Het Lot van Naties en Volkeren


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
17 April 2007,
Istanbul, Turkije

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Dit deel van de Nieuwe Boodschap voor de Wereld betreft het lot van naties en volkeren en de grotere oproep die nu voor de mensheid luidt.

De volkeren en de naties van de wereld betreden een tijd van ernstige moeilijkheden en grote veranderingen. De hulpbronnen van de wereld nemen af. De bevolking neemt toe. En terwijl dit gebeurt, zal er voortdurend concurrentie en het grote gevaar van conflict en oorlog zijn. Hier zullen oude vijandigheden aangewakkerd worden. Degenen die ambitieus zijn binnen regeringen en religieuze instellingen zullen op de vooroordelen van mensen inspelen en ze gebruiken. De menselijke zwakte zal uitgebuit worden en angst zal overal aanwezig zijn.

Vanwege deze belangrijke mijlpaal is een Nieuwe Boodschap van God de wereld ingestuurd, voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid. Teneinde de omvang van deze Boodschap en zijn relevantie voor uw tijd te begrijpen, moet u zover komen dat u begrijpt en erkent welke grote veranderingen nu de menselijke familie bedreigen – in verval dreigen te sturen, dreigen de grote prestaties van de beschaving te verwoesten, dreigen het welzijn en de overleving van mensen overal te ondermijnen.

Hierbij zullen politiek en zelfs religie gebruikt worden als wapens van oorlog, als een hefboom om mensen van elkaar af te scheiden en hen tegen elkaar op te zetten in een groot conflict, niet over ideologie, maar over de hulpbronnen van de wereld.

Hier zullen het debat en het conflict gemaskeerd zijn. Het zal onder het mom van politiek en religie naar voren worden gebracht, maar eigenlijk is het wedijveren om hulpbronnen. Het is een strijd over de toegang en de distributie van hulpbronnen. De mensheid staat voor een groot gevaar nu dat het met een wereld in verval geconfronteerd begint te worden – een wereld wiens natuurlijke omgevingen verpauperd zijn, een wereld wiens klimaat aangetast is, een wereld wiens levens-onderhoudende hulpbronnen uitgeput en vernietigd worden door de menselijke onwetendheid en het menselijk hebzucht. Om deze reden is er een Nieuwe Boodschap van God de wereld ingestuurd.

Teneinde deze Nieuwe Boodschap te herkennen en zijn Bron en zijn betekenis voor deze tijd, deze tijd van Openbaring, te begrijpen, moet u eerst de kritieke toestand begrijpen die de mensheid nu betreedt en waar het nu al in zoveel vlakken mee geconfronteerd wordt. U zult niet in staat zijn de Nieuwe Boodschap van God te waarderen tenzij u deze realiteiten onder ogen kunt zien, tenzij u deze omstandigheden kunt erkennen, en tenzij u kunt inzien dat zonder een grotere Boodschap van de Bron van al het leven, de mogelijkheid van de mensheid om door deze moeilijke tijden te navigeren zeer klein is. De mogelijkheid voor de mensheid om voortdurende oorlog, conflict en achteruitgang te vermijden is zeer klein. De belofte van de mensheid om aan een grotere toekomst te beginnen, een toekomst die anders zal zijn dan het verleden, zal zeer klein zijn. De mogelijkheden tegen het succes van de mensheid zijn nu zo groot dat er een Nieuwe Boodschap van God nodig is. Binnen deze context moet u het bekijken, anders zult u de tijd van Openbaring waarin u leeft niet begrijpen. U zult het niet begrijpen.

Aan degenen die in de verleiding zullen komen om ten strijde te trekken in naam van het geloof of voor politiek voordeel: u moet herkennnen dat uw gedachtes, uw voornemens e uw handelingen tegen de wil van God voor de mensheid gaan. Zij schenden Gods intentie voor de mensheid. Want God heeft de mensheid voorbestemd om verenigd en zelfgenoegzaam te worden binnen een Universum vol van intelligent leven. Zelfs op dit moment, zijn er andere machten buiten deze wereld, die wachten op het falen van de mensheid, die wachten op de gelegenheid om tussenbeide te komen en te profiteren van een zwakke en onderling strijdende mensheid.

Als u dit niet kunt zien of accepteren, dan begrijpt u de grote kritieke toestand van de mensheid niet. U begrijpt het grote karwei niet, waar de mensheid nu voorstaat. En u zult het grote gevaar niet zien, de Grotere Duisternis die op nu de loer ligt in de wereld, een duisternis die geboren is door de Interventie van buiten en een duisternis die geboren is uit de menselijke onwetendheid, hebzucht, concurrentie, conflict en oorlog.

Aan u die bereid bent ten strijde te trekken in naam van het geloof of voor politiek voordeel, u moet beseffen dat u Gods wil voor de mensheid schendt. En hoewel de Schepper u niet zal straffen, u zult binnen uzelf wegstappen van de Kennis van God binnen uzelf. U zult uzelf in verwarring brengen en in het duister gooien. U zult uw volkeren en uw natie naar strijd en verwoesting, en uiteindelijk naar hun ondergang leiden. De tijd waarin een natie zich simpelweg kan bevoordelen van het aftakelen van een andere natie, is nu namelijk voorbij; want nu staat de hele wereld op het spel.

Mocht u ten strijde trekken in naam van het geloof of voor politiek voordeel, dan zult u Gods Plan voor de mensheid schenden. En hoewel God u niet direct zal straffen, u zult uzelf afscheiden en wegkeren van de Kennis van God die binnen u is, die God binnen u heeft geplaatst voor uw eigen bescherming en redding. E u zult uzelf in chaos en conflict, in razernij en ellende werpen, en u zult troosteloosheid en de ondergang naar uw volk brengen.

Dit is een groot gevaar, en dit zal de grote verleiding zijn van de mensheid – dat mensen wegens hun wrok elkaar gaan bevechten, dat zij wegens hun oude vijandigheden elkaar gaan bevechten, dat naties met elkaar concurreren en in strijd trekken tegen andere naties; in het geloof dat het voor het welzijn van hun eigen natie is of dat het de wil van God is. Maar in deze gevallen bent u misleid. U vergist u. U bent Gods wil en plan voor de mensheid aan het schenden. En hoewel God u niet direct zal straffen, u zult uzelf afscheiden van Gods wijsheid en Gods wil. U zult in verwarring komen en de duisternis intreden, verdrietig worden en uiteindelijk wanhopen.

Let op dus, naties van de wereld, leiders van de wereld en burgers van de wereld en schenk aandacht aan deze woorden. Want ze komen van de Goddelijke Wil en Aanwezigheid, en ze vertegenwoordigen de Kennis die binnen jullie is geplaatst om jullie te begeleiden en te beschermen. Het is dezelfde Kennis die hier is om de hele mensheid te begeleiden en te beschermen.

Hiervoor is de Boodschapper de wereld ingestuurd – om deze boodschap van hoop, deze boodschap van restitutie en opheldering te brengen naar de menselijke familie in deze tijd van grote inspanning. Want jullie gaan een periode in van grote inspanning. Jullie zijn nog maar aan het begin van de periode waarin de grote oorlogen en de grote conflicten kunnen voorkomen. Het smeulend vuur voor deze oorlogen gloeit al. De intentie voor deze oorlogen leeft al in de hoofden en de harten van veel mensen. En de omstandigheden die nodig zijn voor deze conflicten en oorlogen bestaan al.

Hier heeft de mensheid zijn grote kans om zich te verenigen voor zijn eigen verweer en voor zijn eigen behoud – zowel binnen de wereld als tegenover een Grotere Gemeenschap van leven in het Universum, waar vrijheid ongekend is en de waarde van de mensheid niet herkend wordt, behalve door een paar enkelingen.

Zij die bereid zijn ten strijde te trekken in naam van God of voor politiek voordeel zullen in hun missie en hun roeping in het leven gefaald hebben, en zij zullen ook anderen tot mislukken leiden. En binnen deze mislukking zal er geen vrede en geen oplossing zijn, want u zult dan de Kennis van God binnen uzelf ontkend hebben. U zult de Plan van de Schepper voor de mensheid hebben geweigerd. U zult dan uzelf hebben gekeerd tegen de grotere wijsheid, die God binnen u en binnen alle harten heeft geplaatst. Vanwege onwetendheid, arrogantie en ijdelheid, zult u uw grote gelegenheid hebben geruïneerd om een echte bijdrage te maken aan uw volk, aan uw natie en aan de wereld.

Dus let op deze waarschuwing. Het draagt de ergste consequenties en de grootste betekenis met zich mee. Zijn betekenis en zijn boodschap gaan u begrip te boven, en toch zal het duidelijk, simpel en makkelijk zijn voor u om te begrijpen wat het te zeggen heeft.

Pas op, leiders van naties en leiders van religies. Pas op als jullie trachten een andere natie te krenken of te veroveren voor jullie eigen voordeel of vanwege jullie wrok of jullie oude vijandigheden. Wees bewust dat jullie zelf jezelf in verwarring, duisternis en ellende werpen. En als gevolg zullen jullie verpaupering, troosteloosheid en de ondergang naar jullie volkeren brengen. En wees bewust gemiddelde burger, dat u ook verantwoordelijk bent om de wijsheid en Kennis die God binnen u heeft geplaatst, te ontdekken en te volgen en het niet te schenden om woede of wraak, om razernij of hebzucht. U bent medeverantwoordelijk, want de uitkomst hangt niet alleen af van de leiders van de naties en de religies. Uiteindelijk hangt het van ieder persoon af.

Dus let op deze waarschuwing. Deze waarschuwing is geboren van de liefde van God, maar het is niettemin een waarschuwing. Het waarschuwt u over de grote kans op vergissing. Het adviseert u zich te wenden naar de Kennis van God die binnen u leeft, voorbij en onder uw denkend verstand, voorbij de ideëen, de denkbeelden en de overtuigingen die historisch binnen de mensheid zijn gevestigd. Want er is een moreel en ethisch fundament aan uw bestaan, en mocht u deze schenden, dan zult u de gevolgen ervan ondervinden, niet omdat God u straft, maar omdat u uzelf aan het straffen bent; omdat u hebt u weggekeerd van hetgene dat God binnen u heeft geplaatst; uit arrogantie, onwetendheid en ijdelheid hebt u uzelf de autoriteit gegeven om hetgene wat God binnen u heeft geplaatst, terzijde te schuiven.

Wees bewust van het gevaar voor uzelf individueel, voor uw volk, uw natie en de wereld; wees bewust dat het grote tijdperk van problemen en beproevingen is gearriveerd. Hoe de mensheid zal reageren, zowel zijn leiders als zijn burgers, zal het beslissende verschil maken op de uitkomst. De macht van beslissing is hier met u. Gods wil is duidelijk – dat God de mensheid aan het voorbereiden is voor zijn ontmoeting met het leven in het Universum is duidelijk, en wordt gepresenteerd in de Nieuwe Boodschap.

Maar teneinde deze grote beloningen binnen te halen, teneinde uzelf voor te bereiden voor een toekomst die anders zal zijn als het verleden, teneinde onheil en rampspoed voor uzelf te voorkomen, moet u goed aandacht schenken. U moet stilstaan. U moet uw woede en uw passies beteugelen. U moet zich ervan weerhouden over anderen te oordelen. U moet de wijsheid van uw gedachtes en handelingen overwegen zowel als hun consequenties voor de toekomst.

Wees voorbereid, want er komen grote en moeilijke tijden aan. Ze zijn het gevolg van menselijke onwetendheid en menselijk misbruik van de wereld. Ze zijn het gevolg van het menselijk gebrek aan inzicht en aan voorbereiding voor de toekomst. Het zal de verantwoordelijkheid zijn van alle naties en alle leiders om hun volk voldoende in het onderhoud te voorzien in de komende tijden, maar dit zal steeds moeilijker en uitdagender worden. De rijken zullen voor de armen moeten zorgen. En de armen zullen voor elkaar moeten zorgen. Er zal meer dienst geleverd moeten worden aan de mensheid als geheel, er zal meer altruisme nodig zijn onder deze moeilijke omstandigheden. Want de mensheid heeft de Aarde in zulke grote mate geplunderd dat het nauwelijks meer de menselijke familie kan onderhouden. De omstandigheden en de staat van uw leven zullen nu deze behoeftes op uw aandrukken, ongeacht of u arm of rijk bent, ongeacht in welke natie u leeft.

Wees met helderheid bewust dat deze ernstige moeilijkheid de Nieuwe Boodschap van God in de wereld heeft geroepen en dat Gods Boodschapper de wereld is ingestuurd om deze Boodschap te geven, toe te lichten en zijn voornamelijke brandpunt en middel van expressie te zijn. Beoordeel en verwerp de Boodschapper niet opdat u niet hetgene wat God binnen u heeft geplaatst, beoordeelt en verwerpt. Want hoewel de Boodschapper menselijk en feilbaar is, hij brengt een Boodschap met zich mee die de menselijke vindingrijkheid te boven gaat en die zonder fouten, zonder conflict en zonder tegenstrijdigheden is.

Ontvangt deze boodschap. Overweeg het onder het licht van de wereld die u ziet en de wereld die u kent. Denk aan de geschiedenis van de mensheid en zijn grote slagen, zijn grote veroveringen, en hoe volkomen destructief dat is geweest – dat zoveel mensen zich moeten opofferen zodat een paar zich kunnen verrijken. Overweeg nu dat dit niet zo door kan gaan in de toekomst opdat de hele menselijke familie niet in een staat van duurzame achteruitgang terechtkomt; opdat jullie je niet kwetsbaar opstellen en openlaten voor Interventie en een invasie door machten van buiten de wereld, die zelfs op dit moment zich beraden over hoe ze gebruik gaan maken van het menselijke conflict en ontbinding.

Uzelf kennen betekent de Aanwezigheid van God in uw leven kennen – te weten dat God een diepere Kennis binnen u heeft geplaatst om u te begeleiden en te beschermen, en om uw zelf-destructieve neigingen en uw zelfzuchtige bezigheden terzijde te schuiven. Uzelf kennen betekent weten wat God binnen u geplaatst heeft – niet het intellectueel te begrijpen, maar van zijn werkelijkheid af te weten, zijn aanwezigheid te beleven en zijn richting te volgen.

Terwijl de onzekerheid, de ongerustheid en de concurrentie toenemen in de wereld, zult u deze begeleiding nodig hebben, nu meer dan ooit. Want de instellingen, het comfort en de bemoedigingen waar u wellicht van hebt genoten, zijn misschien niet meer beschikbaar voor u in de toekomst. De zekerheden en de veiligheid die voor u werden verschaft, in welke mate het ook mag zijn geweest, zijn misschien niet meer beschikbaar voor u in de toekomst. Dus hoe zult u weten hoe u veilig moet zijn? Hoe zult u weten wat u moet doen als u geconfronteerd wordt met onzekerheid en verandering? Gods antwoord is binnen u. Om u hieraan te herinneren, heeft God een Nieuwe Boodschap in de wereld gebracht en heeft zijn Boodschapper de wereld ingestuurd.

U weet nog niet genoeg om dit te kunnen betwijfelen of betwisten, want dat is slechts een expressie van uw onwetendheid, uw arrogantie en uw ijdelheid. U moet de Nieuwe Boodschap overwegen. U moet de Boodschapper aanhoren om te kunnen weten, zien en begrijpen. Want op eigen houtje, zonder deze grote begiftiging, zult u niet in staat zijn om te zien, te weten en te begrijpen. En uw gedrag zal door anderen worden bepaald. En u zult angst volgen en niet wijsheid in uw benadering.

Gezien het groot gevaar en de grote risicos verderop, kunt u misschien beginnen het licht te zien die in de wereld is gebracht tegenover de Grotere Duisternis die over de horizon aan het groeien is.

Ontvang dus deze waarschuwing als een geschenk van liefde. Ontvang het als een troost en als een bevestiging dat hetgene dat u diep in uzelf voelt waar is, dat de mensheid nu tegenover een groot gevaar staat – conflict van binnen en interventie van buiten. Heb de moed dit onder ogen te zien. Heb de eerlijkheid dit te erkennen. Heb de soberheid dit te overwegen zonder te proberen ervan te maken wat u wilt dat het is, of wat u denkt dat het is.

Dit is uw verantwoordelijkheid. Dit is de roeping van uw tijd. Het is een tijd van Openbaring, en het openbaart zich aan u.