دین خالص یک کتاب وحی است که از سوی خداوند داده شده تا قلب ادیان دنیا و معنای ژرفتر آنها و قدرت و حضور خداوند را از نو آشکار کند، قدرت و حضوری که سعی می کند تا در این زمان با تمام مردمان همه ی سنن دینی جهان سخن بگوید

دین خالص راه جاودان بیداری، رستگاری و بازگشت به سوی آفریدگار است، راهی که در زمان آغاز جدایی از سوی خدا آغاز شد و سپس به همه ی دنیا ها که حیات هوشمند وجود دارد معرفی شد. دین خالص، پاسخ خداوند به فاجعه و رنجی است که زندگی در حالت جدایی از خدا در تاریخ مذهب در این دنیا ایجاد کرده است. این ارتباط زنده ی خداوند با تمام حیات است، همه ی آنانی را که در جدایی به سر می برند دعوت به بازگشت به وحدت خدا می کند و راهی برای بازگشت نیز فراهم می آورد

خداوند دوباره سخن گفته و وحی جدید را به بشریت رسانده است. این وحی انعکاس مستقیم معنویت خالصی است که در قلب تمام ادیان جهان وجود دارد

پیام جدید علام کرده که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که دین او تنها دین راستین است. در عوض، دعوت خالص و اسرار آمیز خداوند از تک تک افراد دنیا وجود دارد. این دعوت برای همه ی انسان ها علام می شود، چه مسیحی باشند چه مسلمان یا یهودی یا بودائی یا شخصی متعلق به دین دیگری یا شخصی که به دین خاصی تعلق ندارد. این یک دعوت درونی است، و از هر فردی دعوت می شود تا فراتر از مرز های باور برود و وارد زندگی ای شود که اساس آن تجربه ی عمیقتر، روابط بزرگتر و هدف بالاتر در دنیا باشد

پیام جدیدی از سوی خدا به دنیا آمده است. این پیام نشانه ی ارتباط خالص جاودان با خدا است، آنطور که در طول تاریخ بشریت و از زمان آغاز کیهان مرئی وجود داشته است. بشریت اکنون دسترسی مستقیم به این تخربه ی خالص دارد، رها از سوء تفاهم، اقتدار و فساد بشر. اکنون بار دیگر وارد جهان شده است. دین خالص هفتمین کتاب جلد اول پیام جدید خداوند است

فهرست مندرجات

پیام جدید خداوند برای ادیان دنیا

قدرت و حضور خداوند در دنیا

صدای وحی

بنیاد گرایی مذهبی

خشونت مذهبی

عیسی و پیام جدید خداوند

محمد و پیام جدید خداوند

بودا و پیام جدید خداوند

پیام جدید خداوند برای دنیای اسلامی

ایمان بزرگ