Hogere Machten

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Higher Powers Within You

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 26 april 2011
te Boulder, CO, VS

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je ogen en oren nemen alleen de werkelijkheid waar binnen een bepaald bandbreedte van een groter spectrum. Je zintuigen zijn gemaakt om te manoeuvreren in de fysieke wereld met al haar mogelijkheden, gevaren en onzekerheid. De meeste mensen zijn louter op deze basis met de wereld bezig, vaak onderdrukt door armoede of door politieke onderdrukking en de beperkingen van familieverwachtingen, en culturele tendensen en opvattingen.

Maar je zintuigen zijn in staat om meer verfijnde dingen waar te nemen die buiten het normale spectrum van de menselijke waarneming vallen. Dit vereist een verfijning van je sensitiviteit en een grotere mate van onderscheidingsvermogen ten aanzien van wat je waarneemt en of je je er al dan niet mee moet inlaten.

In de mentale omgeving bevinden zich vele krachten die zowel positief als negatief voor je welzijn zijn. Dus als je je buiten het normale waarnemings- en ervaringsgebied begeeft, moet je een fundament hebben in Kennis, de diepere Intelligentie die God je heeft gegeven. En je moet een grotere objectiviteit en onderscheidingsvermogen ontwikkelen met betrekking tot je eigen ervaring, alsof je je op nieuw terrein begeeft en heel voorzichtig en opmerkzaam moet zijn, de omgeving heel goed in de gaten moet houden en oppassen dat je geen voorbarige conclusies trekt of gewichtige veronderstellingen maakt over je nieuwe ervaringen.

Sommige mensen worden geboren met een groter waarnemingsvermogen, dat altijd al bij hen aanwezig was. Maar het is voor veel mensen een bron van verdriet, ongemak en vervreemding van anderen geweest – meer een vloek dan een zegen. Maar het is een zegen, en het is een voorbode van grotere dingen.

Maar het moet het juiste kader hebben en het juiste begrip en de juiste benadering, de juiste voorbereiding om deze grotere vermogens te cultiveren en verstandig te gebruiken, overeenkomstig hun ware opzet en doel. Je kunt ze niet gebruiken voor je persoonlijke ambities om rijkdom of privileges te verwerven of om de liefde of genegenheid van anderen te winnen, want de grotere krachten in jou zullen niet bezwijken voor dit soort motiveringen.

Hoewel het mogelijk is een groter gezag en een grotere invloed op iemand anders uit te oefenen, liggen grotere krachten buiten bereik van het intellect en kunnen ze niet worden aangewend voor persoonlijk voordeel. De grotere krachten in jou zijn verbonden met de Grotere Krachten buiten jou. Ze reageren op elkaar. Je kunt pas grotere krachten opwekken als je dienstbaar wordt aan de Grotere Krachten buiten jezelf.

Dit is een veelgemaakte fout die door veel mensen wordt begaan. Een fout met verstrekkende gevolgen die kan leiden tot gevaarlijke activiteiten waardoor iemand steeds labieler wordt en steeds verder van de wereld om hem heen vervreemdt.

Kennis moet hier steeds meer je gids worden voor wat benaderd kan worden en wat vermeden moet worden; wat een vruchtbaar streven is en wat een gevaarlijk streven; welke krachten in de mentale omgeving heilzaam zijn en welke je vertrouwen zullen ondermijnen, en welke krachten zelfs de controle over je geest kunnen overnemen.

Net als in alle aspecten van het leven en tijdens elke inspanning zijn ook hier gevaren. Je kunt deze grotere zaken niet op een dwaze of kinderlijke manier benaderen zonder jezelf in gevaar te brengen en zonder veel onjuiste beweringen en veronderstellingen te poneren.

In de mentale omgeving zijn er gevaren en er schuilen gevaren in de benadering van de grotere krachten in jezelf en buiten jezelf. Hier is kennis in jezelf van centraal belang, want zij zal bepalen wat je moet benaderen en wat je moet vermijden, wat waar is en wat niet waar is, datgene wat je moet vinden en datgene wat je moet vermijden.

Dit vereist ook een verstandige omgang met anderen, want je kunt niet alles in je eentje zien, en iedereen heeft blinde vlekken – dingen die hij/zij niet direct ziet of niet goed kan onderscheiden. Je zult verstandige metgezellen nodig hebben. Uiteindelijk zul je een echte leraar nodig hebben, want je kunt jezelf niet leiden, want je weet niet waar je heengaat.

Je hebt de juiste voorbereiding nodig, want er zijn veel voorbereidingen die je nergens brengen of die er alleen zijn om je persoonlijkheid te versterken. Zij kunnen spreken van grotere krachten en grotere machten. Zij kunnen zelfs spreken over wonderen en heiligheid, maar zij kunnen je niet op deze grotere berg brengen.

Tal van dwaze en onjuiste overtuigingen, bezigheden en veronderstellingen doordringen het spirituele landschap, vooral in zoverre ze beschikbaar zijn gesteld aan een publiek dat geen werkelijk doel heeft en dat de ware aard van de verbintenis met de Grotere Krachten niet begrijpt.

Kennis in jou initieert een relatie met de Grotere Krachten. Deze Grotere Krachten zijn werkelijk grotere individuen. Het zijn niet slechts overredingskrachten die in de mentale omgeving bestaan. Het zijn werkelijk grotere individuen. Maar deze verbintenis zal niet op jouw voorwaarden zijn, en ze zal niet voldoen aan jouw romantische opvattingen. Je kunt ze ook niet gebruiken om je eigen onzekerheid te compenseren en jezelf te versterken, want ze zullen niet op je reageren tenzij je verzoek authentiek is en je feitelijk in de positie bent om grotere dingen te zien, te weten en te doen.

Zij zullen de voorwaarden van de overeenkomst bepalen omdat zij wijs en krachtig zijn. Jij bent de jonge leerjongen die niets weet en nog vol zit met verkeerde veronderstellingen en onjuiste ideeën.

Nogmaals, Wij moeten je waarschuwen dat de grootste nadruk hier ligt op de kracht van Kennis in jezelf. Want er zijn grotere krachten in de mentale omgeving die uiterst gevaarlijk zijn, en je moet onder begeleiding van Kennis staan om te weten wanneer en waar en hoe je jezelf hier moet inzetten. Er zijn machtige individuen buiten je gezichtsveld, buiten je zintuiglijke waarneming, met wie je onder geen enkel beding in contact mag komen, ook al lijken ze zeer aanlokkelijk en machtig.

Dit is niet bedoeld om je te ontmoedigen, maar om je voor te bereiden, om je te waarschuwen. Dit is geen kinderspel. Dit is geen vrijblijvende bezigheid. Dit is niet iets wat je doet voor de lol of uit sensatie of opwinding of uit eigendunk. Daarom moeten deze zaken nooit terloops worden besproken, behalve met andere ware studenten van Kennis, en dan nog alleen onder bepaalde omstandigheden.

Je kunt er zeker van zijn dat als mensen deze dingen onderling bespreken in openbare gelegenheden of op een terloopse manier, dat zij niet echt begrijpen waar zij mee te maken hebben, en dat zij kwetsbaar zijn voor krachtige overredingen. Zij hebben zichzelf in een gevaarlijke positie gebracht.

Je moet serieus zijn en een zorgvuldige aanpak hebben. Het gaat hier niet om tijdverdrijf of een hobby. Daarom legt de Nieuwe Openbaring de nadruk op het nemen van de Stappen naar Kennis als een eerste vereiste en ook als een parallelle studie naast elke andere vorm van onderwijs of contact dat je zou kunnen hebben.

Mensen geven zich over aan de buitenaardse aanwezigheid in de wereld en denken dat zij spiritueel en bijna goddelijk is. Zij beseffen niet dat zij te maken hebben met een gevaarlijke aanwezigheid die tot doel heeft de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld te ondermijnen, ondanks dat het tegendeel wordt verkondigd.

Kennis zal je langs het juiste spoor leiden. Zij zal de juiste deur openen. Ze zal je naar de juiste persoon in de wereld leiden. Ze zal je verbinden met de grotere kracht die er voor jou is.

Vervolgens moet je begrijpen dat de Grotere Krachten er niet zijn wanneer jij dat wilt. Ze verblijven niet bij jou. Zij hebben belangrijk werk te doen in deze wereld en andere werelden. Jij bent maar een van de contactpunten, een potentiële ontvanger. Zij hebben vele anderen. Zij zijn als de plattelandsdokter die over lange afstanden moet reizen om zijn of haar patiënten te zien.

Daarom kan jouw verzoek om leiding na een dag of een jaar beantwoord worden, grotendeels afhankelijk van je aanpak, je bereidheid en je rijpheid. Want mensen vragen veel dingen waar ze niet echt mee om kunnen gaan. Ze willen grote macht. Ze willen een grote visie. Ze willen grote vaardigheden. Maar ze hebben er het fundament of de capaciteit niet voor.

Want het hebben van grotere Kennis en Wijsheid is een last en onderscheid je van anderen en moet gepaard gaan met grote kundigheid en wijsheid, anders kan het je overmannen of je te gronde richten.

Daarom reageren de Grotere Krachten nooit op de ambitieuzen, behalve die krachten die de mensen trachten te ondermijnen of te controleren. Daarom zullen zij die vol zijn van hun eigendunk en die de luister willen hebben zichzelf te zien als een groot leraar of avatar, nooit tot de uitverkorenen behoren. Zij die zichzelf breed uitmeten, die hun kundigheid en hun verlichting verkondigen, moeten zeer behoedzaam benaderd worden.

Zij die werkelijk gevorderd zijn, doen dit niet. Zij behouden zich voor aan de ware student. Zij verkondigen niet dat zij de doorsnee mens verheffen, die niet is voorbereid, niet bereid is en niet in staat is om grotere krachten van het leven te ervaren.

Daarom voorziet de Nieuwe Openbaring, Gods Nieuwe Boodschap aan de wereld, in de Stappen naar Kennis, zodat deze reis veilig kan worden ondernomen en het individu de gelegenheid heeft om af te leren wat onjuist is en om de vaardigheden van onderscheidingsvermogen en discretie te verwerven die nodig zijn om de Grotere Krachten te benaderen.

Wanneer je denkt aan de Grotere Krachten in de waarste zin van het woord, denk je aan relaties met grotere individuen, maar dat zijn niet de individuen die je wenst. Ze zijn niet glorieus en bekoorlijk en prachtig. Zij gaan geen wonderen verrichten via jou. Dat is je ambitie. Dat is je fantasie.

Nee, zij zullen je helpen je voor te bereiden op grotere verantwoordelijkheden, grotere dienstbaarheid in de wereld, en je sterken zodat je een grotere last kunt dragen, een groter gewicht en het vermogen om mensen op een grotere manier te dienen.

Dit is een lange voorbereiding. Je kunt niet naar een seminar gaan en deze dingen leren. Je moet de lange reis maken. Je kunt het niet allemaal nu hebben. Het ligt niet voor het oprapen. Je moet de nodige wijsheid en zelfbeheersing ontwikkelen om de grotere krachten van het leven te benaderen en in staat te zijn van de Grotere Krachten datgene te ontvangen wat voor jou bestemd is.

Dit is geen veilige reis voor de onoplettende of de ongeduldige of de persoon die eist dat hij krijgt wat hij wil. Die zullen zichzelf in een andere richting leiden. Zij zullen zichzelf kwetsbaar maken voor krachten die grote verdeeldheid zaaien. Daarom geven wij deze uiterst nuchtere benadering.

Jij die een groter doel hebt om in de wereld te zijn, moet de juiste voorbereiding en oriëntatie ondergaan. Dit zijn geen dingen die jij creëert of bepaalt. Je komt niet tot God op jouw voorwaarden, of binnen jouw tijdsbestek, of volgens jouw verwachtingen. Dit maakt deel uit van de nederigheid die je in je benadering moet hebben; het geduld dat je moet beoefenen; de verdraagzaamheid die je moet opbrengen voor je eigen hartstochten, verlangens en beweegredenen.

Je komt tot deze grotere ontmoeting omdat je geroepen bent, maar je weet niet wat dit betekent, en je doet er niet verstandig aan veronderstellingen hierover te maken of over wat het je zal opleveren of zal bieden. Je moet jezelf overgeven. Maar dit doe je niet blindelings.

Je geeft je leven niet uit handen, want de Grotere Krachten zullen dit niet aanvaarden. Je kunt geen afstand doen van je verantwoordelijkheden als een persoon in de wereld die zijn zaken op de juiste manier moet regelen en verstandig met anderen moet omgaan, met discretie en onderscheidingsvermogen. In feite is het ontwikkelen van deze discretie en dit onderscheidingsvermogen een groot deel van je training en voorbereiding. Alles wat je zegt, alles wat je doet, wordt nu belangrijk.

Je kunt je niet verliezen in de wereld. Je moet de krachten kennen die op je inwerken – de overredingskracht van anderen, de beperkingen van je verbintenissen, de betekenis van datgene waartoe je je voelt aangetrokken en datgene wat je wilt vermijden.

Daarom vallen velen af wanneer zij het ware pad naderen, het ware pad van voorbereiding, omdat zij beseffen dat het leerplan veeleisender is dan zij hadden verwacht. Zij zullen de dingen onder ogen moeten zien en eerlijker tegenover zichzelf worden en hun verbintenissen en verplichtingen onderzoeken. Mensen vallen af en gaan ergens anders heen, op zoek naar de beloningen waarvan zij denken dat die voor hen zijn.

Daarom is het uiteindelijk Kennis die je tot Kennis brengt. In het begin hebben mensen andere verlangens. Ze willen gemeenschap. Ze willen liefde. Ze willen steun. Ze willen plezier. Ze willen troost. Ze willen van hun lasten bevrijd worden. Een deel van hun streven is authentiek, en een deel niet.

Dus is er in het begin een voorbereiding nodig om hen in het reine te laten komen met het feit dat hun benadering nog niet heilzaam en eerlijk is en dat wel moet worden, anders zullen zij de Grotere Krachten niet bereiken. Zij zullen hun grotere doel niet vinden. Zij zullen niet in een positie verkeren in het leven om grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen. En zij zullen niet de tijd nemen om de wijsheid te ontwikkelen die nodig is om deze grotere reis te maken.

Mensen denken, “Nou, dit moet alleen voor de uitzonderlijke persoon zijn. Dit moet alleen voor de ingewijde zijn, voor de virtuoos. ” Maar Wij zeggen nee. Mensen leven slaafs, zelfs in de rijke naties. Zij zijn vervallen tot zo’n zielige toestand, zo’n onintelligente benadering van het leven, maar dat betekent niet dat zij niet hier zijn voor een groter doel en niet zouden moeten reageren op een grotere roeping en een hogere maatstaf voor zichzelf zouden moeten ontwikkelen.

Dit is niet voor de ingewijde. Dit is niet voor het zeldzame en unieke individu. Dit is niet voor de begaafden. Dit is voor jou. Dit is voor die persoon en die persoon en die persoon. Nee, zij zullen geen superhelden worden, maar zij kunnen helder en krachtig worden, wijs en onderscheidend, en Kennis toestaan hun leven te corrigeren en te leiden.

Wie ben jij om te zeggen dat dit niet zou moeten of niet kan, alleen omdat mensen niet zoeken naar datgene wat voor henzelf het meest waar en bevredigend is? Denk niet dat je tevreden kunt zijn met kleine dingen. Alleen bezittingen, genoegens en bezigheden zullen de diepere behoefte van je ziel niet bevredigen, en het tegendeel denken is werkelijk oneerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen.

Verlaag je normen niet omdat anderen de hunne hebben verlaagd. Wees voorzichtig met wie je omgaat, want zij zullen je normen verlagen. Ongemerkt zullen ze dat doen. Je zult zwichten voor hun compromissen en denken dat dit de manier is om in het leven te staan.

Gods Nieuwe Openbaring roept op tot de kracht van Kennis in het individu. Zij roept mensen op tot een betere voorbereiding en een grotere betrokkenheid bij de wereld. Ze voorziet in de Stappen naar Kennis. Ze levert de wijsheid en het commentaar dat mensen nodig zullen hebben en waarin ze zelf niet kunnen voorzien om aan deze roeping gehoor te geven, om deze reis te ondernemen en om deze grotere verantwoordelijkheden en beloningen op zich te nemen.

De Grotere Krachten willen jullie helpen je te ontdoen van je dwaasheid en van de dingen waarvan jullie denken dat ze waar zijn, maar die niet waar zijn, om jullie deze berg op te brengen, zodat jullie kunnen zien en niet alleen maar denken en geloven. Want als je eenmaal de hogere plaatsen op de berg hebt bereikt, wordt het landschap duidelijk, terwijl je voorheen alleen maar kon vermoeden hoe het eruit zou zien.

Zoals Wij hebben gezegd, reageren de hogere machten in jou op de Hogere Machten buiten jou, omdat zij met elkaar verbonden zijn. Want op een dieper niveau ben je niet alleen een individu, een geïsoleerd punt in het universum, een zwevend object in de ruimte. Je bent verbonden. Je bent verbonden door relatie met anderen – zowel in de wereld als voorbij de wereld, in deze wereld en in andere werelden. Je wortels gaan diep. Ze verspreiden zich in alle richtingen.

Het intellect kan dit niet begrijpen. Het gaat het voorstellingsvermogen van de mens te boven, dus probeer je dit niet voor te stellen. Misschien kan je je hier een symbolische voorstelling van maken, en dat is prima, maar probeer niet te denken dat je je kan voorstellen wat dit betekent, want dit valt buiten het domein van het intellect. Je moet dit nederig en met eerbied benaderen en niet beweren dat je deze dingen begrijpt, anders verkondig je slechts je dwaasheid en gebrek aan voorbereiding.

Dat wat zichtbaar is, kan begrepen worden. Het kan worden gerepareerd. Het kan veranderd worden, in de meeste gevallen. Dat wat buiten het fysieke ligt moet heel anders benaderd worden. Hier kun je geen eerbied hebben voor alles, want in de mentale omgeving bevinden zich krachten die volstrekt schadelijk zijn.

Daarom heb je de kracht van Kennis nodig en de Grotere Krachten, de grotere relaties, om je te helpen een weg te vinden in deze grotere en diepgaandere werkelijkheid, deze werkelijkheid die je terugbrengt in de wereld met een helder doel en met het cultiveren van de benodigde vermogens om te kunnen beginnen een bron van inspiratie en richting voor anderen te worden.

Je weet niet wat dit betekent. Het gaat er niet om een volmaakte persoonlijkheid te hebben of over grotere fenomenale krachten te beschikken. Het gaat erom stil en helder te zijn, mededogend en vastberaden – een heel andere toestand dan de glorieuze beelden die de mensen zichzelf voorhouden, een heel andere geestesgesteldheid – een heldere en eenvoudige geest, een geest die in staat is zich te concentreren en heel gefocust te zijn en die niet wordt meegesleept door elke kracht en gril uit de omgeving, een geest die de schoonheid van het leven en van de menselijke bijdrage onder ogen kan zien, een geest die de tragiek van het leven en van menselijk falen en verlies onder ogen kan zien, niet met volmaakte gelijkmoedigheid, maar wel met helderheid en mededogen.

Dit kan alleen in algemene termen worden beschreven. Je bent er nog niet. Maar je kunt er wel naar op weg zijn, en dat is werkelijk de grotere scholing die nu voor je ligt. Dit vereist dat je goed en stabiel in de wereld staat: Je gezondheid is sterk. Je wordt niet voortdurend door financiële problemen geteisterd. Je bent niet verwikkeld in relaties die je alleen maar kleineren of vernederen. Je bent verbonden met anderen, ook al is het maar met één ander, die je grotere roeping en beantwoording kunnen ondersteunen.

Dit is geheel natuurlijk. Het is een groots iets. Misschien weet je het op dit moment niet, maar Gods nieuwe openbaring ontvangen is de grootste gebeurtenis van je leven. Misschien denkt je dat het een andere leer is, beter dan andere misschien, of anders. Maar dat betekent dat je reageert met je intellect en niet met je hart en ziel.

Als je God en Gods Openbaring niet kunt beantwoorden, hoe moet je dan op de diepere natuur van jezelf of van andere mensen reageren, want dat is dezelfde betrokkenheid, zie je? Als je de Openbaring niet kunt vertrouwen, hoe moet je dan jezelf vertrouwen? Hoe ga je anderen vertrouwen? Hoe moet je de waarheid in welke vorm dan ook vertrouwen?

Je zult denken dat het allemaal om ideeën en perspectief gaat. Zo geloven blinden dat ze kunnen zien. Je zult kritisch zijn. Je zult je uitgeblust voelen. Je zult sceptisch zijn. Je zult wantrouwend zijn. Je zult denken dat iets bedrieglijk is, omdat je zelf bedrieglijk bent.

Dit zijn de mensen die voor de poort van de tempel zijn achtergelaten, die niet binnen kunnen komen, niet omdat zij niet welkom zijn, maar omdat zij zichzelf hebben buitengesloten. Zij kunnen niet op een dieper niveau reageren. Zij zijn niet klaar voor een ware betrokkenheid in het leven. Zij zijn verdwaald in hun ideeën. Kennis is bij hen, maar zij zijn ergens anders.

Daarom bent je gezegend dit te ontvangen. Het is een kostbare wijsheid, kostbaarder dan je op dit moment kunt begrijpen of waarderen. Maar als jij je grotere roeping en reis onderneemt, zul je zien hoe belangrijk dit is, en hoe het een geschenk van liefde en genade voor jou is, en hoe hard dit nodig is in de wereld – overal, door iedereen.

Laat dit je inzicht zijn.