De Last van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 april 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft een nieuwe boodschap in de wereld gezonden. Want de mensheid gaat een nieuw tijdperk binnen, een moeilijk tijdperk, een tijdperk van grote veranderingen in het milieu en van politieke en economische instabiliteit. De mensheid wordt geconfronteerd met concurrentie van rassen in het universum die in de wereld zijn om voor hun eigen doeleinden gebruik te maken van menselijk conflict.

Het is een drempel die het lot en de toekomst van de menselijke beschaving zal bepalen. De uitdaging zal immens zijn, maar dat geldt ook voor de roep om samenwerking tussen mensen, voor menselijke vindingrijkheid, creativiteit en eenheid. Het is een ongekende tijd. Het is een tijd van Openbaring.

Gods vorige Openbaringen kunnen de mensheid niet voorbereiden op dat waar zij nu mee geconfronteerd zal worden. Dus God heeft opnieuw gesproken voor de menselijke familie door een Nieuwe Openbaring de wereld in te zenden. Dit is de Openbaring.

Een Boodschapper is hier naartoe gezonden om de Nieuwe Openbaring te ontvangen, om haar in de wereld te brengen en haar essentiële gemeenschap op te bouwen, zodat haar zuiverheid en haar uitwerking gewaarborgd kunnen worden.

De Openbaring is groter dan alles wat ooit eerder aan de mensheid is gegeven. Haar eigen commentaar is inbegrepen. Zij geeft je niet alleen de grotere waarheid. Zij vertelt je wat dat betekent en hoe dat onder woorden gebracht en toegepast kan worden.

De Openbaring zal niet aan individuen overgelaten worden, hoe goed bedoeld ook, om haar betekenis en haar waarde hier op aarde te bepalen. Dit heeft in het verleden natuurlijk geleid tot zowel wijsheid als fouten.

De Openbaring is nu te zeer van cruciaal belang om overgelaten te worden aan menselijk bevattingsvermogen en menselijke bedenksels. Daarom is de Boodschapper hier. Daarom bevat de Nieuwe Boodschap haar eigen commentaar en leringen – duizenden leringen voor een veranderende wereld.

De Boodschapper draagt een grote last. Hij heeft tientallen jaren besteed aan het ontvangen van iets van immense omvang, een nieuwe drempel van bewustzijn en begrip voor de menselijke familie.

Hij heeft hier Wijsheid en Kennis uit het universum gebracht, zodat de mensheid voorbereid kan worden op haar ontmoeting met het leven buiten haar grenzen.

Hij heeft een Nieuwe Openbaring over God en de Schepping gebracht. Hij heeft een nieuw begrip gebracht van menselijke relaties en de aard en het doel van menselijke spiritualiteit.

Hij brengt een Openbaring voort die de wereld niet heeft aangetast, die onveranderd is gebleven door de wereld. Hij staat mensen toe om de stem te horen die tot hem heeft gesproken, zodat de Boodschap zelf heel duidelijk moge zijn.

Het is een Openbaring die anders is dan alles wat eerder aan de mensheid is gegeven. Het is niet slechts een doorlopend commentaar op menselijke spiritualiteit. Het is niet slechts een verfijning van wat eerder is gegeven. Het is geen reactie op religie of religieuze instellingen.

Het is een nieuwe drempel voor de mensheid. Want jullie komen nu op in een Grotere Gemeenschap van het leven, en jullie moeten op de hoogte raken van deze Grotere Gemeenschap, die jullie begrip van goddelijkheid, doel en betekenis in het leven opnieuw zal definiëren.

De mensheid begeeft zich in een moeilijkere wereld, een nieuwe wereld met een instabiel milieu, met het grote risico van menselijke conflicten en oorlog. Jullie functioneren nu op planetair niveau, waarbij iedereen wordt betrokken. Het is niet slechts een probleem voor één natie, of één stam of één groep.

We spreken met het gezag van de Schepper en de Boodschapper moet spreken met het gezag van de Schepper. Hij zal verkeerd worden beoordeeld. Hij zal verguisd worden. Hij zal worden verloochend. Dit gebeurt altijd in de tijd van Openbaring.

Toch is hij een nederige man. Hij is zonder ambitie of bedrog. In zekere zin is hij te goed voor de wereld, maar zijn goedheid is nodig om de Openbaring te vertegenwoordigen.

Het is een grote last voor hem. Om iets van deze omvang te over te brengen vereist kundigheid, helderheid en vastberadenheid van zijn kant en van de kant van de vele mensen die van hem zullen getuigen aan het begin van zijn grotere dienst.

De Openbaring beantwoordt niet aan de verwachtingen van mensen. Het is geen vervulling van het verleden. Zij is niet gebonden aan menselijk begrip, menselijke conventies of zelfs menselijk theologisch begrip.

Dit alles moet de Boodschapper overbrengen. Hem zullen dwaze vragen worden gesteld. Hem zullen boosaardige vragen worden gesteld. Twijfel en schuld en vreselijke associaties zullen hem voor de voeten worden geworpen door de dwazen en de onwetenden.
Mensen zullen zich bedreigd voelen door zijn verklaringen, niet omdat de verklaringen onjuist zijn, maar omdat ze niet bereid zijn of niet in staat zijn om hun eigen ideeën opnieuw te onderzoeken. Ze kunnen niet op de Nieuwe Openbaring ingaan. Ze kunnen niet accepteren dat God weer gesproken heeft. Ze hebben te veel angst en te veel geïnvesteerd in het verleden om hun overtuigingen, hun ideeën en hun associaties opnieuw in overweging te nemen.

Toch zijn er veel geesten in de wereld die open staan. Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar de Nieuwe Openbaring. Het zou zeer in hun voordeel zijn als ze tijdens zijn leven van de Boodschapper zouden horen. Hij is nu een oudere man. Hij heeft meer zolang. En dus is het een grote zegen hem te ontmoeten, van hem te weten en hem te horen spreken, zelfs als je niet persoonlijk bij hem kunt zijn.

Voor de eerste keer wordt de Openbaring nauwkeurig en volledig opgenomen ten tijde van de Boodschapper. Dit is niet iets dat zal worden geformuleerd nadat de Boodschapper weg is en in een religieus begrip wordt gegoten door mensen die echt niet het religieuze inzicht hebben.

Daarom heeft de Openbaring zoveel tijd gekost. Het wordt met de grootste zorg afgeleverd. Zij levert haar eigen commentaar om het grote risico van misverstand en misbruik te beperken.

The Messenger has been given Wisdom and Knowledge from the universe that humanity will need to face its difficulties here on Earth and to meet the immense challenge of dealing with a non-human universe, a competitive universe, a universe that humanity knows nothing about.

De Boodschapper heeft Wijsheid en Kennis uit het universum gekregen die de mensheid nodig zal hebben om de moeilijkheden hier op aarde onder ogen te zien en de immense uitdaging aan te gaan om met een niet-menselijk universum om te gaan, een concurrerend universum, een universum waar de mensheid niets vanaf weet.

De Boodschapper moet spreken over de realiteit en de spiritualiteit van deze Grotere Gemeenschap van het leven, tenminste in algemene termen zodat mensen kunnen begrijpen waar ze mee te maken hebben – de voordelen die de mensheid heeft maar ook haar nadelen.

De Boodschapper zal over dingen spreken voor het heden en voor de toekomst. Hij zal antwoorden geven op vragen die nog niet eens zijn gesteld. Hij zal zowel tot de behoeften van mensen in de toekomst als mensen van vandaag spreken, want de Openbaring is niet alleen voor deze tijd maar voor de tijd die komen gaat.

De Boodschapper heeft een toegewijde vrouw en zoon en een kleine groep individuen die ten dienste hebben gesteld en zich inzetten om hem te helpen Gods Nieuwe Openbaring in de wereld te brengen.

Degenen die geroepen werden om als eerste gehoor te geven, in veel landen en uit vele culturen, moeten getuigen van de Boodschapper omdat ze leven in de tijd van Openbaring en de tijd van de Boodschapper.

Veel mensen zullen veel dingen van de Boodschapper vragen. Ze willen dat hij wonderen creëert en een genezer is en antwoorden heeft op alle politieke en sociale problemen in huidige de wereld. Ze willen wellicht dat hij puur en onberispelijk is. Ze willen dat hij aandacht besteed aan hun behoeften. Ze zullen denken dat hij veel verschillende dingen zou moeten zijn. Hiermee wordt een Boodschapper die een Openbaring brengt, niet alleen voor de tijden waarin die wordt geïntroduceerd maar ook voor de toekomst, altijd geconfronteerd.

De Boodschapper zal aan veel van deze verwachtingen niet kunnen voldoen, want hij kan niet alles zijn voor alle mensen. Hij kan niet voldoen aan de morele verwachtingen die veel mensen zullen hebben. Want zij begrijpen de Boodschapper niet. Ze begrijpen het werktuig van Openbaring niet.

Veel mensen zullen zich verzetten tegen de Boodschapper omdat ze niet het feit onder ogen willen zien dat zo’n persoon in hun nabijheid is, en wat dit voor hen zou kunnen betekenen en wat voor soort verantwoordelijkheid dit zou kunnen oproepen. Ze zullen zeggen: “O, er zijn vele boodschappers en veel profeten en veel leringen. Het kan niet slechts een iemand zijn.” Mensen kunnen verontwaardigd zijn over deze kwestie.

Dan zijn er natuurlijk veel mensen die geloven dat er geen een nieuwe profeet in de wereld kan komen, dat God eeuwen geleden alles gezegd heeft wat God tegen de mensheid te zeggen heeft. Meer heeft God niet te zeggen tegen de mensheid. Het kan God niets meer schelen. God gaf de voorschriften eeuwen geleden en dat is voldoende, voor eeuwig en altijd.

Maar niemand kan zeggen, zelfs Gods Boodschappers niet kunnen zeggen wat God vervolgens zal doen. Niemand kan werkelijk stellen dat geen Nieuwe Openbaring aan de wereld kan worden gegeven, want dit is een onwetende en arrogante opstelling. Zelfs Gods vroegere boodschappers kunnen deze beweringen niet maken.

Dus mensen zullen de realiteit en de betekenis van de Nieuwe Openbaring onder ogen moeten zien. Ze zullen hun reactie op de Boodschapper onder ogen moeten zien. Ze zullen de gevolgen van het slagen of falen van deze ontmoeting moeten aanvaarden. Het zal een belangrijke test zijn – een test voor integriteit, eerlijkheid, duidelijkheid en wijsheid.

Als je echt eerlijk tegen jezelf bent, zul je beseffen dat je niet kunt zeggen wat God wel en niet zal doen. Je kunt niet beweren dat jouw religie de enige religie is of de grote religie of de laatste religie of de uiteindelijke religie. Want hiermee beweer je dat je Gods plan en doel voor nu en in de toekomst kent. En niemand op aarde, niemand in het fysieke universum, kan zo’n bewering maken.

Hier begin je de last van de Boodschapper te zien. Hij zal naar de Openbaring wijzen – haar autoriseren van het individu; haar aanwijzing voor de leiders van naties; haar boodschap van doel, eenheid en urgentie. Hij zal spreken over grote problemen die mensen niet willen zien. Zijn woorden zullen tegen de ontkenning en veronderstelling van mensen in gaan.

Toch is de Boodschapper niet hier om naties en regeringen en instellingen te veroordelen, maar om opheldering te geven over de betekenis en het doel van menselijke spiritualiteit en wat er moet gebeuren om zich voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en op de toekomst en bestemming van de mensheid binnen een Grotere Gemeenschap van het leven in het universum.

De dingen die hij zal zeggen, kunnen alleen door de Boodschapper worden gezegd, want niemand op aarde zou de dingen kunnen weten die hij zegt. Niemand op aarde heeft in recente tijden in de Grotere Gemeenschap geleefd.

Veel mensen zien groot gevaar in termen van het milieu van de wereld en de toekomst van de beschaving, maar niemand heeft het hele plaatje, zie je, alleen God kan dit bieden.

God moet communiceren via één Boodschapper. Anders zal de Boodschap verdeeld raken en in conflict komen en concurreren, wat leidt tot grote verwarring en ontgoocheling.

De Boodschapper voorziet in een geheel nieuw paradigma van begrip – een Groter Gemeenschapsbewustzijn, een nieuw besef over God en de aard van de Goddelijke Aanwezigheid, Wil en invloed in de wereld.
Dit is geen God van één volk of één wereld. Dit is een God van alle universums.

Dit is geen vaderlijke Godfiguur die volledig in beslag genomen wordt door menselijke aangelegenheden en alle bijzonderheden van het leven van elk individu.
Dit is een God die in het begin der tijden de krachten van evolutie, geologische en biologische verandering in gang heeft gezet.

Dit is een God die geen rechter zal spelen en mensen in de vuren van de hel zal werpen, want God heeft elke persoon de kracht van Kennis gegeven. Zij kunnen hier uiteindelijk op reageren, want dit is het deel van hen dat God nooit heeft verlaten, dat deel van hen dat nooit is afgescheiden. Het is het verlossingsplan dat maar heel weinig mensen die vandaag de dag in de wereld zijn echt begrijpen.

De Boodschapper zal over deze dingen moeten spreken, waarvan sommige het conventionele denken en begrijpen ver overstijgen, dingen waar op een dieper niveau op moet worden gereageerd – een dieper niveau van herkenning, een dieper niveau van eerlijkheid. Hij is niet enkel theorieën, perspectieven of ideeën aan het presenteren om in overweging te nemen en te bespreken. Hij levert de Openbaring.

Het heeft hem decennia gekost om haar te ontvangen. Het is zo geweldig. Een deel ervan zal mensen confronteren, het gaat zo ver voorbij hun huidige zorgen en begrip. En toch is de essentie hiervan intrinsiek en natuurlijk voor elke persoon, want het spreekt tot de diepere intelligentie binnen elke persoon, een intelligentie die geboren is uit hun relatie met het Goddelijke.

Dit gaat verder dan filosofisch debat en theologische bewijsvoering. Dit gaat boven nationaal perspectief of religieuze trots. Dit gaat verder dan alles dat mensen hier in de wereld van elkaar onderscheidt en ze tegenover elkaar en in onderlinge strijd plaatst.

De Boodschapper zal spiritualiteit presenteren zoals zij werd beoefend door ver gevorderde rassen in het universum. Dit is niet voortgekomen uit zijn begrip, maar uit de Openbaring zelf.

De Boodschapper zal spreken over de interventie die tegenwoordig in de wereld plaatsvindt door kleine groepen van buitenaardse scouts en opportunisten die hier zijn om te profiteren van menselijke zwakheid en menselijke verwachting.

De Boodschapper zal spreken over de aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap, niet omdat hij er zelf is geweest en rondgereisd heeft en talloze plaatsen heeft bezocht, maar omdat dit de Openbaring is.

De Boodschapper zal spreken over relaties met een hoger doel. Dit heeft hij in zijn leven ervaren en gedemonstreerd, maar wat hij zal zeggen zal deel uitmaken van de Openbaring, want de Openbaring spreekt over veel dingen. Dit is de last van de Boodschapper. Dit zit in hem. Dit is aan hem geopenbaard.

Het proces van Openbaring wordt niet begrepen in de wereld. Mensen denken dat de Boodschappers goden zijn, of ze kleineren ze volledig tot louter leraren die verschillende perspectieven bieden.

Mensen willen op hun voorwaarden tot God komen, maar God bepaalt de voorwaarden voor contact. God bepaalt de voorwaarden voor de benadering. Je kent je weg naar God niet, maar God kent de weg naar jou. Je kunt niet bepalen onder welke omstandigheden je Openbaring zult accepteren en geloven en ontvangen, want dit is alleen maar blind en arrogant zijn.

Je weet niet wat de Openbaring zal onthullen. Zij is niet hier om je rijk, lui en gelukkig te maken. Zij is hier om je tot grotere dienstbaarheid te brengen en je voor te bereiden op een moeilijkere en meer uitdagende wereld, een wereld die nu factoren en invloeden omvat die nog nooit eerder in de wereld zijn gezien, invloeden uit het universum om je heen.

Iedereen werd de wereld ingezonden om op dit moment in de wereld te zijn, om deze grote en optredende omstandigheden tegemoet te treden. Dus om te beweren dat het te veel voor je is, is gewoon je zwakte toegeven en je verantwoordelijkheid om je voor te bereiden niet erkennen.

Aanvankelijk is iedereen zwak, natuurlijk. Je wordt niet sterk, gewoon omdat je dat wilt. Je wordt sterk door in te spelen op de vereisten en de omstandigheden van het leven.

Dit is de bedoeling van de Openbaring. Dit is de kracht van de Openbaring. De tijd tikt weg en loopt door. De mensheid heeft niet veel tijd om zich aan te passen aan een nieuwe wereld en zich voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.

Dat maakt deel uit van de last van de Boodschapper. De mensheid heeft geen tientallen jaren en eeuwen om de betekenis en de waarde van de Openbaring in overweging te nemen. Want het lot en de toekomst van de mensheid staat voor een groot keerpunt. De beslissingen die vandaag worden genomen, zullen de uitkomst van zoveel zaken bepalen.

Menselijke verwaarlozing, menselijke onverantwoordelijkheid, menselijke ontkenning – al deze dingen garanderen een veel moeilijkere toekomst voor jou, voor jouw kinderen en voor de toekomstige generaties.

De menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld worden uitgedaagd. Je kunt niet aannemen dat je ze in de toekomst zult hebben zonder een goede voorbereiding en vastberaden actie.

Vrijheid is zeldzaam in het universum. Naties die vrij zijn, moeten zichzelf voorbereiden en moeten veel tact en onderscheidingsvermogen toepassen. Dit zijn allemaal dingen voor de mensheid om te leren, naar waarde te schatten en voorrang te geven.

Dit is de last van de Boodschapper. Hij zal beperkt worden door de beperkingen in de reactie van mensen. Hij zal worden tegengehouden door de onwetendheid van anderen. Hij zal te kampen hebben met projecties van verwijten en veroordeling. Hij zal zeer zorgvuldig zijn weg moeten banen, met grote zorg. Alles wat hij zegt, kan onthouden worden. Alles wat hij doet is een demonstratie.

Degenen die gezonden zijn om dicht bij hem te zijn, moeten ontwikkeld, geschoold en sterk worden, sterk met de kracht van Kennis, of ze kunnen hem verraden aan die krachten die zijn aanwezigheid in de wereld trachten te ondermijnen en te dwarsbomen.

Grote verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die dicht bij de Boodschapper staat en bij iedereen die de Openbaring zal ontvangen. Want je ontvangt dit niet alleen voor jezelf, maar ook om de Openbaring door jou naar anderen te laten gaan.

Het moet van persoon tot persoon worden gedeeld. Dit geeft haar de grootste doeltreffendheid. Maar om de helderheid en integriteit van de Nieuwe Boodschap te behouden, moet de zuiverheid van de Boodschap worden gegeven en vastgelegd. Anders zullen de betekenis en waarde verloren gaan in de vertaling.
Dit maakt deel uit van de last van de Boodschapper.

Denk aan deze dingen. Neem deze dingen in overweging. En denk na over jouw verantwoordelijkheden bij het beantwoorden van de Openbaring en bij het beschouwen van het feit dat je leeft ten tijde van de Boodschapper.
Denk nu serieus aan deze dingen. Het is van groot belang voor jouw leven en voor de toekomst en het welzijn van de menselijke familie.