Jezus en de Nieuwe Boodschap van God

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 13 april 2013
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om de noodzaak van een nieuwe boodschap van God te begrijpen, moet je begrijpen dat God al heel lang Boodschappen van groot belang naar de wereld stuurt. Maar deze Boodschappen konden pas beginnen bij de komst van de menselijke beschaving. Voordien was de mensheid veel te primitief en geïsoleerd, gescheiden en verspreid om een Wereldboodschap te ontvangen.

Helaas is religie verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd begrepen en gecorrumpeerd door menselijke aanvaarding en woekerpraktijken [misbruik]. Bijgevolg is de relatie van mensen met religie verdraaid en verduisterd.

Veel mensen begrijpen niet waarvoor deze grote Boodschappen bedoeld waren, waarom ze werden gegeven, wanneer ze werden gegeven en de betekenis van de Boodschapper. Daarom moet er uitleg worden gegeven en indien nodig rectificatie, zodat jij kunt zien wat er eerder is gebeurd en wat er nu moet gebeuren.

Want God heeft opnieuw gesproken in een tijd van grote nood, een tijd van grote en toenemende onzekerheid en beroering in de wereld, terwijl de mensheid wordt geconfronteerd met de Grote Golven van verandering. Het is een tijd die anders is dan ooit tevoren in de geschiedenis, want het is niet alleen het lot van één groep, één stam of natie. Het is het lot van de hele mensheid.

God spreekt nu tot een geletterde wereld, een wereld van wereldwijde communicatie, een wereld van wereldwijde consequenties. God spreekt in een tijd waarin de mensheid op de drempel staat om in contact te komen met het leven in het universum – de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, inderdaad, de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van elke wereld. En de mensheid wordt geconfronteerd met grote veranderingen en beroering op het gebied van milieu, maatschappij en economie, op een schaal die nog nooit eerder is gezien.

Geen van Gods voorgaande Grote Openbaringen kan de mensheid voorbereiden op deze dingen. Dat is de reden waarom God opnieuw moet spreken en opnieuw heeft gesproken, niet slechts tot een natie, een stam of een regio, maar tot de hele wereld – een Openbaring groter in omvang, meer gedetailleerd, beter te begrijpen dan alles wat ooit eerder aan de mensheid is gegeven.

Je leeft in de tijd van Openbaring. De Boodschapper is in de wereld. Zo’n gebeurtenis heeft niet plaatsgevonden sinds de dagen van Mohammed.

Om deze dingen te begrijpen, moet je de relatie zien tussen Gods Nieuwe Openbaring en de Boodschapper in de wereld en deze grote Leringen, Profeten en Boodschappers.

Om Gods Openbaring te begrijpen, moet je Gods eerdere Openbaringen begrijpen – niet in hoe ze vorm zijn gegeven en bekend zijn gemaakt en beschreven door menselijk begrip, menselijk compromis, menselijke onwetendheid en menselijke corruptie, maar wat ze echt bedoelden, waarom ze werden gegeven en waarom ze in harmonie zijn met Gods Nieuwe Openbaring.

Want alle boodschappers van God zijn gekomen uit de Engelenschare. Het zijn geen goden, maar het zijn ook geen gewone mensen.

Dit is nog nooit eerder gerealiseerd, dus er zijn veel correcties en verduidelijkingen die moeten worden gegeven om de harmonie binnen Gods Openbaringen te zien. Want zij zijn allemaal van God gekomen. Ze zijn allemaal veranderd door mensen en cultuur. En dus lijken ze nu met elkaar te concurreren, en leiden ze tot grote geschillen en conflicten, religieuze oorlog en religieus fundamentalisme, zodat religie nu niets anders is dan slechts een andere factor in het verdelen en versplinteren van de menselijke familie in plaats van ze tot een grotere eenheid, compassie en doel te brengen, zoals ze [de Openbaringen] waren bedoeld te doen.

Jezus werd vanuit de Engelenschare gezonden om de betekenis van vergeving, mededogen en de openbaring met betrekking tot de Heilige Geest te onderwijzen, die in de Nieuwe Boodschap Kennis wordt genoemd.

Alle grote uitspraken van Jezus zijn van de Heilige Geest die door hem spreekt, want niemand komt tot God behalve door de kracht en aanwezigheid van Kennis, de Kennis die God in elke persoon heeft gelegd en de Kennis van God en hoe zij verbonden en verwant zijn – Een begrip dat nieuw is voor de wereld, hoewel het door heel de geschiedenis door vooruitziende individuen is bewerkstelligd.

Het geestelijk ambt van Jezus werd nooit voltooid, want hij werd vernietigd door zijn eigen cultuur. De vastgelegde feiten van de gebeurtenissen in zijn leven zijn grotendeels verloren gegaan, en pas veel later vermeld door mondelinge overlevering, zodat zijn leven nu is versluierd en hij meer een legende dan een historische realiteit is geworden.

Maar hij heeft op deze aarde rondgewaard en hij onderwees vergeving en mededogen. Hij demonstreerde de kracht van Kennis, de Heilige Geest, aan het individu, nu sprekend om de loop van de mensheid te veranderen en te keren, sprekend op het kruispunt van cultuur en geschiedenis, zodat deze Boodschap kon worden verspreid en beschikbaar gesteld aan mensen buiten zijn cultuur, buiten zijn natie en stam. En dus is het een fundamentele ethische, morele en spirituele hoeksteen geweest van de schepping van de menselijke beschaving.

Want God denkt aan de toekomst en niet alleen aan het heden, aan het welzijn van mensen in de tijden die komen, niet slechts van degenen die nu bestaan. Dus de Openbaring moet vragen beantwoorden die zelfs nog niet in overweging zijn genomen en die de mensheid moet voorbereiden op de volgende grote fase van haar evolutie.

Natuurlijk was de Boodschap van Jezus erg mysterieus, sprekende tot onwetende, ongeletterde mensen – onderdrukt door de machtigste natie op aarde, sprekend in een tijd van grote onenigheid en verwarring en ellende. Om een dergelijke leraar te verliezen aan die krachten die zijn volk onderdrukten, nopten tot het creëren een verhaal dat hij de kloof met God overbrugde alsof God eerder ontstemd was over de mensheid, wat niet het geval is; alsof zijn leven verbeurd werd als een vergelding voor de fouten die helemaal terug leidden naar het Hof van Eden, wat slechts een symbolisch verhaal is.

Dus Jezus werd tot een god gemaakt omdat hij als Boodschapper ontoereikend leek om het volk te beroeren en een religie te vestigen die op hem was gebaseerd. Dus begonnen de interpretatieproblemen in het begin met mensen die geen idee hadden van de kracht en aanwezigheid van Kennis in zichzelf of anderen. Ze zouden religie ondergeschikt maken aan hun doeleinden – om sociale orde te creëren, om een uniform begrip en geloof te creëren en mensen onder controle te brengen van het beheer van dit gedachtegoed. En zo raakte het Mysterie van de Heilige Geest, sprekend door de Boodschapper, verloren, een enkeling uitgezonderd.

Het grote wonder van zijn leven was de demonstratie van Kennis, onderwezen aan mensen die geen idee hadden van zulke dingen. Ze waren slaven van hun omstandigheden, van hun armoede en hun onderdrukking, verdwaald in een wereld vol goden en fantasieën en de wreedheid van de natuur die telkens weer op hen inwerkte.

Maar God moet de zaden planten voor toekomstig begrip, zelfs op het turbulente moment. God moet de grotere Leer geven, zelfs als maar heel weinigen die kunnen ontvangen of van meet af aan begrijpen. Zodanig is het dilemma om een zuivere Openbaring in een verwarde en corrupte wereld te brengen.

Zelfs nu, terwijl Gods Nieuwe Openbaring wordt gepresenteerd, bestaat hetzelfde probleem als mensen haar proberen te gebruiken om in hun huidige overtuigingen en hun voorkeuren in te passen, om haar te gebruiken om hun woede, hun angst en hun oordeel op anderen te richten. Het is dezelfde corrupte omgeving, begrijp je. Maar toch moet de grotere Boodschap worden afgeleverd, zelfs als mensen van deze tijd het nauwelijks kunnen begrijpen, enkelen uitgezonderd.

Jezus staat achter Gods Nieuwe Boodschapper omdat ze uit dezelfde groep komen. Ze zijn gekomen om de ontwikkeling van de menselijke beschaving te bevorderen, de ontwikkeling van Kennis in de wereld, het cultiveren van ware vrijheid en bekrachtiging voor het individu.

Want iedereen werd de wereld ingezonden om een bijdrage te leveren aan de wereld voor haar huidige en toekomstige omstandigheden. Maar om deze bijdrage te vinden, moet je je bezighouden met jouw diepere aard, die Kennis vertegenwoordigt, die de Heilige Geest vertegenwoordigt die Jezus bewoog en hem in zijn grote missie op aarde leidde.

Jezus leefde niet lang genoeg om zijn leer op te laten schrijven, om de betekenis van zijn aanwezigheid op aarde te dicteren en te transcriberen. Zijn volgelingen waren tijdens zijn leven niet sterk genoeg om de ware betekenis van zijn aanwezigheid te begrijpen. En degenen die de religie en het christendom later zouden vertegenwoordigen, kenden deze dingen niet.

God heeft de Openbaring nu met zo’n diepte gegeven, met zoveel herhaling – stelt het pad en het doel vast; de interpretatie; de manier om zichzelf, anderen en de wereld te bekijken; hoe je moet denken in harmonie met Kennis in jezelf, zodat je wereldse geest en de diepere geest van Kennis kunnen resoneren en je in jezelf kunnen verenigen, waardoor de Scheiding in jou wordt beëindigd en de weg wordt vrijgemaakt voor jouw grotere bijdragen ten dienste van de wereld.

Als je het christendom in deze termen zou kunnen begrijpen, zou het volkomen logisch voor je zijn, en zou je het verschil zien tussen haar zuivere boodschap en doel en alles wat er in de loop van de eeuwen mee is gedaan.

Mensen gebruiken religie om oorlog te voeren. Ze gebruiken religie om anderen te onderdrukken. Ze maken hun ideeën over religie absoluut en onderdrukken iedereen om hen heen met hun overtuigingen, die vaak niets te maken hebben met de realiteit van Gods doel en missie op aarde. Ze denken dat hun ideologie de waarheid is, maar het is gewoon een ideologie. Ze kennen ‘De Weg naar Kennis’ niet. Ze kennen de kracht en de aanwezigheid niet die het individu beweegt en de manier waarop God alle mensen zal verlossen door deze kracht en de aanwezigheid die in hen leeft als zij oprecht ontdekt, onderscheiden en gevolgd kan worden.

Jezus sprak tot een ongeletterde wereld. Dit was zijn bijdrage in die tijd en op die plaats, en het was heel toepasselijk voor die tijd en plaats. Want het mysterie en de kracht die hij werkelijk vertegenwoordigde, resoneerden met bepaalde individuen in veel culturen en zij, meer dan de gevestigde orde van de grote kerken en instellingen, zouden de ware leer en betekenis van Jezus’ aanwezigheid en missie op aarde bewaren.

Je kunt niet dicht bij Jezus zijn als hij een god is. En je maakt de fout om voor datgene wat je echt nodig hebt, een beroep op hem te doen in plaats van op God, zoals al zo lang de gewoonte is en dat vandaag de dag nog steeds voortduurt.

Het is belangrijk om een natuurlijke affiniteit met Jezus te hebben, resoneren met hem is belangrijk, maar hij maakt deel uit van de Assemblee, zie je, en hij zal niet terugkeren naar de wereld, want zijn werk bevindt zich nu in een groter panorama van het leven dat de Grotere Gemeenschap wordt genoemd en het opkomen van de mensheid in deze Grotere Gemeenschap. Daarom staat hij vandaag achter de Boodschapper, net als alle grote Boodschappers van het leven hier doen.

Het is moeilijk voor mensen dat hun ideeën zo in twijfel getrokken worden. Ze hebben zoveel hierin geïnvesteerd. Om deze dingen opnieuw te moeten bekijken vereist echte moed en integriteit. Wie van jullie heeft deze moed en integriteit?

Zonder dit [moed en integriteit], zullen Gods Nieuwe Boodschap en Gods Boodschapper worden ontkend en belachelijk gemaakt, tegengewerkt en onderdrukt, om precies dezelfde redenen dat Gods grote Boodschappers uit het verleden zijn verworpen en ontkend uit arrogantie, onwetendheid en dommigheid. Maar zulke dingen bestaan vandaag de dag in de hoofden van mensen, zoveel mensen.

Wat God op deze wereld doet, gaat het menselijke begrip te boven. Maar de kracht van Gods Aanwezigheid in je leven moet worden opgehelderd, anders denk je dat het iets heel anders is. Je zult ofwel erin geloven of het verwerpen zonder te weten wat het werkelijk is, wat het werkelijk betekent en wat het echt kan doen voor je leven en voor anderen door jou.

Uit het weinige dat bekend is van het leven van Jezus, was het duidelijk dat hij werd overmant door een Grotere Macht. Maar wat zijn geboorte betreft, dat is een compleet verzinsel. Wat de meeste van zijn wonderen betreft; dat is zijn verzinsels. Dat is het verhaal dat los van dat leven is gecreëerd.

Want mensen willen wereldse macht. Ze willen een Barabbas, geen Jezus. Ze willen een godskoning die hun land regeert en hun leven regeert. Ze willen een kracht die sterk genoeg is om hun tegenstanders te overwinnen en de andere naties te domineren.

Ze denken dat God helemaal en volledig door een persoon wordt vertegenwoordigt, maar dit kan nooit het geval zijn. De God van het universum, de God van miljarden en miljarden rassen en meer kan niet in één persoon worden belichaamd. Dat is niet mogelijk. Zo denken is denken dat God slechts een grotere versie van jezelf is, een fout die mensen in de loop van de geschiedenis hebben gemaakt. Want zij kunnen zich geen God voorstellen die anders denkt en die niet beperkt wordt door de problemen die hen hier op aarde onderdrukken.

Maar maak je geen zorgen, want individuen en naties overal in het universum maken dezelfde fout. Het is het probleem van leven in Afscheiding. Maar God heeft het probleem van de Afscheiding beantwoord, omdat Kennis in elke persoon leeft.

De Heilige Geest legt niet eenvoudig een bezoek bij je af; Hij leeft in jou, wacht tot je antwoordt, houdt je uit de problemen, probeert je leven te sturen, zodat je een punt van volwassenheid kunt bereiken waar je begint te herkennen dat je hier bent voor een groter doel dat niet het doel is dat je voor jezelf hebt uitgedacht of dat jouw natie of land voor jou heeft uitgedacht.

Om God te kennen, moet je de kracht en aanwezigheid kennen die God in jou heeft geplaatst, want dit is de bron van jouw verlossing, of je nu een christen bent, een moslim, een jood of tot een andere natie en ander geloof behoort. Zelfs als je geen geloof hebt, is dat het geval.

Want Gods plan is om iedereen te redden – niet alleen de elite, niet alleen de gelovigen, niet alleen degenen die een voorbeeldig leven leiden. Maar het is Gods plan om in de tijd en in de loop der jaren iedereen te redden.

Denk aan deze dingen in het licht van je begrip van religie – wat je is geleerd, wat je misschien is opgedrongen. Alle dreiging van de hel en verdoemenis is een menselijke schepping.

Jouw hel en verdoemenis is om te leven zonder de kracht en aanwezigheid van Kennis, om een leven van verwarring en slavernij te leiden in een wereld die je niet begrijpt, bedreigd door ontelbare krachten, onderdrukt door ontelbare dingen, overmant door je voorkeuren en je angst en de voorkeuren en angsten voor anderen. Dat is de hel en verdoemenis waarmee je op dit moment leeft, levend in je staat van Afscheiding.

Maar God door Jezus, God door Mohammed, God door Boeddha, heeft de bestanddelen aangereikt om te begrijpen wat er moet gebeuren om deze situatie op te lossen.

Als je Jezus trouw bent, moet je begrijpen wie hij werkelijk was, waar hij vandaan kwam en wat hij werkelijk onderwees.

Om de ware student van Mohammed te zijn, moet je hem begrijpen als een Boodschapper en proberen te onderscheiden uit dat beetje geschiedenis dat over hem bestond, wat hij echt onderwees, waar hij vandaan kwam en wat hij vertegenwoordigde. Dat is hetzelfde met Boeddha. Dat is hetzelfde met elke grote leraar of boodschapper in de wereld – in deze wereld of in welke wereld dan ook.

Want wat God in deze wereld doet, geeft weer wat God door heel het universum doet – de fysieke werkelijkheid van het leven.

Mensen horen deze woorden en worden boos. Ze zullen ze ontkennen. Ze zullen ertegen tekeer gaan omdat hun overtuigingen een dekmantel zijn voor angst en onzekerheid, en ze hebben liever hun overtuigingen dan ooit hun angst en onzekerheid onder ogen te zien. Ze hebben zoveel geïnvesteerd in hun religieuze opvattingen of zelfs in hun totale ontkenning van religie, dat het voor hen te veel is om deze dingen opnieuw te moeten overdenken en weer opnieuw te beginnen, althans dat denken ze.

Het maakt God niet uit tot welke religie je behoort. God geeft om wat je hart beweegt, wat je doet en wat je motiveert om te doen wat je doet. God geeft om wat je tot uitdrukking brengt in je relaties. God geeft om de mate waarin je verbonden en verenigd kunt worden met de grotere kracht binnenin je, die het enige is dat je echt kan verlossen, want God heeft die daar neergelegd.

Het is een grote macht, maar om dit te ontvangen vereist een grote meegaandheid, een grote overgave en een grotere verantwoordelijkheid die een verandering vereist in hoe jij jezelf, anderen en de hele wereld beschouwt. Het vereist vergeving, mededogen en een zeer duidelijk begrip van waarom mensen fouten maken en wat hen van hun eigen achteruitgang zal genezen.

Jezus was een van de grote Boodschappers. Kun je zijn boodschap ontvangen? Kan je haar begrijpen? Kun je het in praktijk brengen? Maak van hem geen god. Denk niet dat alleen door Jezus iemand tot God kan komen en die grote drempel kan overschrijden.

Want Jezus was een voertuig voor de kracht van Kennis, precies de Kennis die jou kan genezen, vernieuwen en je verlossen. Hoewel Jezus groter was dan jij en groter dan nagenoeg iedereen ooit in de wereld is geweest, was het de kracht in hem die hem dit vermogen, deze grootsheid en deze blijvende invloed in de wereld gaf.

Je hebt religieus denken, en dan heb je de ware betrokkenheid. Ze zijn heel verschillend en leiden tot verschillende gevolgen en verschillende leringen en een andere toepasbaarheid.

Dit is zo belangrijk om Gods Nieuwe Openbaring in de wereld te begrijpen, die wordt gegeven zonder ophef, gegeven zonder een grote goddelijkheid, gegeven zonder een fantastisch scheppingsverhaal, gegeven zonder het laatste hoogtepunt van menselijke ervaring in een soort definitieve dag des oordeels waarvan iedereen zegt dat die eraan komt, maar die nooit lijkt te komen.

Jou wordt nu de zuivere Leer gegeven – niet verbasterd, onbezoedeld, ongewijzigd. Je kunt zelfs de Stem van Openbaring horen, wat nog nooit eerder mogelijk was – de Stem zoals die sprak tot Jezus, Boeddha en Mohammed. Je kunt deze Stem voor het eerst in de geschiedenis horen.

Je leeft in de tijd van Openbaring. Het is de belangrijkste tijd in de geschiedenis en jij bent hier. Maar kun je horen? En kan je zien? En kan je reageren? Of is je geest dood?

Ben je door je overtuigingen begrensd als een doornenkroon? Is je hart gesloten? Baseer je je leven op je ideeën en je vermaningen en je vaste concepten? Of is je geest vrij van deze dingen zodat je de verwondering van het moment, de Kracht en de Tegenwoordigheid van God en de beweging van Kennis in jezelf kunt ervaren?

Dit is jouw uitdaging. Want God brengt een grote uitdaging met de Openbaring. Zij is niet alleen hier om een steun en een troostwoord of een warme omhelzing te zijn. Het is hier om de middelen en het pad te bieden voor jouw verlossing, voor elke persoon, van elk geloof, zodat je Gods Nieuwe Openbaring kunt inbrengen in jouw Christendom, in jouw Islamitische geloof, in jouw Judaïsme, in jouw Boeddhisme.

Concurrentie hier is alleen op het niveau van ideeën. Want de eenheid van Gods werk in de wereld gaat verder door de Nieuwe Openbaring. Begrijp dit en je zult jezelf gaan begrijpen – je sterke punten, je zwakheden, je successen, je mislukkingen en je geweldige kans om op dit moment op aarde te zijn tijdens dit grote keerpunt voor de menselijke familie.

Laat dit je begrip zijn.