handels- en communicatienetwerken gevestigd die andere rassen kunnen gebruiken. Jullie hebben een infrastructuur opgebouwd die andere rassen voor zichzelf zullen proberen te gebruiken. En daarom heeft de Interventie niet op een eerder tijdstip plaatsgevonden.

Dit is deel van het ongeluk als je machtig wordt. Jullie krijgen grotere erkenning hier. Jullie worden waardevol voor anderen. Jullie worden nuttig voor anderen, terwijl de mensheid voorheen veel te primitief was voor enige vorm van betekenisvolle verplichting of exploitatie.

Dit is een hele moeilijke boodschap om te horen, en ze vereist serieuze beschouwing wil je haar begrijpen. Het is een realiteit waarvoor jullie veel steun nodig hebben omdat jullie niet weten wat buiten jullie grenzen bestaat. Het begrip van de mensen over leven in het universum is geconditioneerd door films en fantasieën en fantastische verhalen die niets te maken hebben met de realiteit zelf.

Er zijn tegenwoordig veel mensen in de wereld die een connectie hebben met de Grotere Gemeenschap, die gevoelig zijn voor deze zaken. Op de een of andere manier weten zij op een dieper niveau dat zij deel uitmaken van een voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Zij zijn de wereld ingekomen met dit inzicht, hen door God gegeven voordat ze kwamen, diep geworteld in hun diepere Kennis – een Kennis die pas later in het leven zou oprijzen, wanneer ze volwassen en stabiel genoeg zouden zijn om na beginnen te denken over grotere zaken.

Er is maar één voorbereiding op de Grotere Gemeenschap in de wereld van vandaag, en die maakt deel uit van Gods Nieuwe Openbaring. Geen enkel vreemd ras zou dit aan jullie kunnen geven, geen enkel vreemd ras begrijpt de diepere spirituele aard van de mensheid volledig.

Zelfs jullie Bondgenoten uit den vreemde proberen jullie alleen maar te waarschuwen voor de aanwezigheid van de Interventie en jullie enige essentiële en belangrijke zaken te leren over leven in het universum om jullie heen. Maar zij kunnen jullie niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Ze spelen slechts een zeer kleine rol hierin.

Het vergt grote moed om deze dingen onder ogen te zien, grote ernst. Maar als jullie bedenken dat concurrentie een onderdeel is van de natuur, en als jullie de betekenis van interventie in de eigen geschiedenis van de mensheid in ogenschouw nemen, dan zullen jullie zien dat interventie altijd uitgevoerd wordt uit eigenbelang en in bijna alle gevallen een verwoestende impact heeft op de inheemse bevolking, overal waar het gebeurd is in het verleden.

Je mag in dit opzicht niet dwaas zijn. Je mag niet idealistisch zijn. Je mag niet denken dat iedereen in het universum hier is om de menselijke familie te zegenen en te ondersteunen: een klein, verborgen ras in het universum, dat onbekend is uitgezonderd bij een paar van jullie buren en andere mogendheden in dit deel van het melkwegstelsel.

Wees niet dwaas om te denken dat de Interventie hier is om de mensheid om het even welke manier te helpen. Dat zou een fatale fout zijn. Het is een fout die jullie voorouders gemaakt hebben – de inheemse volkeren van deze wereld – toen zij voor het eerst te maken kregen met vreemde interventie.

Nee, jullie moeten je tegen de Interventie verzetten. En jullie moeten je voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. In dit opzicht moet de menselijke familie als geheel een begin maken met volwassen worden en moet ze haar stammenconflicten, haar bittere geschillen, haar historische vijandelijkheden tussen naties, stammen en groepen ontgroeien.

Jullie moeten het hoofd bieden aan een grotere concurrentie in het universum. Jullie hebben grotere problemen waar je mee moet afrekenen. Hoe gaan jullie de menselijke familie voorbereiden op de Grote Golven van verandering? Hoe gaan jullie de volkeren van de wereld van voedsel voorzien in een milieu van slinkende hulpbronnen?

Dit is een tijd van afrekening voor de mensheid, een grote evolutionaire drempel die alle rassen uiteindelijk onder ogen moeten zien. Op dit punt hebben jullie twee keuzes. Als de mensheid vrij en soeverein wil zijn in deze wereld en zichzelf wil beschermen tegen interventie en manipulatie, dan moet zij voldoen aan de drie vereisten die alle vrije rassen moeten vaststellen, [of niet].
Jullie moeten voldoende verenigd zijn om oorlog en conflict binnenin jullie eigen wereld te overwinnen. Jullie moeten onafhankelijk zijn, wat betekent dat jullie geen vreemde grondstoffen of technologieën van aliens nodig hebben.

Jullie moeten voldoende verenigd zijn om oorlog en conflict binnenin jullie eigen wereld te overwinnen. Jullie moeten onafhankelijk zijn, wat betekent dat jullie geen vreemde grondstoffen of technologieën van aliens nodig hebben. En jullie moeten buitengewoon discreet zijn, wat betekent dat jullie niet al jullie dwaas- en zwakheden de ruimte in zenden zodat iedereen het kan zien.

Jullie hebben een natuurlijk recht op dit zonnestelsel, maar probeer niet daarbuiten te gaan of jullie raken betrokken bij de Grotere Gemeenschap, en die is veel machtiger dan jullie ooit zullen zijn. Zij bezit0 krachten die de mensheid niet ontwikkeld heeft. Zij heeft technologie waar de mensheid niet over beschikt. Zij heeft een lange-termijn begrip van de omgang met andere, onderling zo verschillende, rassen waar de mensheid nog niet over beschikt.

God weet dat jullie je niet op tijd zouden kunnen voorbereiden op de Grotere Gemeenschap, en daarom is een deel van Gods Nieuwe Openbaring gewijd aan deze voorbereiding. De Schepper van al het leven heeft de Bondgenoten van de mensheid in deze ruimteregio opgeroepen om hun wijsheid hiernaartoe te sturen in een reeks Briefings, de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid.

Jullie Bondgenoten zullen niet tussenbeide komen. Zij zullen het menselijk verstand niet komen beheren of manipuleren. Ze delen alleen hun wijsheid en waarschuwen jullie voor de aanwezigheid van de Interventie en wat dat nu werkelijk voor jullie betekent en hoe zij tegengegaan kan worden.

Als de wereldregeringen de grote kwetsbaarheid van de mensheid begrepen dan zou oorlog morgen stoppen. Er zou een brede discussie op gang komen over hoe de wereld beschermd moest worden, hoe de wereld verdedigd moest worden en hoe de wereldhulpbronnen in stand gehouden moesten worden zodat de mensheid niet ten prooi zou vallen aan buitenaardse interventie en overreding.

Want als jullie de grondstoffen van deze wereld zouden uitputten zullen anderen komen om die te leveren en dan zullen jullie geen andere keus hebben dan in te stemmen met hun voorwaarden en hun eisen. Dat zou het einde van de vrijheid en de vooruitgang van de mensheid in het universum zijn – een tragisch einde voor een veelbelovend ras. De Interventie zal proberen jullie het vertrouwen in jullie leiders, in jullie instellingen en zelfs in jezelf te laten verliezen, en erop aan sturen dat jullie gaan geloven dat alleen zij voor jullie kunnen zorgen en jullie waarlijk kunnen gidsen. Deze overreding heeft al veel mensen getroffen.

De Interventie zal proberen conflicten in de wereld te stimuleren en te verscherpen om de sterkste mogendheden te verzwakken, en om hen ertoe te bewegen zich bezig te houden met zaken die nutteloos en destructief zijn. Dit is al aan de gang in de wereld.

Maar de mensheid heeft tijd en ze heeft hoop. Jullie kunnen de Interventie dwarsbomen. Jullie kunnen je voorbereiden op de Grote Golven van verandering. En jullie moeten je voorbereiden op de realiteit van leven in het universum, waar jullie nu in toenemende mate met elk jaar dat voorbijgaat mee te maken krijgen.

Het geschenk is gegeven. De voorbereiding is er. Gods Openbaring is gegeven en wordt beschermd door de Boodschapper, die de wereld ingezonden is om Gods Nieuwe Boodschap voor de mensheid te ontvangen.

Leer deze dingen en je zult het met eigen ogen zien, en je zult in je hart weten wat waar is. Hier is geen sprake van misleiding. Maar je moet dit voor jezelf weten. Je kunt nog niet vriend van vijand onderscheiden. Je kunt niet een geschenk van een gevaar onderscheiden. Je kent de betekenis van voorzorg niet, noch kun je dat op dit moment van manipulatie onderscheiden. Maar je hart zal het weten omdat je een diepere Kennis binnenin je hebt die duidelijk het verschil kan zien tussen deze dingen. Het is tijd om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap van leven. Het is tijd om te leren over de Interventie in de wereld. Het is tijd om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die alle volkeren en naties zullen treffen. Er moet zoveel gebeuren, en tijd is essentieel. Jullie hebben niet veel tijd en zeker in deze zaken hebben jullie geen tijd te verspillen.

De Schepper van al het leven heeft een waarschuwing de wereld in gezonden, maar ook een zegening en een voorbereiding om de mensheid voor te bereiden op dat wat ze nog niet kan zien, om de menselijke familie te versterken, om de betekenis te onthullen van jullie spiritualiteit op het niveau van een diepere Kennis, om de zaadjes te zaaien van samenwerking en harmonie, plicht en verantwoordelijkheid zodat de menselijke familie een toekomst kan hebben, zodat de menselijke familie [onafhankelijk] en stabiel en veilig kan zijn in een universum vol intelligent leven.

alien technologies like free energy encourage dependency
Want dit is geen menselijk universum waar jullie voor staan. Het is heel anders. Jullie weten niets af van de eisen, de gevaren en kansen ervan. Deze moeten jullie onthuld worden door de Genade en de Macht van God, want dit is de enige waarlijk betrouwbare Bron. En dit is de Bron die weet voorbij misleiding, voorbij zelfbelang, voorbij corruptie en voorbij misverstand.

Vrijheid is zeldzaam in het universum. In het universum zijn wijzen gering in aantal en je komt ze slechts sporadisch tegen, want de meesten kozen het pad van technologische macht en vooruitgang en verloren hun aangeboren vaardigheden en de kracht van Kennis binnenin henzelf, waardoor ze onder controle kwamen te staan, waardoor ze schijnbaar permanent ingekapseld raakten in afschuwelijke technologische gemeenschappen waar het individu slechts een onderdeel, een component is, waar individuele vrijheid zeer zeldzaam is, waar de diepere talenten van het individu ofwel compleet genegeerd worden of gebruikt worden om de belangen van de staat te ondersteunen.

Vrijheid is kostbaar. Neem niet zomaar aan dat ze jullie toe zal behoort. Jullie moeten haar altijd onderhouden, haar beschermen en indien noodzakelijk verdedigen. Dit is de prijs van vrijheid in het universum omdat de afgescheidenen in het fysieke universum zijn komen wonen, en de kracht en de genade die de Schepper aan elk individu gegeven heeft hier grotendeels onbekend is.

Er valt hieromtrent zoveel voor jullie te leren en af te leren omdat het de meest voortreffelijke educatie is die jullie ooit konden krijgen, en jullie kunnen het niet aan jullie middelbare scholen of universiteiten leren. Jullie experts weten er niets van. Het is nieuwe Kennis voor een nieuwe wereld. En het is de belangrijkste Kennis voor jullie toekomst, jullie vrijheid en jullie lotsbestemming.