Boeddha en de Nieuwe Boodschap van God

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 14 november 2014
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Boeddha is een van de grote Boodschappers die gezonden is vanuit de Engelenschare om correctie, maar ook om nieuwe kansen voor de menselijke familie te brengen. Zijn geschenk was uniek en de tijd waarin hij in de wereld was, was het juiste moment om zijn boodschap te verspreiden.

Deze dingen kunnen niet worden vastgesteld als je op de aarde staat, want je ziet niet het grotere beeld van je leven, of wat God van plan is voor de wereld in de loop der jaren, en hoe de grote Boodschappers ten tijde van keerpunten komen, op cruciale momenten in de geschiedenis, om de menselijke geest te verlevendigen en de diepere Kennis te behouden die God in elke persoon heeft gelegd, waar deze zeker zou vervagen, verminderen en in andere opzichten verloren zou zijn gegaan.

Eerst moet je begrijpen dat Jezus, Boeddha en Mohammed allemaal afkomstig zijn van de Engelenschare. God is hun Bron. God heeft ieder op verschillende tijdstippen, in verschillende delen van de wereld, de wereld in gezonden om unieke Boodschappen af te leveren om de opbouw van de mensheid en de menselijke beschaving voort te zetten.

Dit maakt deel uit van Gods Grotere Plan, een Plan dat je niet kunt begrijpen met je intellect, want het reikt tot ver buiten deze wereld om ontelbare werelden en rassen te omvatten. Ze zijn in uiterlijk zo heel anders dan jij. Maar net als jij leven ze in een fysieke realiteit in Afscheiding, en God heeft een Plan voor iedereen.

Deze bredere blik is vervolgens nodig om de betekenis van het verschijnen van de Boodschappers op aarde te begrijpen; wat het betekende en hoe ieder op zichzelf heel belangrijk is. Als dit begrepen werd, zou geen strijd tussen de religies zijn over wie de meest preëminente leraar is, wie de grootste Boodschapper is of wie de laatste profeet is. Want dit is slechts een menselijke beoordeling en kan Gods Grotere Plan niet in ogenschouw nemen. Want alleen God weet hoe jij en de hele wereld en inderdaad het hele fysieke universum verlost kan worden, dat los van de tijdloze Schepping leeft.

Geen theologie, geen religieus begrip, geen enkel menselijk concept of enig concept in het universum kan zoiets groots als dit omvatten. Maar zelfs het horen van Onze woorden zal jou een breder gezichtsveld en groter begrip geven en daarmee een grotere belofte voor anderen om een grotere toekomst in deze wereld op te bouwen.

De Boeddha kwam in een tijd van grote religieuze decadentie en misbruik in zijn eigen land. En hoewel hij als prins werd geboren, moest hij dat opgeven, zie je. Maar hij moest ook het leven van een pure asceet opgeven omdat hij zich realiseerde dat geen van beide echt het juiste pad was. Hij moest een spirituele praktijk opbouwen die los stond van alle mythologie en afgoderij en hiërarchisch misbruik van de religieuze praktijken die zo gangbaar waren in zijn tijd, en in zoveel delen van de wereld op dat moment – [met] de nadruk op innerlijke ontwikkeling, de nadruk op het zuiveren en verhelderen van de geest, de nadruk op het bereiken van een hoger ethisch begrip over het zijn in de wereld.

Wat je hier moet begrijpen, is dat hij leefde in een tijd waarin sociale verandering en vooruitgang echt niet mogelijk waren. Het was een religie voor het opbouwen van het innerlijke leven, niet om het uiterlijke leven in essentie, niet direct, te beïnvloeden. Omdat het in die periode niet mogelijk was om echte sociale vooruitgang te creëren. Dat zou tot latere tijdperken moeten wachten, en de Boodschappers van latere tijdperken zouden dit benadrukken omdat ze op zo’n moment leefden toen dat mogelijk was.

Wat hier zo belangrijk is om te begrijpen – omdat zijn leer verschillende interpretaties heeft, verschillende stromingen – is dat ongeacht hoeveel je je geestelijk voorbereidt, hoe helder je geest ook wordt, hoe groot je vermogen om een grotere realiteit te ervaren ook is, je moet terugkeren naar de wereld om te dienen.

Het eindpunt van alle spirituele oefeningen is geen gelukzaligheid en extase. Het is dienstbaarheid, bijdrage. Voor de Boodschappers is dit altijd het geval. Maar voor jou is dit ook het geval. Want je bent hierheen gezonden om in veel mindere mate te dienen, zeker. Maar de nadruk ligt nog steeds op hetzelfde.

Het is niet wat je gelooft dat belangrijk is. Het is wat je dient, wat je bestudeert, wat je in jezelf versterkt en aanmoedigt in anderen. Dat is jouw religieuze praktijk, zie je. En alle religieuze praktijken, hoe eenvoudig of extravagant ze ook lijken, dienen allemaal om je in essentie voor te bereiden om zo te kunnen leven.

De Boeddha bewees dat je geen asceet hoeft te zijn of de wereld helemaal moet verlaten, want daarop ligt niet de nadruk, begrijp je. Hij moest terugkeren naar de wereld en dienen in de meest alledaagse en vaak moeilijke omstandigheden, geconfronteerd met alle tragedies en misstanden in zijn samenleving, sprekend tot de hoogsten en de laagsten, sprekend tot de minst bevoorrechten onder de mensen, reizend met ontberingen om een essentiële boodschap af te leveren die een aanvang zou kunnen maken met alle mensen die hem in zijn tijd konden horen te genezen en te verlossen.

Denk dus nooit dat spirituele oefening is om aan de wereld te ontsnappen, omdat jullie allemaal vroeg of laat aan de wereld zullen ontsnappen. Je hoopt dat het later zal zijn, maar vroeg of laat zul je allemaal aan de wereld ontsnappen. Het gaat om wat je hier hebt gedaan, wat je hier hebt gegeven, wat je in jezelf opgelost hebt terwijl je hier was, wat je vergaf in jezelf en anderen terwijl je hier was. Dat is de vooruitgang, zie je.

Je kunt niet naar je Oeroude Thuis terugkeren als een ellendige, arglistige, veroordelende persoon. Deze dingen moeten worden afgeleerd en vervangen terwijl je hier leeft, want ze zijn het product van leven in Afzondering.

In je Oeroude Thuis hebben ze geen plaats en geen realiteit. Ze hebben geen grond en geen uitdrukkingskracht. Maar hier, in een wereld van dwaling en wrok, tragedie en misbruik, is het de perfecte plek, zie je, om je geest te reinigen, om stil en eenvoudig te worden, om diep in jezelf te luisteren, om af te zien van alle attributen van verleiding en spirituele glorie, alle attributen van religie, in een pure ervaring. Dit is wat Boeddha benadrukte.

Maar het is deze dienstbaarheid, zie je, deze onbaatzuchtige dienstbaarheid, het eindeloos geven, dat alles wat hij had bereikt waar en echt maakte in zijn vroege jaren van extreme spirituele oefening. Dit is de grote les van zijn leven, een les die misschien verloren is gegaan bij veel van zijn volgelingen.

Alleen God kent de weg naar God. Alleen God weet hoe hij je zuiver en volledig moet verlossen. En God heeft Kennis in je geplaatst, een diepere intelligentie, om je naar deze Kennis te brengen, om je naar je ware weg in het leven te brengen, om je tijd te geven om je geest te reinigen, om je leven te verzoenen en om een groter pad te kiezen.

Op een moment in de wereld waarin sociale verandering en vooruitgang echt niet mogelijk waren in welke vorm dan ook, was het de bijdrage aan de innerlijke wereld, de innerlijke bezigheden, de innerlijke reis, vrij van religieuze symbolen, vrij van religieuze ideologie, vrij van religieuze overtuigingen – de pure benadering.

Allen die deze grote Boodschapper hebben gevolgd, moeten begrijpen dat hun spirituele oefening moet leiden tot een grotere dienstbaarheid. Er is geen ontsnappen aan het leven. Er is alleen maar het dienen van het leven. En als je klaar bent, ben je klaar en hoef je niet meer hierheen te komen. Maar zelfs dan zul je naar een hoger niveau van dienstbaarheid gaan, in dienst van de Engelenschare die waakt over deze wereld en alle werelden in het universum en alle universums daarbuiten.

Het is een Plan zo geweldig, zo perfect, zo elegant, zo inclusief, je geest is niet groot genoeg om het te bevatten. Maar je kunt het ervaren – haar aanwezigheid, haar kracht en haar aangeboren richting omdat God Kennis in je heeft gelegd, en Kennis is verbonden met God, met jouw Bron.

Het is jouw natuurlijke staat. Zij zal je beschermen, je leiden in alle dingen van belang in deze wereld als je kunt leren om haar te onderscheiden van alle andere stemmen in je geest; en herkennen hoe zij je begeleidt en hoe zij voelt in je ervaring; en zij je ontdoet van alle angst, afleidingen en overtuigingen die deze grote en noodzakelijke herkenning in de weg staan.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de Boeddha het belang van geweldloosheid onderwees – om geen schade aan te richten, om geen kwaad te willen doen, want dit is het hart van alle religies van de wereld als ze duidelijk worden begrepen. Maar helaas, ze worden niet helemaal duidelijk begrepen, want er is zoveel aan toegevoegd en er is zoveel veranderd en er is zoveel gewijzigd om tegemoet te komen aan de begeerten van mensen in de loop van de tijd. Er is zoveel gekoppeld aan cultuur en politiek en menselijk overtuiging.

Boeddha wist dat hij de wereld niet kon veranderen en dus werd het een weg en een ontwikkelingspad. Maar het is deze innerlijke ontwikkeling die essentieel is, zelfs in de moderne tijd, want Kennis bestaat buiten het domein en het bereik van het intellect, diep onder de oppervlakte van de geest. Hoe ga je dit vinden? Hoe bereik je dit? Hoe kun je het onderscheiden van je eigen machinaties en de overredingen en invloeden van anderen?

Dit is een essentiële vraag, die je zelf echt niet kunt beantwoorden, omdat je de weg niet kent. Maar God heeft de weg in jou gelegd. En Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld is om de weg te herstellen – puur, duidelijk, zonder dubbelzinnigheid, zonder verwijzingen naar het verleden, zonder te trachten eerdere afspraken of profetieën te vervullen.

Want God is niet gebonden aan deze dingen, en je kunt ook niet gebonden zijn aan deze dingen als je verder wilt gaan en je leven en het echte doel dat je in de wereld heeft gebracht terugwinnen, dat alleen God kent en wat alleen Kennis binnenin jou je kan laten ontdekken.

Als je de oorsprong van alle religies begrijpt en begrijpt dat geen enkele religie iedereen kan aanspreken of begeleiden, dat geen enkele lering of leraar de lering en leraar voor iedereen kan zijn, dan kun je een goed begrip krijgen van Gods plan en activiteit in deze wereld in de loop der jaren.

Veel mensen hebben dit begrip echter niet. Ze denken dat hun religie de enige religie is, of de laatste religie, of de betere religie en zij veroordelen anderen en vernietigen zelfs anderen die het niet mee eens zijn. Dit is religie zonder Kennis. Dit is religie, los van de Wil en het Plan van God. Dit is wat de mensheid heeft gedaan om deze heilige intentie te corrumperen, te ontheiligen.

Boeddha werd geleid door de Engelenschare, maar hij wilde hier niet over spreken omdat hij probeerde zijn studenten en luisteraars naar een nieuwe wereld van begrip te brengen, weg van goden en mysterieuze krachten en alle fantasieën en speculaties rondom deze dingen.

Het was de Schare die hem zei terug te keren en les te geven na zijn zelfrealisatie, een rol die hij alleen met smart accepteerde. Maar het was de waarheid. En het is de waarheid, zoals het zal de waarheid voor jou zal zijn. Denk niet dat je de wereld kunt verlaten en jezelf kunt zuiveren, want je wordt slechts teruggestuurd als je werk niet is uitgevoed, je werk niet is afgemaakt, de waarheid niet wordt herkend.

Gods plan is niet alleen om je geluk te geven, maar om je in te zetten voor een groter goed, wat je een soort geluk en bevrediging zal geven dat niets anders in de wereld kan bieden, een gevoel van juistheid over je leven, een groter gevoel van integriteit, doel, betekenis en richting.

Niets anders ter wereld kan je deze dingen geven, ongeacht hoe voornaam je bezigheden zijn. Zelfs je verlangen om anderen te helpen, als dat niet door Kennis wordt geleid, zal te veel zelfingenomenheid in zich hebben om volledig effectief te zijn.

Boeddha staat achter Gods Nieuwe Boodschapper, die naar de wereld is gezonden om de grootste Openbaring te ontvangen die ooit aan de menselijke familie is gegeven, nu gegeven in een tijd van wereldwijde onderlinge afhankelijkheid, nu gegeven aan een ontwikkelde wereld – een wereld die zich bewust wordt van wereldwijde problemen, dilemma’s en crises.

Hem wordt niet gevraagd zich uit de wereld terug te trekken en zichzelf te zuiveren ten koste van alle andere dingen, want hij is de Boodschapper. En de Boodschapper moet de Boodschap afleveren. En zijn hele voorbereiding was bedoeld om de Boodschapper te worden en de Boodschap af te leveren zoals het bedoeld was om te worden afgeleverd.

Boeddha was een Boodschapper, niet slechts een individu die op zoek was naar het ultieme geluk. En zover als hij zichzelf kon brengen was niet zo ver als hij zou moeten gaan om zijn missie hier op aarde te vervullen.

Laat dit duidelijk voor je zijn. God wil je functioneel maken en deel laten uitmaken van een Groter Plan en deel laten uitmaken van een Grotere Genade in de wereld. Het gaat uiteindelijk niet om zelfreiniging. Je zal altijd feilbaar zijn. Je zult altijd problemen hebben. Je zult altijd van tijd tot tijd twijfelen, zelfs als je geest heel helder is.

Het gaat niet om het reinigen van jezelf. Alleen God kan dat doen. Maar je moet de stappen zetten en de oefeningen en verantwoordelijkheden op je nemen van het werk wat je te doen staat. Want jij bent degene die het werk moet doen. Je kunt niet op wonderen blijven zitten wachten. Er is geen eindeloze smeekbede van God om dingen voor je te doen alsof God je kleine loopjongen is. Verwaarloos je verantwoordelijkheden niet meer – je gezondheid verwaarlozen, je relaties verwaarlozen, het belang van je werk in de wereld negeren en je spirituele ontwikkeling.

Grote verandering komt naar de wereld. Het zal de hele wereld veranderen. De wereld zal een veranderend klimaat hebben, een veranderende fysieke realiteit. De omwentelingen in de economieën en samenlevingen van de naties zullen groter zijn dan alles wat de menselijke familie ooit eerder heeft gezien.

Dit is geen tijd om inactief te zijn. Dit is geen tijd om jezelf te verliezen in je hobby’s en je fantasieën en romances. Dit is het moment waarop de Roeping met grote urgentie moet klinken, want je bent hier om een verschil te maken, of je zult een persoon zijn die zal worden overvallen door de grote golven van verandering.

Denk niet dat dit niet rechtstreeks tot jou spreekt. Denk niet dat het voorbeeld van Boeddha niet rechtstreeks tot jou spreekt. Denk van daaruit [niet] dat zijn prestaties en zelfs zijn fouten je niet rechtstreeks aanspreken.

Het is hetzelfde met alle Boodschappers. Hun leven en demonstratie spreken je aan, ook al ben je op geen enkele manier geroepen om zo’n grote mantel van verantwoordelijkheid op je te nemen. Maar je bent hier om een verantwoordelijkheid op je te nemen, niet door jou geformuleerd, maar een verantwoordelijkheid die in jou wacht tot je er klaar voor bent en ernstig en serieus wordt, in de wetenschap dat je voldoening alleen hieruit kan voortkomen. Alleen dit kan de kloof dichten die jouw wereldse geest scheidt van de diepere geest in jou die het eeuwige deel van je is dat nog steeds verbonden is met God.

Boeddha waakt nu over zijn volgelingen, vanuit de Schare. Hij treurt om hun grote fouten en hun grote verdeeldheid. Maar hij kan zich er niet mee bemoeien, zie je, behalve met bepaalde personen die zijn raad misschien kunnen ontvangen. In zekere zin is zijn taak nu moeilijker dan toen hij hier op aarde was. Het is hetzelfde met alle Boodschappers, zie je, want zij moeten toezicht houden op wat zij hebben gecreëerd. En hier ligt de moeilijkheid.

Kun je je voorstellen wat Jezus heeft moeten ondergaan om te zien hoe het christendom eeuwenlang als een instrument van oorlog, genocide en wreedheid werd gebruikt, terwijl religie werd gebruikt voor de zoektocht naar macht en dominantie? Stel je dat voor. Hij leeft niet in gelukzaligheid, los van alles wat er gebeurt. Hij volgt alles nauwlettend, en hij heeft velen om hem te helpen.

God brengt een volledig nieuw begrip van Gods Kracht, Tegenwoordigheid en Plan in de wereld. Eerder konden alleen de echte ingewijden, de grote mystici, de grote geïnspireerde leraren zulke dingen zien, die nu tegen jullie en mensen over de hele wereld worden gezegd.

Want de mensheid komt tijd tekort om haar grote fouten te corrigeren in hoe het voor deze wereld heeft gezorgd, haar grote fouten in het in stand houden van eindeloze conflicten. Zij moet zich nu verenigen, niet alleen voor hoge principes, maar om de menselijke beschaving te redden van ineenstorting van binnenuit en van onderwerping aan mogendheden uit het universum, die al hier in de wereld zijn om het menselijke gezag te ondermijnen.

Je weet niets van de grote dreiging die aan de horizon verschijnt en waarvan de tentakels op dit moment zelfs onder je voeten groeien. Jij die een leven leidt dat volledig in beslag genomen wordt door je verlangens, je angsten en je problemen, ziet niet hoe de wereld verandert en is veranderd.

De Roeping is hier krachtig en urgent. Het vermogen om te reageren zal het verschil maken. De nederigheid van je aanpak, de oprechtheid van je aanpak, zal het verschil maken voor jou en voor iedereen om je heen.

Boeddha, Jezus en Mohammed staan achter de Boodschapper Marshall Vian Summers, die van God is gezonden om de Nieuwe Openbaring voor de wereld te ontvangen. Ze staan achter hem omdat hij uit dezelfde Schare komt. Hij vervult hun werk en verduidelijkt hun werk en zet het voort in de volgende grote fase van de menselijke evolutie, die nu geconfronteerd wordt met de grootste uitdagingen uit de menselijke geschiedenis.

Gebruik jouw religie niet om de Nieuwe Boodschapper te bestrijden, want dat zou een onfeilbaar teken zijn dat jij jouw eigen religie niet begrijpt – wat zij betekent, wie haar heeft gecreëerd en wat er sindsdien mee is gebeurd.

Als je de Bron van de Boodschappers begreep, zou de godsdienstoorlog eindigen. En je zou zien dat zij uitsluitend voor macht en uit wraak wordt voortgezet, zoals dat tegenwoordig in de wereld gebeurt, met zoveel geweld en achteloze wreedheid.

Daarom moet God De Weg van Kennis tonen, omdat alleen dit het individu kan herstellen. Alleen dit kan de echte roeping creëren, de echte aantrekking van de religieuze Aanwezigheid en Kracht – binnen de religie en daarbuiten. Voor mensen van alle religies, voor mensen die geen geloofstraditie hebben, is het dezelfde Roeping die je ziet – de oproep om te reageren, de oproep om je voor te bereiden, de oproep om de Stappen naar Kennis te nemen, de oproep om je veroordeling en haat op te geven, de oproep om je leven zo goed mogelijk te herstellen, de oproep om je geest te heroriënteren op de kracht en aanwezigheid van Kennis die in je leeft, onder de oppervlakte van je geest.

Wat Boeddha onderwees over eenvoud, focus en innerlijke richting wordt hier belangrijk als je ooit wilt ontsnappen aan het turbulente oppervlak van je geest. Gods Nieuwe Openbaring brengt de oefeningen van innerlijke helderheid en stilte in de wereld in de eenvoudigste vorm die mogelijk is om in de moderne tijd voort te zetten wat door de Boeddha zoveel eeuwen geleden in het leven was geroepen.

Het is niet alleen maar het observeren van religieuze oefeningen en principes, religieuze feestdagen, religieuze vormen van aanbidding. De nadruk van Boeddha was om je diep mee naar binnen te nemen. En die nadruk wordt vandaag aangemoedigd en herhaald en vind zijn weerklank in Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld.

Alleen Kennis kan je redden, want daarom heeft God haar daar geplaatst. Alleen Kennis kan de wereld redden, want met Kennis zal er geen oorlog zijn. Want Kennis in iemand kan het niet echt oneens zijn met Kennis in iemand anders – geboren uit God, geboren uit de Schepping, die volledig verenigd en harmonieus is.

De grieven en problemen van de wereld kunnen dan praktisch en pragmatisch worden aangepakt, zonder haat en veroordeling. Religie zal niet worden gebruikt als een oorlogstuig of een oorlogsvlag. Want er zijn geen heilige krijgers en er zijn geen heilige oorlogen. In de ogen van de Hemel is religie die gebruikt wordt als een rechtvaardiging voor oorlog een gruwel. Je zou geen grotere zonde tegen God kunnen creëren dan dit.

Als je Onze woorden begrijpt, zul je zien dat ze van vitaal belang zijn. Maar ze bevatten meer betekenis dan je aan het begin kunt zien. Onze Stem, Onze Tegenwoordigheid, Onze Woorden, de Boodschapper die in de wereld is, de Stappen naar Kennis die zijn gegeven, beschikbaar gesteld aan iedereen om te oefenen en te bestuderen. Het is zo elementair. Het zo is perfect – perfect voor de huidige tijden en de tijden die komen gaan. Niet noodzakelijkerwijs om religie te vervangen, maar om haar te bezielen met leven, Geest. Doel, betekenis en de behoefte tot verzoening.

Zonder dit wordt religie dood, wordt het een harnas en een juk. Het wordt een straf. En daaruit ontstaat de Dag des Oordeels. Hel en verdoemenis ontstaat. De wraakzuchtige God ontstaat. Al deze misvattingen die zo wijd verspreid zijn in menselijk begrip en traditie, worden hier onthuld. De bron van hun fout wordt onthuld.

Want het is Gods Plan om iedereen te redden, en alleen God weet hoe dit kan worden gedaan. Alleen jij kunt weten wat je moet doen met de Kennis die God in jou heeft gelegd om te volgen. Maar hiervoor moet je deze Kennis vinden. En om deze Kennis te vinden, heeft God de Stappen naar Kennis in de eenvoudigst mogelijke termen gegeven – zo gemakkelijk te vertalen, zo toegankelijk voor elke taal, zo duidelijk, zo consistent, maar zo diep dat je de wijsheid en de kracht ervan niet echt kunt doorgronden.

Als je Gods Kracht en Aanwezigheid en Plan in de wereld kunt begrijpen, zul je zien dat er geen echte discrepantie bestaat tussen Gods Nieuwe Boodschap en de grote tradities van de wereld zoals ze nu bestaan. Het is slechts een verduidelijking. Het is slechts een correctie op menselijk begrip, overtuigingen en veronderstellingen die moet plaatsvinden, anders zal religie gewoon een deel worden van de grote instorting van de mensheid, als groeperingen elkaar bevechten en trachten elkaar te vernietigen, waarbij elke groep beweert hier de ware vertegenwoordiger van Gods Plan en Doel te zijn.

Religie is vandaag een deel van het probleem, terwijl zij bedoeld was om na verloop van tijd deel uit te maken van de grote oplossing. Maar om dit te zien, moet je zien wat Wij hier vandaag zeggen.

Geef je grieven op. Geef je blinde geloof op. Geef je volharding in dat je weet wat religie is of hoe God werkt of wat verlossing is op, want je weet het niet. Dit gaat het geloof en de inschatting van de mens te boven. Wees niet tegelijkertijd arrogant en onwetend. Wees niet dwaas. Zoek niet de gemakkelijke weg van enkele simpele meningen.

Al je religieuze leringen zijn relatief in tijd en ruimte. Alleen God kent het eeuwige Plan. En het is de roep naar God die opnieuw wordt gegeven, opnieuw weerklinkt, resoneert met alle boodschappers uit het verleden, resoneert met de kernbetekenis van alle wereldreligies uit het verleden.

Want dat maakt allemaal deel uit van Gods Plan om een grote beschaving voor te bereiden en op te bouwen die vrij en onafhankelijk kan zijn in een universum waar vrijheid zeldzaam is en grotendeels onbekend.