ایمان بزرگ

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۲۵ آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی
در اورشلیم، اسرائیل وحی شد

خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

نظر به تغییر عظیمی که در جهان روی می دهد، اکنون ضروری است به این موضوع بیندیشید که ایمان واقعی چیست. امواج |عظیم| تغییری که به سوی جهان می آیند و تاریکی بزرگی که در جهان هست، ضروری می کند فهم شما نسبت به ایمان تغییر کند. ایمان شما باید در سطحی بالاتر و امن تر باشد، فهم و ابراز آن باید اصیل تر باشد

پس این ایمان باید بر اساس آنچه که نادیده است استوار باشد، نه آنچه که دیده می شود. باید بر اساس آنچه که شما می دانید و به طور بسیار عمیق حس می کنید استوار باشد. ایمان شما نمی تواند بر پایه ی ظواهر دنیا باشد. نمی تواند بر پایه ی نمودهای ملت ها و ادیان باشد، چون آنوقت به شدت ضعیف خواهد شد و در هنگام بحران و نیاز شدید، تکافوی نیازهای شما را نخواهد کرد

شما باید به چیزی ایمان داشته باشید که بزرگ تر از ساخته های بشر است. ایمان شما باید بزرگ تر از ساخته های موسسات دنیا باشد

همانطور که می بینید، ایمان شما برای آن است که ذهن تان را بر قدرتی بزرگ تر متمرکز سازد، قدرتی که درون تان و درون ذهن ها و دل های تمام کسانی که در اینجا سکونت دارند زنده است. این همان قدرتی است که در درون تان و در اطراف تان وجود دارد و باید مرکز توجه و مفاد ایمان تان باشد 

زیرا این موضوع را در نظر بگیرید که اگر ایمان شما بر اساس ظواهر زندگی باشد، یعنی ساخته های بشر و آنچه که موسسات بشری پرورش داده اند، آنگاه |ایمان شما | در آینده چگونه حفظ خواهد شد؟

زمانی که ملت ها با هم مصاف دهند و انسان ها به نام خدا و دین اعمال وحشتناک علیه مردم بی گناه انجام دهند، این چه اثری بر ایمان شما خواهد گذاشت؟ زمانی که مردم گرسنه بمانند و گرسنگی افزایش ‌پیدا کند در حالی که ذخیره ی آب شیرین و غذای جهان به دلیل زوال زیست محیطی و استعمال مفرط کاهش ‌پیدا کند، این چه اثری بر ایمان شما خواهد گذاشت؟ هنگامی که به مکان های مقدس بی حرمتی کنند و مکان های محبوب مردم را از طریق اغتشاش، تضاد و جنگ ویران سازند، این چه اثری بر ایمان شما خواهد گذاشت؟

در چنین شرایطی، برای ایمان شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر باور داشته باشید که خداوند مولف تمام رویدادهاست، این موارد را چگونه توجیه خواهید کرد؟ اگر تصور کرده اید که خداوند مولف رفتار و نزاع بشری است، چگونه مقدسی و بخشندگی و  لطف خدا را در قلب خود حفظ خواهید کرد؟

باید در اینجا توضیحی صورت بگیرد. باید فهمی بالاتر در کار باشد وگرنه ایمان برای تان کافی نخواهد بود و شاید همین حالا هم کافی نیست

عده ی زیادی هستند که همینک ایمان شان از هم پاشیده است. آنها بدبین شده اند و هراس شان توجیه شده. آنها به احتمال آینده ای بزرگ تر برای بشر اعتقاد ندارند. و اگر دیندار باشند فکر می کنند که بشر زیر بار اتهام متقابل و مجازات خداوند رنج خواهد برد 

آنها اینگونه می اندیشند زیرا ایمان شان را نسبت به اصلی ترین موضوع در زندگی از دست داده اند. آنها نسبت به موهبت بزرگ دانش، هوش بزرگ تری که به خانواده ی بشری داده شده و در یکایک دل ها به عنوان یک پتانسیل زنده است ناآگاه هستند

آنها می بینند که رویاهای شان از طریق تضاد، فساد و تنزل بشری تبدیل به خاکستر شده اند. و اکنون قلب شان بسته و ذهن شان تیره شده است. آنها به آسانی در برابر تاریکی بزرگی که در جهان است، تاریکی ای که می تواند هراس و خشم و بدگمانی آنها را تقویت کند، تسلیم خواهند شد

آنها از موهبت عظیمی که از سوی خالق تمام حیات داده شده است ناآگاه هستند. این همان موهبتی است که باید منبع ایمان شما باشد — این هوش عمیق تر، این قدرت اسرارآمیز، این نیروی نامرئی

همه چیز در اطراف تان قابل تغییر است. همه چیز در اطراف تان در معرض نابودی و بی حرمتی است. ولی چیزی که خداوند درون تان نهاده است فراتر از دسترس فریب و فساد بشری است، فراتر از نیرنگ و فریب هر نیرویی است، چه نیرویی بشری باشد چه نیرویی از خارج از این دنیا

این قدرت بزرگ تر که درون تان وجود دارد قصد دارد شما را هدایت و حفظ کرده و شما را به سوی بزرگ ترین دستاوردتان در زندگی و عظیم ترین خدمات تان به دنیا و تمام حیات در اینجا راهنمایی کند. این قدرتی است که در همین لحظه درون شما وجود دارد و صرف نظر از این که در دنیای خارج چه اتفاقی می افتد، در هر لحظه درون تان خواهد بود

اگر ایمان شما بر اساس آنچه که دیده و لمس می شود باشد، شما خود را در معرض آسیب پذیری شدید قرار خواهید داد. آینده ای ‌پر از خشم، نومیدی، شکه و مصیبت برای خود تضمین خواهید کرد

شما وارد دورانی بسیار آشفته در جهان می شوید. جهان رو به زوال است. منابع رو به کاهش هستند. با این حال، جمعیت بشر به طور مداوم رشد می کند. منابع حافظِ حیات این دنیا به شدت آسیب دیده اند. محیط زیست به طور جدی به خطر افتاده است. و نیروهایی از خارج از دنیا به اینجا آمده اند تا از بشرِ ضعیف و متفرق سوء استفاده کنند

ایمان شما در برابر همه ی این مشقت ها و چالش ها چه خواهد شد؟ چگونه تمرکز‌ خود را روی نوید بزرگ بشر حفظ خواهید کرد؟ زمانی که دنیای تان دستخوش تغییرات ویرانگر و سهمگین شود، چگونه اعتماد به نفس‌ خود، اعتماد به دیگران، به ملت ها، به دولت ها و به خداوند را از دست نخواهید داد؟ پس اگر ایمان شما بر پایه ی آنچه که دیده و شنیده و لمس می شود استوار باشد، آنگاه عاقبت زندگی شما این خواهد بود که دستخوش نومیدی، سردرگمی و دلسردی شدیدی شوید

این قدرت بزرگ دانش — راز و نشانه های امور نادیده — باید کانون توجه ایمان شما باشد؛ باید قلب دین شما باشند؛ باید منبع تسلی، خرد و هدایت شما باشند

این است ایمان بزرگ. این ایمان را باید تقویت کرد. این ایمان از شما خواهد خواست که به قدرتی بزرگ تر که نادیده است اعتماد کنید، قدرتی که ممکن است تنها متناوباً یا حتی به ندرت تجربه کنید

پیروان حقیقی ادیان در طول تاریخ از این قدرت آگاه بوده اند ولی |امروز| تقریباً برای تمام مردم، صرف نظر از کشور یا سنت دینی شان، ناشناخته است

به این دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند در جهان هست، پیامی که فرستاده شده است تا این ایمان را به حالت عادی باز گردانده و بر اهمیت آن تاکید کرده و به شما نشان دهد که چگونه شما را از آسیب پذیری، خشم، نومیدی و سرخردگی رها خواهد کرد

زیرا ممکن است شما ایمان خود را به تمام آنچه که دیده و لمس می شود از دست بدهید، ولی ایمانِ به دانش باید حفظ شود. آنگاه قادر به تحمل امواج عظیم تغییر خواهید بود و قدر طبیعت مقدس خود و طبیعت مقدس دیگران که در اینجا زندگی می کنند را خواهید دانست. شما قادر به گذشت و مدارا و خویشتنداری خواهید بود — چیزهایی که در صورت فقدان این ایمان بزرگ از دست می دادید

این ایمان بزرگ تضمین می کند که قدرت خداوند در آنجاست تا شما را راهنمایی و حفظ کرده و شما را به سوی دستاوردهایی بزرگ در زندگی هدایت نماید. بدون چنین ایمانی، شما این امکان بزرگ را نمی دیدید، نشانه ها را درون خود تشخیص نداده و هدایتی را که فراهم می شود پروا نمی کردید

 زیرا دنیای اطراف تان بر شما چیره می شد. شکایت و خشم شدید و تضادی که در پیرامون خود می دیدید و می شنویدید، شما را تحت تاثیر قرار می داد. گمراه می شدید. امواج عظیم تغییر، شما را در کام خود فرو برده و رنج بشری بر شما چیره می شد. دنیایی که قادر به درکش نمی بودید شما را از پا در آورده و ذهن تان پر از خشم، بیم و انتقام می بود

پس سرنوشت شما آشکار است چرا که بدون این ایمان بزرگ، شما در تاریکی فرو خواهید رفت. اتصال خود را به امور مقدس از دست خواهید داد. برای تغییر وضعیت دعا خواهید کرد. برای بهبود شرایط دعا خواهید کرد. برای نجات زندگی خود دعا خواهید کرد. ولی همه ی دعا‌های شما دچار هراس و سوء تفاهم خواهند بود. این دعاها بر اساس ایمان بزرگ نخواهند بود، ایمان بزرگی که باید داشته باشید اگر قرار است که در برابر امواج عظیم تغییر تاب آورید و در دنیای تاریکی ها نور باشید

زیرا دانش صرفاً راهنما و محافظ شما نیست. بلکه شما را قادر می سازد تا هدایای بزرگی را که همراه خود به جهان آورده اید ابراز دارید

شما در زمان تغییر و دگرگونی شدید به جهان آمده اید. این تغییر و دگرگونی عظیم، به جای این که شما را مغلوب کند یا به سردرگمی و تاریکی کشاند، در واقع هدایایی را از شما طلب خواهد کرد که برای دادن شان به اینجا آمده اید. زیرا این همان دنیایی است که آمده اید تا به آن خدمت کنید. شرایط دنیا، هدف و معنای بزرگ تر‌ شما را در اینجا روشن و مشخص خواهد کرد

شاید در اینجا بتوانید شروع به دریافتن این موضوع کنید که شرایطی که در غیر این صورت شما را از پا در می آورد، شما را آگاه کرده و هدایای بزرگ ترتان را که برای جهان آروده اید از شما طلب خواهد کرد. این واکنشی متفاوت است با واکنش اکثر اطرافیان تان و واکنشی که اگر ایمان بزرگ درون تان حفظ نشده بود نشان می دادید

زیرا صرف نظر از این که بشر در حال صعود یا سقوط باشد، قدرت دانش در درون تان زنده است. و شما می توانید از طریق به اشتراک گذاری ایمان بزرگ و ‌پیام جدید خداوند با دیگران، این قدرت را در آنها تقویت کنید. پیام جدید درباره ی این ایمان بزرگ سخن می گوید و بر اهمیت حیاتی آن، هم در حال حاضر و هم در آینده، تاکید می کند 

این قدرت خداوند است که درون شما وجود دارد. این اتصال شما به |خدا| است. این چیزی است که نیاز عمیق تر روح شما را برآورده خواهد کرد، نیازی که با همه ی لذت ها و هیجان های دنیا برآورده نمی شود

زیرا آن |روح| نیاز دارد که هدف خود را در این دنیا تحقق بخشد و انجام دهد. این، نیاز بزرگ روح شما است. حتی اگر تمدن ها در حال مصاف با یکدیگر باشند، حتی اگر چنین به نظر برسد که هیچ امیدی در ذهن ها و دل های مردم اطراف تان باقی نمانده باشد، این نیاز را هنوز می توان برآورده کرد

پس چه کسی آنها را هدایت خواهد کرد به جز شخصی که دارای این ایمان بزرگ است؟ چه کسی آنها را به حالت عادی باز خواهد گرداند و به آنها نیرو، جرات و خرد خواهد بخشید به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟ چه کسی نوری به روی جهان خواهد بود و خواهد توانست تاریکی بزرگ را در دنیا بی اثر کند به جز افرادی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟ 

چه کسی خواهد توانست فراتر از اختلافات ادئولوژی مذهبی و تفسیرات تاریخی ببیند و تضادهایی را که در میان ادیان جهان وجود دارند بهبود بخشد به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟ چه افرادی صلحبان و صلح طلب خواهند بود و دست به خشونت و کشمکش و طرف گیری نخواهند زد به جز آنهایی که دارای این ایمان بزرگ هستند؟ 

پس شما باید به چیزی ایمان داشته باشید که خالق تمام حیات درون تان نهاده است تا شما را راهنمایی و حفظ‌ کرده و شما را به سوی ابراز هدفی بزرگ تر و دستاوردی عظیم تر در جهان هدایت کند

اعتماد شما به هر قضیه ی دیگری باید بسیار محتاطانه و مشروط باشد. زیرا بسیاری چیزها تغییر خواهند کرد و باید اجازه دهید که این تغییر رخ دهد. شما می توانید در برابر آن اعتراض علنی کرده و سعی کنید تا پیامدهای مخرب آن را خنثی سازید، ولی باید اجازه دهید که این تغییر اتفلق بیافتد

چیزی که می توانید به افراد بدهید خوراک، پناهگاه و ایمان بزرگ است. مراقبت از انسان ها، خوراک دادن و یاری کردن به آنها و دادن ایمان بزرگ — اینها کارهایی هستند که مورد نیاز خواهند بود. زیرا تنها ایمان بزرگ است که آینده ای برای بشر خواهد ساخت. تنها ایمان بزرگ است که شما و دیگران را قادر خواهد ساخت تا در دریاهای آشفته ی پیش رو، راه خود را ‌پیدا کنید. در اقیانوس های متلاطم، قایق شما خواهد بود

تنها این ایمان بزرگ است که به بشر انگیزه خواهد داد تا برای دفاع از خود و محافظت از دنیا، متحد شود. ‌پس این همان چیزی است که به بشر اجازه خواهد داد تا آینده ای بزرگ تر از گذشته اش داشته باشد. اما این آینده بر اساس دستورات سیاسی یا ایدئولوژی های مذهبی نخواهد بود. بلکه بر پایه ی ایمانی بزرگ تشکیل و بنا خواهد شد

زیرا تنها قدرت دانش در درون تان است که قادر به تحمل فراز و نشیب های زندگی و تضادهای دنیا است. این دانش برای ماموریتی در اینجاست تا خدمتی مشخص و منحصر به فرد به دنیای در حال تغییر انجام دهد، ماموریتی که درون شما و تک تک افراد وجود دارد. دانش در درون شما کاملاً آماده ی برخورد با دشواری های پیش رو است هرچند که خود شما مهیا نیستید

تنها این دانش بزرگ در درون تان است که می تواند پاک و بی تغییر باقی بماند با وجود این که مردم در اطراف تان خشمگین و وحشت زده و نامطمئن خواهند شد. پس آنچه که رهنمون واقعی و راهبر حقیقی شما و نشانه ی قدرتی بزرگ تر در درون تان و در جهان است، اطمینانی است که به خاطر دانش ایجاد شده

برای هدف نیک کار می کنید. تلاش خواهید کرد تا رنج را تسکین دهید. اما این کار را باید تحت هدایت دانش انجام دهید، وگرنه دنیا شما را جذب کرده و به جای دیگری خواهد برد. در بند اختلافات و ستیزهای دنیا گرفتار خواهید شد. جانبداری و کشمکش و مبارزه خواهید کرد

حتی میل شما به خدمت به بشر نیز باید توسط این قدرت بزرگ تر در درون تان هدایت شود. وگرنه میل شما به مشارکت، بر اساس بلند‌پروازی ها، آرمان ها و شکایت های خودتان خواهد بود. پاک و موثر نخواهد بود. میل شما نسبت به دنیایی بهتر و حتی ایده های شما در مورد ایجاد چنین دنیایی، در هر زمینه ای که مورد علاقه تان است یا زمینه ای که در آن تخصص دارید نیز باید از سوی دانش هدایت شود، وگرنه ایده ها و اقدامات شما موثر نخواهند بود

زیرا تنها خداوند پاسخی برای آینده دارد. شما پاسخی ندارید. تغییری که بر سر بشر است بسیار بزرگ تر از آن است که عقل تان قادر به درکش باشد. بدون این ایمان بزرگ و بدون این قدرت عظیم، عقل شما قادر به حل و فصل آن نخواهد بود

شما |به عنوان یک فرد| و خود بشر به لب پرتگاه نومیدی |رسیده اید|، جایی که باید قدرت دانش را ‌پیدا کنید وگرنه در معرض شکست و فروپاشی خواهید بود

به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند در جهان وجود دارد زیرا تنها این پیام است که می تواند بشر را نجات دهد. اکنون تنها این پیام است که می تواند اختلافات بشر را نادیده بگیرد — اختلافات فرهنگ ها، اختلافات ادیان، اختلافات نژادها و قدرت های اقتصادی. تنها این ایمان بزرگ است که تحت تاثیر گذشته قرار نگرفته است — تاریخ پر تلاطم، خشونت آمیز و اندوه آور خانواده ی بشری

این است نیاز روح: نیاز به یافتن و انجام دادن ماموریتش در جهان. زیرا شما از روی تصادف به اینجا نیامده اید. امواج شما را به ساحل نکشانده اند. برای هدفی آمده اید. آمده اید تا به دنیایی که نیاز به کمک دارد خدمت کرده و به نحوی منحصر به فرد و مشخص مشارکت کنید. اما تنها دانش در درون تان واقعاً می داند که چه چیزی باید بدهید

مردم بسیار بی تاب هستند و بلافاصله پاسخ را می خواهند، بنابراین پاسخی را می سازند که برای شان جذاب است، پاسخی که باعث خورسندی، احساس راحتی و امنیت و ایمنی می شود. ولی این تصورات، این ایده ها و این اصول، در برابر امواج عظیم تغییر فاقد قدرت هستند. آنها زیر بار سرنوشت بشری فر‌و خواهند ریخت. آرزوهایی بیش نیستند. هیچ نیرو و خرد و امنیتی در آنها یافت نمی شود

شما باید قدرتی بزرگ تر در خود داشته باشید که به آن اتکا کنید. باید ایمانی بزرگ به این قدرت داشته باشید. این ایمان نباید بر اساس آنچه که می توانید ببینید و لمس کنید و یا بر مبنای ایده ها و نظامِ باورها ساخته شود. این ایمان باید از بنیانی بزرگ تر برخوردار باشد. چرا که تمام بنیان های مذهب و حکومت متزلزل خواهند شد و در برخی موارد هم در برابر امواج عظیم تغییر فرو خواهند ‌پاشید

شما باید دارای بنیانی باشید که برتر از دنیا است. این بنیان را باید از طریق برداشتن گام های دانش، آموختن راه دانش، دریافت کردن پیام جدید خداوند و بازشناسی این ایمان بزرگ در تمام سنن بزرگ دینی جهان، تقویت کنید

زیرا ایمان بزرگ جدید نیست. تنها فراموش شده است. تنها مراسم و تاریخ و باورها است که روی آن سایه انداخته اند. فراموش شده است. مردم به موسسات، معابد، مراسم و تفسیرات تاریخی اعتقاد دارند. آنها پیرو رهبران، آواتارها، منجیان یا قدیسان بزرگ می شوند. ولی مهم ترین امر را فراموش کرده اند که ایمان بزرگ است

هنگامی که به ایمان بزرگ دعا می کنید از آن بخواهید که [دانش] نیرومند شود و شما را هدایت کند — تا خطاهای شما را برای تان آشکار سازد و نقاط ضعف تان را به شما نشان دهد و چیزی را که باید اصلاح کنید، چیزی را که باید تقویت کنید و چیزی را که باید کنار بگذارید، برای تان آشکار سازد. اندرز و خرد آن را طلب کنید ولی همچنین نیرو و جراتِ دنبال کردنش را، و بخواهید که شما را از سایر تعهدات رها کند

اگر قرار است که راه بزرگ را دنبال کنید باید دارای این نیرو، این جرات و این آزادی باشید. [این موضوعات] یکباره اتفاق نمی افتند. بلکه گام به گام به دست می آیند. اتصال خود را به دانش می سازید. از دانش آگاه شده و نسبت به آن حساس می شوید. شروع به گوش دادن به پیام ها و هشدارهای دانش می کنید. احساس می کنید که باید از خود خویشتنداری نشان دهید و اجازه می دهید که دانش، زندگی شما را در مسیرهای خاصی سوق دهد

با گذر زمان یاد می گیرید که قدرت دانش را از سایر نیروها در ذهن خود تمیز دهید — از وسواس ها و هوس ها، ایده ها و عقاید

اگر قرار است که ایمان بزرگ برای تان واقعی بوده و سود عظیم آن برای شما و برای بشر تحقق یابد، باید این موارد را یاد بگیرید و پرورش دهید

پس چیزی که سزاوار ایمان و وفاداری شما است را به رسمیت بشناسید. به این موضوع پی ببرید که آنچه نادیده است بیشترین قدرت را دارد و آنچه دیده می شود آسیب پذیر و ضعیف است. در اینجا خواهید دید که خداوند بزرگ است و دنیا اندک و ناچیز، و این که ملت ها و ادیان آسیب پذیر هستند و ضعف بشری در همه جا وجود دارد

خواهید دید که همه چیز که در زندگی برای شما اتفاق می افتد یا نشانه های دانش و یا نیازِ به دانش را به شما نشان می دهد، و این که همه چیز که روی می دهد ایمان بزرگ شما را تصدیق می کند، ایمان بزرگی که باید داشته باشید. زیرا این، نوید‌ آینده ی شما، دعوت شما و رسالت شما است

اجازه دهید که پیام جدید خداوند آن را بدون سوء تفاهم و بدون تحریفات گذشته برای شما برملا سازد. آنگاه خواهید توانست نشانه هایش را در تمام سنن بزرگ دینی ببینید. و نگاه شما نسبت به آموزگاران و رسولان بزرگ گذشته عوض خواهد شد. اعمال و رسالت آنها را با شفافیت بسیار بیشتری درک خواهید کرد، زیرا هنگامی که گام به سوی دانش بر می دارید، رسالت شما به آهستگی در درون تان بروز خواهد کرد

باشد که قدرت و حضور دانش امروز با شما باشد. باشد که ذهن شما خاموش باشد. باشد که گوش دادن و تشخیص دادن نشانه های قدرت بزرگ تر را در درون خود یاد بگیرید. باشد که با این قدرت باشید و ایمان خود را به آن دهید، زیرا در اینجا ایمان شما منزلگاه و ابراز حقیقی خود را پیدا می کند