A Felhívás

 

Amint az ki lett nyilatkotatva a Hirönk, Marshall Vian Summers

2011, április 1 • Boulder, Colorado (USA)

 

God has spoken again.

Isten ismét szólt.

We are the ones to bring the Message.

Mi vagyunk az Üzenet közvetítői.

God’s Will is presented through Us.

Isten Rajtunk keresztül közli Akaratát.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Túl vagyunk mérlegeléseteken, vallási elméleteiteken s személyes spekulcióitokon.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

Az emberi képzelet csak azzal tud előállni, amit a fizikai világban tapasztal. A valóság ennél tágasabb — messze túlnyúlik az értelem birodalmán és hatókörén.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Ez az igazság az egész világegyetemben, az élet Nagy Közösségen belül, ahol életetek folyik.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Ezt a Nagy Üzentet hozzuk ennek a kornak, minden világegyetem Teremtőjétől, az emberiség védelme, s a világ megváltása érdekében.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Mi vagyunk azok, akiket nem tudtok megérteni. Ugyanakkor mi vagyunk a forrása és közege annak, amit az emberiségnek fel kell ismernie és amit saját érdekében meg kell tegyen, amit meg kell látnia, amit nem látott meg, amit meg kell tudnia, amit nem tudott meg, amit meg kell tennie, amit nem tett meg.

This is the Message for this era.

Ez az Üzenet ennek a kornak szól.

This is the time of Revelation.

Ez a Kinyilatkoztatás ideje.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Egyvalaki lett csup’n a világba küldve, hogy a Kinyilatkoztatást — ezt a monumentális feladatot — felvállalja és az emberiségggel közölje.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

Maga az Új Üzenet elfogadása a legnagyobb Kinyilatkoztatás, amit az emberi család valaha is kapott.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

Ezt a világgal közölni monumentális feladatnak szamit mind a Hirnök, mind pedig azok számára, akik segítenek neki a Kinyilatkoztatást mindenhová eljuttatni, ahol csak szükség van rá.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril.

Erre mindenütt szükség van, mivel az emberiség nagy veszély előtt áll.

It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Saját bukásának magvait vetette környezetének — vizének, talajának, levegőjének — elpusztitásával és degradálásával, mégpedig oly mértékben, hogy maga a világ változóban van, s olyan változás őtján halad,, amely nagy megpróbáltatást és nyomorúságot fog hozni a világ népeire s az egész emberi családra nézve.

Humanity is facing a universe of intelligent life.

Az emberiségnek számolnia kell azzal, hogy a világegyetem tele van intelligens élettel.

It will have to prepare for this now, for Contact has begun—Contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Erre most kell felkészülnie, mivel a Kapcsolat-felvétel már beindult azok kezdeményezésével, akinek a szándéka egy gyenge és konfliktusokban élő emberiség kihasználása.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Nagy változás és bizonytalanság ideje ez, ahol idegen erők befolyást akarnak gyakorolni és ahol az emberiség saját tudatlanságának, oktalanságának és a különféle szórakozásokban elmélyült állapotának esik majd áldozatául.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

Maga az Üzenet sokkal nagyobb annál, hogy egyetlen mondatba lehessen foglalni, ugyanakkor viszont közelebb hoz Istenhez s amiert Isten ide küldött téged mint egyént, hogy olyasmit tegyél meg a világban, ami egészen más, mint amit képes lennél elhinni vagy akár elképzelni.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Isten bölcsességet hozott a világegyetemből, hogy az emberiséget felkészítse a világegyetemre.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Isten a szellemiség lényegének tiszta formáját hozta el — amit sem a történelem, sem az emberi manipulácio, sem az emberi politika, akarat és korrupcio kötelékei nem tudnak behálózni.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

A Tudás Lépéseit hozzuk nektek, hogy felismehessétek azt a mélységesebb értelmet, amit Isten belétek ültetett, s amellyel iránymutóul szolgál számotokra egy egyre veszélyesebbé váló világban.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.

Nagy zavargások várhatók, melyek már be is indultak — az emberi tudatlanságból eredő természeti csapások, a világ forrásainak esztelen kifacsarása.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Ez a leszámolás, a felelosségre vonás, az oktalanság és az arrogancia felszámolásának az ideje.

Only God knows what is coming.

Csak Isten tudja mi következik.

We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Elhoztuk az üzenetet — ezer üzenetnek Üzenetét, ezer tanitásnak Üzenetét, egy akkora Üzenetet, ami életed hátralevő idejére szól, egy akkora Üzenet, amely képes az emberi erőfeszítést, energiát és tudatot új irányba terelni, hogy az emberiségnek a múltjánál nagyobb jövője lehessen, hogy az emberiség túlélhesse a változás, a beavatkozás és a versengés Nagy Hullámait, melyek a titeket körülvevő világegyeteből árad felétek.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Jól figyeljtek tehát ide, de ne ötleteitek, hitnézeteitek vagy kritikáitokkal, hanem azzal a mélyebb értlemmel, mellyel Isten felruházott benneteket, hogy nagyobb biztonsági érzettel legytek képesek hallani, látni, tudni és cselekedni.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Szavainkat nem spekulációnak vagy vitáak szánjuk. Ez az oktalanok szórakozása, akik sem nem hallanak, sem nem látnak.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life, but you desire the Revelation, for it will change your life.

Meg vagytok rémülve a Kinyilatkoztatástól mert meg fogja változtatni életeteket, s mégis kivánjátok a Kinyilatkoztatást, mivel az fogja megváltoztatni életeteket.

It is your conflict of mind that blinds you.

Elmétek ellentmondásainak vakságában tengődtök.

It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Az egymásnak ellentmondó célok miatt vagytok zavarban, s ez tart vissza benneteket a látástól.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Minden Kinyilatkoztatást Mi hoztuk a világba.

For God does not speak.

Isten ugyanis nem beszél.

God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness.

Isten nem egy személy vagy személyiség vagy egyéniség vagy egyedi tudat.

To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Az efféle gondolkodásmód a Teremtőt alábecsüli, magatokat pedig túlbecsüli.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Muhammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Mi szóltunk Jézushoz és a Buddhához, Mohammedhez és a többi tanitóhoz és látnokhoz a korszakokon át, akik nagyobb világosságot hoztak a világba — minden kor prófétájához és Hirnökéhöz is, akik nagy fordulópontok idején jönnek az emberiséghez.

You cannot worship Us.

Minket nem imádhattok.

You will not know Our names.

Nem fogjátok megtudni Nevünket.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

Nektek viszont most kell felelősséget vállalni, képességeiteket és erőtöket bevetni, amivel a Teremtő felruházott benneteket egy olyan világ szolgálatára, mely egyre nagyobb szükségben, forrongásban és felfordulásban talalálja magát.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take theSteps to Knowledge,if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Ne boruljatok le a Teremtő előtt, ha nem vagytok hajlandók elvégezni amiért ide küldött titeket, ha nem tudjátok felvállalni és kivitelezni a Tudás Lépéseit, ha öntelten azt gondoljátok, hogy sorsotok és önmegvalósitó tervetek tekintetében majd ti fogtok dönteni.

Do not be hypocritical.

Ne legyetek képmutatóak.

Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Ne boruljatok le imádni azt az Istent, akit nem tudtok vagy nem vagytok hajlandók szolgálni.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Ennél már jobb ha folytatjátok öncélú életeteket s mindezekkel a veszélyekkel számoltok, minthogy egy olyan Istent imádjatok, akit képtelenek vagytok szolgálni.

If you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Ha a Kinyilatkoztatásra nem tudtok reagálni, mi itt a keresésetet?

Every Messenger has been persecuted.

Minden Hirnököt üldöztek.

Every Messenger has been misunderstood.

Minden Hirnököt félreértettek.

Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Minden Kinyilatkoztatásnak vagy ellenálltak, vagy szembeszálltak, vagy megtagdták vagy vita tárgyává tették azt.

There is no time for this now.

Erre most nincs idő.

The fate of humanity will be determined in the next 20 years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Az emberiség sorsa a következő 20 évben el fog dölni — a világ és az emberi család állapota, az ember civilizációjának a sorsa és jövője.

You are no longer alone in the world or even in the universe. Of course.

Nem vagy többé egymagad a világban vagy még a világegyetemben sem. Ez most már szinte magától érthetődő.

You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know.

Nem tudjátok mi zajlik és mi körvonalazódik a látóhatáron mivel túlzottan féltek ahhoz hogy látni tudjatok, s túlzottan arrogánsak azt gondolván, hogy tudtok.

That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation.

Éppen ezért van szükség a Kinyilatkoztatásra, hogy feltáruljon előttetek, amit az emberi spekuláció és mérlegelés korlátai közt képtelenek vagytok látni és megismerni

This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

Ez az Új Üzenet minden Tanitásába bele van foglalva.

This is the New Message.

Ez maga az Új Üzenet.

Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Ez ellen harcolni olyan mintha önmagatok felfedezésével szemben vennéd fel a harcot.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

Meg kell ugyanis ismernetek mi az az Istentől nektek adományozott nagyobb értelem és nagyobb erő.

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Noha minden vallás tanitásában ott van, csupán elhomályosítva és elködösítve, ez az amit most mindenkinek fel kell ismernie.

God is not managing the world.

Isten nem adminisztrálja ezt a világot.

God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Isten nem idéz elő katasztrófákat, viharokat, földrengéseket, özönvizeket, szárazságokat.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Isten figyeli hogyan fog az emberiség megbírkózni egy olyan világgal amit saját maga változtatott meg — egy újabb világgal, egy kiszámíthatatlan világgal.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Az emberiség a világegyetemnek egy Nagyobb Közösségi életébe emelkedik fel, ugyanis idegenek vannak itt, akik befolyásolni és dominálni akarják a számukra nagyértékű és jelentőségű világunkat.

But the people do not see.

De az emberek ezt nem látják.

They do not hear.

Nem hallják.

And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

S ha egyáltalán gondolkodnak, azt is olyan értelemben teszik, mellyel csupán még erősebb alapot adnak saját elképzeléseiknek s hitnézeteiknek.

And so the peoples do not see.

S lám, az emberek nem látják.

The nations do not prepare.

A nemzetek nem készülődnek.

And the destructive behavior continues.

A romboló magatartás meg csak továbbfolyik.

We watch over the world.

Mi felvigyázunk a világra.

We have been watching for a very long time.

Már nagyon régóta figyelünk.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide the preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Minket küldött Isten az emberiség fejlodésének és evolúciójának a felügyeletére, s mi kaptuk a Kinyilatkoztatásokat, melyeket a Hirnöknek továbbítottunk, mi vagyunk a prófétáknak adott látomások és meglátások közvetítői, a figyelmeztetések kürtösei, az áldások árasztói, s most pedig azok akik felkészitik a világot arra, amit a múltban még sosem tapasztalt, egy olyan jövő elé állitva az emberiséget, ahol számolniuk kell majd egy Nagyobb Közösség valós világával.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Isten nem fogja megmenteni az emberiséget a gonosz eltávolításával vagy az emberiség által előidézett problémák megszüntetésével, hiszen éppen ezek evolúciós fejlődésének természetes komponensei, amelyekkel számolnia kell.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

Az efféle gondolkodásmód teljesen félreérti az Istennel való kapcsolatot, s az Szeparáltság állapotára korlátozza az életet.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Persze a Szeparáltság sosem volt teljes, mivel mindenkiben ott van mindig az Istenhez fűződő rész.

This We call Knowledge.

Ezt nevezzük Tudásnak.

And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

Ez lesz majd a döntő tényező egyéni életetek kimenetelében — életetek értelmének és értékének — s hogy vajon az emberiség fel tud-e készülni, képes-e alkalmazkodni és kreatívvá lenni egy új világ egészen új körülményeinek a közepette.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Ilyen Kinyilatkoztatás még ezidáig nem adatott az emberi család számára, mivel nem volt rá szükség.

You have created a civilization in the world.

Egy civilizációt hoztatok létre a világban.

Fractured and divided it is, but it is a civilization.

Bármennyire is megtört és megosztott, mégiscsak egy civilizáció.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures.

Nemzeteitek és kultúráitok egyre inkább egymástól függenek.

This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Ez volt a Teremtő szándéka, mivel ez az emberiség és a világegyetem minden intelligens fajának a természetes fejlődési iránya.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world.

Most a következő nagy küszöbhöz érkeztetek — egy hanyatlóban levő, csökkenő erőforrások, stabilitását vesztett, megingott, élelem- és vízhiánnyal küszködő világba, ahol egy egyre szaporodó és növekvő emberiségnek számolnia kell ezekkel az állapotokkal.

For this you need the New Revelation.

Ehhez szükségetek van egy Új Kinyilatkoztatásra.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change.

A Teremtő múltbeli Kinyilatkoztatásai nem tudnak felkészíteni a változás Nagy Hullámaira.

They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community.

Nem tudnak felkészíteni benneteket arra a sorsra, ami a Nagyobb Közösségben vár rátok.

They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

Nem tudnak titeket felkészíteni az egyre gyakoribb hullámokban érkező, s mindnzájatokat érintő nagy küszöbváltásokra.

You do not have answers in the face of these things.

Ezekre nincs válaszotok.

That is why the Revelation is being given, for humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Ezért adatott most nektek a Kinyilatkoztatás, mivel az emberiségnek most van szüksége tanácsra és figyelmeztetésre, áldásra és felkészülésre a múlthoz képest egy teljesen másfajta jövőt illeően.

Hear these words, not with your intellect but with your heart.

Halljátok meg hát ezeket a szavakat, de ne értelmetekkel, hanem a szívetekkel.

They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

Ezek a szavak egy bensőtökben levő — koncepcióknál, hitnézeteknél és ötleteknél — nagyobb igazsághoz szólnak.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

Egy bennetek levő természetes rezgéshullámara, természetes vonzerőre, természetes hajlamra, természetes irányérzékre hivatkozva szólnak, mely minden pillanatban bennetek él, értelmetek birodalmán és hatókörén túl.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Ez a kommunikáció mélyebb természetedhez szól — hogy azt felfokozza, előhívja, s elképzeléseid, hitnézeteid és cselekedeteid jelenlegi szintjét próbára tegye.

You are unprepared.

Nem vagytok felkészülve.

God has sent the preparation.

Isten elküldte a felkészítést.

You are unaware.

Nem érzékelitek.

God is providing the awareness.

Erről Isten gondoskodik.

You are uncertain.

Bizonytalanok vagytok.

God is calling you to the center of certainty within yourself.

Isten bennsőtök bizonyossági érzékének központjába hív.

You are conflicted.

Konflitusban éltek.

God is providing the pathway out of conflict.

Isten kiútról gondoskodik a konfliktusból.

You are self-demeaning and demeaning of others.

Önmagatokat és másokat lebecsülitek.

God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Isten helyreállítja bennetek a világban levő igazi értéketeket és célotokat.

The world is changing, but you do not see.

A világ változik, de ti ezt nem látjátok.

God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Isten szemet adott a látásra s fület a hallásra, de ezek nincsenek összhangban cselekedetetekkel, vagy azzal ahogyan azokat felfogjátok.

Humanity will fail without the New Revelation.

Az emberiség az Új Üzenet nélkül meg fog bukni.

The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

A világ egyre sötétebb, egyre veszélyesebb és viszályokkal telt lesz a Kinyilatkoztatás nélkül.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Az emberiség saját hibáiban botladozik, s tisztánlásásának hiánya miatt bukdácsol.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war.

A világ erőforrásai konfliktusokban, versengésekekben és háborúkban emésztődnek fel.

People will rise up against their governments.

Az emberek fellázadnak majd kormányaik ellen.

People will rise up against one another.

Az emberek egymás ellen fognak fordulnak.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

Kimondhatatlan konfliktusok lesznek a jövőben, nagyobbak és tartósabbak mint amivel valaha is szembe kellett néznetek.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Az Új Kinyilatkoztatás az értelmetek hiányzó része, tudatotok kulcsa, erőtök és elszántságotok forrása.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

Ehhez komoly értelemre van szükség, vegyétek tehát komolyan életeteket s kezdjetek nekiátni legnagyobb szükségleteitek és életfeltételeitek ellátására.

That is why God has sent the Revelation.

Isten ezért küldte a Kinyilatkoztatást.

This is the Revelation.

Ez maga a Kinyilatkoztatás.

We are the Revelation.

Mi magunk vagyunk a Kinyilatkoztatás.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Nincs most szükség hősimádatra, nincs kit istenesiteni, csupán nagyobb felelősséget vállalni és nagyobb bölcsességet bevetni.

There is no escape through personal enlightenment.

Nem lehet itt személyes megvilágosodásba menekülni.

There is no running away.

Egszerűen nincs hová menekülni.

There is no self-deception.

Nincs többé önámitás.

There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Csupán erőteljesebb rezonancia és felelősség, nagyobb áldozat és közreműködés.

That is what will save the world.

Ez fogja megmenteni a világot.

That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

Ez menti majd meg az emberiség szabadságát és önigazgatását a világegyetemen belül, ahol ritkaságszámban menő a szabadság, s ennélfogva nagy gondőrizettel kell azt megvédeni.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Ez szerzi majd vissza az egyén méltóságát s azt a képességét, hogy körülményeitől teljesen függetlenül , nagyobb erővel és jelentősebb módon mködjék közre.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Halljátok meg tehát ezeket a szavakat — de ne elképzeléseitektől, hitnézeteitektől vagy versengési vágyotoktól fűtőzve, hanem a szívetekkel, mélyebb természetetek rezgésszintjén.

For God can only speak to what God has created in you.

Isten ugyanis csak ahhoz szólhat, amit benned teremtett.

God did not create your social personality.

Nem Isten társadalmi személyiséget teremtett.

God did not create your ideas and beliefs.

Nem Isten hozta létre eszméiteket és hitnézeteiteket.

God did not create your decisions, your failures and your regrets.

Nem Isten hozta létre döntéseiteket, kudarcaitotkat és bánkódásaitokat.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Isten csak ahhoz szólhat, amit Ő maga teremtett bennetek, ami sokkal mélyebb, sokkal átfogóbb és sokkal természetesebb legbensőbb üregetetekben.

The New Message is calling to you.

Az Új Üzenet téged hív.

Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

Mihelyt ennek tudatára ébredsz, felősséget kell vállanod ezért a felismerésért, s számolnod kell azzal, hogy mit is fog ez jelenteni számodra életed során.

People reject the Revelation because they do not want to change.

Az emberek elvetik a Kinyilatkoztatást mert nem akarnak megváltozni.

They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

Nem akarják újra felülvizsgálni hitnézeteiket, elméleteiket s a társadalomban betöltött szerepüket.

They cannot dispute the New Message, really.

Az Új Üzenettel nem tudnak vitába szállni, tényleg nem.

They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Csupán kitérni tudnak előle vagy versengeni vele, hogy valamiképpen megőrizhessék azt, amit ezidáig saját magukról képzeltek.

Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Ki képes a Teremtő Akaratával és Bölcsességével civódni vagy versengeni, hacsak nem csalárd módszerekkel?

Here you will see the dilemma facing each person.

Itt tisztán megláthatjátok miféle dilemmával is néz szembe minden egyén.

How honest do they really want to be with themselves, what they see and know?

Mennyire akarnak igazán őszinték lenni önmagukkal , hogy mit is látnak és tudnak?

How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them?

Mennyire akarnak igazán eszmélni lenni saját személyük, körüményeik és az őket körülvevő világot illetően?

How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Mennyire hajlandók felelősséget vállalni életük egyensúlyba hozataláért, s végre meghozni azokat a komoly döntéseket, melyeket korábban elmulasztottak?

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant.

Itt látjátok meg majd miként parádozik isteni szerepben az értelem, holott kitünő szolga lehet ő csupán.

That is its purpose and its design.

Neki ez a cél adatott és ilyen tervvel készült.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Itt látjátok meg az önteltség és a tudatlanság frigyének önámitó formáját, amit oly sokan követnek.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Meg fogjátok látni mi nagy és mi kicsi, mi erős és mi gyenge, mi igaz és mi hamis, mi értékes és mi csupán utánzata annak.

The Revelation reveals everything.

A Kinyilatkoztatás mindent kinyilatkoztat.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small.

Felszólít téged a bensődben levő nagyság követésére, s a kicsinyes dolgok igazgatására.

It does not speak of any middle ground in this regard.

Itt szó sincs középútról.

You cannot have everything.

Nem lehet minden a tied.

You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Jövődet a múltaddal együtt nem tarthatod meg mert összeférhetetlenek.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Csak csalódás és kudarc révén vagytok képesek meglátni, hogy nem a nektek szánt életet élitek s hogy nem vagytok őszinték és hűek sem önmagatokhoz sem másokhoz — kemény de szükséges számonkérés ez a számonkérés, a felismerés, s a Kinyilatkoztatás idején.

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Hallgassatok ezekre a szavakra — de ne elképzeléseitek és feltevéseitek, önvédekezési módszereitek, arroganciátok, büszkeségetek vagy oktalanságotok szűrőjén keresztül, hanem mélyebb természetetek hullámhosszain, mert ez a kinyilatkoztatás árad most felétek.

That is part of the Revelation.

Ez a Kinyilatkoztatásnak egy része.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.