Mohammed en de Nieuwe Boodschap van God

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 19 juli 2014
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen we spreken over Mohammed en de Nieuwe Boodschap van God.

Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat alle grote Boodschappers vanuit de Raad der Engelen zijn gekomen. Zij zijn gekomen vanuit deze ene grote Raad die belast is met het toezicht op het welzijn en de vooruitgang van de mensheid.

Als dit begrepen zou kunnen worden dan zouden oorlog en conflict tussen religies misschien kunnen worden beëindigd, want dit moet nu gebeuren in een wereld die de Grotere Golven van verandering tegemoet gaat.

Mohammed was een van de grote Boodschappers die vanuit de Raad der Engelen gezonden werd om tot een deel van de wereld te spreken dat was voorbestemd om op te komen en om een wereldwijde invloed te hebben. Het werd gegeven op een specifiek moment in de geschiedenis waar een dergelijke mogelijkheid zou kunnen worden vervuld. De tijd en de plaats waren hiervoor van essentieel belang.

Hij heeft een heel moeilijke missie gekregen om te spreken tot stammen van mensen die geen idee hadden van echte vrijheid en sociale ontwikkeling buiten waar zij aan gewend waren geraakt in hun tijd, met een leven vol grote ontberingen en onophoudelijke conflicten. Ze wisten nauwelijks dat er in hun tijd een grote Boodschap voor de wereld tot hen zou komen in hun tijd, in de tijd van de Boodschapper.

Zijn Openbaring voor hen zou heel simpel en erg krachtig zijn, want zij konden alleen kracht in deze termen begrijpen, omdat ze zich nog niet bewust waren van de grotere dimensies in hun leven.

Mohammeds Boodschap was om een gemeenschap te bouwen die gebaseerd was op geloof en een groter genootschap rond de Openbaring zelf, een sociaal gebeuren dat nog nooit eerder in dat deel van de wereld was gezien. Het was op zovele manieren revolutionair, een grote stap vooruit. Maar zoals alle grote tradities uit het verleden kwam het onder de bescherming van politieke leiders. Het werd de gevestigde orde. En als gevolg daarvan werden het mysterie en haar kracht uitgewist.

Mohammed ontving het Woord van God voor die mensen in die tijd, in een tijd die heel anders was dan de tijd waar jij nu vandaag de dag in leeft. Het was een Boodschap voor die tijd, maar het bevatte ook de zaden van grotere wijsheid en mededogen, waarvan veel gelukkig bewaard is gebleven.

Maar Mohammed heeft niet de Koran samengesteld zoals hem was opgedragen, want hij bezweek en stierf voordat hij haar kon voltooien. Ze werd daarom samengesteld door verschillende personen die verschillende intenties hadden en de grote Soera’s van persoonlijke openbaringen werden eruit gelaten. De Islam werd een religie van gehoorzaamheid en onderwerping, wat vooral in die tijd nodig was. Maar de openbaringen van persoonlijke verwerkelijking en de liefde van God werden er niet in opgenomen.

Het is een probleem, zie je, een tragedie op zich, dat de grote religies zijn ontstaan na het leven van de grote Boodschappers, een probleem dat vele malen herhaald is met vele betreurenswaardige gevolgen.

Mohammed had de zeer moeilijke taak om een nieuwe sociale orde op te richten, op te bouwen en te beschermen: een gemeenschap van gelovigen, een gemeenschap van volgelingen, een gemeenschap die anders was dan alles wat er eerder in dat deel van de wereld gezien was. Het was een beproeving voor hem om dit voor elkaar te krijgen zodat zijn Boodschap mogelijk kon worden verspreid buiten zijn regio, zoals ook is gebeurd.

Het is een van de grote Openbaringen voor de mensheid, maar ze is niet compleet. En er zijn veel fouten mee gemaakt. Om haar te beschermen hebben haar aanhangers met klem beweerd dat hij de laatste profeet was en dat er verder geen ander woord van God zouden komen.

In zekere zin was dat waar voor een tijdje, maar het kon niet waar blijven voor alle tijden. Want God heeft meer te zeggen tegen de wereld. En in deze tijden van grote verandering en ontreddering in de wereld als geheel, heeft God een Nieuwe Openbaring gegeven en het Zegel van de Profeten gebroken, zoals was voorzien en nodig zou zijn als de tijd daar was.

De Hemel begrijpt dit perfect natuurlijk, want het is een deel van een Groter Plan dat het menselijk begrip te boven gaat – een Plan niet alleen voor deze wereld, maar voor het universum zelf; een Plan voor miljarden, miljarden en miljarden rassen en meer, zo anders dan jullie, levend in andere omgevingen in alle stadia van sociale en spirituele evolutie, in een universum zo complex dat geen enkel ras het volledig kan begrjipen.

Wat belangrijk voor jullie is om te weten is dat God een serie van voortschrijdende Openbaringen geeft die elk iets essentieels toevoegen aan de opbouw en bescherming van de menselijke beschaving – niet slechts één natie, niet slechts één cultuur of stam alleen, maar voor de hele wereld, zie je.

De Islam was uiteindelijk voor de hele wereld bedoeld, zie je, hoewel niet iedereen haar volgeling zou worden. Maar de Hemel weet dat het zo zou zijn. Ze was nooit bedoeld om de enige religie van deze wereld te zijn, want de Hemel weet dat dat nooit het geval zou zijn.

Want God heeft verschillende Openbaringen gegeven op keerpunten voor de mensheid, niet alleen om in de grotere behoefte van die tijd te voorzien, maar om in de behoefte te voorzien van alle tijden. Want de mensheid heeft een grotere bestemming in het universum, waarop zij niet is voorbereid.

Alle grote religies hebben de mensheid de mogelijkheid gegeven om een hogere moraal en een ethische basis op te bouwen, om terughoudendheid te leren, om eerbied te leren, om te leren om voorbij je eigen ras en stam en natie te kijken. Want jullie zijn voorbestemd om één mensheid te worden – één gemeenschap, een mensheid met alle verschillen in cultuur, rassen, gewoonten enzovoorts.

Het Grote Plan is hiervoor bestemd, een Plan waar de mensheid zich op dit moment niet van bewust is en waarop zij niet is voorbereid.

De volgelingen van Mohammed maakten de fout dat zij beweerden dat hij de laatste en enige Profeet voor de toekomst zou zijn, want geen mens kan dit zeggen. Zelfs de Profeet, de Boodschapper, kan dit niet zeggen. Zelfs de Raad der Engelen, waar alle Boodschappers uit voortkwamen, kan dit niet zeggen.

Want God spreekt wanneer God dat wil. En niemand anders dan God kan het tegenovergestelde zeggen, of het moment en de tijd begrijpen wanneer een Grote Openbaring zal worden gegeven.

De volgelingen van Mohammed hebben in vele gevallen de religie opgedrongen aan de mensen die werden onderworpen, tegen de wil van de Boodschapper. De overdracht van het leiderschap in de gemeenschap werd overgegeven aan krachten buiten de wil en de bepalingen van de Boodschapper om.

Vandaag de dag gaat het niet goed met de Islam en krimpt zelfs als gevolg van de conflicten die zijn ontstaan door de jaren heen – de grote kloof tussen de religie en haar volgers, de grote sociale verdeeldheid, de grote oorlogen, de grote neergang, het grote lijden.

Wanneer religie onder het bestuur van de overheid valt, dan begint haar ware kracht af te zwakken, en heeft ze niet langer de potentie waarmee ze oorspronkelijk gegeven werd.

De Islam werd in veel gevallen de religie van de staat, wat nooit de intentie van de Schepper was. Hoewel het nodig was in de tijd van Mohammed om de traditie en de leer te vestigen, was ze nooit als staatsbestuur bedoeld.

Want religie zou nooit mogen heersen. Ze hoort alleen aan te moedigen, te inspireren en te adviseren, want anders wordt ze misbruikt door alle krachten die overheden corrupt maken, door alle krachten die de mensheid corrupt maken, met het streven naar macht en overheersing, met het streven naar de bescherming van rijkdom en privileges.

De ware essentie van de Islam is levend gehouden door diegene die niet beïnvloed worden door zulke dingen. De ware essentie van alle grote tradities is levend gehouden door diegene die niet beïnvloed worden door zulke dingen.

Want de Islam gaat over de terugkeer naar het mysterie van jouw relatie met het Goddelijke. Ze is niet slechts een ethische gedragscode voor de sociale omgang of voor het vastleggen van een patroon van religieuze dienstbaarheid. Buiten dit alles is ze vooral bedoeld om de terugkeer naar God te voort te brengen door grote dienstbaarheid in de wereld, door mededogen, door vergeving, door nederigheid, door moed.

Ze kan niet het oorlogsvaandel zijn, want er zijn geen heilige krijgers. Er zijn geen heilige oorlogen. Alle oorlogen staan voor een onvermogen van menselijke naties, stammen en groepen om samen te werken voor ieders gemeenschappelijk belang en welzijn.

Er is geen oorlog die “jihad” is, want “jihad” gaat over zelf-zuivering, niet over oorlog voeren tegen je buren of tegen buitenlandse mogendheden. Dit is een fout die het Christendom en de Islam beide hebben aangezet tot grote vernietiging, een grote fout in begrip, het resultaat van religie die een instituut is geworden, een politiek instituut met macht en gezag.

De Islam en het Christendom zijn beide levend gehouden door diegenen die niet beïnvloed worden door deze krachten.

Mohammed werd een voorbeeld voor leiderschap, maar geen politiek leiderschap. Hij werd een voorbeeld van dienstbaarheid, maar hij maakte fouten, want alle Boodschappers hebben fouten gemaakt.

Het doel van de Islam is het doel van alle grote religies – om je dichter bij datgene te brengen wat God in jou heeft geplaatst, wat Wij Kennis noemen – jouw Goddelijke verbinding met God. Dit is wat je in staat zal stellen te antwoorden en trouw te worden. Zonder deze Kennis zal trouw je opgedrongen worden door het dreigement van Hel en verdoemenis, door bestraffing door menselijke autoriteiten en zelfs bestraffing door God.

Maar God zal jou niet straffen, want God weet dat zonder Kennis om je te leiden je in fouten vervalt. Je zou de ene fout na de andere maken. Je zou leven in verwarring en veronderstellen dat jouw overtuigingen en vermaningen de waarheid zelve waren, terwijl je in feite niet eens met de waarheid bent verbonden, de grotere waarheid die jou zal verlossen en met jou de hele wereld.

De nadruk op Hel en verdoemenis in de oude tradities kwam voort uit het geloof en de veronderstelling waarvan de gehele oude wereld doordrongen was. Want mensen wisten niets van Kennis, uitgezonderd een heel klein aantal vooruitziende personen. Iedereen werd bekeerd onder het dreigement van straf. Iedereen geloofde, denkend dat ze met vreselijke consequenties te maken zouden krijgen als zij niet zouden geloven. Iedereen gedroeg zich, denkend dat niet alleen de overheid hen zou straffen, maar dat God hen zou straffen – de god of de goden.

Dat is waarom God in het begin is gepresenteerd als immoreel, een god meer zoals jij zelf bent – aardig voor wie het eens met je zijn en hard tegen diegene die het niet eens met je zijn, een projectie van menselijke psychologie, menselijk temperament, menselijke grieven en menselijke natuur.

Maar zoals de mensheid zich verder heeft ontwikkeld in haar evolutie heeft ook het begrip van God zich verder ontwikkeld. Voor een barmhartige God kan er geen Hel en verdoemenis zijn. Maar hoe kan God barmhartig zijn wanneer de mensheid in zulke dwaling en verwording leeft?

Het antwoord is dat God Kennis in ieder persoon heeft geplaatst, die erop wacht ontdekt te worden. En tot het moment dat zij wordt ontdekt en aangemoedigd zullen mensen fouten maken en zal hun begrip van God gebaseerd zijn op geloof en tradities en gedragslijnen en wetten. Zij hebben nog niet de ware verbinding gevonden, een grotere weg voorbij het simpel volgen van de voorschriften van trouw zijn aan het Woord, wat op zich al een voldoende grote uitdaging is.

Maar God roept jou op om terug te keren, niet om de wereld te verlaten, maar om een vertegenwoordiger te worden voor het goede in de wereld. Daarom je bent gekomen. Daarom je hier bent. Buiten jouw noodzaak om te overleven, je behoefte aan veiligheid en zekerheid, is dit de grotere behoefte van je Ziel – om dit te herkennen en om dit te verwezenlijken in het leven.

De Islam heeft de fout gemaakt om diegenen te veroordelen die het geloof verlieten voor andere religies, die zelfs vandaag de dag in bepaalde delen van de wereld nog gestraft moeten worden met de dood.

Dit is een menselijk bedenksel. Het maakt God niet uit wat jouw geloofstraditie is zo lang als je het maar kunt gebruiken om toegang te krijgen tot Kennis die God in jou heeft geplaatst en je dat trouw blijft, primair en fundamenteel – dat je leert om haar te onderscheiden van alle impulsen van je eigen geest; dat je leert om haar te onderscheiden van angst en hebzucht, agressie en kwaadaardigheid, passie en misleiding.

Wanneer deze [Kennis] verdwenen is uit de religie, wordt religie een staat. Ze geeft niks om wat spirituele realiteit betekent op persoonlijk niveau. Ze geeft alleen om regels en orde. Ze wil af van de controverse. Ze wil af van tegenspraak. Ze wil afvalligheid onderdrukken, zelfs de natuurlijke verkenning die elke spiritueel geïnspireerde persoon zal ondernemen – zelfs dit zal ze ontmoedigen en ontzeggen.

Je kunt niet van een God houden die je straft voor je natuurlijke en onvermijdelijke fouten. Je kunt geen God liefhebben waar je op een of andere manier niet dicht bij kunt zijn. Hoewel God groot is, groter dan je je zelfs maar kunt voorstellen, brengt Kennis binnenin je je dichter bij God en Gods Wil en verzacht ze alle fouten en gevaarlijke neigingen in je geest en omstandigheden.

Uiteindelijk zal zij het einde zijn van alle oorlog en conflicten als genoeg mensen haar kunnen volgen.

Mohammed speelde zijn essentiële rol door de mensheid te brengen naar deze grotere dimensie, deze grotere bestemming, deze grotere toekomst.

Als je Onze woorden begrijpt zul je zien dat er geen conflict zou moeten zijn tussen de religies van de wereld. Er zou zelfs binnen de religies van de wereld geen conflict moeten zijn over de interpretatie, want er zal altijd een verscheidenheid aan interpretaties zijn.

Wat mensen echte eenheid brengt is de kracht van Kennis, want dat is de ware ethiek. Want op het niveau van Kennis kun je niet in conflict zijn met anderen. Zelfs als ze een andere interpretatie of ideeën hebben kun je niet echt in conflict zijn met hen.

Als je religie niet gebruikt om macht te verkrijgen of eenvoudigweg om aan je eigen onzekerheid te ontsnappen, dan kun je haar grotere verantwoordelijkheden en grotere zegeningen aannemen.

God heeft nu weer gesproken. Het Zegel van de Profeten is nu opnieuw verbroken omdat een Nieuwe Openbaring aan de wereld moet worden gegeven. Ze moet aan een wereld worden gegeven die tegenover de Grote Golven staat van ecologische, sociale en economische veranderingen waar de hele wereld nu tegelijk mee te maken krijgt. Ze moet nu worden gegeven omdat de mensheid een universum tegemoet treedt dat vol is van intelligent leven.

Twee grote drempels waarvoor de oude tradities niet waren ontworpen om je op voor te bereiden. Hoewel hun wijsheid inderdaad groot is en diepgaand voor alle tijden, kunnen ze je niet voorbereiden op de grote drempel waar de mensheid nu aan begint.

De religies zijn verdeeld en hebben zelfs intern spanningen. Veel mensen in de wereld van vandaag keren zich af van religie en denken dat technologie hun nieuwe religie is. Religie genereert in toenemende mate oorlog en conflicten als de Grote Golven van verandering komen – waardoor de hulpbronnen van de wereld afnemen; het klimaat van de wereld verandert; en steeds grotere druk, moeilijkheden en onzekerheid gecreëerd worden.

Dit alles heeft een Nieuwe Openbaring van God gebracht, een Openbaring die niet wordt gegeven aan een oude wereld van ongeletterde, onderdrukte mensen, maar aan een moderne wereld van wereldwijde communicatie, wereldwijde handel en voor velen een groeiend mondiaal bewustzijn. God geeft een volledigere en gedetailleerdere Openbaring dan ooit eerder aan de menselijke familie is gegeven – niet om de wereldreligies te vervangen, maar om ze uit te breiden en te verenigen, want ze maken allemaal deel uit van Gods Plan, zie je.

Alle tragedie en vergissingen die zijn ontstaan in naam van religie zijn een menselijke uitvinding, voortgekomen uit menselijke fouten en menselijk onbegrip.

Nu heeft de mensheid een niveau van sociale ontwikkeling en collectief bewustzijn bereikt dat je God van het hele universum kunt begrijpen en kunt beginnen met te reageren op wat God in jou heeft geplaatst, wat Gods grootste geschenk aan jou is – de kracht en de aanwezigheid van Kennis, die puur en eeuwig is en niet kan worden gecorrumpeerd door de wereld of door enige kracht in het universum.

Hier wordt de Islam een Islam van het universum. Hier worden het Christendom en de Islam verschillende uitdrukkingen van hetzelfde Vermogen, dezelfde Kracht en hetzelfde Plan. Alle bestaande religies van de wereld zijn alle, ondanks de verschillen in beoefening en theologisch inzicht, afkomstig van dezelfde Bron teneinde de ontwikkeling en de bescherming van de menselijke beschaving te dienen, vooral nu zij wordt geconfronteerd met achteruitgang van het milieu, en nu zij wordt geconfronteerd met interventie vanuit het universum rondom, waarop de mensheid totaal niet voorbereid is.

Als je religie op dit niveau zou kunnen begrijpen, dichter bij het begrip van de Hemel, zou je al deze dingen kunnen zien waarover We spreken, en die zouden dan glashelder zijn.

Je hoeft je geloof niet te verdedigen, want je geloof moet voorbij ideeën, overtuigingen en traditie gaan. Het is je kernbetrokkenheid met de Kennis die God in jou heeft geplaatst om je te begeleiden, om je te beschermen en om je naar een hoger niveau van dienstbaarheid en vervulling in de wereld te leiden – in deze wereld, in de wereld onder deze omstandigheden waarvoor jij bent gekomen.

Dan zul je alle religies eren en de fouten herkennen die zijn gemaakt door diegenen die ze hebben gevolgd en door diegenen die ze in de loop van de tijd in stand hebben gehouden. Je zou in staat zijn om de essentie voorbij de vorm te zien. Je zou in staat zijn om het doel door de uiterlijke vorm heen te onderscheiden.

God geeft je nu het begrip van religie op het niveau van Kennis, en ze wordt niet alleen gegeven aan ingewijde personen, maar beschikbaar gesteld aan de hele wereld. Want veel mensen hebben haar nu nodig. Veel mensen hebben haar nodig wil de mensheid de Grote Golven van verandering overleven en wil ze zich voor kunnen bereiden op de omgang met leven in het universum, de grootste drempel die de menselijke familie ooit heeft gekend.

Religie is om je dichter bij God te brengen en dichter bij wat God je heeft gegeven om te volgen – dat geldt voor elke religie die waar en doeltreffend is, elke religie die voortgekomen is uit de Grote Openbaringen gegeven door de Schepper van al het leven, via de Aanwezigheid der Engelen, gegeven op grote keerpunten voor de mensheid.

Begrijp dat er eeuwen en millennia liggen tussen de Grote Openbaringen. Want God spreekt alleen tot de mensheid als geheel op deze grote keerpunten en biedt [nu] de Grote Openbaring die jullie zal voorbereiden om jullie wereld te herstellen en om jullie de kracht, moed en eenheid te geven om een toekomst tegemoet te zien die anders zal zijn dan het verleden.