Contact met Intelligent Leven in het Universum

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 oktober 2008
te Boulder, Colorado, VS

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


De wereld is een prachtige plaats. Het is een wereld van immense biologische diversiteit. Het is een wereld van enorme rijkdom en waarde. De menselijke familie realiseert zich niet wat voor belangrijke plek deze wereld feitelijk is in een universum van kale werelden.

Jullie beseffen de betekenis en waarde niet die eraan wordt toegekend door die rassen die van jullie bestaan afweten. Die paar rassen die menselijk gedrag en de menselijke geschiedenis hebben geobserveerd, die zien jullie – op een paar uitzonderingen na – als chaotisch en barbaars. Zij zijn bezorgd dat jullie de rijkdom van deze wereld aan het vernietigen zijn, een rijkdom die zij voor zichzelf wensen te hebben.

De mensheid heeft zich ontwikkeld in een toestand van relatief isolement, relatief, omdat de wereld door haar geschiedenis heen is bezocht, vooral aan het begin van de mensheid. De wereld is van tijd tot tijd bezocht door verschillende rassen die de biologische rijkdom van de wereld kwamen zoeken en ook om dingen van waarde in de wereld te verbergen, dingen die de inheemse volkeren in vroeger tijden nooit zouden vinden of vermoeden.

Jullie wereld kent een lange geschiedenis van inspectiebezoek, maar kolonisatie in de wereld door vreemde rassen is nooit succesvol geweest, om redenen die jullie niet zouden verwachten. Technologisch gevorderde rassen functioneren vooral in steriele omgevingen. Het is gevaarlijk voor zulke rassen om een wereld met zo’n biologische diversiteit, met talloze biologische substanties, binnen te komen. Ze mogen dan wel in staat zijn om tijd in deze wereld door te brengen, aan boord van hun eigen schepen of zelfs maar door hier voorzieningen te bouwen, maar het biologische gevaar van de wereld is te groot, en het risico op besmetting is te aanzienlijk.

De mensheid heeft zich, op een paar uitzonderingen na, aangepast aan deze omstandigheden en daardoor het is moeilijk voor jullie je voor te stellen dat een gevorderd ras zo’n moeite zou hebben met hun aanwezigheid hier. Zelfs als zij jullie lucht konden inademen, wat veel rassen niet zouden kunnen, zouden ze geconfronteerd worden met een groot risico op besmetting, want zij hebben niet het aanpassingsvermogen of de resistentie om te kunnen functioneren in zo’n biologisch diverse omgeving.

Jullie hebben je natuurlijk, op een paar uitzonderingen na, hieraan aangepast. En sommige mensen denken dat je zulke obstakels met gevorderde technologie kunt overwinnen. Maar biologische besmetting is een zeer serieus probleem binnen de context van het bezoeken van andere werelden, in het bijzonder van werelden waar de biologische diversiteit vreemd is aan die van je eigen wereld van herkomst. Het is een zeer belangrijk probleem in het universum onder rassen die reizen en die zich bezig houden met het complexe areaal van betrekkingen met andere werelden.

De menselijke familie weet hier natuurlijk niets van, omdat jullie nog steeds geïsoleerd zijn in de wereld en nog op geen enkele betekenisvolle wijze in staat zijn geweest te ontsnappen aan de grenzen van jullie wereld. Nog steeds is het een wijd verspreide opvatting onder de menselijke familie dat het universum een grote, lege ruimte is, en als er daarbuiten al ergens intelligent leven is, dat het erg zeldzaam is.

Omdat jullie de horde nog niet genomen hebben, een technologische horde die tussen jullie en het reizen in deze Grotere Gemeenschap van leven in het universum staat, kunnen jullie je niet voorstellen hoe andere rassen van wereld naar wereld kunnen reizen. Dus jullie zijn gehandicapt door jullie isolement en door jullie technologische beperkingen.

Want het zit namelijk zo dat jullie voorbij dit zonnestelsel in een dicht bevolkt deel van het universum wonen. Buiten dit zonnestelsel zijn er grote handelswegen en veel handelsnaties die allang hun handelsnetwerken opgebouwd hebben. Oorlog en conflict worden onderdrukt, en vrijheid is zeldzaam binnen deze grotere arena van leven.

Hier is jullie wereld, een wereld van grote waarde, een waardevolle wereld voor elk technologisch ontwikkeld ras. Want de overgrote meerderheid van technologisch ontwikkelde rassen hebben de natuurlijke hulpbronnen van hun eigen wereld uitgeput en moeten nu reizen en zich voegen in complexe en beperkende handelsnetwerken om te verkrijgen wat ze nodig hebben – niet alleen om aan hun technologische eisen te voldoen, maar ook voor zaken die meer basaal zijn, zoals biologische stoffen voor voedselproductie en het maken van geneesmiddelen, en genetische manipulatie enzovoorts.

Voor de menselijke familie is het moeilijk voor te stellen hoe technologische successen tegen zo’n hoge prijs behaald werden. Toch beginnen jullie op dit moment al zo’n prijs te betalen binnenin jullie eigen wereld. Naarmate jullie technologie begint te versnellen in haar evolutie en ontwikkeling, zullen jullie merken dat jullie de natuurlijke hulpbronnen van jullie wereld met een angstaanjagend tempo aan het uitputten zijn. Jullie zien dat jullie jullie natuurlijke leefomgeving aan het aantasten zijn en dat jullie zelfs het klimaat van jullie eigen wereld beïnvloeden.

Andere rassen hebben uiteraard hetzelfde destructieve pad gevolgd en merkten dat ze zichzelf in groot gevaar hadden gebracht omdat ze niet langer voor zichzelf konden zorgen, doordat ze hun eigen levensondersteunende functies van hun natuurlijke wereld schade hadden berokkend of uitgeput hadden. Nu moeten ze grondstoffen buiten hun wereld zien te vinden – grondstoffen die eigendom zijn van anderen, grondstoffen waarvoor ze compromissen moeten sluiten en handelsvoorwaarden moeten accepteren, die zeer restrictief kunnen zijn.

Zodra deze naties deel gaan uitmaken van deze grotere handelsnetwerken, merken ze dat ze zich moeten aanpassen aan de eisen en verwachtingen van anderen, anders krijgen ze te maken met het angstaanjagende vooruitzicht dat hen de toegang tot grondstoffen geweigerd wordt.

Oorlog en conflict binnen zo’n omgeving worden onderdrukt om de stabiliteit en de veiligheid van de handelsnetwerken te handhaven. Mocht een natie verzet bieden of met militaire macht proberen te pakken wat zij nodig heeft, dan zal ze door honderden andere werelden tegengewerkt worden.

De mensheid is nog steeds in de ban van het idee van groei en uitbreiding. Ze is nog niet in die mate volwassen geworden dat ze beseft dat stabiliteit en zekerheid haar toekomstige ontwikkelingsfase voorstellen. Alle rassen in het universum werden geconfronteerd met deze realiteit, want je kunt niet maar blijven uitbreiden in het universum zonder te maken te krijgen met eindeloos conflict en eindeloze instabiliteit.

In dit opzicht bevindt de mensheid zich in een soort adolescentiefase. Ze voelt haar kracht en haar mogelijkheden. Ze begint te erkennen dat ze een groter potentieel heeft. Maar ze is onverantwoordelijk. Ze voert een wanbeleid ten aanzien van haar wereld. Ze is gefocust op groei, en stuit nu op de grenzen van groei.

Denk nooit dat wanneer jullie de hulpbronnen van jullie wereld hebben uitgeput, jullie het universum in kunnen gaan om te halen wat je nodig hebt. Want de enige manier waarop je in staat zou zijn dit te doen, wonend in zo’n dichtbevolkt deel van het universum, is dat je lid zou worden, een pril juniorlid in dit geval, van een breder handelsnetwerk. Dit zou rampzalig zijn, want jullie zouden je moeten aanpassen aan zeer beperkende deelnamevoorwaarden. Jullie zouden compromissen moeten sluiten. En andere naties zouden politieke invloed op jullie uitoefenen, een invloed die jullie zeer onderdrukkend zouden vinden.

Jullie zouden merken dat jullie niet langer superieur zijn binnen je eigen wereld, maar dat jullie nu onderworpen zouden zijn aan de invloeden en vereisten die op jullie gelegd werden door naties van elders – door naties die niet menselijk zijn en geen waardering hebben voor wat de mensheid waardeert, naties die naar jullie wereld en naar jullie kijken als een hulpbron die uitgebuit en gebruikt kan worden. Jullie gebrek aan vaardigheid en subtiliteit binnen deze grotere omgeving zou jullie zeer, zeer kwetsbaar maken voor uitbuiting en manipulatie.

Daarom is het in stand houden van jullie onafhankelijkheid in deze wereld immens belangrijk als de mensheid de Grotere Gemeenschap van intelligent leven wil binnentreden als een vrij en onafhankelijk ras. Op dit punt moeten jullie conflicten beëindigd worden, en het beleid van de hulpbronnen van de wereld moet gestabiliseerd worden. Op dit punt moet het verbruik van hulpbronnen beperkt worden, anders zullen jullie geen toekomst meer hebben, zullen jullie je onafhankelijkheid verliezen en zullen jullie je moeten aanpassen aan alle voorwaarden die aan jullie voorgelegd worden door andere naties, die nu een enorme kans [zouden] grijpen om toegang te verkrijgen tot de rijkdom en het strategisch belang van jullie wereld.

Jullie zijn als de inheemse bevolking die midden in de jungle, in isolement leeft. Jullie hebben daar jullie cultuur ontwikkeld. Jullie hebben daar jullie godsdienstig begrip ontwikkeld. Jullie hebben daar jullie idee van God ontwikkeld. En jullie denken dat jullie bestaan zo belangrijk is.

Maar als je bezoekers van buiten tegenkomt, zijn jullie geneigd hun aanwezigheid en bedoelingen mis te verstaan – jullie denken dat ze hier zijn om jullie te helpen, jullie denken dat ze hier zijn om jullie te ondersteunen, en jullie zullen zeer gevoelig zijn voor hun technologisch aanbod, voor hun verleidingen en hun verlokkingen. Jullie zouden het risico lopen dat je niet ziet dat zij alleen maar op zoek zijn naar delfstoffen zijn. Misschien zou je over hen denken als goden of ontwikkelde rassen. En jullie zouden betoverd kunnen zijn door hun technologie en gefascineerd door wat ze kunnen, en de hele tijd jezelf daarmee aan het grote gevaar blootstellen dat je toegeeft aan hun overredingen.

Deze realiteit en dit bewustzijn is niet angstaanjagend. Het is gewoon reëel. Het is de realiteit van het leven. Het is wat interventie jullie geleerd heeft door de geschiedenis heen – dat dat altijd uitgevoerd wordt uit eigen belang, en die rassen die ontdekt worden lopen groot gevaar vernietigd en onderworpen te worden.

De mensheid heeft een grote belofte en een grotere lotsbestemming in het universum. Maar om deze belofte en deze lotsbestemming te kunnen vervullen, moeten jullie voldoen aan drie vereisten. Jullie moeten onafhankelijk zijn. Jullie moeten verenigd zijn. En jullie moeten buitengewoon discreet zijn. Dit zijn de drie vereisten voor alle vrije naties in het universum.

Maar op het ogenblik schiet de mensheid te kort in elk van deze primaire eisen. Jullie vernietigen jullie onafhankelijkheid in rap tempo door het wanbeleid en bovenmatig gebruik van de hulpbronnen van jullie wereld.

Jullie zijn nauwelijks verenigd en appreciëren nog steeds jullie conflicten en onderlinge verschillen in zo’n hoge mate dat menselijke eenheid op grote schaal nog niet bereikt is, zelfs niet ten overstaan van kritische problemen in de wereld zelf.

En jullie zijn nauwelijks discreet te noemen als jullie al jullie sterke en zwakke kanten rondbazuinen in het universum waar iedere discrete waarnemer ze kan zien. Geen enkele technologisch ontwikkelde samenleving is op deze manier te beluisteren. Daarom zullen jullie geen radio signalen vinden die uit de ruimte komen omdat zij die hun veiligheid op prijs stellen nooit op zo’n manier zullen uitzenden.

De mensheid beseft niet wat er nodig is om haar vrijheid en soevereiniteit in deze wereld op te bouwen en te behouden. Het is een zeer ernstig probleem waar maar weinig mensen zich bewust van zijn.

Daarom zit de mensheid nog steeds in de adolescente fase. Ze is roekeloos. Ze is onverantwoordelijk. Ze ziet zichzelf niet in relatie tot een groter levenstoneel. Ze wordt volledig in beslag genomen door zichzelf. Ze is egocentrisch. Ze ziet niet wat er van haar verlangd wordt om te kunnen functioneren binnen een Grotere Gemeenschap van leven – een Grotere Gemeenschap die niet vol zit met mensen, een Grotere Gemeenschap waar alle rassen op zoek zijn naar grondstoffen.

Je hoopt misschien dat andere rassen een soort magische onafhankelijkheid hebben verworven zodat ze het niet nodig hebben om grondstoffen uit andere werelden te halen. Maar in werkelijkheid is dit niet het geval. Meer technologie vraagt een grotere afhankelijkheid van grondstoffen. Als een natie haar eigen wereld beroofd heeft van haar natuurlijke erfenis en als gevolg daarvan haar onafhankelijkheid heeft verloren, dan wordt zij gedwongen zich te wenden tot andere rassen, en wordt zij gedwongen zich aan te passen aan de eisen die zulke handelsnetwerken stellen.

Dan zou je merken dat het erg moeilijk is om elke mate van vrijheid die je tot dusverre in de wereld verkregen hebt te behouden. Want vrije rassen gaan niet goed samen met rassen die niet vrij zijn, met regeringen die individuele vrijheid niet op prijs stellen. Er zou grote druk van buitenaf op jullie gelegd worden, niet alleen om deze vrijheid in te perken, maar om haar volkomen te elimineren.

Zie het universum daarom niet als een soort van wildernis die erop wacht om onderzocht en geëxploiteerd te worden. Dit deel van jullie sterrenstelsel is dicht bevolkt, en er is hier geen wildernis.

Dit biedt jullie voor- en nadelen. Het voordeel is dat oorlog en conflict in dit deel van het sterrenstelsel onderdrukt worden. Het is niet zoals in jullie films of ideeën. Er bestaan hier geen grote keizerrijken die over iedereen regeren, want grote rijken zijn moeilijk in stand te houden en blijven zelden lang bestaan in de Grotere Gemeenschap.

Dat betekent dat niemand jullie wereld met geweld in kan nemen, want met geweld veroveren wordt niet toegestaan. Dat wordt onderdrukt om de stabiliteit en veiligheid in deze ruimteregio te handhaven. Verovering door middel van geweld wordt onderdukt. Het zal hier niet gebeuren.

Naties zullen op een andere manier proberen voordeel te behalen in jullie wereld, door de krachten van overreding – door jullie behoeften uit te vergroten alsmede jullie onvermogen om in deze behoeften te voorzien, door jullie te overtuigen dat alleen zij jullie kunnen gidsen en leiden en jullie kunnen leveren wat jullie werkelijk nodig hebben.

De mensheid zal niet overwonnen worden door het gebruik van geweld. Als zij overwonnen wordt, dan zal zij overwonnen worden door de kracht van verleiding en overreding. Hier moeten jullie je natuurlijk tegen verzetten. En om je hiertegen te kunnen verzetten, moet jullie de drie eisen erkennen die nodig zijn om vrij en soeverein te blijven binnen deze wereld.

Want het isolement van de mensheid is nu voorbij. Jullie vernietigen jullie natuurlijke leefomgeving. Dit heeft interventie van andere rassen veroorzaakt die nu actief zijn in jullie wereld, ze proberen zichzelf hier te vestigen, ze proberen voordeel te halen en dominantie te verkrijgen binnen de wereld zonder geweld te gebruiken.

Aan die paar mensen die zich bewust zijn van hun aanwezigheid zullen ze zichzelf presenteren als een weldaad en een zegen, waarbij ze beweren dat zij geen oorlog hebben en dat zij in vrede leven. En door hun technologie te demonstreren zullen ze proberen jullie voor te houden dat zij, beter dan jullie, begrijpen wat jullie wereld stabiliteit en zekerheid zal brengen.

Maar het is een en al deceptie, want zij zijn hier om zich te vestigen. Niettegenstaande hun prachtige beweringen en hun grote beloftes aan een worstelende mensheid, ze zijn hier om zichzelf te vestigen. Zoals het zo vaak is gebeurd in jullie eigen geschiedenis, worden de inheemse volkeren gemakkelijk overreed en herkennen ze de ware dreiging niet van de interventies waar ze mee te maken hebben.

In het universum heeft de mensheid eigenlijk twee verschillende soorten ontmoetingen met het leven buiten haar grenzen. Jullie zullen potientiële bondgenoten hebben, en jullie zullen concurrenten hebben. Jullie hebben nog geen vijanden omdat jullie niet proberen jullie macht uit te oefenen buiten dit zonnestelsel.

Dus jullie hebben geen vijanden, maar jullie hebben wel vele concurrenten. Omdat het hen verboden is geweld te gebruiken, zullen ze andere middelen gebruiken om toegang tot deze wereld te verkrijgen. Ze komen hier in kleine groepjes, zetten netwerken op, leggen contact met bepaalde, uitgekozen leiders in machtsposities binnen de regering, handel en godsdienst. Ze proberen verschillende soorten invloed uit te oefenen binnen jullie godsdienstige gemeenschappen en religieuze opvattingen. Ze zullen proberen een fysieke aanwezigheid in de wereld te vestigen ondanks dat ze zelf jullie lucht niet kunnen inademen en de biologische gevaren van het bestaan hier buiten hun eigen beschermende behuizingen niet aan kunnen.

Ze zijn niet hier om jullie te vernietigen, maar om jullie te gebruiken, want ze kunnen niet leven in deze wereld. Dus hebben ze jullie nodig om voor hen te werken. En ze zullen jullie alles beloven. En ze zullen jullie verzekeren dat jullie jullie problemen niet zelf kunnen oplossen, zodat ze deze krachtige invloed op jullie krijgen.

Op deze manier zou een kleine groep die op zoek is naar grondstoffen de hele menselijke familie kunnen overnemen zonder geweld te gebruiken. Ze zullen zich richten op jullie conflicten en jullie onvermogen deze conflicten op te lossen, en zullen benadrukken dat zij, beter dan jullie, de macht en de capaciteit hebben om de groeiende behoeften van de mensheid het hoofd te bieden.

Dit zal natuurlijk veel mensen overhalen en verleiden naarmate de mensheid het vertrouwen in zichzelf, in haar leiders en in haar instellingen verliest. Dit zal een vertrouwensvacuum creëren, hetgeen gemakkelijk opgevuld kan worden door de Interventie die tegenwoordig in de wereld is.

Dus jullie hebben concurrenten, en jullie hebben potentiële bondgenoten. Jullie Bondgenoten zullen jullie hun wijsheid sturen zoals ze al gedaan hebben in een serie Briefings, de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid. Maar zij zullen niet tussenbeide komen. Zij zijn niet aanwezig in jullie wereld.

Allen die jullie wereld op dit moment bezoeken maken deel uit van de Interventie. En er is meer dan één groep. Binnen elke groep zijn er verschillende rassen die op verschillende verantwoordelijkheids-niveaus werkzaam zijn. Op die manier heeft de Interventie vele gezichten, en dit zal voor jullie hier op de grond zeer verwarrend zijn.

Jullie Bondgenoten zullen niet tussenbeide komen omdat zij beseffen dat als zij tussenbeide zouden komen, zij jullie perceptie en begrip zouden moeten manipuleren. Om jullie zelfs maar correct te laten handelen, zouden ze jullie moeten manipuleren. Zij zouden jullie moeten aansturen. Dit zullen zij niet doen omdat zij vrijheidslievende rassen zijn. Ze weten vanuit de levenslessen in het universum, dat de toekomst en het lot van een andere wereld proberen te beheersen, onderwerping vereist. En dit zullen ze niet doen.

In jullie lokale universum zijn vrije rassen zeldzaam, en zij moeten discreet blijven. Als zij proberen het lot van een wereld als die van jullie te beheersen of te manipuleren, zou hun discretie verbroken worden. Dus moeten zij jullie steunen zonder te interveniëren.

Jullie hebben nog niet de rijpheid of de wijsheid aangaande het leven in het universum om hier het belang van te kunnen inzien. Toch zien jullie zelfs in jullie eigen ervaring op dit moment dat wanneer de ene natie het gedrag en de visie van een andere natie probeert te controleren, dat dat leidt tot verovering en overheersing, tot groot conflict en de vernietiging van die mensen en die naties die onder controle worden gehouden. Jullie kunnen dit binnen jullie eigen ervaring zien.

Het leven verandert niet wanneer jullie de Grotere Gemeenschap betreden. De levenslessen zijn nog steeds dezelfde. Ze worden alleen op een veel grotere schaal met veel verschillende rassen uitgespeeld. De graad van ingewikkeldheid neemt toe, maar de realiteit is dezelfde.

Die rassen die de potentiële bondgenoten van de mensheid zijn beseffen dat de mensheid nog niet klaar is voor contact. De menselijke familie beschikt nog niet over de eenheid, de volwassenheid, de discretie of de kracht om mee te kunnen met de zeer uitdagende situaties en verwikkelingen van intelligent leven in het universum.

Jullie zijn naïef. Jullie zijn onvoorbereid en niet aangepast aan deze veeleisende leefomgeving. Jullie beseffen de risico’s niet. Jullie zijn ambitieus. Jullie zijn idealistisch. Jullie zijn op jezelf gericht. Jullie denken dat het universum om jullie draait en dat iemand die jullie wereld zou bezoeken hier zou komen om geschenken te brengen en jullie te helpen.

Dit is zo ontzettend naïef, maar het is begrijpelijk omdat geïsoleerd levende rassen zichzelf zo zien. Zo zien zij de verwachtingen ten aanzien van omgang met het leven buiten hun grenzen.

Hier moet de mensheid zoveel leren over het leven in het universum. Jullie moeten zoveel wijsheid vergaren. Jullie moeten zo voorzichtig zijn. Jullie moeten zoveel belangrijke zaken kunnen onderscheiden.

Jullie zijn onvoorbereid. En jullie kunnen jezelf niet voorbereiden omdat jullie niet weten waar je je op moet voorbereiden, of wat hiervoor nodig zal zijn of wat de risisco’s werkelijk zijn.

God weet waarmee de mensheid in de Grotere Gemeenschap geconfronteerd zal worden. God weet dat de mensheid zichzelf niet kan voorbereiden op de realiteiten van het leven in het universum. Daarom is een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden: om de mensheid voor te bereiden op de grote economische en milieuvraagstukken waar de wereld hier mee te maken heeft en om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoetingen met intelligent leven in het universum.

Alleen God weet wat er gebeurt in het universum, zonder misleiding en vertekening. Alleen God weet wat er over de horizon van het leven aankomt voor de mensheid. Alleen God weet werkelijk wat de mensheid moet zien en weten en doen om menselijke eenheid op te bouwen, om jullie onafhankelijkheid in deze wereld te herwinnen en te behouden en om de nodige discretie en het nodige onderscheidingsvermogen op te bouwen die jullie nodig zullen hebben om succesvol op dit grotere levenstoneel te kunnen functioneren.

Want jullie zijn voorbestemd voor de Grotere Gemeenschap. Maar eerst moet je de Grotere Gemeenschap overleven. En jullie moeten volwassen worden en wijs inzake de omgang met andere rassen.

Niemand zou zich op dit moment moeten mengen in jullie wereld. Dit vertegenwoordigt onethisch gedrag. Het wordt gedaan uit zelfbelang. Het is misleidend. Het is gevaarlijk.

De mensheid is nog niet klaar voor contact, maar contact vindt al plaats. En de omgangsregels zijn niet door jullie opgesteld, zoals zou moeten, maar door anderen, die hier in het geheim bezig zijn en die hun bedoelingen en hun activiteiten voor de menselijke familie verborgen houden.

Denk nooit dat niemand jullie kusten kan bereiken. Denk niet dat het universum beperkt wordt door de prestaties van menselijke wetenschap. Denk niet dat jullie begrip van het universum volledig is.

Jullie zijn een jong ras. Er zijn veel oudere rassen. Er zijn veel oudere beschavingen. Leven is al lange tijd aan het evolueren in het universum. Zelfs voordat de mensheid bestond in deze wereld, was ruimtevaart al een feit en werd het in talloze regio’s uitgevoerd door talloze rassen. Julie zijn het nieuwe kind in de wijk, een ukkie, zojuist tevoorschijn gekomen vanuit jullie lange stammengeschiedenis.

Beschaving is jong in deze wereld, maar er zijn vele oudere beschavingen, zelfs in jullie ruimteregio. Zij hebben stabiliteit bereikt, een stabiliteit die de mensheid nog niet heeft verworven. Maar stabiliteit wordt ofwel bereikt door onderdrukking en controle ofwel middels het zeer omzichtige en moeilijke proces van zorg dragen voor individuele en collectieve vrijheid. De meeste rassen hebben het eerste pad gekozen, want dat is veel doelmatiger.

Vrijheid is moeilijk. Zij neigt naar wanorde. Ze kent niet het soort stabiliteit dat andere rassen hebben verworven via dominantie en controle. Maar vrijheid is belangrijker. Ze is van meer betekenis. Ze is creatiever. En ze is vruchtbaarder. Daarom is het behouden van menselijke vrijheid tegenover de Grotere Gemeenschap zo buitengewoon belangrijk.

De menselijke familie wordt geobsedeerd door haar eigen dilemma’s en haar eigen corruptie, haar eigen problemen en haar eigen tekortkomingen. Maar jullie zien niet dat de grootste uitdaging jullie voorgeschoteld wordt door de Interventie die op dit moment in jullie wereld gaande is, door die rassen die voordeel proberen te halen uit een zwakke en verdeelde mensheid. En julie zien niet dat de vernietiging van jullie natuurlijke erfenis jullie in de toekomst zal verhinderen om jullie autonomie, jullie vrijheid en jullie zelfbeschikking binnen deze wereld te behouden.

De drie vereisten voor vrijheid in het universum zijn drie vereisten die jullie niet kunnen veranderen. Ieder ras dat in staat is geweest om individuele en collectieve vrijheid op te bouwen heeft zich daaraan moeten conformeren. Je kunt niet ontkomen aan de uitdagingen van deze drie vereisten. Maar de mensheid is tot op heden niet op de hoogte van wat van haar verlangd wordt om te kunnen functioneren binnen dit grotere levenstoneel.

Denk niet dat rassen hier uit nieuwsgierigheid zullen komen. Denk niet dat rassen zullen komen om de mensheid geschenken te brengen omdat ze zo verrukt zijn van jullie cultuur of jullie mogelijkheden. In het universum om jullie heen is een bezoekje aan andere werelden nogal zeldzaam en wordt alleen maar uit eigenbelang uitgevoerd.

Hoewel er andere rassen zijn die jullie misschien willen leren kennen of nieuwsgierig naar jullie zijn, zullen ze geen energie verspillen of hun middelen inzetten om zich hier voor altruïstische doeleinden te vestigen. Ze zullen komen omdat zij dat nodig hebben waarover de wereld beschikt. En wat ze jullie ook mogen aanbieden, ze zullen vele zaken terug verlangen.

Dit is de realiteit van het leven in het universum. Iedereen heeft moeite om toegang tot hulpbronnen te krijgen. Iedereen heeft te maken met concurrentie in het leven.

Die rassen die in staat zijn geweest vrij te blijven zijn zeer discreet. Ze begeven zich niet in handelsnetwerken. Ze gaan geen relaties aan met werelden die niet vrij zijn. Ze zijn discreet. Ze zijn verborgen. Ze onderhouden op verschillende manieren betrekkingen met elkaar.

Dit is de prijs van vrijheid in een universum waar vrijheid zeldzaam is. Jullie kunnen dit zien binnen je eigen wereld. Het is geen mysterie. Een vrije natie in jullie wereld zal problemen hebben in de omgang met naties waar vrijheid onderdrukt wordt of aan haar burgers wordt ontzegd.

Hoeveel groter zal dan deze moeilijkheid zijn tussen rassen die volkomen verschillen van elkaar, die verschillende waarden hebben, verschillende culturen, verschillende geschiedenissen. De problemen die van natie tot natie bestaan in jullie wereld zijn veel groter wanneer het de omgang met andere rassen betreft waarvan de taal, cultuur en waarden compleet anders zijn.

God heeft een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om de realiteiten te onthullen van het leven in het universum en de dingen die de mensheid moet zien, weten en doen om zich hierop voor te bereiden.

Gods Nieuwe Boodschap onthult eveneens de Grote Golven van verandering die naar jullie wereld komen die grotendeels het gevolg zijn van misbruik en wanbeheer van de wereld door de mensheid. Uitputting van hulpbronnen, verslechtering van het milieu, heftig weer, toenemende politieke en economische instabiliteit en het risico van oorlog en concurrentie om de overgebleven grondstoffen – dit zijn de Grote Golven van verandering die nu samenkomen binnen jullie wereld.

De Interventie die hier plaatsvindt is zich bewust van deze grote veranderingen en zal proberen ze te gebruiken in haar eigen voordeel. De mensheid hoeft er alleen maar van overtuigd te worden dat een buitenaards ras meer macht en meer mogelijkheden heeft om de sleutels van deze wereld te overhandigen, om zich erbij neer te leggen, om zich te onderwerpen en om een Interventie toe te staan zich hier te vestigen.

Dit is eerder gebeurd in jullie eigen geschiedenis, toen inheemse rassen toestonden dat vreemde interventie kon plaatsvinden waardoor ze uiteindelijk merkten dat ze ontheemd, overweldigd en zelfs vernietigd werden. Het leven heeft jullie dit geleerd. Het leven heeft jullie de lessen van interventie geleerd.

Maar tegenwoordig willen veel mensen nog steeds dingen van de bezoekers. Omdat ze het vertrouwen verloren hebben in de mensheid, zoeken ze nu naar andere machten om hen te bemoediging en leiding te geven.

De echte Bondgenoten van de Mensheid interveniëren niet in de wereld omdat interventie leidt tot onderwerping. Ze geven de mensheid geen technologie omdat ze weten dat deze technologie alleen maar omgezet zou worden in wapentuig en gebruikt zou worden door zelfzuchtige en uitbuitende mogendheden in de wereld. Ze verleiden jullie niet met hun macht. Ze prikkelen jullie niet met hun technologie. Want ze weten dat de mensheid moet groeien en veel wijzer moet worden dan ze op dit moment is om een kans te maken haar vrijheid en onafhankelijkheid in het universum te behouden.

Jullie isolement is voorbij. Er is een Interventie aan de gang in jullie wereld en dat is al een tijdje zo. Maar de mensheid ziet het niet. Ze herkent het niet. Zelfs die paar mensen die zich bewust zijn van de buitenaardse aanwezigheid hier interpreteren het voor het grootste gedeelte niet correct. Ze denken dat het een zegen is. Of misschien denken ze dat er goede bezoekers zijn en slechte, omdat ze nog steeds iets van het bezoek willen.

Altijd als je iets wilt van de ontmoeting met een ander breng je jezelf in gevaar. Je verliest je objectiviteit. Je stelt je open voor overreding en manipulatie.

De mensheid heeft de macht en de rijkdom. Zij kan haar vrijheid in het universum behouden, maar ze moet heel anders te werk gaan dan ze nu doet om te voldoen aan de drie vereisten die voor haar liggen om een vrij en onafhankelijk ras te kunnen zijn.

Het contact is begonnen, maar het is niet wat je denkt. Het wordt behoorlijk misverstaan en ontkend in de wereld. Het is de belangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, en de mensheid is niet voorbereid. En hierom heeft God een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en om de mensheid te waarschuwen en voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en die reeds de kusten van de wereld treffen en de levens van miljoenen mensen beïnvloeden.

Dit vertegenwoordigt een veel groter onderricht voor de mensheid en een Openbaring zoals geen enkele van Gods vroegere Openbaringen aan de menselijke familie. Want jullie betreden een nieuw levenstoneel. Jullie passeren een grote en diep ingrijpende drempel in jullie evolutie.

De godsdiensten van de mensheid kunnen haar niet op de toekomst voorbereiden, en daarom wordt er nu een Nieuwe Openbaring gezonden. Zij komt van de Schepper van al het leven. Ze benadrukt menselijke vrijheid; menselijke soevereiniteit in deze wereld; menselijke eenheid en samenwerking om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van het leven hier; en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap die de mensheid moet verwerven wil zij met succes binnen dit grotere levenstoneel van intelligent leven kunnen functioneren. Ze is een geweldige gift van liefde aan een worstelende mensheid. Maar ze vormt een grote uitdaging. Ze is zeer veeleisend. En ze is zeer geruststellend.

God heeft de mensheid een diepere Kennis gegeven die zich binnen elke persoon bevindt, een diepere intelligentie voorbij het rijk en het bereik van het intellect – een intelligentie die niet kan worden gecorrumpeerd, omgepraat of aangelengd. Het is deze kracht van Kennis die jouw kernkracht vertegenwoordigt en die de bron is van jouw integriteit en je vermogen om voorbij misleiding in wat voor vorm dan ook te kunnen zien.

De mensheid wordt nog steeds gewaardeerd door vrije rassen in jullie lokale universum omdat het potentieel voor ZelfKennis hier nog steeds bestaat. Het is nog niet uitgewist. Het is nog niet verloren, zoals het bij zovele andere rassen en naties verloren is gegaan.

Daarom benadrukt de Nieuwe Boodschap van God de Weg naar Kennis en de kracht van Kennis in het individu, want dit is de bron van jullie vrijheid. En het is dit, meer dan iets anders, dat jullie in staat zal stellen om te zien, te weten en de kracht te hebben om voor jezelf op te komen tegenover andere interveniërende krachten.

Het is Gods grootste geschenk aan jou als individu en aan de menselijke familie. En het zal jullie geschenk zijn voor andere rassen in het universum. Maar eerst moeten jullie jezelf als vrij en onafhankelijk volk vestigen. Jullie moeten Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap leren. Jullie moeten jullie eigen omgangsregels bepalen met betrekking tot elk bezoek aan jullie wereld. En jullie moeten jullie gezag op deze manier uitoefenen om de erkenning en het respect van andere naties in deze ruimteregio te winnen.

Het is een grote uitdaging, maar eentje die jullie zal verenigen, redden en moed en kracht zal geven – dingen die nu aan het vervagen zijn in de wereld, die verloren gaan. De mensheid moet haar vertrouwen terugwinnen. Ze moet de kracht en de aanwezigheid van Kennis terugwinnen. Ze moet zich verenigen voor haar eigen redding en welzijn. En ze moet individuele vrijheid hier koesteren en de uitdaging van het leven binnen de milieubeperkingen van deze wereld aangaan.

Als jullie dit kunnen doen, zullen jullie een grotere toekomst hebben in het universum. En het is precies deze toekomst die jullie grootste uitdaging vormt. Want de toekomst is nu hier. De Grotere Gemeenschap is nu hier.

Lang voordat jullie in staat zijn op enige manier van betekenis de ruimte in te gaan, zal contact plaats vinden en het vindt zelfs nu al plaats. En dit is waar jullie je op moeten voorbereiden.