Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 25 januari 2015
Jeruzalem, Israël

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om het hart van God te kennen, moet je begrijpen hoe God in de wereld werkt en hoe God kijkt naar diegene die in Afscheiding leven en worden beperkt in de Afscheiding levend in de fysieke werkelijkheid. Want een deel van de Schepping is het fysieke universum binnengekomen om door hun eigen keuze de Afscheiding te ervaren.

Hier leven is echter moeilijk. Daar waar ze hun Oude Thuis zijn vergeten en hun Bron en diegene die over hen waken brengt het mensen in verwarring. God weet dat door in Afscheiding te leven mensen verward zullen raken. Zij zullen beïnvloed worden door de overredingen van de wereld. Zij zullen beïnvloed worden door de overredingen van hun culturen en hun gemeenschappen, en zelfs de religie zelf, zoals die hier op aarde werd geformuleerd.

God weet dat zonder de diepere Kennis die God in ieder persoon heeft geplaatst – een baken om hen te helpen terug naar huis te keren – zonder dit, alle vormen van verwarring, conflicten en duister het daglicht zullen zien. En dat is hier op Aarde het geval geweest.

Maar God houdt van de Schepping. En de Schepping houd van God. En hoewel jij in Afscheiding leeft, in de fysieke werkelijkheid, en hoewel jij een individu lijkt te zijn dat afgescheiden is van andere individuen, afgescheiden van je Bron, en binnenin jezelf afgescheiden van de diepere Kennis die God in jouw heeft geplaatst, ben je nog steeds een deel van de Schepping. God houdt nog steeds van je. En jij houdt van God.
Jij kunt dit nooit kwijtraken. Zelfs als je het meest verdorven en zondige bestaan leidt, zul je dit nooit kwijtraken.

Daarom is het de bron van jouw verlossing. Gods liefde voor jou en jouw liefde voor God zullen jou verlossen. De Kennis die God in jouw heeft geplaatst draagt deze liefde, maakt deze verbinding en houdt haar levend voor eeuwig en altijd. Zelfs als je in de uiterste uithoeken van Afscheiding leeft, behoudt zij jouw verbinding met God en met het Hart van God, dat verbonden is met jouw hart en ziel.

Hierin kan geen veroordeling bestaan. Er geen Dag des Oordeels, zoals mensen denken of zoals het werd onderwezen en aangemoedigd in deze wereld. Er is geen Hel en verdoemenis. Maar er is de Hel van Afscheiding, en jij leeft nu in die Hel.

Of je nu rijk of arm bent, jij bent afgescheiden van je Bron. Jij bent afgescheiden van diegene die over je waken van voorbij de wereld, van voorbij de fysieke werkelijkheid. Jij bent afgescheiden van Kennis binnenin jezelf, wat dat deel van jou vertegenwoordigd dat God nooit heeft verlaten.

Jouw ziel is op drift in het universum, stuurloos op een grote oceaan, verloren. Maar omdat God Kennis binnenin jouw heeft geplaatst, weet God waar je bent. En als je er klaar voor bent zal God je roepen om terug te keren.

Als je eenmaal moe geworden bent van het zoeken naar vervulling hier, als je eenmaal ontmoedigd bent door je eigen ambities en de ambities van anderen, als je je eenmaal realiseert dat je jezelf hier, levend in Afscheiding, niet kunt vervullen, als je je eenmaal realiseert dat je hier op Aarde niet kunt kopiëren wat je had voordat je hier kwam, dan zal je een punt bereiken, een keerpunt. En geleidelijk, stapsgewijs zul je beginnen aan je terugkeer.

God weet dat je uiteindelijk zult terugkeren, maar na verloop van tijd kwijn je weg en lijdt je, en onderga je de gruwelijkheden van anderen, en je eigen hardheid voor jezelf. Je lijdt door zoveel dingen. Je kunt geen verlichting vinden behalve door terug te keren, door opnieuw te verbinden met Kennis die God in je heeft geplaatst, die jouw verlossing voor je bevat.

Kennis is hier niet om je uit de wereld te halen maar om je hier te brengen met een groter doel. Want God heeft je een groter doel gegeven om hier te zijn, in deze wereld, onder precies die omstandigheden die je neigt te vermijden of te ontkennen, binnen de werkelijkheid van jouw situatie.

God probeert je tewerk te stellen op jouw eigen unieke manier, jouw steentje bijdragend, om de Afscheiding binnenin jezelf en tussen jezelf en anderen ongedaan te maken. En je zult dit werk voortzetten voorbij dit leven. Want wanneer je hier vertrekt ga je niet naar de Hemel of de Hel. Je betreedt een ander niveau van dienstbaarheid, waarbij je degenen dient die achterblijven, ze assisteert wanneer je kunt, wakend over hen.

Het is een perfect Plan. Het is Gods Grotere Plan dat geen religie in deze wereld of enige andere wereld ooit zou kunnen omvatten. Hoe zou jouw religieuze begrip rekenschap kunnen geven van een universum met miljarden, miljarden en miljarden rassen en meer, in deze Melkweg en andere sterrenstelsels, die allemaal in Afscheiding leven? En zelfs de immense uitgestrektheid van de fysieke werkelijkheid is maar een klein deel van Gods tijdloze Schepping.

Het is alleen als je de Afscheiding ongedaan maakt dat je begint te begrijpen waardoor de Afscheiding werd veroorzaakt. Op dit moment kun je dit niet begrijpen. Jullie religies kunnen dit niet begrijpen. De intelligentste persoon in de wereld kan dit niet begrijpen, want hij/zij wordt nog steeds begrensd door Afscheiding. Daarom leven geen meesters in de wereld, want meesterschap is iets van voorbij deze wereld. Hoewel er mensen zijn die wijs en competent zijn en visie hebben, is meesterschap van voorbij deze wereld – op een hoger niveau, voorbij de mist van de wereld, voorbij de wolken van verwarring hier, hier op aarde, zie je.

Daarom kunnen jullie religies alleen benaderingen zijn van een grotere waarheid. Levend in tijd en ruimte en verandering, kunnen jullie slechts een deel zien. Daarom heeft God de grote Openbaringen aan de wereld gegeven, als begin om getuigenissen te zijn voor deze Grotere Werkelijkheid. Een grote Openbaring alleen kan dit niet volledig doen. Je hebt ze eigenlijk allemaal nodig.

Zij vertegenwoordigen Gods grotere zorg voor deze wereld en voor andere werelden die veel minder vrij zijn dan jullie op dit moment zijn. Want vrijheid is zeldzaam in het universum. Het is zo moeilijk te bereiken onder de naties van de afgescheidenen. Maar het kan worden bereikt, en als het is bereikt, is dat een groot geschenk niet alleen voor die wereld en die mensen, maar voor het hele universum.

Wat Wij je hier vandaag vertellen vertegenwoordigt het Hart van God. Want er is geen kwaad in God. Er is geen wraak in God. Er is geen wreedheid of staf in God. Daarom kun je religie niet gebruiken als een oorlogsvaandel of een legaal principe om anderen te straffen, om anderen te martelen of om anderen te executeren. Dat is een misdaad tegen God en Gods Wil en Doel voor de wereld. Alle Schriften off interpretaties die deze dingen bepleiten zijn niet authentiek en verkeerd begrepen.

Waarom zou God je straffen wanneer God weet dat zonder Kennis die God in je heeft geplaatst om je te leiden, dat je vervalt in fouten en conflicten en wreed zal worden ten opzichte van jezelf en anderen? Waarom zou God je straffen wanneer je dwaas en onwetend bent? God vergeeft je omdat je niet weet wat je doet.

Totdat God je kan gidsen – de Kennis die God daar heeft geplaatst, in iedereen, religieus of niet, in iedere cultuur en natie – totdat je dit kunt volgen, weet je niet wat je doet. Je kent je doel niet. Je kent je bestemming niet. Je weet niet wie jou hier naartoe heeft gezonden en met welk doel. Je bent verloren, stuurloos, op drift, verkommerend in de tijd, je probeert gelukkig te zijn, probeert pijn te vermijden, je vervalt tot corruptie in een corrupte wereld, vol corruptie.

God weet dat zonder de zegening van de Schepping je al de voordelen van de Schepping zou verliezen. God weet dat afgescheiden zijn van je Oude thuis je al de voordelen van je Oeroude Thuis zou verliezen.

Hel en verdoemenis is een menselijke vinding om mensen te winnen voor het geloof, om ze te dreigen. Maar de tragedie is dat als je Gods Openbaringen niet ontvangt, degenen die voor jou zijn bedoeld en niet leert om ze te begrijpen, dan zul je wegkwijnen in Afscheiding, en je zult er niet aan kunnen ontsnappen.

Het is alsof je neergedaald bent in een diep ravijn of kloof en God een ladder naar beneden heeft gestuurd om je eruit te helpen klimmen. Maar als je er niet uit klimt zit je daar nog steeds vast. Je kunt jezelf er niet uit wensen. God zal je niet op een dag gewoon verheffen en al je fouten wissen. En geloof zal je er niet uitbrengen omdat geloof nog niet waar is behalve als het wordt geleid door Kennis.

Je kunt jezelf niet uit deze situatie geloven. Je moet leren om er aan de andere kant omhoog te klimmen, gebruik te maken van de ladders die God neergelaten heeft. En God heeft meer dan een ladder neergelaten omdat God weet dat niet iedereen slechts die ene ladder zal volgen. God weet dat niet iedereen slechts een Lering of Leraar zal volgen. En God weet dat iedere grote Openbaring die naar de wereld is gebracht na verloop van tijd door mensen verbasterd zal worden en dus moeten er meer Openbaringen komen om verheldering en correctie te brengen in alle fouten die de mensheid heeft gemaakt met de voorgaande Openbaringen.
Het is de Liefde van God en de zorgzaamheid van God voor jou en voor iedereen die hier verblijft die aanleiding geeft tot dit grote aanbod van verlossing.

God heeft een perfect Plan. Het valt buiten het eigendomrecht van iedere religie, maar iedere religie kan het benaderen en je in de juiste richting dirigeren als zij vrij is van oordeel, als zij vrij is van de fouten van de mensheid, die domweg aannemen dat zij de Wil van God kennen en hoe God in de wereld te werk gaat. Zij denken het Mysterie te begrijpen, maar zij zijn nog niet eens begonnen om de Mysterie te begrijpen. Het Mysterie is wat bestaat voorbij jouw intellectuele begrip. De weg naar God bevind zich voorbij jouw intellectueel bevattingsvermogen. Jij moet bereid zijn om dit te overstijgen als je je terugkeer wilt voortzetten.

Diegene die religieuze fundamentalisten worden zijn opgesloten in kooien aan de zijkant van de berg. Zij kunnen niet verder omhoog komen. Zij hebben een muur om zich heen gebouwd, die hen meer afgescheid van diegene om hen heen, hun afscheiding verdiept. Zelfs terwijl zij hun religieuze principes omhelzen, verdiepen zij hun Afscheiding, raken ze verder en verder weg van de Wil en het Doel van God in de Wereld.

Daarom zullen religieuze figuren proberen om de Nieuwe Openbaring in de wereld tegen te werken. Zij bedreigt hun overtuigingen, de basis waarop zij in zichzelf hebben geïnvesteerd. Het daagt hen uit om verder dan hun ideeën en hun ideologie te kijken omdat dit allemaal tot de geest behoort en niet tot het hart en de ziel. De ziel keert terug naar God zonder pretentie, zonder vermaning, zonder veroordeling.

Dus God heeft alle wereld religies geïnitieerd, waarvan ieder een kritieke bouwsteen is in de ontwikkeling van de menselijke beschaving op een hoger ethisch principe, het houdt de kracht van Kennis levend in de wereld, waar het uitgestorven is of nooit gekoesterd werd in andere naties in andere werelden in het universum.

Alle religies zijn belangrijk. Zij houden elkaar in balans – de excessen en extremisme van elkaar. Zij corrigeren de fouten van het verleden. Zij verfijnen de benadering omdat God weet dat niet iedereen een weg of een Leraar kan volgen, zelfs de grote Boodschappers niet.

Dus zoals alle rivieren stromen naar dezelfde zee, komen ze samen en verbinden ze zich op een hoger niveau. En hoewel hun ideologie mag verschillen en in contrast staat tot elkaar kan staan, is het allemaal voor een groter doel.

Want jouw terugkeer naar God is geen intellectuele onderneming. Het is niet gebouwd op een berg van overtuiging en veronderstellingen. Want waar geloof zal je naar het Mysterie leiden. En Mysterie zal je voorbij je geloof leiden omdat God en Schepping bestaan voorbij menselijk begrip, of het begrip van enig ras in het universum. Want wie kan veronderstellen de God te kennen van alle Scheppingen, van ontelbare werelden zoals die van jullie, van ontelbare rassen die zo verschillen van de mensheid?

Voor de eerste keer in de geschiedenis gooit God de deuren open naar het leven in het universum en naar Gods grotere Werk in het universum. Want om te begrijp wat God in deze wereld doet moet je begrijpen wat God in het hele universum doet.

Het was nooit eerder mogelijk om deze dingen te presenteren omdat de mensheid nog steeds in een heel primitieve staat verkeerde. Maar de mensheid staat nu op de drempel van de ruimte, een interventie van rassen van buiten de wereld is al begonnen – een gevaarlijke interventie, een geheime interventie. Dus de mensheid moet nu leren over deze dingen en alleen Gods Nieuwe Openbaring kan je hierop voorbereiden.

Ook heeft de mensheid de wereld in zo’n mate verandert dat die nu op zichzelf zal veranderen en een nieuwe wereldervaring zal produceren van grote moeilijkheden en gevaren voor de menselijke familie, een verandering op een niveau dan nooit eerder vertoond werd in de wereld. Daarom heeft God op nieuw gesproken om je hierop voor te bereiden.

De religies van de wereld zijn twistziek onder elkaar en onderling verdeeld. En religieus fundamentalisme en religieus geweld nemen hier en daar toe met grote vernielingen als gevolg, waardoor de mensheid verder verdeeld raakt, de menselijke familie versplinterd raakt, de menselijke familie verder wordt verzwakt in een tijd waarin menselijke samenwerking en eenheid essentieel zijn voor jullie toekomst in een wereld in verval.

Het Hart van God weet dit en heeft een Nieuwe Openbaring gezonden om opheldering te brengen, om jullie begrip en lotsbestemming van alle wereldreligies te herstellen en hoe ieder nu haar rol moet spelen in het verenigen van de mensheid en de voorbereiding van de mensheid op de Grote Golven van verandering die naar deze wereld komen en in haar ontmoeting met een universum vol van intelligent leven – de twee grootste gebeurtenissen in heel de menselijke geschiedenis.

De religies van de wereld moet nu een deel van de oplossing zijn en geen deel van het probleem, want zij zijn bedoeld om de mensheid te verenigen en om een grote aanwinst te zijn voor de mensheid. Maar dit vereist grote opheldering en herstel van hun oorspronkelijke doel en betekenis en wat de Hemel nu voor hen wil, waarin door de Nieuwe Openbaring van God wordt voorzien, omdat God weet dat zonder de Nieuwe Openbaring de mensheid verder zal vechten, en als grondstoffen in de wereld verminderen en als de bevolking groeit, zal het vooruitzicht van eindeloze oorlogen en destructie je aanschouwen.

God weet dit natuurlijk en probeert de mensheid te redden van een conditie die zij voor zichzelf heeft gecreëerd, een conditie die vele rassen in het universum hebben gecreëerd, wat vaak tot een grote tragedie heeft geleid.

Dit komt omdat God van je houdt en jij van God houdt dat deze grote Openbaring werd gegeven. Om deze reden werden de vorige Openbaringen gegeven, misschien eens in een millennium gegeven, gegeven voor het moment en voor de tijden die komen gaan en ter voorbereiding van de mensheid op een toekomst die zij niet kan voorzien – zo groot is het geschenk van iedere Openbaring.

Je weet van deze dingen niet af, nog niet. Maar jouw begrip moet groeien. Jij moet boven verdeeldheid en de discriminatie en onderdrukking van anderen uitgroeien. Jij moet ontgroeien aan de verdeeldheid van religie om het doel van religie te begrijpen en de Wil van de Hemel ten opzichte van religie.

God weet hoe Hij jullie moet verlossen, zonder uitzondering. Waarom veronderstel jij te weten wat jou zal verlossen? Jouw overtuigingen kunnen je alleen de goede richting wijzen. Buiten dit, is het de kracht van Gratie en de mysterieuze verbintenis met Kennis in jezelf en het doelgericht bezig zijn met de wereld die jou jouw ware richting zal teruggeven, en wat jij hier speciaal komt geven aan een wereld in toenemende nood en wanhoop.

Jij bent hier om te geven en om dienstbaar te zijn, niet om te bekritiseren en te veroordelen. Jij ben hier om te vergeven en bruggen te bouwen naar elkaar, niet om ze te verbranden en te elkaar eindeloos te bevechten over je ideeën, je vooroordelen, je hebzucht en je angst.

Slechts een mensheid die tussen haar naties en religies kan samenwerken, zal in staat zijn om je voor te bereiden op een wereld in verval en in staat zijn je de kracht en doeltreffendheid te geven in het universum, waar je geconfronteerd zult worden met verenigde werelden.

Menselijke eenheid is niet slechts een goed idee. Het is niet slechts een hoog moreel principe. Het is de voorwaarde voor overleving in het universum als jullie een vrij en onafhankelijk ras willen zijn, dat zich nu tevredenstelt met mogendheden die niet vrij zijn.

Jij kunt dit doen, maar het moet gepaard gaan met een grote verandering van inzicht, een grote erkenning, een grote confrontatie met de werkelijkheid. Het moet een Nieuwe Openbaring van God bevatten om de religies van de wereld naar grote eenheid en samenwerking te brengen, om je begrip te verhelderen van Gods Wil en Doel voor de wereld en hoe God hier werkt, werkend door individuen van binnenuit.

Zij werd gegeven in een tijd van grote en toenemende crisis in de wereld, grotere dan je nu begrijpt. De nood is zo groot. En Gods Liefde heeft hier een grote Openbaring gebracht voor jou en voor anderen. Hoewel niet iedereen in staat zal zijn om haar te ontvangen en te accepteren, moeten voldoende mensen dit wel doen om de koers van het menselijk gedrag en begrip te veranderen.

Jij kunt dit doen omdat jij van God houdt en God van jou houdt. En jullie verbondenheid is nooit volledig verbroken geweest. Zelfs terwijl jij hebt gekozen om in de Afscheiding te komen en hier te verblijven, is zij nog steeds levend en krachtig binnenin jou. Het neemt de plaats in van jouw religieuze overtuigingen. Het is belangrijker dan jouw ideeën. Het is krachtiger dan wat dan ook dat jij denkt dat krachtig is.

Het kan jou bekeren. Het kan jouw leven veranderen. Het kan de binding met anderen herstellen. Het kan bruggen bouwen tussen naties, die nu uit noodzaak gebouwd moeten worden, want de mensheid moet zich verenigen om te overleven in een wereld in verval.

De religies zullen worden voortgezet omdat zij allemaal belangrijk zijn. Probeer niet om je eigen religie te maken, want dat is absurd. Want God heeft de ladders in het diepe ravijn neergelaten, meer dan een zodat iedereen een kans heeft om eruit te klimmen. En nu heeft God nog een ladder neergelaten in de ravijn omdat dit nodig is in deze tijd, in een tijd van Openbaring.

Een Boodschapper is vanuit de Engelenschare gezonden, waar alle Boodschappers vandaan zijn gekomen. Dus kan er geen echt revaliteit bestaan tussen de religies van wereld, want diegene die zijn komen brengen, kwamen allemaal van dezelfde Bron. Half heilig, half mens zijn zij als zij eenmaal in de wereld zijn.

Zij zijn geen goden. Want er is geen andere God dan God. Maar zij zijn de meest belangrijke mensen in de wereld door wat zij zijn komen geven en de grote verandering en voordeel dat zij kunnen bieden voor deze tijd en voor de tijden die komen gaan.

Dit is jouw uitdaging. Jij moet van ideeën veranderen om jouw grotere rol te spelen in de wereld. Jij moet de Openbaring ontvangen om jouw eigen religieuze weg te begrijpen.

Laat God je nu helpen. Laat God de wereld ondersteunen. God zal de wereld niet overnemen. Maar God zal jou krachtig genoeg maken en verbonden genoeg om de wereld te herstellen en een toekomst te creëren die veel beter is dan het verleden, om menselijke vrijheid en soevereiniteit in het universum te behouden, en de mensheid een permanent thuis hier in de wereld te geven, dat tot grotere prestaties en vervulling leidt en het vermijden van de gevaren van catastrofes.

Het komt door het Hart van God dat dit nu aan jouw wordt gegeven, dat Wij nu tot jou spreken en dat de Boodschapper nu hier is. Begrijp dit en jouw leven zal duidelijk in beeld komen. En jouw hart zal groeien. Jouw kracht zal groeien. En de liefde binnenin jouw zal worden losgelaten in de wereld.