رسول جدید یک کتاب وحی درباره ی سرچشمه و اصل و تبار و رسالت رسولان خداوند است، رسولانی که در زمان های مختلف در تاریخ بشریت وارد جهان شدند تا وحی های جدیدی را برای بشریت دریافت و ارائه کنند

پیام جدید به ما می آموزد که تمام رسولان گذشته ی خدا، اعضای شورای ملکی ای بودند که بر جهان نظارت دارد. این شورا در طول تاریخ در زمان ها و مکان های مشخص، در پاسخ به اراده ی خداوند، یکی از خودشان را به دنیا فرستادند تا نیاز های فزاینده ی بشریت را برطرف کند

آمدن یک رسول جدید، نمایانگر فصل بعدی تجلی تدریجی اراده و طرح خدا برای بشریت است. حالا خداوند دوباره سخن گفته است، و آنچه را هرگز پیش از این آشکار نشده، آشکار کرده است، و از طریق یک رسول جدید که مردی است به نام مارشال ویان سامرز، سخن گفته است

کتاب رسول جدید حاوی وحی هایی است که از سوی مانشا در مورد خود رسول فرستاده شده اند. اینکه او چه کسی است؟ چرا برگذیده شد؟ چگونه بدانیم که او واقعی و معتبر است؟ و رابطه ی او با رسولان گذشته چگونه است؟

اینها سئوال هایی واقعی هستند که ممکن است مردم بپرسند. اکنون خداوند دوباره با سلسله ای از وحی ها سخن گفته است تا درک ما را نسبت به رسولان خدا، گزینش و هویت بزرگ آنها، رابطه ی آنها با یکدیگر و نتیجه ی ظهور آنها در جهان، تهذیب کند

هر یک از فصل های رسول جدید وحی ویژه ای است که از سوی خداوند به بشریت داده شده. در اینجا شما فرصتی دارید تا این مرد مارشال ویان سامرز را واقعا درک کنید، مردی که دریافت کننده ی بیش از ۹۰۰۰ صفحه ی وحی پیام جدید خداوند بوده است. سخن گفتن صدای وحی از طریق رسول ادامه دارد و کلام و صدای ارتباط خداوند اکنون در سرتاسر جهان شنیده می شود. وحی تا به امروز ادامه دارد

رسول جدید سومین کتاب جلد اول پیام جدید خداوند است

فهرست مندرجات

۱ اراده ی ملکوت

۲ منشای رسول

۳ اصل و تبار رسول

۴ داستان رسول

۵ شرایط رسول

۶ رخپوش رسول

۷ درک رسول جدید

۸ روبرو شدن با نور وحی

۹ سفر رسول

۱۰ پیامبر

۱۱ پیامد ابلاغ وحی

۱۲ دعوت رسول

۱۳ همراه شدن با رسول