آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۲۵ آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی
در اورشلیم، اسرائیل وحی شد

خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

نظر به تغییر عظیم در جهان، اکنون ضروری است به این موضوع بیندیشید که ایمان واقعی چیست. با امواج |عظیم| تغییری که در جهان رخ می‌دهد، و با تاریکی بزرگتری که در دنیا هست، فهم شما نسبت به ایمان باید تغییر کند. باید در سطحی بالاتر باشد، باید جایگاه امن‌تری داشته باشد، فهم و ابراز آن باید اصیل‌تر باشد

پس این ایمان باید بر اساس آنچه که نادیده است باشد، نه بر اساس آنچه که دیده می‌شود. باید بر مبنای آن چیزی باشد که شناخته و به طور بسیار عمیق حس می‌شود. نباید بر مبنای ظواهر باشد. نباید بر مبنای ظواهر ملت‌ها و ادیان، باشد، وگرنه صدمه‌ی جدی خواهد دید و در هنگام بحران و نیاز شدید برای‌تان تکافو نخواهد کرد

ایمان‌تان باید به چیزی بزرگتر از آنچه که بشر ساخته است، باشد. این ایمان باید چیزی بزرگتر از آنچه که موسسات دنیا ساخته‌اند، باشد

همانطور که می‌بینید، قرار است ایمان‌تان ذهن شما را بر قدرت بزرگتری متمرکز کند، قدرت بزرگتری که درون شما و درون ذهن‌ها و دل‌های تمام کسانی که در اینجا ساکن هستند، زنده است. این همان قدرتی است که درون‌تان و در اطراف‌تان وجود دارد و باید مرکز توجه و مفاد ایمان‌تان باشد

چراکه این موضوع را در نظر بگیرید که اگر ایمان‌تان بر اساس ظواهر زندگی باشد — ساخته‌های بشریت، چیزهایی که موسسات بشری پرورش داده‌اند — آنگاه در آینده آن |ایمان‌تان| چگونه حفظ خواهد شد؟

هنگامی که ملت‌ها با هم مصاف می‌دهند، هنگامی که به نام خدا و دین اقدامات وحشتناک علیه مردم بی‌گناه انجام می‌دهند، ایمان‌تان چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ هنگامی که مردم گرسنه می‌مانند و گرسنگی افزایش ‌پیدا می‌کند در حالیکه ذخیره‌ی آب شیرین و غذای جهان به دلیل زوال زیست محیطی و استعمال مفرط کاهش ‌پیدا می‌کند، ایمان‌تان چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ وقتی که به مکان‌های مقدس بی‌حرمتی می‌کنند، وقتی که مکان‌هایی که محبوب مردم هستند را توسط اغتشاش، توسط رقابت، توسط تضاد و جنگ ویران می‌کنند، ایمان‌تان چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟

در چنین شرایطی ایمان‌تان چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ در صورتی که باور داشته باشید خداوند مولف تمام رویدادها است، این چیزها را چگونه توجیه خواهید کرد؟ اگر فکر می‌کنید خدا مولف رفتار و نزاع بشری است، خدا را چگونه مقدس و بخشنده و سودبخش خواهید دانست؟

باید در اینجا توضیحی باشد. باید فهمی بالاتر باشد، وگرنه ایمان برای‌تان کافی نخواهد بود، و شاید همین حالا هم کافی نیست

امروز عده‌ی زیادی هستند که همینک ایمان‌شان از بین رفته است. آنها بدبین شده‌اند، و هراس‌شان توجیه شده. آنها به نوید بزرگتری برای بشریت اعتقاد ندارند. و اگر دیندار باشند، فکر می‌کنند بشر زیر بار اتهام متقابل و مجازات خداوند رنج خواهد برد

آنها اینگونه میندیشند به خاطر اینکه ایمان‌شان را نسبت به اصلی‌ترین چیز در زندگی از دست داده‌اند. نسبت به موهبت بزرگ دانش ناآگاه هستند — هوش بزرگتری که به خانواده‌ی بشری داده شده است، هوشی که در یکایک دل‌ها به عنوان ‌پتانسیل در تک تک افراد زنده است

آنها دیده‌اند که رویا‌های‌شان توسط تضاد، فساد و تنزل بشری تبدیل به خاکستر شده است. و اکنون قلب‌های‌شان بسته و ذهن‌های‌شان تیره شده است. آنها به آسانی تسلیم تاریکی بزرگتری خواهند شد که در جهان هست، تاریکی‌ای که می‌تواند با هراس و خشم و بدگمانی آنها سخن بگوید

آنها نسبت به موهبت عظیمی که از سوی خالق تمام حیات داده شده است غافل هستند. این همین موهبت است — این هوش عمیقتر، این قدرت اسرار آمیز، این نیروی نامرئی — که باید منبع ایمان‌تان باشد

همه چیز که در اطراف‌تان هست می‌تواند تغییر کند. همه چیز که در اطرافف‌تان هست در معرض نابودی و در معرض بی‌حرمتی است. ولی چیزی که خدا درون‌تان نهاده است فراتر از دسترس فریب و فساد بشری است. فراتر از دسترس نیرنگ و فریب هر نیرویی است، چه نیرویی بشری باشد چه نیرویی از خارج این دنیا

این قدرت بزرگتر که درون‌تان وجود دارد قصد دارد شما را هدایت و حفظ کند، قصد دارد شما را هدایت کند تا بتوانید بزرگترین دستاوردتان در زندگی و بزرگترین خدمات‌تان به جهان و به تمام حیات در اینجا، را ابراز دارید. در همین لحظه درون‌تان وجود دارد. و صرف نظر از اینکه در دنیای خارج چه اتفاقی می‌افتد، درون‌تان خواهد بود

در صورتی که ایمان‌تان بر اساس چیزهایی که دیده و لمس می‌شوند باشد، خودتان را در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار می‌دهید. آینده‌ای ‌پر از خشم و نومیدی، شکه و مصیبت را برای خودتان تضمین می‌کنید

وارد دوران بسیار آشفته در جهان می‌شوید. جهان رو به زوال است. منابع آن رو به کاهش است. و با این حال جمعیت بشر به طور مداوم رشد می‌کند. منابع حافظ حیات این دنیا آسیب جدی دیده‌اند. محیط زیست به طور جدی به خطر افتاده است. و نیروهایی از خارج جهان به اینجا آمده‌اند تا از بشر ضعیف و متفرق سو استفاده کنند

در برابر همه‌ی این مشقت‌ها و چالش‌ها، ایمان‌تان چه خواهد شد؟ چگونه تمرکز‌تان را بر نوید بزرگ بشر حفظ خواهید کرد؟ وقتی که دنیای‌تان دستخوش تغییرات عمده می‌شود، چگونه از از‌دست دادن اعتماد به نفس‌، اعتماد به دیگران، به ملت‌ها، به دولت‌ها و به خدا، جلوگیری خواهید کرد؟ پس اگر ایمان‌تان بر پایه‌ی چیزهایی که دیده و شنیده و لمس می‌شوند استوار باشد، آنگاه سرنوشت زندگی‌تان این خواهد بود که دستخوش نومیدی، سردرگمی و دلسردی شوید

این قدرت بزرگتر دانش است — راز، و نشانه‌ی چیزهای نادیده —  که باید کانون توجه ایمان‌تان باشد؛ و باید قلب دین‌تان باشد؛ باید منبع تسلی، خرد و هدایت شما باشد

این است ایمان بزرگ. این ایمانی است که نیاز به تقویت شدن دارد. این ایمانی است که از شما خواهد خواست به قدرتی بزرگتر که نادیده است اعتماد کنید — قدرتی که ممکن است فقط متناوبا، یا حتی به ندرت، تجربه کنید

این قدرتی است که پیروان حقیقی دین در طول تاریخ از آن آگاه بوده‌اند، ولی |امروز| تقریبا برای تمام مردم صرف نظر از کشور یا سنت دینی‌شان، ناشناخته است

به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خدا در جهان وجود دارد — پیامی که فرستاده شده است تا این ایمان را به حالت عادی باز گرداند، تا بر اهمیت آن تاکید کند، تا به شما نشان دهد آن چگونه شما را از آسیب‌پذیری، از خشم، از نومیدی و از سرخردگی رهایی می‌بخشد

چراکه ممکن است ایمان به تمام چیزهایی که دیده و لمس می‌شوند را از دست بدهید، ولی ایمان به دانش باید قوی باقی بماند. اگر بتواند چنین باشد، آنگاه قادر خواهید بود امواج عظیم تغییر را تحمل کنید، بدون اینکه قدردانی خود نسبت به طبیعت مقدس خودتان یا طبیعت مقدس دیگرانی که در اینجا زندگی می‌کنند را از دست بدهید. قادر خواهید بود گذشت و مدارا و خویشتنداری به عمل آورید — چیزهایی که در صورت فقدان این ایمان بزرگ، از دست می‌دهید

این ایمان بزرگ تضمین می‌کند که قدرت خدا در آنجا هست تا شما را راهنمایی و حفظ و به سوی دستاوردهایی بزرگ در زندگی هدایت کند. بدون چنین ایمانی، امکان بزرگتر را نمی‌دیدید. نشانه‌ها را درون خودتان تشخیص نمی‌دادید. هدایتی که فراهم می‌شود را پروا نمی‌کردید

چراکه دنیای اطراف‌تان بر شما چیره می‌شد — شکایت‌ها و خشم شدید و تضادی که در اطراف‌تان می‌بینید و می‌شنوید شما را تحت تاثیر قرار می‌داد. گمراه می‌شدید — امواج عظیم تغییر شما را در کام خود فرو می‌برد، رنج بشری بر شما چیره می‌شد، دنیایی که قادر به درکش نمی‌بودید شما را از پا در می‌آورد. و ذهن‌تان پر از خشم، بیم و انتقام می‌بود

پس سرنوشت‌تان آشکار است، چراکه بدون این ایمان بزرگ در تاریکی فرو خواهید رفت. اتصال خود را به امور مقدس از دست خواهید داد. برای تغییر وضعیت دعا خواهید کرد. برای بهبود شرایط دعا خواهید کرد. برای نجات زندگی‌تان دعا خواهید کرد. ولی تمام دعا‌های‌تان دچار هراس و سو تفاهم خواهند بود. این دعاها بر اساس ایمان بزرگ نخواهند بود، ایمان بزرگی که باید داشته باشید اگر قرار است در برابر امواج عظیم تغییر تاب آورید و در دنیای تاریکی‌ها، نور باشید

چراکه دانش فقط قصد ندارد شما را هدایت و حفظ کند. دانش می‌خواهد شما را قادر کند هدایای بزرگتری که به جهان آورده‌اید را ابراز دارید

در زمان تغییر و دگرگونی شدید به جهان آمده‌اید. این تغییر و دگرگونی عظیم — به جای اینکه شما را مغلوب کند، به جای اینکه شما را به سوی سردرگمی و تاریکی کشاند — در واقع هدایایی را از شما خواهد طلبید که برای دادن‌شان به اینجا آمده‌اید. چراکه این همان دنیایی است که آمده‌اید تا به آن خدمت کنید. و شرایط این، دنیا هدف و معنای بزرگتر‌تان را در اینجا روشن‌سازی و مشخص خواهد کرد

شاید در اینجا بتوانید ببینید که درست همین شرایطی که در غیر این صورت شما را مغلوب می‌کرد، شرایطی است که شما را آگاه خواهد کرد، هدایای بزرگتر‌تان را که برای جهان آروده‌اید از شما خواهد خواست. این واکنشی کاملا متفاوت است با واکنش اکثر اطرافیان‌تان. این واکنشی کاملا متفاوت است با واکنشی که اگر ایمان بزرگ درون‌تان حفظ نشده بود، نشان می‌دادید

چراکه صرف نظر از اینکه بشر در حال صعود یا سقوط است، قدرت دانش درون‌تان زنده است. و شما با سهیم شدن ایمان بزرگ با دیگران، با سهیم شدن ‌پیام جدید خداوند با دیگران، پیامی که در مورد این ایمان بزرگ سخن می‌گوید و بر اهمیت حیاتی آن، هم در حال حاضر و هم در آینده، تاکید می‌کند، می‌توانید این قدرت را در آنها تقویت کنید

این قدرت خداوند است که درون شما وجود دارد. این اتصال شما به |خداوند| است. این چیزی است که نیاز عمیقتر روح‌تان را براورده خواهد کرد، نیازی که با همه‌ی لذت‌ها و هیجان‌های دنیا براورده نمی‌شود

چراکه آن |روح| نیاز دارد هدف خود را در این دنیا تحقق بخشد و انجام دهد. این است نیاز بزرگ روح‌تان. و حتی اگر تمدن‌ها در حال مصاف با یکدیگر باشند، حتی اگر چنین به نظر برسد که هیچ امیدی در ذهن‌ها و دل‌های مردم اطراف‌تان باقی نمانده است، این نیاز را هنوز هم می‌توان براورده کرد

پس چه کسی آنها را هدایت خواهد کرد به جز آن کسی که دارای این ایمان بزرگ است؟ چه کسی آنها را به حالت اول باز خواهد گرداند و به آنها نیرو، جرات و خرد خواهد داد به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟ چه کسی نوری به جهان خواهد بود، و چه کسی قادر خواهد بود تاریکی بزرگتر را در جهان بی‌اثر کند به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟

چه کسی قادر خواهد بود فراتر از اختلافات ادئولوژی مذهبی و تفسیرات تاریخی ببیند، و چه کسی قادر خواهد بود تضادهایی که میان ادیان جهان وجود دارد را بهبود بخشد به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟ چه کسانی صلحبان و صلح طلب خواهند بود، و دست به خشونت نخواهند زد، و بی‌طرف خواهند بود و کشمکش نخواهند کرد به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟

پس باید به چیزی ایمان داشته باشید که خالق تمام حیات درون‌تان نهاده است تا شما را راهنمایی و حفظ‌ کند، و به سوی ابراز هدفی بزرگتر و دستاوردی بزرگتر در جهان هدایت کند

اعتماد‌تان به هر چیز دیگری باید بسیار محتاطانه و مشروط باشد. چراکه بسیاری چیزها تغییر خواهند کرد، و باید اجازه دهید این تغییر رخ دهد. می‌توانید در برابر آن اعتراض علنی کنید و می‌توانید سعی کنید پیامدهای مخرب آن را خنثی سازید، ولی باید اجازه دهید این تغییر رخ دهد

چیزی که می‌توانید به افراد بدهید خوراک، پناهگاه و ایمان بزرگ است. مراقبت از انسان‌ها، خوراک دادن به آنها، یاری کردن به آنها و دادن ایمان بزرگ به آنها — این چیزی است که مورد نیاز خواهد بود. چراکه این فقط ایمان بزرگ است که برای بشر آینده‌ای خواهد ساخت. فقط ایمان بزرگ است که شما و دیگران را قادر خواهد ساخت تا از دریا‌های آشفته‌ی پیش رو راه خود را ‌پیدا کنید. قایق شما خواهد بود در اقیانوس‌های متلاطم

تنها این ایمان بزرگ است که به بشریت نشان خواهد داد او انگیزه‌ی بزرگی دارد که متحد شود و از دنیا محافظت کند. ‌پس این چیزی است که به بشر اجازه خواهد داد تا آینده‌ای بهتر داشته باشد — آینده‌ای که از گذشته‌اش بهتر است. ولی این آینده بر مبنای دستورات سیاسی یا ایدئولوژی مذهبی نخواهد بود. بر پایه‌ی ایمانی بزرگ برقرار و ساخته خواهد شد

چراکه این تنها قدرت دانش درون‌تات است که قادر به تحمل فراز و نشیب زندگی و تضاد‌های جهان است. این دانشی که درون شما و درون تک تک افراد هست برای ماموریتی به اینجا آمده است تا خدمتی مشخص و منحصر به فرد به دنیای در حال تغییر انجام دهد. دانش درون‌تان کاملا مهیای برخورد با دشواری‌های پیش رو است هرچند که خود شما آماده نیستید

فقط این دانش بزرگ درون‌تان است که می‌تواند پاک و بی‌تغییر باقی بماند با وجود اینکه مردم اطراف‌تان خشمگین و وحشت‌زده و نامطمئن خواهند بود. پس چیزی که رهنمود واقعی و راهبر حقیقی‌تان است، اطمینانی است که توسط دانش ایجاد شده، و این اطمینان اثبات قدرت بزرگتری درون شما و درون جهان خواهد بود

برای هدف نیک فعالیت می‌کنید. تلاش خواهید کرد رنج را تسکین دهید. ولی این کار را باید تحت هدایت دانش انجام دهید، وگرنه دنیا شما را خواهد گرفت و به جای دیگری خواهد برد. در تله‌ی اختلافات و ستیزهای آن گرفتار خواهید شد. بی‌طرف نخواهید بود، و مبارزه خواهید کرد، و ستیزه خواهید کرد

حتی تمایل شما به خدمت به بشریت باید توسط این قدرت بزرگتر درون‌تان هدایت شود. والا تمایل شما به مشارکت مبنی بر بلند‌پروازی‌های خودتان، مبنی بر آرمان‌های خودتان، مبنی بر شکایت‌های خودتان خواهد بود. پاک نخواهد بود و موئثر نخواهد بود. میل شما نسبت به دنیایی بهتر، و حتی نظرات‌تان در مورد ایجاد دنیایی بهتر در هر زمینه‌ای که مورد علاقه‌یتان است یا زمینه‌ای که در آن تخصص دارید نیز باید از سوی دانش هدایت شود، والا نظرات و اقدامات‌تان موئثر نخواهند بود

چراکه فقط خدا است که پاسخی برای آینده دارد. شما پاسخی ندارید. تغییری که بر سر بشر است بسیار بزرگتر از آن است که عقل‌تان قادر به درکش باشد. بسیار بزرگتر از آن است که عقل‌تان بدون این ایمان بزرگ و بدون این قدرت عظیم قادر به حل و فصلش باشد

شما |به عنوان فرد| و خود بشریت به لب پرتگاه نومیدی |رسیده است|، جایی که باید قدرت دانش را ‌پیدا کنید وگرنه در معرض شکست و فروپاشی خواهید بود

به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خدا به جهان آمده است چون فقط همین پیام است که می‌تواند بشریت را نجات دهد. اکنون فقط همین پیام است که می‌تواند اختلافات بشریت را نادیده بگیرد — اختلافات فرهنگ‌ها، اختلافات ادیان، اختلافات نژادها و قدرت‌های اقتصادی. این تنها ایمان بزرگ است که تحت تاثیر گذشته قرار نگرفته است — تحت تاثیر تاریخ پر تلاطم، خشونت‌آمیز و اندوه‌آور خانواده‌ی بشری قرار نگرفته است

این است نیاز روح: نیاز به یافتن و انجام دادن ماموریتش در جهان. چراکه از روی تصادف به اینجا نیامده‌اید. چنین نیست که امواج شما را به ساحل آوردند. برای هدفی آمده‌اید. آمده‌اید تا به دنیایی که نیاز به کمک دارد خدمت کنید و به شیوه‌ای منحصر به فرد و مشخص مشارکت کنید. ولی در واقع فقط دانش درون‌تان می‌داند این چه چیزی است

مردم بسیار بی‌تاب هستند و فورا پاسخ را می‌خواهند، تا بتوانند پاسخی بسازند که برای‌شان جذاب است، پاسخی که باعث شود آنها خورسند و احساس راحتی و امنیت و اطمینان کنند. ولی این تصورات، این نظرات و این اصول در برابر امواج عظیم تغییر فاقد قدرت هستند. زیر بار سرنوشت بشری فر‌و خواهند ریخت. آرزوهایی بیش نیستند. هیچ نیرویی، هیچ خردی، هیچ امنیتی در آنها یافت نمی‌شود

باید قدرتی بزرگتر در خود داشته باشید که به آن اتکا کنید. باید ایمان بزرگی به این قدرت داشته باشید. این ایمان نباید بر اساس چیزهایی که می‌توانید ببینید و لمس کنید ساخته شود، نباید بر پایه‌ی نظرات و نظام باورها بنا شود. این ایمان باید شالوده‌ای بزرگتر داشته باشد. چراکه همه‌ی شالوده‌های مذهب و شالوده‌های حکومت متزلزل خواهند شد و در برخی موارد هم در برابر امواج عظیم تغییر فرو خواهند ‌پاشید

باید دارای شالوده‌ای باشید که برتر از دنیا است. و این شالوده را باید با برداشتن گام به سوی دانش، با آموختن راه دانش، با دریافت کردن پیام جدید خداوند و با بازشناسی این ایمان بزرگ در همه‌ی سنن بزرگ دینی جهان، تقویت کنید

چراکه ایمان بزرگ جدید نیست. فقط فراموش شده است. فقط مراسم و تاریخ و باورها است که آن را تحت الشعاع قرار داده‌اند. فراموش شده است. مردم به موسسات اعتقاد دارند، به معابد، به مراسم، به تفسیرات تاریخی اعتقاد دارند. پیرو رهبران، نمایه‌ها، منجی‌ها و قدیسان می‌شوند. ولی آنها مهمترین چیز را فراموش کرده‌اند. و این همین ایمان بزرگ است

وقتی که به ایمان بزرگ دعا می‌کنید، از آن بخواهید که دانش نیرومند شود و شما را هدایت کند — تا خطاهای‌تان را برای شما آشکار کند، تا به شما چیزی را که باید اصلاح، چیزی را که باید تقویت کنید و چیزی را که باید کنار بگذارید، نشان دهد. راهنمایی و خرد آن را طلب کنید، ولی همچنین نیرو طلب کنید، و جرات طلب کنید تا بتوانید از این راهنمایی پیروی کنید و رهایی از سایر تعهدات بخواهید

اگر قرار است راه بزرگ را دنبال کنید، باید دارای این نیرو، این جرات و این آزادی باشید. این چیزها یکباره اتفاق نمی‌افتند. این چیزها به تدریج، و گام به گام به دست می‌آیند. اتصال‌تان به دانش را می‌سازید. از دانش آگاه و نسبت به آن حساس می‌شوید. شروع به گوش کردن به پیام‌ها و هشدارهای آن ‌می‌کنید. احساس می‌کنید باید از خود خویشتنداری نشان دهید، و اجازه می‌دهید تا این دانش زندگی‌تان را در مسیرهای خاصی سوق دهد

در گذر زمان یاد می‌گیرید قدرت دانش را از سایر نیروها در ذهن‌تان تمیز دهید — از سایر وسواس‌ها و هوس‌ها، ایده‌ها و عقاید

باید این چیزها را بیاموزید و پرورش دهید اگر قرار است ایمان بزرگ برای‌تان حقیقی و واقعی باشد و سود عظیم آن برای شما و برای بشریت تحقق یابد

بنابراین چیزی که سزاوار ایمان و وفاداری شما است را بشناسید. به این موضوع پی ببرید که چیزی که نادیده است بیشترین قدرت را دارد و چیزی که دیده می‌شود آسیب‌پذیر است و ضعیف. در اینجا خواهید دید که خدا بزرگ است و جهان کوچک، خواهید دید که ملت‌ها و ادیان آسیب‌پذیر هستند و اینکه ضعف بشری در همه جا وجود دارد

و خواهید دید همه چیز که در زندگی اتفاق می‌افتد یا نشانه‌های دانش یا نیاز به دانش را به شما نشان خواهد داد، و اینکه همه چیز که اتفاق می‌افتد ایمان‌تان را اثبات خواهد کرد، یعنی ایمان بزرگتری را که باید داشته باشید. چراکه این آینده و نوید‌تان است. این دعوت و رسالت‌تان است

اجازه دهید پیام جدید خدا این چیزها را بدون سو تفاهم، بدون تحریفات گذشته برای‌تان آشکار کند. آنگاه قادر خواهید بود نشانه‌های آن را در همه‌ی سنن بزرگ دینی ببینید. و دید‌تان نسبت به آموزگاران بزرگ و رسولان بزرگ گذشته عوض خواهد شد. و اعمال و رسالت آنها را با شفافیت بسیار بیشتری درک خواهید کرد، چراکه هنگامی که گام‌ها را به سوی دانش بر می‌دارید رسالت شما به آهستگی به وجود خواهد آمد

باشد که قدرت و حضور دانش در چنین روزی با شما باشد. باشد که ذهن‌تان خاموش باشد. باشد که گوش دادن و تشخیص نشانه‌های قدرت بزرگتر درون‌تان را یاد بگیرید. باشد که با آن باشید و ایمان‌تان را بر آن متمرکز کنید، چراکه در اینجا است که ایمان شما منزلگاه حقیقی و ابراز حقیقی‌اش را پیدا می‌کند