چه چیزی بشر را نجات خواهد داد؟

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۳۰ مارس سال ۲۰۰۸ میلادی
در بُلدر کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

بشر در حال مواجه شدن با بزرگ ترین سختی ها و دشوار ترین چالش های خود است. البته تعداد زیادی از مردم این واقعیت را احساس می کنند — حسی نامشخص از اضطراب، نگرانی ای همه جانبه در مورد آینده — در حالی که دیگران خواب می بینند که زندگی آشنای کنونی ادامه خواهد داشت و حال فقط بهتر خواهد شد، چرا که آنها فکر می کنند باید بهتر شود. ولی بشر وارد دوران مصیبت ها و دشواری ها می شود. این امر باید پذیرفته شود تا بتوانید مسیر حرکت زندگی خود و تسلسل رویدادها را درک کرده و بدانید چگونه باید مهیای آینده شوید. آینده ای که از بسیاری جهات به گذشته بی شباهت خواهد بود. این یک دید منفی نیست بلکه آشکار سازی آنچه است که در حال آمدن است

کسانی که بر ضد این امر استدلال می کنند تا ابد انکار خواهند کرد و ضعف و ناتوانی خود را در مواجهه با مجموعه شرایطی متغیر نشان خواهند داد. اکنون امیدواری ها و رویاهای مردم نمی تواند بنیان زندگی آنها باشد زیرا باید مهیای آنچه که در حال آمدن است شوند، تا بتوانند از امواج عظیم تغییر جان سالم به در برده و به دیگران خدمت کنند، کاری که نهایتاً برای انجامش به اینجا آمده اند

شما می توانید هر ایده ای را که مایل باشید بر آینده فرافکنی کنید — می توانید امیدواری هایتان، هراس هایتان، رویا‌های تان، اضطراب هایتان را فرافکنی کنید. می توانید تصویری شاد یا تصویری هراس انگیز برای خود بسازید. اما زندگی در حال حرکت است و تحت سلطه یا حتی تحت تاثیر ایده های شما قرار نمی گیرد

البته رویکرد مردم مهم است، داشتن رویکردی سازنده مهم است ولی رویکرد شما باید بر مبنای فهمی واقعی از آنچه در اطراف تان رخ می دهد باشد و از این که ‌زندگیِ شما در چه مسیری در حال حرکت است و آینده از شما چه چیزی طلب خواهد کرد. رویکرد مثبت و سازنده ی خود را بر اساس یک شناخت واقعیت می سازید. اکنون جریان های خاصی به راه انداخته شده است که با خواب و خیال یا سرزنش های شخصی خود نمی توانید تغییر دهید

خالق تمام حیات، پیامی جدید به دنیا فرستاده است تا بشر را مهیای این دوران جدید کند چرا که تمام وحی هایی که پیش از این به بشر داده شده اند نمی توانند او را مهیای آنچه که اکنون در حال آمدن است سازند. حکمت سنن بزرگ به عنوان الهام و اصلاح و چیزی که مورد تاکید قرار دهید و ضوابطی بالاتر، باقی می ماند. ولی اکنون باید پیامی جدید از سوی خدا داده شود تا بشر را مهیای امواج عظیم تغییری که به سوی جهان در حال آمدن هستند کند و مهیای برخورد با حیات هوشمندِ خارج از دنیا. پدیده هایی که نشان دهنده ی واقعیت و چالشی جدید برای خانواده ی بشری هستند

شما می توانید از طریق وحی های پیام جدید، از طریق تجربه ی خودتان و از راه نشانه هایی که دنیا اکنون در اختیار شما می گذارد با این موضوعات مواجه شده و از آنها باخبر شوید. نشانه ها هر روز پدیدار می شوند تا شما را آماده و مطلع کرده و به شما هشدار دهند و شما را از خودمشغولی و وابستگی به امیدواری ها و رویاهای تان بیدار کنند

این وحی ها تکان دهنده خواهند بود. ممکن است شنیدن شان از نظر احساسی برای تان سخت باشد، چرا که این وحی ها از شما می خواهند در بسیاری مسائل تجدید نظر کنید. ممکن است این وحی ها هراس و اضطراب شدیدی را در شما برانگیزند زیرا شما خواهید دید که حتی از نظر احساسی هم آماده و به حد کافی نیرومند نیستید تا با این موضوعات رو به رو شوید. اما صرف نظر از واکنش های اولیه‌ ی شما، بسیار بهتر است که ببینید و بدانید و مهیا شوید تا در جهل و انکار باقی بمانید در حالی که جهان اطراف شما تغییر می کند

وحی جدید خداوند نسبت به امواج عظیم تغییر و برخورد بشر با جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند، هشدار داده و برکت و آمادگی می رساند. این دو پدیده ی بزرگ، بیشتر از هر جریان دیگری، آینده و سرنوشت بشر و زندگی تمام انسان هایی که امروز در دنیا هستند و آینده ی فرزندان آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد

البته مشکلات دیگری که در لحظه به نظر مهم و حیاتی می رسند حواس مردم را به خود مشغول کرده است. اما در مقایسه با قدرت امواج عظیم تغییر و برخورد بشر با جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند، این مشکلات ناچیز و در اکثر موارد بی معنی هستند

چیزی که اکنون دنیا را نجات خواهد داد، این اشتغالات فکری، این رویاها، این سرزنش هایی که مردم هنوز در همه جا انجام می دهند نخواهد بود. کارهایی که انجام می دهند تا سعی کنند به خود اطمینان دهند که زندگی خواسته هایشان را محقق خواهد کرد و این که سرنوشت خود را کنترل می کنند. کنترل‌ شما بر سرنوشت خود باید از قدرتی بزرگ تر در درون تان سرچشمه بگیرد، قدرتی که خداوند در آنجا نهاده است

چه دیندار باشید چه نباشید، بدون توجه به این که در چه کشوری زندگی می کنید یا خود را وقف چه دینی می کنید، قدرت و حضور این دانشِ عمیق تر در درون تان زنده است. این موضوع در مورد همه کس صدق می کند زیرا خداوند تبعیض قائل نمی شود. خداوند از دینداران خشنود و از غیر دینداران خشمگین نیست. خدا عامل نجات دهنده را در درون تک تک افراد نهاده است

مقصود واقعی دین هدایت مردم به سوی این لطف و رحمت نجات دهنده است. دین در تمام اشکال آن برای همین هدف در نظر گرفته شده است. با آن که دین اشکال و اهداف دیگری به خود پذیرفته و در بسیاری موارد از سوی نیروهای سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، این هدف اساسی آن است: تا شما را به سوی دانش ببرد، هوش هدایت کننده ی ژرف تری که خالق تمام هستی به عنوان یک پتانسیل درون شما و تمام افراد نهاده است

این که دنیا در این وضعیت کنونیِ رو به وخامت قرار دارد نشانه ی آن است که مردم از دانش آگاه نبوده و آن را دنبال نمی کنند. آنها بلند‌پروازی هایشان، شرطی شدگی های اجتماعی شان، شکایت هایشان و آرمان هایشان را دنبال می کنند که همه ی اینها مربوط به ذهن می شود — ذهن شخصی و دنیوی. ولی اکنون ذهنی عمیق تر درون تان وجود دارد و این همان هوش بزرگ تری است که به پیام جدید خداوند پاسخ خواهد داد. این هوش بزرگ تر، در دریاهای آشفته ی آینده قایق شما خواهد بود تا راه خود را پیدا کنید

تنها خداوند می داند چه چیزی بشر را نجات خواهد داد. ممکن است شما نقشه ها و نظریه های فراوانی داشته باشید. ممکن است بر ایده ها و باورهای خود تاکید کنید. شاید حتی مدعی شوید که خداوند ایده ها و باورهای شما را تایید کرده است اما تنها خدا می داند چه چیزی بشر را نجات خواهد داد

زیرا اکنون بشر باید نجات داده شود — نه برای ملکوت بلکه برای آینده اش در همین دنیا — تا این دنیا بتواند برای بشر به عنوان محیطی قابل سکونت باقی بماند و شما هم یاد بگیرد با رقابت از خارج از دنیا و تمام ملت های دیگری در کیهان سروکار داشته باشید که قصد دارند بشر را تحت نفوذ قرار داده و دنیا را از آنِ خود کرده و بهرهمند شوند

دنیاْ امواج عظیم تغییر را هر روز بیش از ‌یش برای تان فاش می کند و پیام جدید خداوند هم مستقیماً به امواج عظیم تغییر توجه می کند. زمانی که شروع به آگاه شدن از امواج عظیم تغییر کرده و با این واقعیت نیز مواجه می شوید که نژادهایی که از خارج از دنیا آمده اند در اینجا مداخله می کنند و قصد دارند کنترل بشر و منابع دنیا را به دست آورند، آنگاه خواهید دید که شما پاسخی ندارید. شاید این باعث شود که احساس بیچارگی و ناامیدی کنید. اما خواهید دید که جوابی ندارید و این که پاسخ هایی که می توانید تصور کنید و یا پاسخ هایی که فکر می کنید موثر خواهند بود، برای پرداختن به چالش هایی با این عظمت ناکافی خواهند بود. در اینجا ایده های خوب به حد کافی قدرتمند نخواهند بود تا بتوانید به چالش های پیش رو و چالش هایی که همین حالا وجود دارند بپردازید

اکنون چیزی که بشر را نجات خواهد داد شناخت، جرات و ضرورت است. شناخت این که امواج عظیم تغییر بر سر شما هستند و بشر بخش بسیار زیادی از منابع حافظِ حیات دنیا را نابود ساخته و شما در دنیایی رو به زوال زندگی می کنید با منابع و محیط زیست رو به زوال، آب و هوای در حال تغییر و وسوسه‌ ی این که ملت ها با یکدیگر بجنگند، وسوسه ای که همواره شدیدتر می شود

هنگامی که با این واقعیت رو به رو می شوید که دیگرانی از دنیای شما بازدید می کنند و این که این بازدیدکنندگان نیروهای خودی نیستند بلکه قصد دارند خود را در اینجا به نحوی مستقر کنند که به سودشان باشد تا رهبری بشری را تحت نفوذ قرار داده و توده ی مردم را مهار سازند — اگر بتوانید با این موضوعات رو به رو شوید — خواهید دید که ‌پاسخی ندارید. درک این حقیقت بسیار مهم است چرا که در اینجا باید به خداوندی روی آورید که فراتر از شما وجود دارد و به هوشی که خدا درون تان نهاده است. در اینجا است که عقل شما دیگر ‌پاسخ های مناسبی نخواهد داشت. در اینجا به محدودیت های ایده های خود پی خواهید برد. در اینجا با محدودیت هایی که شرطی شدگی های اجتماعی و مذهبی تان در شما ایجاد کرده است رو به رو خواهید شد

وقتی که به این شناخت می رسید، باید دل و جرات داشته باشید. شما نمی توانید در برابر امواج عظیم تغییر یا در برابر رقابت و مداخله از سوی کیهان اطراف تان ضعیف و ترسان و لرزان باشید. نمی توانید دارای احساسات ضد و نقیض باشید در حالی که تنها به فکر خوشبختی خود و به دست آوردن خواسته هایتان هستید. شما در آستانه ی تغییر و چالشی عظیم ایستاده اید. اگر قرار است که آماده باشید، آنگاه نمی توانید در رویای مسائل دیگری به سر ببرید

خداوند قدرت دانش را از قبل به شما داده است تا شما را هدایت‌ و حفظ کرده و شما را به سوی دستاوردهای بزرگ ترتان در زندگی راهنمایی کند. ولی اگر این قدرت را پروا نکنید و یا باور نداشته باشید که چنین قدرت و حضوری درون تان زنده است، آنگاه ممکن است برای رهایی و رستگاری به خدا دعا کنید، ممکن است به خداوند دعا کنید تا در شرایط دشوار اطراف شما مداخله کند، اما همانطور که می بینید، خداوند پاسخ را از قبل عرضه کرده است

مالک کیهان درگیر رفاه اجتماعی شما نخواهد شد زیرا پاسخ این که چه کاری باید انجام دهید و چه کاری نباید انجام دهید، چه چیزی را باید رها کنید و بر چه چیزی باید متمرکز شوید، در درون تان نهاده شده است

البته این امر مستلزم جراتی بسیار اساسی است که بخصوص در میان ثروتمندان جهان به شدت نایاب است. آنها عادت کرده اند که نیاز‌های شان برآورده شود، باور دارند که دنیا برای برآوردن آرزوها و بلند‌پروازی های آنها خلق شده است، احساس می کنند ثروت و امتیازات شان را خدا به آنها داده است، تصور می کنند از دیگرانی که حتی برای برآوردن نیازهای اساسی زندگی تلاش می کنند، بهتر هستند

باید شناختی در کار باشد. بدون این شناخت شما امیدی ندارید. نیروهایی که انتظارشان را نداشتید زندگی شما را در هم شکسته و بر زندگی شما مستولی خواهند شد. امتیازات شما به خاطر نیروهایی که درک نمی کنید از دست خواهند رفت. و شما مانند تعداد زیادی از افراد دیگر خشمگین خواهید شد — دولت ها را مقصر خواهید دانست، ملت های دیگر را مقصر خواهید دانست، زندگی را مقصر مخمصه تان خواهید دانست در حالی که نشانه ها و علامت هایی را که در راه وجود داشتند ندیدید. به التماس های دانش در درون تان پاسخ نگفتید. فکر کردید که اضطراب شما تنها یک مشکل روانی بوده. تصور کردید که نگرانی شما نسبت به آینده بی دلیل بوده در حالی که نگرانی شما پیوسته تلاش می کرد با شما سخن بگوید

اکنون دعوت در درون شما وجود دارد تا به آن پاسخ دهید، آگاه شوید، بدون خصومت و با بی طرفی نگاه کنید، ببینید چه چیزی از افق در حال آمدن است. به جای این که آینده ی خود را بر محور خواسته هایتان برنامه ریزی کنید، باید آینده خود را بر پایه ی آنچه که می بینید، احساس می کنید و می دانید طرح ریزی کنید

اگر این دیدن، احساس کردن و دانستن واقعی باشد، اگر واقعاً بر اساس دانش در درون تان باشد و نه تنها نوعی معامله، آنگاه شما قادر به ساختن شالوده ای قوی خواهید بود. پیش از این که نیاز به تغییر بر سر‌ شما باشد، مسیر زندگی خود را عوض خواهید کرد و وفاداری خود را به سمت دانش تغییر خواهید داد

باید جرات این کار را جستجو کنید و بسازید. هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. شما نمی توانید فکر کنید که دولت از شما مراقبت خواهد کرد. نمی توانید تصور کنید که حکومت محلی یا بیمارستان ها در هر شرایطی از شما مراقبت خواهند کرد. باید به قدرت دانشی اتکا کنید که درون تان، در روابط‌ تان و درون دیگران وجود دارد

این یک دلگرمی ناچیز نیست. این یک نقش غیر فعال نیست. شما بایستی به فردی بسیار هوشیار و بی طرف تبدیل شوید که مایل است با هر آن چه از افق می آید رو به رو شود. در غیر این صورت دچار بیم و هراس خواهید شد و زندگی شما در هم خواهد شکست که عواقب مصیبت باری در ‌پی خواهد داشت. ممکن است خداوند را مقصر این امر بشناسید اما خدا در تمام این مدت به شما از طریق تجربه هایتان، از طریق خواب هایتان، احساسات تان و عواطف عمیق ترتان، هشدار داده است. خدا در تمام این مدت به شما هشدار داده و نشانه ها در دنیا وجود داشته اند

نشانه هایی در دنیا که باید در حال حاضر به آنها توجه کنید کدام ها هستند؟ باید به قیمت و دسترسی به خوراک و دسترسی به آب توجه کنید. باید به دید ملت ها نسبت به یکدیگر توجه کنید. باید به وضع اقتصادی کشور‌ خود دقت کنید. باید خود را مهیای امواج عظیم تغییر سازید. باید به وضع آب و هوای جهان توجه کنید

این نشانه ها در دنیا وجود دارند. اکنون باید آنها را با دقت مشاهده کنید. آنها به شما کمک خواهند کرد تا بدانید چقدر وقت دارید و در ایجاد تغییراتی که در زندگی خود ضروری خواهند بود، چقدر سریع باید عمل کنید. این نشانه ها به شما اطلاع رسانی می کنند. در صورتی که توجه نکنید، زندگی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟ اگر ضد این موضوع استدلال کنید و آن را انکار کرده و یا فکر کنید که غلط است و تنها دولت ها مقصر هستند، آنگاه مسئولیت زندگی خود را قبول نکرده اید

شما برای زمان های دشوار به عشق مشفقانه نیاز خواهید داشت. خداوند با هشدار دادن و رساندن برکت و آمادگی، عشق واقعی را به شما نشان می دهد. اگر تصور کرده اید که عشق مربوط به چیز دیگری می شود، آنوقت نسبت به طبیعت، هدف و واقعیت عشق دچار سردرگمی شده و نفهمیده اید که عشق خداوند واقعاً چیست

چرا خداوند با شما خوش و بش کند زمانی که زندگی شما در واقع به خطر افتاده است؟ آیا این عشق خواهد بود؟ چرا خداوند سعی کند آرزوهای شما را برآورده سازد در حالی که دنیای تان به خطر افتاده است؟ این خواسته و این توقع و این درخواست، نشان دهنده ی یک سردرگمی اساسی است. اگر شما فکر کرده اید که مسئله فقط دیدگاه تان است، آنوقت هنوز به قدرت و توانمندی دانش در درون تان پی نبرده اید، دانشی که تحت تاثیر ترجیحات و هراس و آرزوها قرار ندارد. همین موضوع باعث می شود که دانش قدرتمند، قابل اعتماد و بزرگ ترین منبع درونی شما باشد

ما به سه نکته اشاره کرده ایم: شناخت، جرات و ضرورت. شناخت و جرات مهم است، به ویژه در سطح فرد. اما این ضرورت است که بزرگ ترین فرصت را به بشر می دهد. زیرا امواج عظیم تغییر و چالش های پیش رو و چالش های کنونی ای که از دل جامعه ی بزرگ سرچشمه می گیرند، نمایانگر دو انگیزه ی بزرگ برای اتحاد بشری هستند. این چالش ها نماینده ی ضرورت هستند

هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی، بشر را به خطر انداخته است. در داخل، او با دنیایی رو به زوال مواجه است. جمعیت رو به افزایش بشر بایستی با ذخایری که به طور آهسته کاهش پیدا می کنند و با اختلال زیست محیطی رو در رو شود. بشر باید به قوانین طبیعت توجه کند، قوانینی که نسبت به کسانی که آماده نشده اند بی رحم است. بشر باید تصمیمی بنیادی بگیرد که آیا ملت ها دست به رقابت و مبارزه و ستیز بر سر منابع باقی مانده خواهند زد یا متحد خواهند شد تا این منابع را حفظ و تقسیم و نیازهای کل خانواده ی بشری را تامین کنند؟

اکنون مسئله امنیت کشور نیست بلکه مسئله امنیت جهان است. اگر ملت های دیگر ناکام شوند، ملت شما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اگر میلیون ها نفر چون در کشورهای همسایه نمی توانند زنده بمانند به مرزهای شما هجوم آورند، این اثر بزرگی بر شما خواهد گذاشت. در صورتی که بشر نتواند شکم خود را سیر کند، جنگ و مصیبت عظیمی در پی خواهد داشت. چنین فکر نکنید که این چالش ها بر سر شما نیستند چرا که دنیا چیز دیگری را به شما نشان می دهد و دانش در درون تان به شما التماس می کند که پاسخ دهید

چیزی که سرانجام بشر را متحد خواهد کرد، ضرورت رویارویی با امواج عظیم تغییر و ضرورت همکاری جهت پاسخ به این چالش ها خواهد بود. بشر به دلیل توافق سیاسی یا ایدئولوژی مشترک یا دین مشترک متحد نخواهد شد. این اتحاد نتیجه ی مصالحه ی طبیعی بین فرهنگ ها، ملت ها و گروه ها نخواهد بود. حقیقتی بسیار اساسی آن را ایجاد خواهد کرد — حقیقت این که اگر متحد باشید می توانید پیروز شوید ولی در صورتی که با یکدیگر مخالفت کنید شکست خواهید خورد

این حقیقت اکنون اصل حاکم خواهد بود اگر قرار است که بشر راهی را برگزیند که او را حفظ و رستگار کرده و منجر به آینده ای بهتر از گذشته‌ خواهد شد. زیرا گذشته تاریخچه ای از تضاد بشری و رقابت و فاجعه ی بشری بوده است. اکنون شما وارد مجموعه شرایطی می شوید که عده ای انگشت شمار نمی توانند مشغول ثروت اندوزی بوده در حالی که مابقی جهان در زوال فرو می رود، چرا که در نتیجه افراد ثروتمند نیز همه چیز را از دست خواهند داد. نمی تواند چنین باشد که عده ای کم شمار دارای ثروت بوده در حالی که توده ی مردم برای زنده ماندن تلاش می کنند زیرا در برابر امواج عظیم تغییر، اگر شرایط چنین باشد، کشورها با شکست کامل مواجه خواهند شد

کشورها بایستی همکاری کنند وگرنه با شکست متقابل رو به رو خواهند شد. بایستی از مردم جهان در سطحی بسیار بالاتر مراقبت شود. ضرورت، این انگیزه را ایجاد خواهد کرد. همکاری ضروری خواهد بود. گوروها و نیروهایی که همکاری نمی کنند بایستی منزوی شوند زیرا آنها تمام دنیا را به خطر می اندازند

ضرورت همچنین به شما انگیزه خواهد دا‌د تا با جامعه ی بزرگ رو به رو شوید. زیرا در دنیاهای نوظهور مانند دنیای شما، اولین تماس با حیات هوشمند در کیهان، با اکتشاف کنندگان منابع و گروه های اقتصادی خواهد بود، نژادهایی تجاوزکننده که قصد دارند از دنیاهای ضعیف و متفرق مانند دنیای شما سوء استفاده کنند. پیام جدید، واقعیت حیاتِ خارج از مرزهای تان را آشکار می سازد و این که چگونه خواهید توانست دوست را از دشمن تشخیص دهید و این که کسانی که واقعاً متحدین، یا بهتر بگوییم متحدین بالقوه ی شما هستند، در آینده با شما چه نوع رفتاری در پیش خواهند گرفت

هیچ کس نخواهد آمد تا شما را نجات دهد و آنهایی که مدعی چنین چیزی می شوند بزرگ ترین خطر شما هستند. شما هنوز این موضوع را متوجه نمی شوید زیرا واقعیت زندگی را در جامعه ی بزرگ درک نمی کنید. برملا سازی این واقعیت باید از جانب خداوند باشد تا واقعی و معتبر بوده و نه نوعی فریب از سوی نژادی دیگر که در صدد کسب امتیازاتی در اینجا است

ضرورت، ملل بشر را مجبور خواهد کرد که متحد شوند تا از خود دفاع کرده و مقررات درگیری را با هر |نژاد خارجی ای| برقرار کنند که امروز در دنیا هست یا در آینده ممکن است قصد داشته باشد به اینجا بی آید. اگر در یک کشور رخنه کنند، این تمام دنیا را تهدید می کند

این به این معناست که شما اکنون در سطحی متفاوت می اندیشید. نه به عنوان عضوی از یک قبیله یا یک گروه یا یک ملت، بلکه به عنوان عضوی از خانواده ی بشری. و شما نگران رفاه و امنیت کل خانواده ی بشری هستید، نژاد بومی این دنیا که اکنون با مداخله و رقابت خارجی رو به رو شده است

شما باید یاد بگیرید که اینگونه بیندیشید، باید جرات اینگونه اندیشیدن را به دست آورید و این حقیقت را بشناسید که کسانی که از دنیای شما بازدید می کنند یا خواهند کرد، به اینجا نمی آیند چون شیفته ی شما هستند یا چون می خواهند آگاهی معنوی شما را بالا ببرند یا به سوی آینده ای درخشان هدایت تان کنند

در تاریخ دنیای خودتان، نژادهای جاهل با پیروی این قبیل تصورات تحت استیلای دیگران در آمده اند، در حالی که فکر می کردند فن آوری پیشرفته نشان دهنده ی اصول اخلاقی برتر و یا وظیفه شناسی در زندگی است

شما وارد جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند در کیهان می شوید، محیطی رقابتی در مقیاسی که به سختی می توانید تصورش را کنید. به عنوان نژادی ضعیف و متفرق وارد آن می شوید در حالی که مباشران دنیای زیبایی هستید که دیگران برای آن ارزش قائل می شوند

اکنون مداخله ای در جریان است زیرا شما در حال ویران ساختن این ثروت گرانبها و این دنیای زیبا بوده و فن آوری ای را تولید کرده اید که دیگران می توانند استفاده کنند و کسانی که قصد مداخله دارند نمی خواهند که شما قدرتمندتر شوید. این فرصت آنها است و آن را مغتنم می شمارند. ایجاد ستیز بشری خواهند کرد، قدرتمندترین ملت ها را تضعیف خواهند کرد، ملت ها را در مقابل یکدیگر قرار خواهند داد تا آنها را تضعیف کرده و وابسته تر به حضوری کنند که در میان شان هست، حضوری که از جامعه ی بزرگ آمده

شما از مخمصه خود نا‌آگاه هستید. شما از آسیب پذیری خود خبر ندارید. هنوز مانند مردمی فکر می کنید که در انزوا زندگی می کنند، تصور می کنید که تمام مسائل مهمِ زندگی مربوط به محیط محلی شما و تاریخ شما و خلق و خوی شما می شود. نمی بینید که در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند زندگی می کنید و این که بشر با مجموعه شرایطی وخیم رو به رو شده است

کسانی که در دنیا هستند نیروهای نظامی را نمایندگی نمی کنند بلکه آنها نیروهای تجاری کم شماری هستند. به جز قدرت متقاعدسازی، دارای قدرت عظیمی نیستند. آنها از همین قدرت استفاده می کنند تا مردم را به موضع گیری علیه یکدیگر، علیه دولت های خود و به دوری از دانش در درون شان وادار سازند — دانشی که نمی تواند تحت وادارسازی هیچ نیرویی قرار گیرد، نه نیروهای این دنیا و نه نیروهای هر دنیای دیگری

ممکن است شما بگویید آه، این دیگه بیش از حده! فکر نمی کنم بتونم با این مسئله رو به رو شوم! اما این دنیای شماست. این زندگی شماست. این آینده ی شماست. منظور شما چیست که نمی توانید با این مسئله رو به رو شوید؟ البته که می توانید. خداوند شما را به اینجا فرستاده است تا با آن مواجه شوید و به دنیا خدمت کنید. احساس ضعف و ناتوانی شما در برابر چنین شرایط عظیمی به این خاطر است که مشغول چیزهای دیگری هستید که یا کم اهمیت هستند یا کلاً بی ارزش. ماجراهای عاشقانه تان، ثروت اندوزی، سرگرمی هایتان، وقت گذرانی هایتان، مخمصه هایتان، تضادهای تان با افراد دیگر — تمام اینها شیره ی جان شما را می کشد. قدرت شما، توانمندی شما، جرات شما، قدرت چاره جویی شما — همه ی اینها به خاطر مسائلی از دست می روند که یا کم اهمیت هستند یا کلاً بی فایده

دیر وقت شده است. برای حماقت بشری بیش از حد دیر شده است. شما به عنوان یک فرد باید مهیای آینده شوید، و در برابر ضرورت باید از آزادی و اتحاد بشری حمایت کنید. این چیزی است که بشر را نجات خواهد داد و به او بنیانی برای آینده خواهد داد، بنیانی که بزرگ تر از هر چیزی خواهد بود که بشر تا به حال به آن دست یافته است — بزرگ تر از دوران کوتاه وفور و موفقیت و افراط. اکنون باید در دنیایی رو به زوال زنده بمانید. باید به حد کافی نیرومند شوید تا بتوانید در مقابل وسوسه هایی که از سوی جامعه ی بزرگ خواهند آمد مقاومت کنید. باید در برابر مداخله مقاومت کنید. باید در مورد زندگی خود جدی باشید، بسیار جدی تر از گذشته

امواج عظیم تغییر، و رقابتی که از خارج از دنیا سرچشمه می گیرد، تمام مشکلاتی را که بشر اکنون با آنها مواجه است که بسیاری از آنها واقعاً جدی هستند، تحت الشعاع قرار خواهد داد. زیرا اگر دنیا برای بیشتر انسان ها غیر قابل سکنی شود، اگر به اندازه ی کافی غذا برای خانواده ی بشری وجود نداشته باشد، اگر منابع اساسی شما تا حدی تحلیل روند که کشورها از کار بیفتند، آنوقت به حفظ یا کسب چه چیزی امیدوار خواهید بود؟ و اگر بشر تحت کنترل و سلطه ی قدرت های خارجی ای در آید که از خودِ جامعه ی بزرگ آمده اند، آنگاه به چه امتیازات یا دستاوردهایی برای خود امیدوار خواهید بود؟ هر مشکلی را در جهان که به نظر شما مهم است در نور این دو نیروی بزرگ در نظر بگیرید، و آنگاه خواهید دید که روی چه چیزی باید تاکید کرد

شما نیازهای خود را چگونه برطرف خواهید کرد؟ نیازهای سالخردگان و کودکان را چگونه برطرف خواهید کرد؟ در برابر امواج عظیم تغییر، نیازهای محروم شدگان را چگونه برطرف خواهید ساخت؟ چگونه می توانید به نیرویی سازنده برای جهان تبدیل شوید — فردی موثر که می تواند نیازهای دیگران را تامین کند و دارای بینش و شفافیت و نیرو باشد؟ چگونه خواهید توانست این حقیقت را بشناسید که بشر باید برای دفاع از خود در جامعه ی بزرگ متحد شود وگرنه تحت نفوذ، استیلا، متقاعدسازی و سلطه ی قدرت های دیگر در خواهد آمد؟

این چیزی است که در طبیعت رخ می دهد. این بخشی از زندگی است. این امر برای قرن ها در میان انسان ها در دنیا جریان داشته است. در سرتاسر کیهان جریان دارد اگرچه در جامعه ی بزرگ شرایط و موانع متفاوتی وجود دارند، شرایط و موانعی که می توانید در مورد آنها یاد بگیرید

این واقعیت است. مصیبت عظیم بشر آن است که تنها افراد بسیار تهیدست با واقعیت مواجه می شوند، زیرا آنها گزینه ای ندارند. ثروتمندان در حال هدر دادن زندگی های خود هستند. آنها منابع شان، تحصیلات شان، وقت شان و تاکید‌شان را به خاطر شیفتگی ها و علایق بسیار احمقانه و پوچ تلف می کنند. اکنون برای این کارها بسیار دیر شده است

به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند در جهان هست زیرا بدون این پیام جدید، بشر در گذر زمان با شکست مواجه خواهد شد. مداخله در جهان، بدون آگاهی و بدون مقاومت بشری صورت خواهد گرفت

منکر این موضوع نشوید چرا که در آن صورت پیام بزرگی را که از سوی خالق فرستاده شده است، از دست می دهید. اگر هشدار را متوجه نشوید، به قدرِ برکت و آمادگی هم پی نخواهید برد. زیرا پیام جدید خداوند، پیامی که برای تمام مردمان جهان داده شده است، برای آن است که این هشدار، این برکت و این آمادگی را فراهم سازد. همه کس قادر به پاسخ دادن نخواهند بود ولی عده ی زیادی از ملل و ادیان گوناگون بایستی که پاسخ دهند

اکنون همه چیز در خطر است. عاقبت دنیا طی چند دهه ی آتی رقم خواهد خورد. مدت زمانی به طور باور نکردنی کوتاه. زندگی در حال حرکت است. رویدادها اتفاق می افتند. نتایج تنزل دنیا و استعمال احمقانه ی بشر به طور خودکار حرکت می کنند. فن آوری به تنهایی پاسخ مناسبی نخواهد بود. شناخت، جرات و اتحاد بشری ضروری هستند. فن آوری فقط وسیله ای خواهد بود که به شما کمک کند اما بدون این شناخت و این جرات و این اتحاد، فن آوری صرفاً سقوط‌ شما را سرعت می بخشد

خالق تمام حیات این دنیا و بشر را دوست دارد و به بشر قدرت دانش و وحی های بزرگ گذشته را داده است و اکنون وحی ای جدید را برای عصر حاضر و زمان های پیش رو فرستاده. شما در زمان وحی زندگی می کنید چرا که در دوران و مجموعه شرایطی بی سابقه زندگی می کنید. شما پیش از این با محرومیت در جهان مواجه بوده اید، اما نه با دنیایی رو به زوال

چنین فکر نکنید که امتیازات و ثروت تان شما را از این امر جدا خواهد کرد، چرا که شما و همه کس آسیب پذیر خواهند بود. به همین دلیل است که پیام جدید شناخت، جرات و اتحاد بشری را می طلبد. با توجه به شرایط کنونی، این تنها یک ایده ی خوب یا یک گزینش نیست، زیرا گزینش ها بسیار کم شمار هستند. این چیزی است که به دوران شما قدرت و توانمندی می بخشد. این چیزی است که به زندگی شما اهمیت و هدف و معنا می بخشد

دانش در درون تان شما را هدایت‌ خواهد کرد تا با افرادی خاص در شرایطی خاص در دنیا مشارکت کنید. وضعیت دنیا به شما این هشیاری و اطمینان را خواهد داد تا بدانید که باید دانش را پیروی کنید. زیرا خداوند اینگونه با شما سخن خواهد گفت، و شما باید در حال حاضر گوش دادن را یاد بگیرید