De Grote Coördinatie

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download ((klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 25 oktober 2016
te Boulder, Colorado, VS

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen we spreken over De Grote Coördinatie.

Voorbij wat je zintuigen kunnen melden, wat je ogen kunnen zien en je oren kunnen horen is er een Grotere Coördinatie in de wereld en in het universum als geheel – een Grote Coördinatie, het Werk van God in het universum, dat werkt via lagen van dienaren en vertegenwoordigers.

Het is iets wat je moet voelen, diepgaand – deze Aanwezigheid, en dit altijd aanwezige gevoel dat je leven eigenlijk voor iets groters bestemd is dan waaraan je gewend bent geraakt en wat jouw cultuur stimuleert in je en waarin jij bent gaan geloven. Een Grotere Coördinatie die jou in de wereld heeft gebracht voor een hoger doel, een grotere coördinatie die je niet kunt omschrijven en nooit volledig kunt begrijpen, want zij strekt zich uit tot ver buiten deze wereld in talloze werelden in het universum. Zo groot is zij dat geen enkele theologie haar zou kunnen omvatten, geen menselijk verstand haar uitgestrektheid, haar complexiteit en haar perfecte functionaliteit zou kunnen doorgronden.

Want je leeft twee levens. Je leeft een leven in de dagelijkse wereld dat je 99 procent van de tijd in beslag neemt, en je leeft als onderdeel van deze Grotere Coördinatie waarvan je misschien af en toe een glimp opvangt – momenten van helderheid, misschien zelfs momenten van grote nuchterheid, wanneer je je leven heroverweegt vanuit een objectiever perspectief.

Maar de Coördinatie leeft binnenin je op een dieper niveau, onder de oppervlakte van je geest, onder je maatschappelijke geest, je wereldlijke geest die zo geconditioneerd en gevormd is door je ervaringen in de wereld en door de beslissingen die je voor jezelf hebt genomen en de conclusies die je hebt getrokken.

Diep binnenin je is er een geheiligde Geest – een Geest geschapen door God, een Geest die Wij Kennis noemen, een Geest die al verbonden is met de Grote Coördinatie. Want Kennis is jouw verbinding met God, maar zij vertegenwoordigt ook het doel waarvoor je hier bent, een doel dat je niet voor jezelf hebt bedacht, een doel dat je nog niet begrijpt. Zelfs als je zeer spiritueel georiënteerde inzichten hebt gaat het verder dan dat.

Want Kennis is het deel van jou dat eeuwig is, maar zij is hier op een missie, zie je. Ze bevat een hoger doel waarvoor ze in de wereld is, hetgeen jouw hogere doel vertegenwoordigt. Voorbij al jouw doelen en plannen of wat jij denkt dat het leven van jou vraagt, leeft dit hogere doel, deze Grotere Coördinatie binnen in jou.

Terwijl je zo hopeloos op zoek bent naar eenheid in relaties; terwijl je zo hopeloos op zoek bent naar vervulling in de wereld; terwijl je probeert te voldoen aan de diepere behoefte van je ziel door dingen, mensen, plaatsen, bezittingen, alles te vergaren, of jezelf te allen tijde gestimuleerd houdt, wat je werkelijk zal bevredigen en vervullen en je naar je ware relaties in het universum doet terugkeren is de Grotere Coördinatie zelf.

Ze zal altijd mysterieus zijn, want je kunt slechts jouw kleine stukje ervan bevatten en hoe het zich zou kunnen verhouden tot bepaalde belangrijke mensen waarvan je misschien het geluk hebt dat je ze ontmoet op je reis hier op Aarde.

God werkt in heel het universum om de afgescheidenen terug te winnen, want alle bewuste wezens die in de fysieke realiteit leven, leven in Afscheiding van hun eeuwige thuis en eenheid met God. Allen zijn in deze realiteit gekomen om een andere ervaring te hebben, om zichzelf volkomen te individualiseren en vorm te geven en zij leven in een realiteit waar weinig bewijs is van hun ware aard, hun ware thuis, hun ware herkomst of hun ware bestemming. Een uitdijend universum met steeds veranderende gebeurtenissen – chaotisch is het, onvoorspelbaar, moeilijk, uitdagend, gevaarlijk, maar mooi en veelbelovend en belangrijk als je het kunt bezien vanuit een groter perspectief, vanuit de Grotere Coördinatie.

God werkt via de Hogere Machten in het universum, dit zijn de Raden van Engelen die alle werelden bijstaan waar bewust leven ontstaan is of die gekoloniseerd werden … de Hogere Machten die buiten het zichtbare bereik bestaan maar die altijd waakzaam zijn, altijd aandacht hebben voor hen die beneden blijven.

Je kunt nog niet begrijpen wat dit betekent want je wordt gedomineerd door je zintuigen en door deze tijdelijke realiteit waarin je leeft. Maar de Grotere Coördinatie bevindt zich in jou en overal om je heen.

De Hogere Machten leiden die individuen die op de hoogste niveaus de Netwerken van de Wijzen vertegenwoordigen: unieke individuen in kleine groepen die gewoonlijk binnen de Grotere Gemeenschap in het geheim opereren, want er zijn heel weinig vrije werelden die hen zouden accepteren en steunen – de Netwerken der Wijzen, die gehoor geven aan grotere richtlijnen van bovenaf, welke richting geven aan hun handelingen, hun vaardigheden en daarbij hun menselijke aard overstijgen of de aard van wie dan ook zijn in het universum.

Ze hebben hun achterban en hun assistenten, die hen beschermen, die hen bewaken, die hun richtlijnen in de wereld uitvoeren, die hun activiteiten ondersteunen. Dat zijn er veel, vooral in jullie wereld waar nog steeds voldoende vrijheid is voor het Netwerk der Wijzen om hier in grotere openheid, grotere vrijheid op veel plekken te functioneren.

Het is een perfect Plan maar het moet functioneren in een veranderende en onvoorspelbare realiteit, die zich telkens weer aanpast aan veranderende omstandigheden, onverwachte gebeurtenissen, want in geen enkele wereld kunnen de Wijzen alles voorzien of de betekenis van alle dingen begrijpen. De Hogere Machten hebben dit Netwerk der Wijzen nodig als hun vertegenwoordigers hierbeneden op de aardbodem.

De Hogere Machten moeten toezicht houden op veel grotere zaken en kunnen niet betrokken zijn bij de details van het dagelijkse leven. Denk dus niet dat zij jou persoonlijk begeleiden alsof zij jouw persoonlijke assistenten of bedienden zijn want dit is nauwelijks het geval. Misschien word je van tijd tot tijd bezocht om je ervan te weerhouden jezelf schade te berokkenen of je leven weg te geven aan iets dat geen doel, betekenis of succes kent. Maar denk niet dat de Aanwezigheid der Engelen voortdurend aan je zijde verkeert want dit is niet het geval. Want God heeft Kennis in je geplaatst om je te leiden. Het maakt deel uit van de Grotere Coördinatie.

God hoeft je leven niet te leiden. God hoeft de wereld niet te besturen. Want alle biologische en geologische krachten werden in het begin van de tijd overal in gang gezet. Het loopt nu allemaal vanzelf, dus denk niet dat God de huidige rampen of gebeurtenissen schept. Dat is een dwaze, onnozele fout die jullie alleen maar grotere verwarring en onbegrip zal brengen.

Het is Gods Plan om Kennis in deze wereld in voldoende mensen levend te houden om de mensheid door de toekomstige gevaarlijke gebeurtenissen heen te leiden – door het grote verval van jullie wereld, door jullie contact en gevaarlijke ontmoetingen met mogendheden vanuit het universum die hier zijn om voordeel te halen uit de mensheid.

Het is Gods Plan Kennis te doen ontbranden in voldoende mensen hier in de wereld door middel van Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld, om de mensheid in een positieve richting te sturen en Kennis hier levend te houden – een licht dat gedoofd is op zoveel plaatsen in het universum, zoveel technologische rassen die het geschenk van Openbaring verloren hebben. Hun enige hoop nu is dat in hun midden, in het diepste geheim het Netwerk der Wijzen bestaat, functionerend onder zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Want een dergelijke kracht en vrijheid wordt gevreesd door regeringen, zelfs in jullie eigen wereld, en helemaal in de Grotere Gemeenschap, waar maar weinig persoonlijke vrijheid bestaat en de Macht van de Hemel óf is vergeten óf enorm wordt gevreesd.

Het is een onderricht dat jullie nu pas beginnen te krijgen omdat God de deuren van het universum opengooit om jullie te leren over het leven in het universum en het Werk van God in het universum. Nooit eerder is dit aan de mensheid geopenbaard, want het was niet nodig. Maar het is nu heel hard nodig nu jullie op de drempel staan van deze Grotere Gemeenschap van leven, jullie wereld achteruitgaat en jullie geconfronteerd worden met de grootste drempel die de mensheid ooit onder ogen heeft gezien, of zal zien op dit grote keerpunt in jullie evolutie.

Het is een tijd van grote belofte voor een veelbelovend ras, maar er zijn vele risico’s en vele gevaren hier, en veel fouten die mensen maken en zullen maken waardoor de grote kans voor de mensheid verprutst wordt die nog steeds in jullie wereld bestaat.

Jullie zijn sterk op jullie zelf gericht, met jullie behoeften, jullie kwesties, jullie angsten, jullie verlangens, jullie moeilijkheden. En dit weerhoudt jullie ervan de kracht van de Grotere Coördinatie in jullie leven te ervaren. En inderdaad kan je niet simpelweg geloven dat zij alles voor jou gaat regelen alsof je iemand zonder verstand was die in alle zaken geleid moet worden, want dit zal nauwelijks het geval zijn.

Jullie moeten sterk en vastberaden worden, competent en verantwoordelijk in alles, anders zal de Grotere Coördinatie op de achtergrond blijven en zal jullie wanordelijke leven doorgaan ongeacht jullie overtuigingen en veronderstellingen.

Wat We hier vandaag presenteren vereist een grote voorbereiding om het te kunnen begrijpen en het authentiek en consistent te kunnen ervaren. En daarom zijn via Gods Openbaring voor de wereld de Stappen naar Kennis gegeven, de aloude voorbereiding voor het herstel van individuen en de hoop voor rassen overal. Het is een wonder van onnoemelijke betekenis dat jullie nu zo’n voorbereiding hebben.

Denk niet dat je jezelf kunt voorbereiden. Denk niet dat je al klaar bent. Oh, lieve help. Denk niet dat jouw ideeën en overtuigingen toereikend zijn voor jouw grotere behoeften en voor je vermogen je weg te vinden in de grote verandering die naar de wereld komt. Denk niet dat je geloof in het Goddelijke voldoende is als je je niet voorbereidt, als je deze Stappen naar Kennis niet zult nemen, als je je leven niet zult hervormen en laat vormgeven door de Grote Coördinatie die binnen in je leeft.

Dit is de Openbaring waar je op hebt gewacht, maar je bent onzeker of je haar wilt aannemen, haar uitdaging wilt aangaan alsmede haar geschenk en belofte. Dit is je ambivalentie die je verzwakt en je ervan weerhoudt om duidelijk het pad te zien dat je moet volgen en het werk dat je moet doen en de beslissingen die je moet nemen. Dit is de uitdaging voor allen die iets van deze omvang kunnen ontvangen.

De Hemel weet wat dit betekent. De Hemel weet hoe belangrijk dit is. De Hemel kent de moeilijkheden die mensen in de weg staan. Het is de ambivalentie over zich opnieuw aansluiten bij de realiteit, de ambivalentie over terugkeren naar de Grote Coördinatie waar je intrinsiek onderdeel van uitmaakt, ongeacht je religieuze ideeën en overtuigingen.

Zelfs als je tegen religie bent, zelfs als je je inzet voor een seculier leven, heb je niets veranderd aangaande je ware aard, omstandigheden of roeping. Je positie versterkt of verzwakt slechts je vermogen om te reageren. Je kunt niet veranderen wat God voor je gepland heeft.

Het geschenk dat nu voor je ligt is hét Geschenk, maar het confronteert je met je eigen ambivalentie, je angst, je onzekerheid, je grieven, je rancunes, je minachting voor anderen en mogelijk je minachting voor jezelf. Al deze dingen moeten opgeruimd worden als je verder gaat. En God heeft je de Kracht van de Openbaring gegeven om je in staat te stellen dit te doen, want alleen zou je dit niet kunnen.

De Grote Coördinatie, die zich uitstrekt ver voorbij deze wereld, ver voorbij dit sterrenstelsel en naar andere sterrenstelsels, reikt tot het diepste binnenin je tot in jouw meest geheiligde en essentiële deel. Je bent al aangesloten op deze grote hulp, zie je.

Ze werd gecreëerd door God. Ze staat onder toezicht van de Hogere Machten. Ze wordt uitgevoerd via de Netwerken der Wijzen en hun vele assistenten en aanhangers, op manieren zo groots, zo gevarieerd en zo merkbaar dat je er geen verklaring voor hebt. Zelfs binnen je lokale leefomgeving, zelfs in je dorp of stad zou je niet al het werk van de Grote Coördinatie kunnen verklaren. Je kunt er zelfs nog geen verklaring voor vinden in jezelf want je staat nog maar aan het begin van die reis.

Maak je geen zorgen over de hel en verdoemenis, want dat is een menselijke uitvinding. God zal je mettertijd redden, maar tijd is jouw probleem, zie je, want je hebt niet veel tijd. En je wordt overstelpt met veel dingen die ongeschikt voor je zijn, die je schade toebrengen en je tegenhouden.

Misschien heb je je leven gegeven aan mensen en omstandigheden die niet jouw ware bestemming hier vertegenwoordigen. En nu word je geconfronteerd met het feit dat dit tot op zekere hoogte ontrafeld moet worden zodat je vrij genoeg kunt zijn om te volgen wat je moet volgen binnen in jezelf – de diepere Kennis die hier is om je de weg te wijzen in alle dingen.Maar jij moet het werk doen om de weg vrij te maken, de Stappen nemen, je verbinden met dit grotere proces van terugwinning binnenin jezelf. Je doet dit zeer zeker voor jezelf, maar je doet het ook voor anderen en voor hen die je in dit leven moet dienen, hetgeen staat voor meer relaties dan je op dit moment kunt bevatten.

Je wordt niet geroepen om hier een groot persoon te zijn maar alleen om je eenvoudige en essentiële dienst uit te voeren. Ken jezelf op deze manier geen rollen toe. Laat je leven zich openen. Neem de Stappen naar Kennis, geduldig, want de dingen die je onderweg moet leren vormen de essentiële wijsheid die je moet hebben, de essentiële kracht, het essentiële onderscheidingsvermogen en de discretie die je moet hebben, die alleen gecreëerd kunnen worden door een reis van deze omvang en dit gewicht te ondernemen.

Je moet niet denken dat de Grotere Coördinatie alles regelt want er heerst veel chaos in de wereld. Er is veel gevaar en ellende in de wereld. Er wordt in de wereld veel vernield omdat zoveel mensen zonder deze Kennis leven. En zoveel mensen hen volgen. Dit is het grote netwerk van de dwazen, de onwetenden en de vernielzuchtigen.

Denk niet dat de wereld is zoals ze is omdat de Grote Coördinatie dat zo heeft vormgegeven, want ze bevindt zich werkelijk in een gevaarlijk en zelfvernietigend patroon van gebeurtenissen – vernietigen van haar klimaat, vernietigen van haar hulpbronnen; verontreinigen van haar voedsel, haar water, haar bodem; continu in conflict, concurrentie en oorlog.

De Grotere Coördinatie moet ondanks al deze dingen werken, zie je. Denk niet gemakzuchtig dat alles wel voor je wordt gedaan of dat het wordt geregeld door hogere machten. Je moet veel verantwoordelijker worden en meer betrokken raken. Je kunt niet alleen maar een passagier zijn op dit schip. Je moet een deel van de bemanning zijn die bezig is de menselijke beschaving te redden van zelfvernietiging, een pad dat zij op dit moment zeer zeker volgt.

Wij brengen je daarom een grote waarheid, een grote aanmoediging, een grote belofte. Maar tegelijkertijd brengen We grote nuchterheid, veel correctie, veel verheldering. Want zonder Kennis zullen mensen de fout ingaan en dat blijven doen en een wanordelijk en destructief leven leiden – op zijn minst onvervuld en in het slechtste geval destructief.

Daarom zal God niemand veroordelen omdat God weet dat je zonder Kennis om je te leiden een wanordelijk leven zult leiden vol vergissingen en tegenslagen. Je zult onderhevig zijn aan alle krachten in de wereld. Je zult gevormd worden door je cultuur, je familie en je religies op zo’n manier dat je kans om ooit je ware aard te ontdekken uiterst beperkt zal zijn.

De Grote Coördinatie is iets waar je je op moet voorbereiden. Denk niet dat je dit met grootse ideeën of egalitaire standpunten kunt begrijpen of appreciëren of met enige kracht kunt ervaren. Dit is niet het rijk van ideeën en overtuiging waar Wij hier nu over spreken. Het is een rijk van waarachtige relaties met een hoger doel dat door je leven heen werkt, dat door het universum heen werkt.

Op dit punt moet je misschien zelfs je spirituele ideeën opgeven omdat ze alleen maar je visie vertroebelen, of je zicht belemmeren, of je fantasievolle opvattingen verschaffen die niets te maken hebben met de realiteit – je hebt ze gebruikt om jezelf te troosten, om je een gevoel van zekerheid te geven omdat je eigenlijk onzeker bent.

Nee, je moet je situatie heel duidelijk, heel objectief en heel eerlijk onder ogen zien om de behoefte aan Kennis in je leven te kunnen zien. Het is je ten diepste rekenschap geven. Leven met lagen fantasievolle aannames zal je alleen maar afremmen en je een verkeerd gevoel van betekenis en zekerheid geven.

Hier kan je lijden je van dienst zijn als je dat eerlijk, zonder jezelf te veroordelen onder ogen kunt zien. Hier brengt het je naar je behoefte aan God, je behoefte aan Kennis, je behoefte aan doel en werkelijke betekenis in het leven, je behoefte aan een Grotere Coördinatie.

De Hemel wacht op jouw handreiking – eerlijk en diepgemeend. Je moet het teken geven aan de Hogere Machten dat je klaar bent om je ware leven te laten herstellen, om met de terugkeer te beginnen naar je fundamentele relatie met je Bron en met de Kracht van de Hemel zoals die werkt binnenin mensen en door mensen en door het hele universum.

Je kunt bidden voor kleine dingen: om behoeften, om troost, om het oplossen van problemen. Maar we hebben het hier over iets dat veel belangrijker is.

De Hemel zal jou je wanordelijke leven laten leiden ongeacht je meningen, je opvattingen of je veronderstellingen. Want je bent vrij om dit te doen.

Maar de Hemel wacht tot je tot het nuchtere inzicht komt dat je niet echt het leven leidt dat je voorbestemd was te leiden, dat alles wat je om je heen opgebouwd hebt echt niet zo heel belangrijk is, dat er iets groters in je is dat tevoorschijn moet komen – een groot keerpunt in je leven waar je aan de terugkeer kunt beginnen naar je ware relaties en je ware doel waarvoor je hier bent. De Hemel wacht tot je dit punt bereikt en je lijden zal je helpen het te vinden als je er echt eerlijk over kunt zijn.

De Grote Coördinatie is overal aan het werk – op sommige plaatsen in meerdere mate, op andere in mindere mate, afhankelijk van de omstandigheden van die werelden en situaties, de mate van vrijheid of het gebrek eraan dat daar bestaat, en hoeveel er voorbereid kunnen worden op een groter niveau van dienstverlening: zowel onder hen die verkozen zijn tot Wijzen als alle anderen die hen kunnen helpen op specifieke en bijzondere manieren.

Het gebed voor jou is: Laat mij dienstbaar zijn opdat ik kan geven. Want uiteindelijk gaat het allemaal om eenvoudige dienstverlening. Ongeacht hoe moeilijk de reis is, ongeacht hoe hoog de berg is die je moet beklimmen, uiteindelijk is het allemaal om een rol op je te nemen die voor jou weggelegd is en om jouw kleine maar essentiële rol in deze Grotere Coördinatie te spelen.

Hier zijn geen supersterren. Vergeet dat allemaal. Hier zijn geen verlossers en avatars en meesters. Vergeet dat allemaal. In de Grote Coördinatie doet dit niet ter zake. Er zijn geen helden om te aanbidden. Er is alleen de grote Roeping die de wereld in gaat, vooral in deze tijd op de planeet Aarde want Gods Nieuwe Openbaring is hier. Het is zo zeldzaam in het universum dat een Grote Openbaring gegeven kan worden aan een hele wereld, want de meeste werelden hebben niet de vrijheid om zoiets te laten gebeuren.

Geef ook het idee op dat er verlichte rassen in het universum bestaan. Dat is echt niet waar. Er zijn groepen van de Wijzen in het netwerk, maar dit zijn geen complete rassen. Binnen de Afzondering kan dat doel echt niet bereikt worden, behalve onder zeer zeldzame omstandigheden.

Denk nooit dat een verlicht ras naar de Aarde zal komen om de mensheid te helpen want dat is totale deceptie en verwarring. Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld zal je voorbereiden op de realiteit van het leven in het universum en op de spiritualiteit van het leven in het universum, die je ware spiritualiteit is, vrij van menselijke veronderstellingen, ideeën en overtuigingen.

Want Gods Werk is niet voor deze ene wereld alleen maar in harmonie met Gods Werk overal. Deze ene wereld … een klein korreltje zand op een strand zo ver het oog reikt in de fysieke realiteit. Maar God is Zich bewust van jullie wereld. Het grotere Netwerk der Wijzen en de Hogere Machten zijn overal aan het werk op manieren die het begrip van de mens of het begrip van enig ander ras in het universum verre te boven gaan.

Hoor Onze woorden. Luister er steeds opnieuw naar. Met herhaling zal begrip op termijn komen. Denk niet dat je begrijpt wat We zeggen. Ga er niet mee akkoord of wijs het van de hand op basis van je persoonlijke standpunt, want dat is koppig en dwaas.

Je hart zal weten of je dit kunt volgen. Dieper binnen in je zijn hogere machten en krachten aan het werk. Dit is wat je moet ontdekken. Dit is de grote uitdaging en betekenis van je leven.