De Nieuwe God

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers,
op 12 februari 2009
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > De Ene God > Hoofdstuk 2

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er is een Nieuwe Openbaring van God, een Openbaring die God weghaalt uit de antieke geschiedenis van de mensheid, weghaalt uit de conflicten en de fantasieën en onbegrip van de mensheid. Deze Openbaring brengt God naar een groter panorama van het leven, die in het universum De Grotere Gemeenschap genoemd wordt.

Jullie hebben nu dit nieuwe begrip van God nodig omdat de God uit de oudheid een kleine God was, een God van jullie wereld en jullie tijd, een God van jullie culturen, een God van jullie mensen in de oudheid. Maar de mensheid is deze God ontgroeit, deze menselijk God, deze boze God, deze wraakzuchtige God, deze God die een projectie van jullie persoonlijkheid en nijgingen lijkt te zijn.

Het is niet zo dat de mensen uit de oudheid slecht waren; hun begrip was alleen maar beperkt. Het is niet zo dat ze een God creëerden naar hun gelijkenis; ze waren alleen niet in staat een God voorbij hun gelijkenis te begrijpen.

De Nieuwe Openbaring presenteert een God binnen een grotere context, binnen de context van intelligent leven in het universum. Dit is geen menselijke context, want het is geen menselijk universum waar jullie op uitkijken.

Het is niet een God die alleen door deze wereld in beslag genomen wordt. Het is niet een God die oordeelt zoals jullie zouden oordelen of veroordeelt zoals jullie zouden veroordelen. Het is geen God die glorie en aanbidding nodig heeft, die gehoorzaamheid en ophemeling moet hebben. Dat is de oude God van de stammen. Dat is de oude God die de ene natie boven de andere verkiest, de ene mens boven de andere. Dat is een oud idee van God.

Maar God is zo nooit geweest, begrijpen jullie. Want de God waar de mensen naar gekeken hebben en aanbeden hebben,, de God die mensen begrepen en verkeerd begrepen hebben, is altijd de God van de Grotere Gemeenschap geweest – de uitgestrektheid van de ruimte, andere dimensies van de realiteit (en) ontelbare rassen, wezens die zo verschillen van de menselijke familie.

Dit is de ene God van het universum. Dit is niet een God van een wereld, een volk of een stam. Dit is niet een God die denkt, handelt en zich gedraagt zoals mensen denken, handelen of zich gedragen. Deze God wordt niet beperkt tot een Openbaring voor de mensheid, want er zijn opeenvolgende Openbaringen voor de mensheid geweest.

En nu is er een Nieuwe Openbaring voor de mensheid om de menselijke familie voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt en om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst, bestemming en de ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Het zal voor jullie niet mogelijk zijn om op oude manieren over God te denken als jullie God’s Nieuwe Openbaring voor de wereld willen begrijpen. Jullie zullen niet in staat zijn de realiteit en het belang van intelligent leven in het universum te begrijpen als jullie op oude manieren over God denken.

Want de oude God was exclusief voor de mensheid, een God van een natie, een God van een volk, een God van iemands ras en een God van slechts een wereld.

Daarom was de oude God te beperkt en te veel gezien als alleen naar gelijkenis van de mensheid om de werkelijke aard en doel van God zelfs hier in deze wereld te kunnen begrijpen. De oude God voerde mensen naar de oorlog. De oude God leek niet te geven om het welzijn van mensen en naties die God niet gunstig gezind was. De oude God werd gebruikt door koningen, monarchen en naties om de grieven en ambities van naties te rechtvaardigen en uit te vergroten.

De oude God leek verrukt voor het straffen van de mensheid voor de onvermijdelijke fouten die de mensheid moest maken in haar leven in een staat van afzondering in deze wereld.

Het hele idee van Hemel en Hel is op het geloof en de veronderstellingen over de oude God gebaseerd. Maar de nieuwe God, de God van de Grotere Gemeenschap, de God van een grotere realiteit dan die van jullie vereist een herdefinitie van al deze zaken. Want God’s realiteit verschilt zoveel van hoe God in het verleden gezien werd en hoe erin werd geloofd.

God heeft geen voorkeur voor de ene natie boven de ander. God voert mensen niet naar de oorlog. God wil niet dat een natie zegeviert over de ander natie of dat een volk een ander volk verovert. God wil geen natuurlijk rampen, plagen, ziekten, catastrofe. Jullie kunnen deze dingen de oude God verwijten, maar niet de nieuwe God. Want God heeft de natuurkrachten, evolutie en geologische verandering in het begin der tijden in beweging gezet en dit houd zichzelf nu in beweging.

God is intelligent. God hoeft niet elk klein ding voort te bewegen. God hoeft het bloed niet door je aderen te laten stromen of jouw miljoenen cellen te laten functioneren. God hoeft het weer in de wereld niet voort te bewegen. God hoeft de naties van de wereld, de economieën van de wereld niet te laten functioneren. Alles is in beweging gezet. Het werd in het begin der tijden in beweging gezet.

Maar God waakt over de wereld en over alle werelden, de afgescheidenen toeroepend om terug te keren, roepend door de religieuze wegen, roepend door de wegen van het geweten, roepend door de wegen van ware liefde en herkenning. Het maakt de God van het universum niet uit welk religieuze overtuiging je hebt, zolang het je kan assisteren om je naar de diepere Kennis te brengen die God binnenin jou heeft geplaatst; een diepere intelligentie die God in jouw heeft geplaatst om je te begeleiden, je te beschermen en je naar een grotere dienstbaarheid en contributie aan de wereld te leiden.

De oude God werd gedomineerd door religieuze instellingen. Als je deze instellingen niet steunde en niet in hun ideologie geloofde, werd geacht dat je naar de Hel gestuurd zou worden, dat je God beledigde. Maar God geeft niets om deze dingen.

De veronderstellingen en bekoringen, obsessies en fantasieën van de mensheid zijn niet de dingen die God raken. Dat is de diepere impuls van het hart en het geweten. Dat is de daad van onbaatzuchtig geven (en) het verlangen om een bijdrage te leveren die verder gaat dan iemands eigen persoonlijke behoeften en voorkeuren. Dat is de herkenning van de een naar de ander. Dat is de vijand die een vriend wordt. Dat is het herstellen van de natuur die geplunderd werd. Dit zijn de dingen die de Heer van het universum raken.

Als je de bestemming en de toekomst van de mensheid binnen een Grotere Gemeenschap wilt begrijpen, als je wilt begrijpen hoe je voorbereidingen moet treffen op de Grote Golven van Verandering die naar de wereld komen, dan moet je een nieuwe ervaring en een nieuw inzicht in het Goddelijke krijgen.

Als je vasthoudt aan de oude ideeën, de oude definities, zal je niet begrijpen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt en hoe jij je voor moet bereiden. Je zult denken dat het einde der tijden is aangebroken. Je zult denken dat het het laatste oordeel is. Je zult denken dat het de laatste strijd is – al dit soort zaken die op een grootse finale van de menselijke ervaring lijken te wijzen.

De mensheid verlaat slechts een fase in haar ontwikkeling en gaat een andere binnen. Het is een grote overgang van een wereld van stammengemeenschappen en strijdende facties naar een meer verenigde en krachtige mensheid – een mensheid die kan leven, functioneren en vrij kan blijven binnen een Grotere Gemeenschap van leven, een mensheid die interventie van andere rassen uit het universum onder ogen kan zien en hier haar eigen contactvoorwaarden kan bepalen, een verenigde mensheid die kan leren om binnen de grenzen en beperkte hulpbronnen van deze wereld te leven zonder haar in vergetelheid en verval te drijven.

Een verenigde mensheid zal een nieuwe ervaring van en een nieuwe inzicht in het Goddelijke nodig hebben om deze grote transitie door te kunnen voeren en de almaar groeiende verleiding voor conflict, concurrentie en oorlog te kunnen vermijden. Geconfronteerd met een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld met milieuvernietiging, een wereld met gewelddadig weer en groeiende economische instabiliteit, zal je een grotere ervaring van het Goddelijke en specifiek de kracht van Kennis in jezelf, nodig hebben. Want het is op dit dieper niveau onder het oppervlak van je intellect dat God je zal raken en bewegen door de niets anders dan de kracht van de Goddelijke aantrekking.

Je kunt God niet begrijpen met je intellect. Je kunt God niet reduceren tot een rationeel principe. Je moet inzien dat God niet alle functies van de wereld uitvoert, want die werden in het begin van de tijd in werking gesteld.

Er bestaat geen conflict tussen schepping en evolutie. Er heerst werkelijk geen conflict tussen religie en wetenschap. Ze werden allemaal uit dezelfde realiteit geboren, dezelfde behoefte om het leven te begrijpen, dezelfde behoefte om menselijke fouten te herstellen en een veilige en zekere toekomst voor de menselijke familie te vestigen.

Religie en wetenschap zijn door dezelfde krachten gecorrumpeerd – het verlangen naar individuele macht, de dominantie van een groep over de andere, instituten vechtend voor suprematie. Beiden zijn inherent orthodox en beiden neigen naar beperken en zelfverdediging.

In plaats van te proberen om het verleden met het heden en de toekomst te verbinden, is het het beste om het verleden te laten gaan, om in te zien dat het begrijpen van het Goddelijke door de mensheid op zichzelf een evolutionair proces is. Als je probeert om de toekomst met het verleden te verbinden, zal je ofwel de toekomst ontkennen of je begrip van het verleden aan moeten passen. Oude profetieën zullen niet vervult worden. De Messias zal niet terugkeren naar de wereld. Nu is het de tijd voor Kennis op boven te komen. Het is het tijdperk van menselijke samenwerkingsverbanden en menselijke verantwoordelijkheid. Er zal geen grote leider komen om de mensheid naar een glorieuze toekomst te leiden. Er zal geen eenling komen om de scores te vereffenen en wraak te nemen op de slechten. Dat is het oude idee van God. Het is niet langer relevant en is om te beginnen nooit echt waar geweest. Het is het verlangen van mensen naar een uiteindelijke oplossing van het raadsel van het leven, van de levensvraagstukken, van de problemen van het leven.

Jij werd de wereld ingestuurd om hier een bijdrage te leveren, aan specifieke bijdrage betreffende bepaalde mensen in bepaalde situaties. Denk niet dat je die reeds begrijpt. Ga er nog niet van uit dat je hierin al volledig betrokken bent.

Denk niet dat je gered zult worden door in een religieuze ideologie te geloven. Want als je niet doet wat je hier bent komen doen, als je je niet inlaat met degenen waarmee je bedoeld was je in te laten en je giften bij te dragen, zal geloof alleen de kloof niet dichten en de afscheiding tussen jou en God niet beëindigen.

Om je te herenigen met God, moet je meer worden als hetgeen God werkelijk in jou gecreëerd heeft. God heeft Kennis in jouw geplaatst om je te leiden en je te verlossen. Veronderstellingen zijn secundair en staan vaak in de weg van deze verlossing. Denken dat jouw religie de ene ware religie is zal in de weg staan van jouw verlossing. Andere naties, mensen en religies veroordelen zal je beletten om deze verlossing te ontvangen. Eigendunk en de verdediger van jouw geloof zijn zullen je verblinden en je zult je rug naar God toekeren.

Je moet de moed en het vertrouwen in het Goddelijke hebben om op een nieuwe manier over God te denken, om jouw verantwoording hier te realiseren (en) te herkennen dat je in de wereld bent gestuurd als een contribuant, niet als een rechter of een criticus.

Hier moet je beseffen dat God alle religies van de wereld heeft geïnitieerd en dat ze alleemaal veranderd zijn door mensen, zelfs radicaal veranderd. Om de fouten uit het verleden te corrigeren, het ware geloof te vernieuwen en de grote waarheid van de religies uit de oudheid in hun pure vorm voort te brengen, heeft God een Nieuwe Openbaring in de wereld gestuurd, niet om de religies van de wereld te vervangen, maar om ze te verduidelijken en hen nieuwe sterkte en kracht te geven en een grotere onderlinge eenheid.

Het is niet slechts een correctie, het is echter een voorbereiding op de toekomst die anders dan het verleden zal zijn. Jullie worden geconfronteerd met een niet-menselijk universum. Jullie worden geconfronteerd met de vernietiging van het milieu en een steeds toenemende instabiliteit en onzekerheid in de wereld. Jullie worden geconfronteerd met een wereld met afnemende hulpbronnen, een wereld van een altijd groeiende bevolking zal moeten drinken van een langzaam slinkende bron. Misschien bid je tot God om je te redden, maar God heeft jou hiernaartoe gestuurd om de wereld te redden, om hierin je kleine maar essentiële rol te spelen.

Het is niet het einde der tijden. Het is een grote transitie. Het is niet het einde van de wereld. Het is de grote afrekening en een nieuwe tijd van Openbaring. Aan veel zaken zal een einde komen. Veel levensstijlen zullen veranderd moeten worden. De verstandhouding tussen mensen zal moeten veranderen. De verantwoordelijkheid van mensen zal toe moeten nemen. Menselijk medeleven zal moeten groeien. De vergevingsgezindheid van mensen zal moeten groeien. Het zal op het einde der tijden lijken, alsof de hele wereld op je af komt, een tijd van catastrofale verandering en beroering. Maar het is in werkelijkheid een tijd voor de mensheid om volwassen te worden, om wijs te worden en zich voor te bereiden op haar toekomst.

Alleen God weet wat er achter de horizon aankomt en alleen God kan je hier volledig op voorbereiden. Misschien herken je bepaalde oplossingen voor aspecten van de wereldproblemen, maar je kunt jezelf niet voorbereiden op de Grote Golven van verandering of op jouw ontmoeting met intelligent leven uit het universum.

God heeft een Nieuwe Openbaring in de wereld gestuurd om de mensheid op haar toekomst voor te bereiden, om de mensheid voor de grote gevaren binnen en buiten de wereld te waarschuwen en de mensheid te zegenen met de kracht van Kennis die als een diepere kracht in elk persoon geplaatst werd, zodat de mensheid vrede boven oorlog, samenwerking boven verdeeldheid, voornemen boven verlies aan zelfvertrouwen, vrijheid boven capitulatie en verantwoordelijkheid boven zwakte zal kiezen.

Dit is niet de voorzienigheid van enkele geïnspireerde individuen of enkele kleine groepen die werken om de menselijke familie te steunen. Het zal iets moeten worden dat ver en breed moet reiken. Niet iedereen zal de Nieuwe Boodschap van God moeten ontvangen en erin moeten geloven, maar zij moet voldoende mensen bereiken om hier een impact te hebben, om te voorzien in een nieuw bewustzijn en een nieuwe ervaring van het Goddelijke in je leven en de diepere stroom van je leven.

Hier zal je jouw ideeën van Hemel en Hel los moeten laten, jouw geloof in de dag van het laatste oordeel en al dit soort dingen, want ze passen niet in de grotere realiteit die je binnen gaat.

Als je Kennis volgt zal je dichter bij God komen. Als je Kennis ontkent en jouw angsten en ambities volgt zal je verder weg raken van God. Als je jouw giften bijdraagt aan de wereld, hoef je hier niet meer te komen. Je zult deze cyclus van jouw evolutie en ontwikkeling hebben afgerond.

God zal je niet zomaar terugbrengen naar de Hemel. God zal je aan het werk zetten in het universum, in de werkelijkheid van de afgescheidenen. Je hebt nu veel taken en veel taken in de toekomst. Je loopt hier niet voor weg naar de Hemel, want er is veel werk te verzetten, begrijp je. God verspilt deze kans niet. Jouw verlossing moet een bron van inspiratie voor anderen zijn en moet een resonerend en positief effect blijven hebben op het leven in het universum. Niemand zal naar de Hel gestuurd worden. Maar mensen leven al in de Hel, door afgezonderd van God te zijn – de Hel van hun eigen angstige verbeelding, de hel van hun zelfhaat en de haat voor anderen, de Hel van hun omstandigheden, de Hel van hun afzondering. Ja, er zijn ergere Hellen dan deze, maar God zal daar niet naar toesturen.

Maar als je buiten God’s gratie en kracht, God’s voorzienigheid en God’s leiding gehouden wordt, dan zal jouw Hel zich verdiepen en kan oneindig lijken te zijn. Maar ze is niet oneindig, want God heeft Kennis binnenin jou geplaatst en uiteindelijk zal het tot je doordringen dat je deze Kennis moet volgen, deze Kennis moet accepteren en dat alleen Kennis je uit de Hel van afzondering, van isolatie en van je eigen grieven en zelfverloochening kan halen.

Uiteindelijk zal God iedereen terugwinnen, zelfs de meest verdorvene. Ze moeten alleen langer werken om zichzelf te verlossen, ze zullen meer moeten geven om hun schadelijke impact op anderen teniet te doen. Hier moeten koningen waterdragers zijn de akkers bewerken. Hier moeten tirannen de straten schoonvegen.

Mensen zijn ongeduldig, ze willen de dag des oordeels, ze willen dat alles afgelopen is. Ze willen niet leven met belangrijke vragen, belangrijke onopgeloste vragen. Ze willen dat God anderen straft die zij zelf niet kunnen of willen straffen. Ze denken te weten wat rechtvaardigheid is.

Daarom is de oude God vervuld van wraak en boosheid en afwijzing, dat mensen gedwongen worden om te geloven onder bedreiging van dood en verdoemenis. Dat is een primitieve manier om naar het leven te kijken. Het is een onontwikkelde manier om naar het leven te lijken. Ze houd geen rekening met de realiteit van het Goddelijke of de realiteit van jouw Goddelijke natuur en bestemming.

Uiteindelijk roept God iedereen terug, maar uiteindelijk kan lang duren. Ondertussen lijd jij, leef je in duisternis en verwarring. Je ziet je kracht niet. Je waarde niet of de grotere sterkte van Kennis binnenin jou die wacht op ontdekking. Ze probeert je zelfs op dit moment te redden.

Als de mensheid in de toekomst aan een grote ondergang wil ontsnappen, als jullie aan dominantie van andere rassen uit het universum willen ontsnappen, moeten jullie nu luisteren en een nieuw en groter inzicht krijgen in de Goddelijke aanwezigheid en Kracht in jullie leven, in de ware aard van de menselijke bestemming en wat van mensen, groepen en naties gevraagd zal worden om in het aangezicht van een veranderende wereld wijze keuze te kunnen maken.

Hier worden jullie oude overtuigingen verduidelijkt en gezuiverd. Hier geven jullie je oude tradities niet op. In plaats daarvan zien jullie de onderlinge relatie en de grote waarde en wijsheid die in het hart van hun lering ligt.

Maar jullie kosmologie zal veranderen omdat jullie de Grotere Gemeenschap binnen gaan. Jullie huidige religie kan niet slechts een religie voor een wereld of een volk zijn. Het zal een religie voor de Grotere Gemeenschap moeten zijn met een God van het universum en een spiritualiteit van het universum, dat wat jullie met elkaar verenigd en verbind ongeacht jullie verschillen in zienswijze en interpretatie.

Vecht hiertegen en jullie vechten tegen God’s Wil en Bestemming voor de mensheid. Verwerp dit en jullie verwerpen jullie toekomst, jullie evolutie en de voornaamste lering die jullie in deze tijd moeten ontvangen. Val uit tegen God’s Nieuwe Openbaring en jullie zullen jezelf verder verwijderen van de Kracht en Aanwezigheid van God in jullie leven. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden deze Openbaringen, maar jullie moeten hun zuivere lijn en inhoud zien om dit te begrijpen.

Zoveel van wat mensen geloven is een puur menselijke creatie. De verhalen, de wonderen, de tradities van verhalen en wonderen – een menselijke creatie. Dat God de wereld in een paar dagen geschapen heeft – een menselijke creatie – de poging om met een beperkt inzicht de realiteit en het mysterie van de schepping te begrijpen. Het is als aan een vijfjarige te vragen om over de evolutie van de wereld te praten. Ze kunnen dit alleen maar doen in een eenvoudige taal, eenvoudige verhalen en een eenvoudig tijdspanne. Ze kunnen de uitgestrektheid, de onmetelijkheid en de complexiteit van dat waar ze naar kijken nog niet begrijpen. Terwijl je jou bewustzijn en jou begripsvermogen uitbreid, verwerf je een breder begrip van het Goddelijke, het wonder van de Schepping en het zelfs nog grotere wonder van verlossing.

Hier is de nieuwe God de oude God onthuld, opgehelderd, niet omwikkeld met antieke begrippen of antieke mythologieën. Want er bestaat maar een God en dat is de God van alle universa en de God van alle rassen. God heeft een verlossingsplan voor iedereen en iedereen wordt via Kennis teruggevorderd, want God heeft Kennis in iedereen geplaatst.

De meeste rassen in het universum zijn veel minder vrij dat de mensheid op dit moment is. Veel rassen lijden onder onderwerping door andere rassen of zijn volledig seculair en technologisch geworden. Er bestaat nog steeds een verlossingsplan voor ze allemaal.

Maar kan jij vertellen wat dit betekend? Natuurlijk niet. Kan jij God’s Wil en plan voor het universum definiëren? Natuurlijk niet. Kan jij zelfs maar een Grotere Gemeenschap van intelligent leven begrijpen – miljarden, miljarden, miljarden rassen en daar bovenop nog veel meer?

Hier begin je, in plaats van alles passend te maken voor jouw ideologie, alles binnen jouw beperkt begripsvermogen te persen, de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin jou te volgen. Dat onthult God’s Aanwezigheid en plan voor jouw leven en je beseft dat buiten het intellect je bestaan een grotere dimensie heeft en dat het intellect dit moet dienen.

Hier stop je met te verklaren dat jij God’s Wil kent en wordt je nederig en sta je toe dat God’s Wil voor jou en deze tijd geopenbaard wordt. En als jou intenties puur zijn, volg je iets zonder belangrijke conclusies te trekken, zonder jezelf te verkondigen, zonder een nieuwe ideologie te formuleren die echt een menselijke creatie is.

Kennis weet waar je naar toegaat. Kennis weet wat er achter de horizon aankomt. Kennis probeert je, zelfs op dit moment, te beschermen en voor te bereiden. Maar je bent nog niet in voldoende mate bewust van de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf om haar boodschappen te horen, om aandacht te besteden aan haar waarschuwingen en haar raad in ontvangst te nemen. Daarom voorziet God’s Nieuwe Openbaring in de Stappen naar Kennis, zodat je toegang kan krijgen tot deze diepere realiteit en deze diepere stroom van jouw leven.

De mensheid kan nu zichzelf niet redden. Ze kan geen oplossing bedenken voor de Grote Golven van verandering. Ze weet niet hoe ze zich voor moet bereiden op een universum van intelligent leven – een concurrerend milieu op een schaal die je je amper voor kunt stellen. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, om de Openbaring te verzorgen, om de waarschuwing te verzorgen, om de aanmoediging te verzorgen en om de voorbereiding te verzorgen.

Hier moet je een persoon worden die in de Grotere Gemeenschap kan functioneren, een persoon die in termen van de hele wereld kan denken, een persoon die niet beperkt en geremd wordt door een vroegere begripsvorming die veel te beperkt en ontoereikend is om je in staat te stellen jou veranderende omstandigheden en de grote uitdagingen die voor de deur staan, te ontwaren.

Hier opent de Nieuwe Openbaring deuren, verruimd jou bewustzijn en perceptie, bevrijd je van oude ideeën die jou nooit toe zullen staan het heden en de toekomst te zien, je te bevrijden van veroordeling en je terug te brengen naar het mysterie en de kracht van jouw leven en groter doel in de wereld.

God heeft een Groter Plan voor de menselijke familie, maar dit plan kan slechts op individueel niveau gevolgd worden via Kennis, via samenwerking en herkenning tussen mensen, via verantwoordelijkheid voor het milieu, via verantwoording voor de menselijke familie, via nederigheid en eenvoud zonder arrogantie, zonder veroordeling, zonder eigendunk. Want dit zijn menselijke uitvindingen.

Ze zijn niet beperkt tot alleen de mensheid. Zulke tendensen bestaan in het hele universum. Het is het gevolg van Afscheiding, de grote Afscheiding van God die de schepping en uitdijing van het fysieke universum in beweging heeft gezet. Het fysieke universum is maar een klein deel van God’s schepping.

Maar dit moet jij nog leren. Je hebt hier een grotere reis en bestemming te maken. Maar je zult toe moeten staan dat je verstand groeit, je ogen open gaan en je oren luisteren als je deze grotere voorbereiding en dit groter inzicht wilt verwerven.

De oude religies, als ze neer blijven kijken op elkaar, zijn werkelijk overbodig geworden en zullen in de toekomst in toenemende mate overbodig worden. Nu moet je Jezus binnen de Grotere Gemeenschap zien en Mohammed en de Boeddha en alle grote heiligen en afgezanten in een groter verband, binnen een grotere serie Openbaringen, waarvan ieder de mensheid dichter bij een wereldbeschaving en tot een grotere samenwerking en een diepere ervaring van het geweten brengt dat God in jou geplaatst heeft. In deze zin zijn alle religies oecumenisch, ze zijn allemaal bedoeld om elkaar te steunen in plaats van elkaar te beconcurreren en te kapittelen.

De Wil van God is dat de mensheid zich verenigd om de wereld te behouden en om zich voor te bereiden op haar toekomst in de Grotere Gemeenschap – een toekomst waarin de vrijheid van de mensheid herhaaldelijk op de proef gesteld zal worden, een toekomst waarin de mensheid verleid zal worden door het aanbod aan buitenaardse technologie, een toekomst met vele gevaren, een toekomst waarin de mensheid de haar vrijheid en soevereiniteit in deze wereld moet behouden. Verlies deze en jullie verliezen alles – alles wat de mensheid bereikt heeft.

Alleen God’s Nieuwe Openbaring kan jullie deze dingen tonen, want ze maakten geen deel uit van de eerdere Openbaringen. De mensheid hoefde niets te weten over de Grotere Gemeenschap en de mensheid werd in de eerdere tijdperken niet geconfronteerd met een wereld in verval.

Maar nu worden jullie met deze zaken geconfronteerd en moeten jullie je voorbereiden en daarom werd een afgezant in de wereld gestuurd met de Nieuwe Boodschap van God. Hij is geen Verlosser. Hij is niet fantastisch. Hij is eenvoudig en nederig. Hij is de Boodschapper.

Opnieuw wordt de mensheid op de proef gesteld met een Nieuwe Boodschap. Kan ze haar ontvangen? Kan ze dit begrijpen? Kan ze dit accepteren of zal ze vechten en worstelen en kapittelen en doorgaan met haar gewelddadige en onkundige manieren? Zal het menselijk intellect nog steeds pogen om de kracht van Kennis in het individu te vervangen. Zal religie groeien en zich ontplooien of zal ze inkrimpen en tot noodweer verworden?

Zullen mensen in staat zijn te veranderen, zich echt bekeren zich werkelijk voorbereiden op de toekomst en zich van een groter leven en meer veiligheid in de wereld verzekeren? Dit zijn vragen die alleen door mensen beantwoord kunnen worden. Maar de Openbaring is gaande omdat de grote noden gaande zijn.

God heeft de menselijke familie meer te vertellen en heeft voor een Nieuwe Openbaring en een nieuwe weg vooruit gezorgd. Dit is van de nieuwe God gekomen, nieuw alleen voor jullie begrip. Want er is slechts een God en die God is niet nieuw noch oud, maar is er altijd geweest. Het menselijk begrip is wat nu ontwikkeld moet worden en een Nieuwe Openbaring is gegeven om dit mogelijk te maken.

De Nieuwe Openbaring is gegeven in het aangezicht van grote behoefte, want de mensheid herkend de Grote Golven van verandering niet en reageert niet op de aanwezigheid van krachten uit de Grotere Gemeenschap die in de wereld zijn om voordeel te trekken uit een zwakke en verdeelde mensheid. De mensheid reageert niet en kan zich niet tijdig voorbereiden en daarom is de Openbaring gegeven.

Ze is ook gegeven om de opvatting van de mensheid over haar spirituele natuur en werkelijkheid op te tillen naar het niveau van Kennis, waar conflicten en geruzie tussen mensen niet bestaan. Want Kennis kan niet in oppositie tot zichzelf staan en jou grotere spirituele realiteit en identiteit werd in harmonie met ieder ander gecreëerd. Het is alleen maar de arrogantie van menselijke veronderstelling en de doorslaggevende aanwezigheid van angst en concurrentie die mensen wegdrijft van hun ware natuur en doel hier.

Wees goedgemoed want een grote Boodschap van de Schepper van alle leven in het universum is in de wereld gestuurd. Heb meer vertrouwen dat de kracht en aanwezigheid van Kennis zich binnenin jou bevind. Terwijl je leert de Stappen naar Kennis te nemen zal je haar kracht,gratie en begeleiding voor jezelf en voor anderen vinden. En je zult zien dat je waarlijk door God geschapen en in de wereld gestuurd bent voor een groter doel en dat je een grotere bestemming buiten deze wereld en binnen en voorbij de grenzen van tijd hebt.