Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 17 september 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het universum is immens, zo immens dat het ondoorgrondelijk is. Niemand is in staat geweest om alle uithoeken te bereiken. Niemand is in staat geweest om zijn uitgestrektheid en complexiteit te bevatten. Het ligt buiten het intellectueel begrip van welk ras dan ook in het universum. Niettemin heeft de hele Schepping één bron en één Schepper.

Wanneer je begint te denken over God binnen dit grotere kader, wordt God zo uitgestrekt en immens alsook ondoorgrondelijk. En natuurlijk moet je het begrip loslaten dat God in beslag wordt genomen door welke wereld dan ook, of door welk individueel ras dan ook.

In de gehele menselijke geschiedenis, is de relatie van mensen tot God het middelpunt geweest van religieuze studies en concentratie. Maar hierin, wordt God vooral gezien als een zeer plaatselijke entiteit – een wezen met menselijke waarden, een wezen dat is doordrenkt met de psychologie en de emoties van een menselijk wezen. Zelfs als God wordt beschouwd onbegrijpelijk te zijn, wordt God nog steeds doordrenkt met menselijke waarden, menselijke emoties en menselijke psychologie.

Aan God te denken buiten deze gelimiteerde definitie, zou men zijn eigen aard moeten heroverwegen, zijn eigen toekomst, zijn eigen bestemming en zijn gehele wezenlijkheid. Hij [God] zou niet gebonden kunnen zijn aan alleen deze Aarde. Wanneer je Gods Schepping bent, deel van Gods Schepping, dan ben je verbonden met de hele Schepping, niet alleen met deze ene kleine wereld, die als een korrel zand is op een strand dat zich uitstrekt zover als het oog reikt.

Telkens wanneer de geschiedenis of legende spreekt over God die spreekt tot de mensen, of God die verbolgen is over het menselijk gedrag, of teleurgesteld over het menselijk bestaan, doordrenkt men God met menselijke eigenschappen en beschouwt men God alleen binnen de context van deze ene wereld.

Maar de Schepper van al het leven is de Schepper van alle leven – leven dat zo verschilt van de menselijke vorm en van het menselijk bewustzijn. Intelligent leven heeft zich door heel het universum ontwikkeld, in ontelbare verschijningsvormen, met zeer uiteenlopende uitdrukkingen. Niettemin zijn ze allemaal onderworpen aan de krachten van de natuur in deze fysieke realiteit. Zij hebben allen grondstoffen nodig en een ondersteunende omgeving. Zij worstelen allemaal met het bevoorraden van zichzelf en hun werelden. En ze worden allemaal met overlijden geconfronteerd, want zij leven een tijdelijk leven in een fysieke realiteit.

Om zelfs te beginnen met god te beschouwen binnen dit uitgebreid strijdtoneel van intelligent leven, moet men zijn hele idee van God heroverwegen en zien dat God zich in werkelijkheid uitstrekt ver buiten menselijke ideeën en dat de verhalen over God, de legenden over God en de geschiedenis van de menselijke denkwijze over God uiteraard zeer beperkt moeten zijn – beperkt tot jouw ervaring en bewustzijn en de beperkingen van jouw directe omgeving.

God van een Grotere Gemeenschap van leven is heel anders. God wordt niet in beslag genomen door menselijke aangelegenheden.

In de loop der tijd, heeft God Boodschappers in de wereld gezonden, Boodschappers die hierheen gezonden zijn door de Aanwezigheid der Engelen die de evolutie en het welzijn van deze wereld overzien.

God is te groot om zich alleen om deze ene wereld te bekommeren. God is geen mens. God is niet gelimiteerd door menselijk begrip, menselijke psychologie of menselijke emoties.
Het plan van verlossing voor alle afgescheiden wezens die in de fysieke realiteit leven, strekt zich uit over alle dimensies en dit plan omvat een enorm ondersteunend netwerk voor degenen die nog steeds in een fysieke gedaante leven – levend in een fysieke realiteit, gevangen in een identiteit in een afgescheiden realiteit.

Om Gods Werk in de wereld te begrijpen, moet je Gods Werk in het gehele universum begrijpen. Veel mensen denken dat het universum alleen maar een grote lege ruimte is. Maar het is vol van leven en de dimensies en de uitgestrektheid van dit leven zijn onvoorstelbaar.

Maar God is overal en verlost de afgescheidenen d.m.v. Kennis, via een diepere intelligentie die God in alle bewuste wezens heeft geplaatst. In plaats van dat God over jouw leven waakt of je berichten stuurt, of ontevreden is over je ogenschijnlijke gebrek aan vooruitgang, heeft God Kennis in je geplaatst om je te begeleiden, je leiding te geven en je te beteugelen.

Mensen leven aan de oppervlakte van hun geest – in hun intellect, in dat deel van hun geest dat een product van hun sociale conditionering is. Zij voelen de kracht en aanwezigheid van Kennis niet. Misschien dat ze nu en dan een plotselinge ingeving, diepere gevoelens die ze niet kunnen verklaren, vreemde voorgevoelens of een idee van een voorteken en terughoudendheid.

Iedereen heeft in zekere mate deze ervaring en dit is het bewijs van een diepere stroming in je leven, een diepere geest onder het oppervlakkige verstand waarin je leeft. Onder je eigen identiteit als een individu; onder je sociale, politieke en religieuze conditionering is er een diepere geest.

God heeft je deze geest gegeven. In feite is deze geest degene die je werkelijk bent. Hij wordt niet beperkt door de omstandigheden van deze wereld, door de dwalingen van menselijk gedrag of door de overtuigingskracht die hier en elders in het universum bestaan. Het is het meest belangrijke deel van jou. Maar het is het minst onderzochte deel van jou, het minst ervaren en het minst begrepen.
God heeft aan elke wereld waar levende wezens leven, of kolonies gesticht hebben, een verlossingkracht toegewezen voor deze naties en groepen individuen. In werelden zoals die van jullie, die dicht bevolkt zijn, waar een grote diversiteit en complexiteit bestaat, heeft deze Aanwezigheid der Engelen veel verschillende niveaus van expressie en verschillende niveaus van dienstbaarheid. Maar haar algemene doel is het overzien van de vooruitgang en het welbevinden van de mensheid.

Maar de Aanwezigheid der Engelen kan niet onuitgenodigd ingrijpen, tenzij ze met grote ernst worden verzocht om assistentie. Zelfs hier zijn grenzen aangegeven, omdat je een vrije wil hebt gekregen terwijl je in deze afgescheiden staat leeft – in een fysieke gedaante leeft, je nu niet bewust van je herkomst en je bestemming, je nu niet bewust van de grotere Kennis die in je leeft.

Je hebt vrije wil gekregen – de vrijheid te kiezen, de vrijheid te ontkennen, de vrijheid jezelf en anderen te misleiden, de vrijheid te geloven wat je wilt, je voor de geest te halen wat je wilt, over God en de realiteit te denken op welke manier je maar wilt, of helemaal niet. Je hebt deze vrijheid. De Aanwezigheid der Engelen moet deze vrijheid daarom respecteren.

Vele mensen willen dat God terugkeert of opnieuw komt, om de wereld over te nemen, om de goddelozen te straffen en de rechtvaardigen te verheffen. Maar dit gaat niet gebeuren. Mensen verwachten de wederkomst van de bevrijder, in iedere mogelijke vorm of personage die zij zich kunnen voorstellen en zij denken dat dit tot een groot tijdperk van vrede en rechtvaardigheid zal leiden. Maar dat gaat niet gebeuren.

De mensheid heeft haar succes en falen grotendeels in eigen hand. Maar de Aanwezigheid der Engelen is hier om die individuen te stimuleren en aan te moedigen die open staan voor hun Aanwezigheid, die bereid zijn om hun aanbevelingen te volgen en een ethischer en doelbewuster leven te leiden gebaseerd op dienstbaarheid aan de mensheid en aan deze wereld. Alle anderen die de Aanwezigheid der Engelen zoeken om zichzelf te verrijken, om voordeel te behalen over anderen of om hun vijanden te vernietigen zullen geen gehoor en assistentie vinden.
Wanneer je Gods hulp wil, moet je dat serieus zoeken en je moet geen andere verwachtingen of beweegredenen hebben. God is niet bezig om bepaalde mensen te verrijken en alle anderen te laten verpauperen. De conditie van de wereld is de conditie die de mensheid zelf gecreëerd heeft, binnen de grenzen en beperkingen van de leefomgeving van deze wereld.

Je hebt vrije wil, zelfs wanneer je je niet vrij voelt, zelfs als je politiek onvrij bent of sociaal niet vrij bent. Je kunt nog steeds kiezen wat je wilt volgen, waar je in wilt geloven, wat je waardeert en wat je ontkent. De Aanwezigheid der Engelen is hier om een keuze in de juiste richting aan te moedigen een keuze in de richting van je eigen verlossing en zelfverwerkelijking.

Buiten dit, komen ze niet tussenbeide, ondanks alle verhalen over God die ingrijpt namens bepaalde mensen op bepaalde tijdstippen. Dit vertegenwoordigd hier een misvatting van Gods Plan en de bedoeling en de kracht van de Aanwezigheid der Engelen.

Door heel het universum, bevinden zich ontelbare Wezens in de Aanwezigheid der Engelen die hen dienen die nog steeds in een afgescheiden staat leven om hun verbinding met de diepere Kennis aan te moedigen die God in hen heeft geplaatst en om via deze Kennis baat en vooruitgang, vrede en tolerantie in deze naties te brengen, waar dit in zovele gevallen verloren, onderdrukt of vergeten werd.

Er zijn erg weinig vrije naties in het universum omdat vrijheid chaotisch en ontwrichtend is. Zij is creatief. Zij kent geen grenzen. En dus hebben veel rassen gekozen om haar te elimineren of haar voor een groot deel te begrenzen om sociale orde en stabiliteit te bereiken en bijgevolg zichzelf, hun vooruitgang in het leven en hun mogelijkheid toegang te verkrijgen tot Kennis te beperken en al de vermogens en vaardigheden die zij zal brengen, voor het individu en voor de naties als geheel.
Want wanneer je stopt creatief te zijn, stop je met vooruitgang en ontwikkeling. Maar veel werelden en vele naties hebben hiervoor gekozen. En de mensheid loopt een groot risico deze weg te kiezen, door het waarderen en het verheerlijken van haar technologie en te vergeten waar de kracht van inspiratie en creativiteit werkelijk vandaan komt.

De Aanwezigheid der Engelen die hier aanwezig is zal reageren op het smachten van het hart en de ziel. Zij zullen reageren op wat waarlijk gecommuniceerd en uitgedrukt wordt door je verzoeken en door je gebeden. Misschien denk je dat je wilt dat je zaken floreren, of dat een bepaalde persoon een of andere resultaat boekt, maar vaak gaat het feitelijk over iets anders. Want aan de basis van jouw verzoek ligt het verlangen om opnieuw verbonden te zijn met de kracht en aanwezigheid van God binnen in jou en de Kracht en Aanwezigheid van God die in deze wereld bestaat – in mensen en buiten mensen, helemaal tot in de Aanwezigheid der Engelen.

Je kunt God om een gunst of een wonder vragen, maar het diepere verzoek is om verbonden te worden want wanneer je eenmaal verbonden bent met Kennis binnen in jezelf, dan kan God tot je spreken door Kennis. De Wil van God spreekt door jou. Het is niet alsof God het universum verlaat en in je oren komt fluisteren. Het is de Wil en de Intentie van God, geleid door de Aanwezigheid der Engelen hier op aarde, die met jou communiceert door Kennis.

Mensen kunnen zeer verward zijn over wat Kennis is omdat ze denken in termen van psychologie of hun begrip van religie. Maar in wezen is Kennis de diepere intelligentie binnen in jou, waardoor Gods Will je met je kan communiceren en je kan gidsen.
God heeft je bezield met een dieper bewustzijn – veel dieper en diepgaander dan je sociale bewustzijn, dat is gevestigd door je familie, je gemeenschap en je religieuze scholing, wanneer je een religieuze scholing hebt genoten.
Er is een dieper gevoel van wat goed en verkeerd is, wat waar is en onwaar, wat rechtvaardig en onrechtvaardig is, dat verder gaat dan je sociale conditionering en de verwachtingen van anderen.

Het feit dat heel weinig mensen dit in enige mate hebben ervaren geeft de grenzen weer van de menselijke vooruitgang en laat zien dat de mensheid niet echt ver vooruitgekomen is in haar algehele evolutie – in de evolutie van haar bewustzijn en haar grotere kracht. Jullie mogen dan massavernietigingswapens hebben, jullie mogen dan in jullie technologie een aantal unieke en slimme apparaten hebben uitgevonden, maar nog steeds hebben de meeste mensen geen idee wie ze zijn of waar hun het leven naartoe gaat. Dat wordt allemaal overgelaten aan ideologie, sociaal gebruik of pure fantasie.

Dus globaal genomen is de mensheid niet erg ver vooruitgekomen. Maar jullie vooruitgang, individueel en als geheel, is erg belangrijk en dit is hetgeen de Aanwezigheid der Engelen steunt. Waar dient deze steun voor? Zij dient voornamelijk voor de opkomst van Kennis binnen het individu, en het vermogen en de kracht van Kennis binnen de mensheid als geheel.

Het begrip van de mensheid over Gods Plan en Aanwezigheid is werkelijk beperkt. Het veronderstelt dat God slechts een groot individu is, met al de gevoelens en neigingen van een individu. God is een groot menselijk wezen – erg machtig natuurlijk, erg wijs natuurlijk. Maar de meeste mensen denken zelf op deze manier, iemand waarmee ze zich verbonden voelen en die hun problemen en moeilijkheden begrijpt.

Wanneer jullie geschiedenis of jullie legenden spreken over God die tot de wereld spreekt, wordt hier in werkelijkheid beschreven dat de Aanwezigheid der Engelen communiceert met bepaalde individuen. Een heilig boek bijvoorbeeld, wanneer beweerd wordt dat het van God afkomstig is, het woord van God is, zijn het eigenlijk de woorden van de Aanwezigheid der Engelen. Want God gebruikt geen woorden om te communiceren. Met een oneindig aantal talen in het universum, gebruikt God jouw speciale taal niet om te communiceren. Ze komen allen van de Aanwezigheid der Engelen die belast is met het welzijn van jouw specifieke wereld.

De wil van God stroomt door de Aanwezigheid der Engelen, en alle niveaus van de Aanwezigheid der Engelen, en stroomt door Kennis binnen het individu en verwoordt zichzelf daar. Zoals de levenskracht zichzelf uitdrukt in de planten en dieren, met iedere hartslag en iedere ademtocht doordringt Gods Will alles – vindt wegen om zich uit te drukken, overgebracht via relatieniveaus.

Hier dient de Aanwezigheid der Engelen als een bemiddelaar tussen de pure ervaring en realiteit van God en jouw individuele afgescheiden leven hier in de wereld. De Aanwezigheid der Engelen vertaalt Gods Wil in taal, vorm, beelden, verhalen, ideeën, uitleg – alles, zodat je dit kunt begrijpen en het in verband kunt brengen met je eigen levensomstandigheden.

In de grond moet hiervoor een volledig nieuw begrip en onderricht komen. Sommige mensen geloven dat veel van Gods engelen gevallen zijn, verleid zijn door de genoegens en de verleidingen van het fysieke leven en zijn gevallen en demonen zijn geworden en dat God wordt tegengewerkt door hele allianties van engelen, of andere wezens die gekant zijn tegen Gods realiteit.

Dit is zeker passend omdat het de oppositie identificeert, maar de oppositie maakt in werkelijkheid deel uit van de realiteit van leven in Afzondering – het verlangen om zich af te scheiden, de angst om deze Afscheiding op te geven, de nadruk op iemands unieke karakter en alle bijzonderheden van zijn identiteit en psychologie. Mensen leggen een grote nadruk op wat hen uniek maakt, wat hun status geeft, wat hen erkenning geeft en wat hen machtig of begerenswaardig maakt.
Dit is de kracht die zich tegen de realiteit van het leven kant. Zeker, er zijn wezens die zich hieraan wijden. Er zijn zelfs wezens buiten jouw zichtbare bereik die hier aan zich hieraan wijden. Er zijn engelen die zich hieraan wijden. Maar denk niet dat er één gevallen engel is, die de bron van al het kwaad in de wereld of in het hele universum is. Dat is het projecteren van een incorrect begrip.

Dit is de conditie van het leven van een leven in Afscheiding. Mensen willen terugkeren naar de vereniging met God, maar hiervoor willen ze niet hun afgescheiden leven opgeven. Noch zijn ze ertoe verplicht. God zal je nooit vragen dit te doen. Want God geeft je een groter doel om in de wereld te zijn. In plaats van pogen te ontsnappen en jezelf tevreden te stellen door jouw ambities en ideeën, geeft God je via Kennis een groter doel in de wereld.

Dat is hoe God jou verlost – door je iets echt belangrijks te geven om in je leven te doen. God spreekt geen toverspreuk over je uit, om al je boosheid, rancune, frustratie en geestesverwarring te laten verdwijnen. God heeft deze dingen niet gecreëerd, dus God kan ze niet ongedaan maken.

Wat God echter doet via de Aanwezigheid der Engelen en via Kennis in jou, is je iets belangrijks te doen geven. In feite, ben je in deze wereld gezonden om bepaalde specifieke dingen te doen met bepaalde specifieke mensen. Het is onwaarschijnlijk dat je dit doel of deze mensen al hebt gevonden, maar je hart hunkert naar hen. Alles in je diepere natuur probeert je naar dit doel te brengen en naar deze mensen en naar deze vormen van dienstbaarheid voor de mensheid en voor de wereld.

Het feit dat mensen dit verzuimen of dit uit de weg gaan of dit ontkennen is de bron van een groot deel van hun lijden. Want zonder dit grotere doel,zonder de relaties die dit doel dienen, zonder de vervulling van dit doel, zal ongeacht wat je kunt doen, ongeacht wat je probeert te doen, nooit de behoefte van de ziel bevredigen.

Want in de kern van jou is dat wat God in jou gecreëerd heeft, niet wat jij of wat jouw maatschappij heeft gecreëerd. Zelfs de meest verschrikkelijke of agressieve persoon in de wereld heeft in zijn centrum dat wat God heeft gecreëerd. Hun onwetendheid, hun rebellie, is de bron van hun frustratie, onwetendheid en agressiviteit naar de wereld.

Daarom heeft God de Hel niet gecreëerd en straft hij de verdorvenen niet. Jij wilt de verdorvenen straffen uit wraakzucht, om je gevoel van gerechtigheid af te dwingen. Maar voor God, is er alleen verlossing voor degenen die gevallen of die verloren zijn. Individuen die gewelddadig of destructief leven, hebben een veel langere weg te gaan en moeten een veel grotere dienst verlenen aan de mensheid om zichzelf te verlossen. Maar uiteindelijk komt het eigenlijk allemaal neer op verlossing.

Wat is verlossing? Voor jou, die leeft in deze wereld, in dit leven, in deze tijd, is verlossing de ontdekking van jouw grotere doel in de wereld – dit tot uitdrukking brengen, dit accepteren en dit vervullen naar je beste vermogen. Dat is verlossing voor jou in deze tijd, binnen deze realiteit. Verder dan dit kan je intellect niet gaan.

God heeft je een groter leven gegeven en heeft Kennis, de realiteit van dit grotere leven in jou geplaatst. Kennis in jou ligt buiten het domein en het bereik van je intellect. Het is iets wat je diep in jezelf moet ervaren en leren te vertrouwen en leren te volgen. Dit zal je uitdagen, jij die nog steeds vast zit aan je doelstellingen, aan het idee over jezelf, aan je veroordeling van anderen en al die dingen die jouw afgescheiden realiteit hebben gevormd. Je zult uitgedaagd worden om Kennis te volgen, want zij neemt je mee je in een andere richting.
Of je nu religieus bent of niet, of je nu gelooft in een religieuze leer en vasthoud aan die leer, of beweerd geen religie aan te hangen, je vooruitgang is geheel afhankelijk van je relatie met Kennis.

Er zijn individuen die belangrijke religieuze instellingen leiden die zich niet bewust zijn van Kennis en haar niet appreciëren en er misschien zelfs bang voor zijn, denkende dat het chaos zou veroorzaken, of dat het hun religieuze geloof zou tarten of ernstige twijfel en onzekerheid bij hun zou zaaien. Dus zullen ze vasthouden aan hun ideeën en hun veronderstellingen en het vermogen van de verlossing die God in hen geplaatst heeft vermijden.

Dan zijn er mensen die beweren geen godsdienst te hebben, maar die kracht van Kennis zullen ervaren en volgen. Zij hebben een kans om zich echt te verlossen door grote dienstbaarheid aan anderen en de wereld.

Of je nu religieus bent of niet wordt hier niet benadrukt. Religie kan heel nuttig zijn wanneer het op een correcte manier begrepen wordt, als het wordt gezien als een weg naar Kennis. Maar als het eenvoudigweg gebruikt wordt als een netwerk van overtuigingen en sociale verplichtingen, dan leidt het in de verkeerde richting.

De Aanwezigheid der Engelen begrijpt dit allemaal. God waakt over het gehele universum. Niet alleen waakt God over het hele universum, God waakt over de hele Schepping die niet in Afscheiding leeft, die zelfs groter is dan de fysieke manifestatie van het leven en de realiteit.

Je loopt naar de oceaan met een klein kopje in je handen, en je doopt het in het water en je kijkt naar het water. Is dat water de oceaan? Ja en nee. Ja, het maakt deel uit van de oceaan, maar is het de oceaan? Mensen proberen aanspraak te maken op de realiteit en de intentie van God. Mensen zijn zelfs zo arrogant om te denken dat God geen andere Boodschapper in de wereld zal zenden, denkende dat alle Boodschappers al gezonden zijn, en er echt niet meer nodig zijn. Zij gaan met hun kopje naar de oceaan, en vullen het, en ze lopen weg denkend dat ze de oceaan hebben. Maar ze hebben alleen een heel klein beetje – zo klein dat het niet de realiteit van de oceaan weergeeft, en al het leven dat in de oceaan bestaat.

Dus je brengt, in plaats van een kop, een emmer naar de oceaan, en je vult hem helemaal met oceaanwater. En nu denk je dat je God begrijpt. Je kijkt in de emmer en zegt,”oh, dit is de oceaan. Dit is God.” Maar God is zoveel groter, en je kleine emmer met water vertegenwoordigt niet de diversiteit van het leven dat in de oceaan bestaat.

Dit als analogie gebruikend; wanneer je probeert de realiteit van God en Gods doel en bedoelingen voor de wereld op te eisen, en je zegt, “Dit is het! Dit is God! Dit is wat God wil voor de mensheid! Dit is wat God heeft gegeven aan de mensheid! Dit is het hoogste!” dan is dat hetzelfde als de emmer met water de gehele oceaan te noemen.

De oceaan is onmetelijk. Het universum is onmetelijk. Het is vol van leven, buiten de inschatting van de mens. Het universum is als een oceaan zonder einde, het product van evolutionaire krachten die God in beweging heeft gezet aan het begin van het fysieke universum.

God hoeft jouw leven niet te besturen. Het mechanisme van evolutionaire verandering, en alle biologische en geologische krachten in je wereld, creëren de omgeving voor jouw leven. Maar God heeft Kennis in jou geplaatst om je de weg te wijzen, je te beschermen en je te leiden naar je grotere vervulling en verlossing.

Geef daarom God niet de schuld voor de orkanen of de droogtes of de pest of de pandemische ziekten of persoonlijk falen. Mensen zeggen de hele dag door, “Wel, God leert me door middel van dit een les,”alsof God hun privéleraar is, alsof God hun dienstmaagd is, alsof God de tweede piloot is in hun leven.

Wat voor soort God is dit? Je spreekt nu niet over God. Je spreekt over de Aanwezigheid der Engelen. Alle grote Openbaringen voor de mensheid zijn gegeven door de Aanwezigheid der Engelen. Zij spreken als Wij niet als ik. Zij zijn een groep en niet alleen maar een magnifiek individu.

Er is hier zoveel om af te leren. De mensheid is in dit opzicht nog steeds een primitief ras, nog steeds gelovend in lokale goden en fantastische dingen. Zij is nog steeds erg bijgelovig, nog steeds erg in beslag genomen door zichzelf en gelooft nog steeds dat zij belangrijk en superieur is in het universum. Maar dat is oké want dat is waar je bent in het leven.

Je bent als een dertienjarige. De Mensheid is als een dertienjarige die een beetje kracht begint te ervaren, zich sterk begint te voelen, en begint met zichzelf als geheel te ontplooien en uit te drukken. Maar zij is nog steeds onvolwassen. Zij is onberekenbaar en onverantwoordelijk. Zij begrijpt niet echt de vereisten van het leven op de lange termijn. Zij is niet naar een volwassen staat gerezen waarin ze zich moet meer richten op stabiliteit en zekerheid dan op groei en expansie.

Dit is het stadium waarin de mensheid verkeerd. Er zijn natuurlijk individuen die veel verder zijn dan dit stadium. Maar als geheel bevind de mensheid zich in een soort laatste stadium van adolescentie. Zij denkt niet vooruit. Zij maakt geen plannen voor de toekomst. Zij gebruikt haar grondstoffen niet op een verstandige wijze. Het neemt onbesuisde en domme beslissingen. Zij is geneigd tot onderlinge gevechten. Zij gelooft in het gebruik van geweld. Zij is agressief. Zij is gewelddadig. Zij is puberaal.

In het universum om je heen, bevinden zich veel meer volwassen rassen, op zijn minst volwassen in die zin dat ze stabiliteit en zekerheid meer waarderen dan groei en expansie. Maar het ontdekken van Kennis is zelfs in het universum uitzonderlijk. En daarom is de Aanwezigheid der Engelen, die iedere wereld en iedere groep dient, aan het werk en probeert mensen naar de realiteit van Kennis in henzelf te brengen. Ondanks hun cultuur, hun voorkomen, hun geloofssystemen, hun tradities of het karakter van onderdrukking binnen hun eigen samenleving, is dit nog steeds het geval omdat dit de Grote Aantrekkingskracht van God is.

God is niet plaatselijk. God duikt niet op en brengt een boodschap aan een groep mensen. Dat wordt altijd door de Aanwezigheid der Engelen gedaan. Jouw ontmoeting met God zal via de Aanwezigheid der Engelen en de ervaring van Kennis in jezelf gaan.

Hoe ken je God? Je begint het diepere deel van jouw leven te beluisteren en te onderzoeken. Je begint de Stappen naar Kennis te zetten, die jou leiden, alsof je een wenteltrap afdaalt, in een diepere bron van intelligentie die God in jou geplaatst heeft.

Je verstand en verbeelding zweven boven de oppervlakte als wolken, maar beneden op de grond bevind zich een diepere intelligentie. Zij is solide. Zij is echt. Zij is permanent. Zij heeft grotere kracht. Zij is zeker. Zij twijfelt niet van dag tot dag, zoals je intellect of je emoties. Zij is niet gevoelig voor overreding of ontkenning, zoals je intellect en je emoties.

God wil niet dat je jezelf in God verliest, in een soort van extase. In plaats daarvan ben je hier naartoe gezonden om sommige diensten te verlenen aan anderen en met anderen, specifieke dingen in de wereld. Daarom heb je een unieke aard en een uniek ontwerp. Maar wanneer je niet weet waar jouw aard voor dient, of waarvoor je gemaakt ben om te doen, dan zul je geneigd zijn om jezelf verkeerd te interpreteren en jezelf vergelijken met anderen waarvan je denkt dat ze imposanter zijn. Maar je bent werkelijk gemaakt voor iets wat je nog niet ontdekt hebt.
Dus het is de ontdekking van dit doel die helderheid begint te brengen in je leven. Je begint jezelf te accepteren en te begrijpen – jouw sterke en je zwakke punten. Je bent voor iets unieks gemaakt. Wat is dat? Je intellect weet het niet: je cultuur weet het niet: je familie weet het waarschijnlijk niet. Daarom is het nemen van de Stappen naar Kennis zo essentieel. Daarom bevind in de kern van alle wereldreligies het pad naar Kennis.
Misschien bestaan deze wegen in de mystieke tradities, maar het zijn niettemin wegen.

God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gebracht om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en op de ontmoeting van de mensheid met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Gods Nieuwe Boodschap is hier ook om een andere weg naar Kennis te brengen, een weg die nog niet aangetast en misbruikt is door politieke krachten of sociale krachten. Het is een zuiver pad. Het is niet de enige weg, zeker, maar het is een nieuwe weg om de aard van Gods functioneren in de wereld te herdefiniëren en te verduidelijken, Gods plan en de heilige natuur van alle individuen.

De Nieuwe Boodschap van God vertegenwoordigt de voorbereiding op een heel nieuw tijdperk van menselijke ervaring – een tijdperk vol van grote milieuproblemen en grote politieke en economische instabiliteit, een tijdperk waarin de mensheid de moeilijkheden onder ogen moet zien de gepaard gaan met het opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, een tijdperk waarin de mensheid zal moeten kiezen tussen zich verenigen en slagen of met zichzelf strijden en falen. Dit vereiste Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven.

Jij hebt het geluk om hierover kunnen te leren. Dit onderricht dat je op dit moment hoort en leest maakt deel uit van die Nieuwe Boodschap. Het is een proces van verduidelijking om lagen en lagen van verwarring en misinterpretatie te verdrijven, om je helderheid en kracht en doel te geven en je naar Kennis in jezelf te brengen – je diepere geweten, je diepere intelligentie.

Dit is waar Gods Wil je beweegt en je beteugelt, je hier brengt en niet daar, je leidt naar het samenwerken met deze persoon en niet met die andere mensen. Het geeft je de kracht om bij elke afslag te weten welke weg te nemen, hoe te reageren op elke nieuwe gebeurtenis in het leven en hoe je om moet gaan met de toenemende onzekerheid en instabiliteit in een wereld die diepgaande verandering ondergaat.

Hier zijn geen helden en is er niemand om te aanbidden. Natuurlijk zijn er grote individuen en grote afgezanten, maar alleen God is God. Al het andere is de Schepping.

Dan heb je illusie. Je leeft in een wereld waar illusie wedijvert met de werkelijkheid, waar zelfs de werkelijkheid niet goed wordt begrepen. Dus het is een erg verwarrende toestand. God begrijpt dit en daarom overziet de Aanwezigheid der Engelen de wereld en is beschikbaar om je te helpen wanneer je serieus verlangt naar assistentie.

De Aanwezigheid der Engelen geeft je misschien niet waar je om vraagt, maar zij zal je dichter bij Kennis brengen, wat een veel beter antwoord is. Wanneer je eenvoudig vraagt voor gunsten zonder dat je je realiseert dat je de weg kwijt bent, vraag je werkelijk zo weinig. Het is Kennis in jou die jou in staat stelt om je bewustzijn te herwinnen van wie je bent en waarom je hier bent, waar je moet gaan en wat je moet doen. Dit gevoel van vastberadenheid zal natuurlijk voor je zijn en het zal je een gevoel van vrijheid en bevrijding geven.

Eindelijk kun je zijn wie je bent en doen wat je hier kwam doen en heb je de vrijheid om te kiezen wat werkelijk goed voor je is in plaats van gebonden zijn aan andere verplichtingen, onderworpen aan een juk van andere eisen, geketend aan een muur van je sociale verplichtingen. Want je eerste verantwoordelijkheid ligt bij Kennis omdat dat je verantwoordelijkheid naar God is.

De Aanwezigheid der Engelen die de wereld overziet begrijpt de menselijke gesteldheid en de gehele geschiedenis van de menselijke gesteldheid. Daar zijn ze op gefocust.
Ze zijn als vertalers die proberen om een grotere realiteit te vertalen in deze realiteit zodat menselijke wezens sterk en geïnspireerd kunnen worden en grote diensten kunnen verlenen ten bate van de mensheid en de wereld.

Dit stelt je in staat om hier verlost te worden en een grotere verantwoordelijkheid en hoger niveau van dienstbaarheid in het universum op je te nemen. Dit valt buiten je bewustzijn en buiten je huidige focus, want het is dit leven dat succesvol moet zijn. En wat het tot een succes maakt is niet het vervullen van de verwachtingen van de maatschappij, maar de vervulling van het hogere doel dat God je heeft gegeven om te ervaren, om tot uiting te brengen en om bij te dragen aan de wereld zoals die op dit moment is en dit te doen zonder veroordeling en zonder zelfhaat of haat naar anderen.

Dit is wie je bent en waarom je hier bent. En de reis voor jou is immens. En zij is essentieel voor je welzijn, je vervulling en je succes. Zij is mysterieus omdat zij menselijk begrip en menselijke vooringenomenheid overstijgt. En toch is zij zo fundamenteel en natuurlijk voor jou, dat je onmiddellijk haar waarde zal herkennen zodra je haar ervaart. Zij is natuurlijk voor je want zij vertegenwoordigt je diepere natuur en je diepere doel.

Overal in het universum verlost God de afgescheidenen door middel van Kennis. En de Aanwezigheid der Engelen die alle werelden dient, maakt deel uit van het Plan om dit bewustzijn naar de afgescheidenen te brengen, om vrijheid, creativiteit, eerlijkheid en medeleven te stimuleren.

Dit is een universeel onderricht. Het is overal gaande. Overal in het universum, er is een gevecht gaande tussen onderdrukking en vrijheid, tussen onwetendheid en wijsheid. Het is een gevecht dat gaande is in het verstand en de harten van mensen overal – niet alleen in deze wereld, maar overal.

Natuurlijk, is dit een uitdaging. Natuurlijk, vereist het een herevaluatie. Natuurlijk, is het schokkend ten opzichte van het geloof en de verwachtingen van bepaalde mensen. Zelfs aloude tradities zullen in het licht hiervan heroverwogen moeten worden. Maar dat is gezond voor de mensheid. Het is gezond dat je opheldering krijgt, dat je je waarden je overtuigingen en je ideeën heroverweegt. Dat is wat vooruitgang creëert. Dat is wat je leven kan openen voor de verlossende kracht en aanwezigheid die God in jou geplaatst heeft.