Een Grotere Duisternis over de Wereld


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Het is zo dat een Nieuwe Boodschap van God moet reageren op een grote noodzaak, een behoefte die zo groot is dat de mensheid het op zichzelf niet heeft kunnen begrijpen of zich erop heeft kunnen voorbereiden. In een zekere zin moet dit een interventie van God uitlokken, omdat God niet kan toestaan dat de mensheid een nieuwe arena binnentreedt en een nieuwe uitdaging aangaat zonder veel hulp.

Interventies van God zijn zeldzaam, maar van levensbelang. De aankomst van grote spirituele afgezanten zoals Jesus, Boeddha en Mohammed vertegenwoordigen zulke interventies. Ongeacht hoe hun aanwezigheid geïnterpreteerd mag zijn geweest en ongeacht de reactie daarop, hebben deze grootse afgezanten iets aan de mensheid gebracht dat het wanhopig nodig had, en dat het niet op zichzelf kon vinden.

Jullie zijn nu aangekomen bij een grote keerpunt waar zo’n openbaring opnieuw moet worden gegeven. Het is geen herhaling van wat al eerder is verschaft. Het is een Nieuwe Boodschap, een nieuwe verstandhouding, een verstandhouding die bouwt boven alle boodschappen die God ooit de wereld heeft ingestuurd om de mensheid bij te staan. Toch kan het, omdat het nieuw is, veel onenigheid en verwarring opwekken. Dat is onvermijdelijk. De tijd is gekomen voor een Nieuwe Openbaring. Dit werd zowel door de menselijke evolutie, als door de aankomst van intelligent leven van buiten de wereld geprovoceerd.

Een Grotere Duisternis is over de wereld – een duisternis waar de mensheid nog nooit eerder mee geconfronteerd is. Dit stelt jullie vrijheid en integriteit op de proef op een manier die jullie nog nooit eerder hebben ervaren. Er vindt een buitenaardse Interventie plaats in de wereld en die is al een aantal decennia gaande. Diens intentie is controle over de wereld en de mensen van de wereld te verkrijgen. De Interventie is bedrieglijk omdat het zich voordoet als een goedaardige kracht die hier gekomen is om de mensheid te helpen in haar grote praktische behoeften. De Interventie presenteert zichzelf onder een spiritueel licht. Terwijl het in werkelijkheid probeert de mensen te overreden, hen te pacificeren door hen te laten denken dat de mensheid diens hulp nodig heeft, en dat het in het eigenbelang van de mensheid is de instructies op te volgen die door de Interventie worden gegeven.

Zulk een Interventie is nu al vele jaren gaande in de wereld. Toch gaat het nog steeds door zonder herkend te worden. Zelfs onder diegenen die beseffen dat er een bezoek plaatsvindt, wordt het niet juist onderscheiden. De mensheid is onvoorbereid. Zij heeft nog nooit tegenover een dergelijke Interventie gestaan. Desalniettemin, omdat de Interventie een natuurlijke en geen mystieke gebeurtenis is, kan de natuur zelf jullie leren wat het echt betekent. Omdat jullie al begrijpen dat superioriteit wordt uitgedaagd in de natuur, dat competitie deel van de natuur uitmaakt, en dat de sterken de zwakken overheersen als ze kunnen.

Dit is een realiteit van het leven overal in het materiële Universum. Maar het is niet de werkelijkheid van het leven in uw Oeroude Thuis waar u vandaan bent gekomen. De wereld waarin u leeft is niet het Oeroude Thuis waar u vandaan bent gekomen en waar u naar terug zult keren. Het is niet uw spirituele werkelijkheid. Het is een andere werkelijkheid. En in deze werkelijkheid, zullen de sterken de zwakken overheersen als ze dat kunnen.

De Grotere Gemeenschap waarin jullie opkomen is overstelpt met intelligent leven in alle staten van evolutie en ontwikkeling. Er zijn veel technologisch ontwikkelde rassen, maar hun technologische vooruitgang betekent in het geheel niet dat ze spiritueel ontwikkelt zijn. Er valt zoveel te leren over het leven in het Universum voor de mensheid, want het is als een arrogant kind dat in een omvangrijkere wijk van het leven komt. Hoe kunnen jullie deze dingen begrijpen, en hoe kunnen jullie je voorbereiden op deze grote stap, op zo’n manier dat jullie lot in de Grotere Gemeenschap vervuld mag worden, en dat jullie deze omvangrijkere arena van intelligent leven intreden als een vrij ras?

Dit is de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat. En de grootste noodzaak van de mensheid is zich ervoor gereedmaken. Doch hoe weinig mensen zijn er die zich ervan bewust zijn en die dit correct kunnen zien. Dit heeft ertoe geleid dat er een Nieuwe Boodschap van God aan de wereld wordt gegeven, want er is een Grotere Duisternis over de mensheid. De Nieuwe Boodschap zelf moet de mensheid diens situatie doen beseffen, en het moet de middelen verschaffen die de mensheid nodig heeft, om het bewustzijn op te bouwen die het moet hebben teneinde diens vrijheid te handhaven, en menselijke eenheid op te bouwen in de wereld. Want alleen een verenigde mensheid zal vrij zijn in het Universum. Alleen een verenigde mensheid zal sterk genoeg zijn om diens positie van superioriteit in de wereld te handhaven.

Het is de Wil van God dat jullie je op de toekomst voorbereiden. Het is de Wil van God dat de mensheid in staat zal zijn te overleven als een vrij ras binnen een omvangrijkere arena van intelligent leven waar er veel uitdagingen aan vrijheid zijn. En toch zijn Gods Wil en wat mensen ervan begrijpen zo ver van elkaar verwijderd. Wilt u deze grote kloof overbruggen? Wilt u leren uw werkelijke situatie onder ogen te zien, en het geschenk te aanvaarden die gegeven is voor uw eigen voorbereiding, behoud en welzijn? Deze vragen moeten overwogen worden door iedereen die Gods Nieuwe Boodschap ontvangt. Het zijn vragen die u voor uzelf moet beantwoorden.

Er is een Grotere Duisternis over de wereld. De vrijheid en het welzijn van de mensheid staan op het spel. Zij, die jullie wereld aan het bezoeken zijn, hechten geen waarde aan menselijke vrijheid, en hoewel zij de menselijke gemeenschap willen behouden om zich ervan te bedienen, beschouwen zij jullie niet als hun gelijken. Zij denken net zo over jullie als jullie over jullie getemde dieren denken. Zij geloven dat jullie chaotisch en destructief zijn en dat jullie de wereld verwoesten, een wereld die zij voor zichzelf willen hebben. Het feit dat hun aanwezigheid zich hier aan het inburgeren is, en dat de mensheid niet reageert, is hetgeen dat een Nieuwe Boodschap van God heeft uitgelokt.

Als een enkel persoon deze opvattingen zou uitdrukken, zou hij of zij niet serieus genomen worden, zelfs als diegene de situatie volkomen zou begrijpen, wat heel moeilijk zou zijn om in je eentje te doen. Zelfs als deze persoon een volmaakt inzicht zou hebben, zou zijn/haar stem klein zijn en men zou het buiten beschouwing laten. Men zou zeggen, “Nou ja, deze persoon is gek! Dit is onzin! We zouden ons moeten bekommeren met de echte problemen waar de mensheid tegenover staat.”

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God omdat de Boodschap van God moet komen. Het moet van God komen om echt begrepen te worden. Het kan niet de stem van een persoon zijn. Een enkele persoon zou met geen mogelijkheid de betekenis of de werkelijkheden van het leven in het Universum kunnen begrijpen. Een enkel persoon zou met geen mogelijkheid kunnen begrijpen wat de Interventie zelf echt betekent, en hoe die functioneert. Daarvoor is een Nieuwe Boodschap van God nodig.

De Schepper wil niet dat de mensheid faalt. Maar de mensheid kan nog steeds falen, want dit is jullie wereld. De mensheid wilde diens eigen werkelijkheid hebben. Dit geldt voor al het intelligente leven in het Universum. Dit is wat de scheiding van God in het begin heeft gecreëerd, en dit is wat het zichtbaar en tastbaar Universum heeft geschapen – een Universum dat vol verandering, vol schoonheid en vol gevaar is. Daarom kan de Schepper alleen adviseren. Dat is waarom de Schepper het zichtbaar Universum niet beheert. En toch, er zijn grote spirituele krachten aan het werk in deze stoffelijke werkelijkheid, die Kennis, samenwerking en waarheid aanmoedigen in alle manifestaties van het leven. Dit perspectief wordt u nu geschonken zodat u kunt beginnen te zien, te voelen en te weten wat de Nieuwe Boodschap van God echt voor u betekent.

De Grotere Duisternis in de wereld van vandaag is verborgen. Het is misleidend. Het doet zich voor als goedaardig en heilzaam. Het moedigt mensen aan om diens aanwezigheid toe te staan en deel te nemen aan diens missie hier. Het is geen spirituele kracht. Het is een stoffelijke kracht. Het bestaat niet uit multidimensionale wezens. Het bestaat uit materiële wezens van het Universum die zich zo voordoen dat mensen zullen denken dat de “bezoekers” mystisch en spiritueel zijn, en dat zij magische krachten hebben. De enige machten die zij hebben zijn hun technologie en hun vermogen u over te halen door hun overredingskracht in de mentale omgeving.

De echte macht is de macht die jullie hebben. Het is de macht van Kennis, de macht om voorbij het bedrog te zien en te weten. Maar deze macht is zwak in de mensheid en moet versterkt worden. Degenen die in jullie wereld aan het ingrijpen zijn gebruiken deze macht niet; zij zijn zich er zelfs niet van bewust. Als zij dat waren, zouden zij niet in jullie wereld ingrijpen. Zij zouden niet proberen controle over jullie wereld en diens volkeren te verkrijgen. Want Kennis is van God geboren, en God kan zichzelf niet aanvallen. De grootste macht van het Universum is binnen jullie, maar jullie gebruiken het niet.

Deze macht wordt nu meer dan ooit vereist. De huidige uitdaging aan de menselijke vrijheid is ongekend. En toch gaan mensen gewoon door met hun dagelijkse leven, zonder er ooit aan te denken. Of, als zij zich van diens mogelijkheden bewust zijn, neigen ze ernaar het zo op te vatten dat het ze zich veilig en comfortabel doet voelen. Maar hoe kan de mensheid de buitenaardse Interventie dan verklaren? Hoe kan de mensheid de Grotere Duisternis in de wereld verklaren? Wie kan het tot het menselijke bewustzijn brengen? En hoe kan de mensheid zich voorbereiden om de Interventie te neutraliseren, en te beginnen haar lot te volbrengen, teneinde als vrije ras op te komen in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven? Alleen God heeft het antwoord hierop. Geen enkele persoon zou zo op zichzelf dit antwoord kunnen geven. Geen enkele levensbeschouwing zou hierop antwoord kunnen hebben. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

De Grotere Duisternis in de wereld zal ieder persoon die in de wereld leeft beïnvloeden. Het zal hun kinderen en de toekomst van de mensheid zelf beïnvloeden. Het is niet een probleem voor een afzonderlijke natie. Het is een probleem voor mensen overal. Want jullie staan allen voor dezelfde uitdaging en jullie zullen allen dezelfde consequenties onder ogen moeten zien als jullie falen. Dit begint jullie te laten inzien dat jullie onderlinge problemen en wantrouwen geen echt fundament hebben in het Universum. Want degenen die in jullie wereld aan het ingrijpen zijn beschouwen jullie allemaal als hetzelfde. Zij waarderen de een niet meer dan de ander, behalve in hoeverre jullie van nut zouden zijn voor hun zaak.

Het herstel van de mensheid zal komen door samen het hoofd te bieden aan een grotere uitdaging. De oplossing van jullie langdurige geschillen en jullie onderlinge onvergeeflijkheid naar elkaar toe, zal komen door samen het hoofd te bieden aan een grotere uitdaging. En deze uitdaging is nu hier. Het is een uitdaging die de hele wereld overschaduwt. Dit is inderdaad de grote verandering die jullie voelen. Dit is inderdaad de reden van jullie bezorgdheid over de toekomst. En dit is inderdaad wat jullie oproept om gehoor te geven.

De grote spirituele wedergeboorte die nu in jullie wereld plaatsvindt, gebeurt niet enkel om een grotere gevoel van welzijn teweeg te brengen. Het is een oproep om op een grote uitdaging te reageren. Maar als de uitdaging niet herkend wordt, dan zal de oproep verkeerd geïnterpreteerd worden en zal het niet worden begrepen.

Het Universum waarmee jullie te maken gaan krijgen is een heel competitieve omgeving, en er zijn grote krachten die trachten opkomende werelden zoals die van jullie uit te buiten. Toch kunnen jullie zulke uitbuiting weerstaan. Het kan gestopt worden. Hoe dan ook, om dit te doen moeten jullie beginnen de grotere Spirituele Macht die binnen jullie leeft te accepteren, jullie moeten deze vinden binnen andere mensen en jullie moeten deze bevestigen door de hele menselijke familie heen. De mensheid koestert de belofte een vrij en sterk ras te zijn. Maar het moet onafhankelijk zijn om dit te doen. Mensen moeten hun gemeenschappelijk belang en hun gemeenschappelijke behoeften erkennen. Mensen moeten tegenwicht bieden aan hun neiging elkaar uit te buiten ten bate van hun persoonlijke voordeel. Dit is nu niet slechts een aanbeveling. Het is essentieel voor jullie overleving en voor jullie vrijheid.

De buitenaardse krachten in de wereld van vandaag die aan het ingrijpen zijn in de menselijke zaken, proberen deze vrijheid van jullie weg te nemen. Toch kunnen ze dit alleen doen met jullie samenwerking en instemming, en met jullie vermijding en ontkenning van de waarheid. Mochten jullie actief weerstand bieden aan deze krachten, dan zullen zij zich gedwongen zien om zich terug te trekken, want zij zijn geheel afhankelijk van menselijke onderdanigheid. Zij rekenen op jullie zwakte en niet op jullie kracht.

De Nieuwe Boodschap van God onthult de echte betekenis van de Grotere Duisternis in de wereld, hoe die hier werkt en hoe u erop moet reageren. Het doet een beroep op uw diepste kennis. Het vertelt u dat het binnen uw vermogen ligt te begrijpen wat er echt aan het gebeuren is in de wereld van vandaag. U kunt dit begrijpen en u moet dit begrijpen. Het doet een beroep op u om boven uw persoonlijke zorgen uit te stijgen teneinde een grotere behoefte te herkennen, een behoefte die essentieel is voor uw vrijheid en uw welzijn.

Door middel van de Nieuwe Boodschap, roept God iedereen in dezelfde mate op, niet om de ene filosofie of religie boven een andere te stellen maar om bewust te worden van een grotere behoefte in de wereld. Het roept u op om uw cultuur en uw religie, om de wijsheid die deze verschaffen, te gebruiken om gehoor te geven aan deze grotere behoefte. In de kern van alle wereldreligies, is er een waarheid, en dat is de werkelijkheid van uw spirituele natuur. Hoe vertroebeld deze waarheid ook mag zijn, hoe verloren het ook mag lijken in wat religie is geworden, of in hoe religie gebracht wordt, blijft deze essentiële waarheid voortbestaan. Een Nieuwe Boodschap van God spreekt deze enkele waarheid aan, versterkt het en geeft het een groter gebied van toepassing.

Sommige mensen kunnen reageren op Gods Nieuwe Boodschap door te zeggen, “ Nou ja, dit is wel erg angstwekkend! Ik denk niet dat ik er mee om kan gaan!” Maar dit is uw leven. Dit is uw wereld. U kunt en u moet reageren. Kennis, of de Geest binnen u, kan en zal reageren als u het toelaat.

Er is een Grotere Duisternis in de wereld. U kunt het niet vermijden. Er is nergens om naartoe te rennen en u te verbergen. Ontkenning en vermijding verzwakken alleen maar uw positie en maken het behoud van uw toekomst en zelfbeschikking moeilijker, zowel voor u als voor alle anderen.

Gods Nieuwe Boodschap roept mensen op om te volgen wat Kennis, of de Geest binnen hen, ze aan het zeggen is – niet om te volgen wat zij willen, of wat zij geloven, of wat zij liever hebben, maar om de grotere Spirituele Intelligentie die echt het hart en ziel van hun Wezen is, te volgen. Hiervoor wordt geen geloof vereist. Hiervoor worden erkenning en verantwoordelijkheid vereist.

Jullie zijn allen voorbereid in dit leven gekomen, voorbereid om met de realiteiten van de wereld in deze tijd om te gaan. Misschien voelen jullie je zwak en hulpeloos. Misschien hebben jullie het gevoel dat jullie niets kunnen doen, maar dat is niet de waarheid. Misschien hebben jullie beschavingen en maatschappijen jullie overtuigd dat jullie niets kunnen doen en dat jullie ineffectief zijn. Maar dat is niet de waarheid.

De Nieuwe Boodschap van God vraagt om menselijke verantwoordelijkheid. Dit is het tijdperk van menselijke eenheid en verantwoordelijkheid. Het is niet het tijdperk waar men slechts in een grote heilige of een grote avatar gelooft. Het is niet het tijdperk waar men in een verborgen of ver verwijderde leider gelooft. Dit is een tijd voor menselijke verantwoordelijkheid en samenwerking. Dit is niet vooral wel een goed idee. Dit is het enige idee.

Dit is waar u zult beginnen in te zien dat hoewel de buitenaardse Interventie, de Grotere Duisternis in de wereld, ernstig en serieus is, en enorme gevaren met zich meebrengt, het tegelijkertijd het enige ding is dat de mensheid kan verenigen en dat jullie in staat kan stellen jullie langdurige conflicten opzij te schuiven, en de basis te leggen voor een nieuwe werkelijkheid hier. Want alleen als de mensheid verenigd en zelfstandig is in het Universum kunnen jullie hopen jullie vrijheid te behouden.

De Nieuwe Boodschap van God zal dit op zo’n manier aan u onthullen dat u het kunt begrijpen. Want u kunt de werkelijkheid begrijpen zelfs als u er bang voor bent, zelfs als u niet zeker bent of u het wil, zelfs als u niet zeker bent of u daarbinnen machtig kunt zijn. Gods Nieuwe Boodschap spreekt niet tot mensen hun overtuigingen. Het spreekt een dieper deel van ieder persoon toe. Het vermogen van mensen om te reageren is gebaseerd op hoe verbonden zij zijn aan hun echte spirituele natuur en intelligentie.