هدیه ی یک زندگی جدید


وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۱۴ مه سال ۲۰۱۱ میلادی
در بُلدر کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

وحی جدید خداوند تنها برای افزایش ارزش زندگی کنونی شما فرستاده نشده است. این وحی برای تایید نظرات و فعالیت های فعلی شما یا تایید ادیان جهان یا مطابقت داشتن با باورها و توقعات آنها ابلاغ نشده است، زیرا خداوند پایبند این مسائل نیست. این وحی برای برآوردن توقعات شما نیست، چرا که خالق تمام کیهان ها مطمئناً مقید به این مسائل نیست

پیام جدید خداوند در واقع فرستاده شده است تا برای کسانی که واقعاً قادر به پاسخ دادن هستند زندگی ای جدید فراهم کرده و شالوده ای بزرگ تر به آنها بدهد تا زندگی ای معنی دار بسازند — زندگی ای باانگیزه که توسط دانش هدایت می شود با روابط حقیقی و مشارکت معنی دار در جهان

در اینجا نقش افراد تعیین نمی شود بلکه این شالوده به آنها داده می شود تا دانش در درون شان، قدرت بزرگ تری که خداوند به آنها داده است تا هدایت شان کند، بتواند برای آنها آشکار شود تا با گذر زمان یاد بگیرند به آن اعتماد کرده و آن را دنبال کنند، در حالی که هنگام سختی های زندگی و دشواری های بزرگ تر مواجه شدن با دنیایی جدید و منابع رو به تحلیل و بی ثباتی بیشتر، برای یافتن مسیر خود تلاش می کنند

مردم به سوی پیام جدید می آیند تا ببینند که آیا این پیام با باورهای شان، نظرات شان و توقعات شان مطابقت دارد یا نه. مسلم است که آنها مأیوس خواهند شد. مردم به سوی پیام جدید خداوند می آیند و می خواهند از آن به عنوان سرمایه استفاده کنند تا به خواسته هایشان برسند. اما وحی جدید طرح و نویدی بزرگ تر برای آنها دارد

مردم به سوی پیام جدید می آیند و انتظار دارند که حکمت لازم را به دست آورند تا خطا‌های خود را اصلاح کرده و کاری کنند که سرمایه گذاری های کنونی شان در زندگی سودآور و معنی دار شود. ولی ‌پیام جدید فرستاده شده است تا به آنها زندگی ای جدید بدهد. نه فقط نظری جدید که بر زندگی سابق شان افزوده شود، نه صرفاً شیرین سازی ای که مزه ی تلخ تجربه ی کنونی شان را خوشایندتر و قابل قبول تر کند. آرزوها و انتظارات مردم بسیار ناچیز هستند و انتظارات آنها با معنا و قدرت وحی مناسبت ندارند

مردم به سوی وحی خداوند می آیند و می خواهند ببینند که چگونه می توانند بلافاصله آن را استفاده کنند، گویی این چند ابزار بیش نیست که برای بهبود زندگی شان به کار گیرند. ولی آنها نمی توانند زندگی خود را بهبود بخشند زیرا نمی دانند چه می کنند. نمی دانند به کجا می روند و تصورات و باورهای آنها در اکثر موارد با هدف بزرگ تر و مسیر واقعی زندگی شان مناسبت ندارد

ممکن است مردم فکر کنند که خداوند بزرگ و غیر قابل توضیح است اما آنها سعی می کنند که از خدا به عنوان نوعی نوکر و پادو استفاده کنند تا آرزوها و خواسته هایشان را برآورده کرده و دشواری هایشان را حل کند. آنها می گویند، خداوند چه کاری می تواند برای من انجام دهد؟ وحی جدید خداوند چه کاری برای من انجام خواهد داد؟

از این پرسش ها معلوم است که روش و رویکرد آنها مناسب نیست. هیچ تکریمی، هیچ احترامی و هیچ درکی از این در کار نیست که آنها با امری بسیار بزرگ تر از فهم خود و بسیار فراتر از توقعات و ارزش ها و ترجیحات خود سروکار دارند. پس خداوند چه کاری می تواند برای شان انجام دهد به جز این که ‌آنها را از طریق تغییرات و دلسردی های زندگی تشویق کند با نیتی شفاف تر و رویکردی صادق تر به سوی این وحی بیایند؟

پیام جدید فرستاده شده است تا بشر را از فاجعه و از مقهور شدن در کیهان نجات دهد در حالی که شما در جامعه ای بزرگ از حیات ظهور می کنید، جامعه ای بزرگ که همیشه در آن زندگی کرده و اکنون باید یاد بگیرید که با آن سروکار داشته باشید

پیام جدید همچنین فرستاده شده است تا به افراد تجربه ای جدید، بنیانی جدید و این فرصت را بدهد که زندگی خود را بازسازی و روح خود را رستگار کنند و توانایی ها و قدرت دانشی را که درون شان وجود دارد در خدمت به دنیایی که نیازها و دشواری هایش روز به روز زیادتر می شود به کار بندند

تعداد زیادی از افراد از جستجوی معنای بزرگ تر دست برداشته یا هرگز این جستجو را به عمل نیاورده اند. آنها علاقه ی چندانی نسبت به وحی نخواهند داشت یا آن را محکوم خواهند کرد؛ هراس ها، قضاوت ها و شکایت های خود را متوجه ی آن خواهند کرد بدون این که بدانند با چه چیزی مواجه هستند

البته همه جور پاسخ به این وحی وجود خواهد داشت ولی مهم است آنهایی که با نیت صادق و فروتنی و صدق و صفا به سوی وحی خداوند می آیند، به قدرت و نیروی آن و این که این وحی می تواند برای شان به چه معنا باشد پی ببرند — این که وحی می تواند آنها را به حالت عادی بازگردانده و به آنها هدف و مسیری بزرگ تر دهد، هدف و مسیری که از قبل درون شان زنده است

هدف و جهت را نمی توان اختراع کرد چرا که همانطور که می بینید، آن ذاتی است. بخشی از طرح کلی سرشت عمیق تر شما است، فراتر از قلمرو عقل و بحث و گمان پردازی. شما می توانید تا ابد علیه آن بحث کنید اما این فقط به آن معناست که متوجه نشده اید

مهم است که مردم با صدق و صفا به سوی وحی بی آیند و در ابتدا بدانند با امری باعظمت رو به رو هستند. این فقط آموزه ای در میان آموزه های دیگر نیست. صرفاً پیامی نویدبخش نیست که آنها را به خواسته هایشان در زندگی برساند بلکه کاملاً و تماماً در سطحی دیگر است. به همین دلیل است که این یک پیام جدید از سوی خداوند است، و این تنها پیامی از سوی خدا است که در حال حاضر در جهان وجود دارد

این به آن معنا نیست که پیام جدید برای شما زندگی ای جدید خواهد ساخت و به شما نقشی خواهد داد که ایفا کنید، زیرا آن باید از درون تان بر آید — بین شما و خودتان، بین شما و حیات

بسیاری از افراد به پیام جدید نیاز خواهند داشت تا مرکز تمرین و توجه شان باشد و عده ای هم فراخوانده خواهند شد تا مستقیماً به پیام جدید خدمت کنند چرا که این دعوت آنها است. اما این پیام به بسیاری از افراد دیگر، قدرت و نیروی بیشتر درونی خواهد بخشید تا مسیر بزرگ تری را تشخیص داده و تصمیمات ضروری را گرفته و از پیچ هایی عبور کنند که برای حرکت در مسیری مثبت و معنا دار باید از آنها بگذرند

تعداد زیادی از افراد در دنیا هستند که می دانند باید برای امری آماده شوند؛ احساس دعوت به مشارکتی بزرگ تر می کنند؛ حس می کنند که زندگی شان مهم تر از فعالیت های روزمره است. برخی از آنها، راه خود را در سنن دینی جهان پیدا نخواهند کرد چرا که آنها آماده و دعوت به چیزی جدید در دنیا می شوند. پیوند آنها بیشتر با آینده است تا با گذشته. و آنها احساس دعوت و کشش به سمت آینده می کنند. افرادی هستند که برای شان مقدر شده است که وحی خداوند را دریافت و مطالعه کنند و به کار بندند. آنها، راه خود را در هیچ جای دیگری نخواهند یافت

اگر امری با این عظمت برای شما مقدر شده باشد، شما در هیچ جای دیگری رضایت نخواهید یافت. هر چقدر که مایلید تلاش کنید. باور هرچه راسخ تر داشته باشید. سعی کنید که با ظلم و ستم زندگی خود را دگرگون سازید اما باز هم نخواهید توانست اساسا‌ً متعهد شوید مگر آن که زندگی شما به سمت هدفش در حال حرکت باشد و ماهیت تعهدی که برای شما مقدر شده است بتواند با شفافیت تشخیص داده شده و پذیرفته شود

برای این افراد است که وحی صرفاً ابزار تقویت زندگی سابق شان یا توجیهی برای آنچه که در گذشته انجام داده اند یا نداده اند نخواهد بود، بلکه زندگی ای جدید فراهم خواهد کرد. این تنها مایه ی تسلی شان نیست که به آنها بگوید، شما بسیار خوب هستید، کاری که انجام داده اید خوب است، عیبی ندارد

نه، وحی اشتباهات شما را چشمگیرتر، دلسردی هایتان را آشکارتر و نیازتان به داشتن جهت را عمیق تر خواهد کرد. حتی ممکن است در ابتدا رنج شما را افزایش دهد تا زمانی که بتوانید هدیه ی واقعی وحی را تشخیص دهید و بدانید که شما سفری بزرگ تر را آغاز می کنید، سفری که شاید برای مدتی طی کرده و اکنون گام بزرگی به جلو بر می دارید

شما نمی توانید با خداوند یا با هدف و سرنوشت خود معامله کنید، چون نمی توانید اینها را تغییر دهید. تنها می توانید اجتناب کرده و دست به انکارشان زنید یا روند پذیرفتن و طلب کردن شان را آغاز کنید

این که هدف شما چگونه ابراز خواهد شد به شرایط متغیر دنیا بستگی دارد. از این نظر همه چیز از پیش تعیین نشده است، مسلماً چنین نیست. موفقیت یا شکست شما فقط بسته به مشارکت خودتان نیست بلکه به مشارکت و آمادگی دیگرانی نیز بسته است که مقدر شده نقش پر اهمیتی در زندگی شما ایفا کنند. اگر آنها ناکام شوند، بر نتیجه ی کار شما اثر خواهد گذاشت زیرا پیشرفت شما به رشد افراد خاص دیگری نیز وابسته است

این فعالیتی انفرادی نیست که فرداً تلاش کنید خود را به روشنگری برسانید. بلکه این دست به دست هم دادن و اتحاد با دیگران برای هدفی بزرگ تر است. اگر آنها ناکام شوند، بر نتیجه ی کار شما اثر می گذارد. اگر شما ناکام شوید، بر نتیجه ی کار آنها اثر می گذارد. به همین دلیل است که ناکام شدن در اینجا پیامدهای بسیار بزرگی دارد. شما هنوز طوری می اندیشید که مربوط به زندگی در جدایی می شود، بنابراین نمی توانید ببینید که سرنوشت شما با دیگران گره خورده است

آنها دیگرانی هستند که در زندگی باید پیدای شان کنید. آنها شخصیت های جذاب و چهره های زیبا و دارای رفتار زیبنده ی اجتماعی نخواهند بود که بسیاری از مردم را جذب می کند. حتی کسانی نخواهند بود که بتوانید عاشق شان باشید یا کسانی که در گذشته با آنها نوعی رابطه داشته اید. بیشتر چنین افرادی در آینده ی شما سهیم نخواهند بود حتی اگر در گذشته ی دور با آنها رابطه داشته اید. اکنون به دانش نیاز خواهید داشت چرا که دانش تنها چیزی در درون تان است که می داند. دانش خواهد دید و پاسخ خواهد گفت

اگر شخصِ دیگر آماده نباشد، این برای شما یک مصیبت خواهد بود. این به آن معنا نیست که زندگی شما پایان یافته است، فقط باید طرحی دیگر برای تان برقرار شود. در نتیجه، سفر شما طولانی تر و نامطمئن تر خواهد بود

موضوعات آموخته ی زیادی هست که باید فراموش شوند. شرطی شدگی های فراوانی هست که نه تنها سودمند نیستند بلکه برای فرد زیانبخش هستند. انتظارات بسیاری هست که باعث می شود شما متعهد شوید پیش از این که حتی بدانید در زندگی چه می کنید، پیش از این که تا حدی به دانش وصل شده باشید، دانشی که تنها چیزی است که هدف و سرنوشت بزرگ تر شما را در خود دارد

خداوند این موضوعات را برای عقل برملا نمی کند، یعنی بخشی از ذهن شما که توسط دنیا شرطی شده و به شدت غیر قابل اعتماد و ضعیف بوده و بسیار آسان توسط نیروهای دیگر وادار می شود. هدیه‌، به بخشی عمیق تر از شما داده می شود که تحت نفوذ جهان قرار ندارد، تحت نفوذ احساسات و رفتارهای متغیر شما، عواطف بی ثبات شما، امید‌، هراس، شور و هیجان و یا عسرت شما قرار ندارد.این بخش از شما نه در سطح پر تلاطم بلکه در عمق دریا |ی ذهن شما| زنده است

بنابراین برداشتن گام به سوی دانش ضروری است وگرنه زندگی شما همواره فعالیتی بیهوده خواهد بود. جستجوی افراد، جستجوی نویدها، جستجوی بلندپروازی ها و رویاها و امید، در تمام موارد فرار از ترس، وحشت زده از این که شاید گمراه و تنها هستید، وحشت زده از این که زندگی شما هرگز سر و سامان نخواهد یافت

دانش فراتر از قلمرو آرزوها و هراس ها وجود دارد و به همین دلیل است که استوار و بی نقص، نیرومند و تغییر ناپذیر است و شما نمی توانید آن را تغییر دهید. با این وجود، دانش نمایانگر رستگاری شماست. صرف نظر از افکار شما و کاری که انجام می دهید و انجام داده اید یا نداده اید، قدرت رستگاری در درون تان زنده است

نیازی نیست که خداوند وضعیت شما را محاسبه کند. مالک کیهان بر زندگی شما متمرکز نمی شود. ولی خداوند دانش را درون تان نهاده است و آن هدف و مسیر شما را در خود دارد. دانش، افرادی را که باید پیدا کنید پیدا خواهد کرد. زندگی شما را اصلاح، هماهنگ و متعادل خواهد ساخت اگر بتوانید در هر جایی که ضروری است، آن را تشخیص دهید و دنبال کنید و به کار بندید

این چیزی است که یک زندگی جدید به وجود می آورد — نه زندگی ای قدیمی که اندکی بهبود یافته است؛ نه زندگی ای قدیمی با یک سیستم اعتقادی جدید؛ نه زندگی ای قدیمی با یک دست لباس جدید یا توضیحات پرجزئیات دینی برای همه چیز؛ نه فردی بدبخت که برای موفقیت سر و وضع خود را بهتر کرده است؛ نه فردی تنها و گوشه گیر که اکنون در اجتماع پذیرفته شده چون رفتار و گفتار شما کاملاً درست است. شما فقط یک بیلبورد برای اعتقادات کسی دیگر نیستید. احتمال آینده ای بزرگ تر برای تان وجود دارد

خداوند مراقب شما است چرا که خدا زندگی ای جدید برای شما فراهم می کند. وگرنه خدا می گذاشت همگان متزلزل و ناکام شوند و اهمیتی نمی داد. این در واقع همان چیزی است که مردم بارو دارند چون اگر شما فکر کنید که وحی های خداوند قرن ها پیش داده شدند و خدا دیگر هرفی برای گفتن ندارد، آنگاه نتیجه خواهید گرفت که خدا در واقع اهمیتی نمی دهد و حرفی برای گفتن ندارد در حالی که کل بشر اکنون با آستانه هایی رو به رو می شود که پیش از این هرگز با آنها مواجه نبوده است

شما با دنیایی رو به زوال چگونه برخورد خواهید کرد؟ با مداخله از سوی نژادهای تجاوز کننده ی کیهان چگونه رو به رو خواهید شد؟ نژادهایی که به اینجا آمده اند تا از ضعف و اختلافات بشری سوء استفاده کنند. با دگرگونی شدید سیاسی و اقتصادی در مقیاسی که پیش از این در این دنیا هرگز مشاهده نشده است، چگونه مواجه خواهید شد؟ اگر با خودتان صادق باشید سرانجام باید بپذیرید که اصلاً نمی دانید. با این وجود این شرایط دنیا است، و شما و همه کس باید با آن مواجه شوند

خداوند شرایط آمادگی را برای دنیای جدید به عنوان بخشی از پیام جدید، فرستاده است. خدا این طرح و آمادگی را برای شما فرستاده است تا شروع به تشکیل زندگی ای جدید کنید. پیامی برای جهان و همه کس که در اینجا زندگی می کنند فرستاده شده است، و پیامی هم برای فردی که احساس می کند هدف و سرنوشتی بزرگ تر در دنیا دارد. باید تصمیم بگیرید که آیا پیام با شما سخن می گوید یا نه

خداوند نظرات و باورهای شما را اختراع نکرد. خدا ترجیحات و هراس های شما را خلق نکرد. خدا دنیایی را که حاصل ترجیحات و هراس های همگان است خلق نکرد. شما نمی توانید خدا را مقصر شرایط اجتماعی بشر بدانید. نمی توانید خدا را مقصر جنگ ها و قساوت، استثمار، بردگی و فقر قلمداد کنید. همه ی اینها ساخته ی انسان است بر پایه ی طمع و حماقت، بر مبنای این که تعداد کافی انسان ها به حد کفایت در دنیای اطراف خود مشارکت نداشته اند

اما خداوند مطمئناً حضور دانش را درون تان خلق کرده است و تنها وحی جدید خدا است که این امر را بسیار آشکار می سازد، بدون لفاف تاریخ و تفسیر بشر که درک شما را مبهم سازد. جریان ناآلوده است. پیام پاک است. شما آن را از منشاء دریافت می کنید به جای تفسیری که قرن ها بعد برای استفاده ی بشر انجام شود

برای این که بتوانید زندگی ای جدید داشته باشید، باید کارهای ضروری را انجام دهید. این زندگی جدید از طریق سحر و جادو به شما داده نخواهد شد. با نوشیدن یک معجون جادویی، همه چیز تغییر نخواهد کرد. این زندگی جدید نوعی اعتیاد یا مستی نیست

شما بایستی کارهای ضروری را انجام دهید. بایستی ریسک کنید. بایستی تصمیمات را بگیرید. بایستی افراد دیگر را مأیوس کنید. بایستی از تلاش های خود برای برآوردن اهداف و بلندپروازی هایتان نومید شوید. بایستی نقشه های خود را تغییر دهید

در اینجا است که نیرومند می شوید. در اینجا است که در درون تان متحد می شوید. در اینجا است که به جای دنبال کردن صداهای متعددی در ذهن تان، یک صدا را پیروی می کنید. در این هنگام است که وفاداری حقیقی شما از میان مشغله ها و وظایف دیگرتان ظهور و بروز می کند

در این هنگام نیرو و اعتماد به نفس خود را ‌پس می گیرید. در این هنگام رفتار جاهلانه را ترک کرده و دیگر زندگی خود را احمقانه و بیهوده به هدر نمی دهید. در این موقعیت خواهید دانست که با چه کسی باشید و چگونه در برابر وسوسه هایی که شما را در زندگی به سمتی دیگر می برند، مقاومت کنید

شما نیرومند می شوید زیرا دانش در درون تان است. سختی ها را تحمل می کنید زیرا دانش در درون تان است. می توانید با درد و زیان، بیماری و حتی پذیرفته نشدن توسط دیگرانی که دوست شان دارید رو به رو شوید زیرا دانش درون تان است. وقتی شخصی دیگر را ملاقات می کنید که این قدرت را پرورش داده، رابطه ی شما در سطحی کاملاً متفاوت و در دنیا فوق العاده خواهد بود؛ چیزهای بسیار بزرگ تری از آنچه که به تنهایی می توانستید خلق کنید به وجود خواهد آورد

خداوند منبع قدرت شما را در اختیارتان می گذارد ولی باید راهنمایی آن را به کار بسته و توانایی های شخصی ای را پرورش دهید که به شما اجازه می دهند به وسیله ای برای ابراز دانش تبدیل شوید؛ شخصی قدرتمند و بااصالت، شخصی که می تواند الهام بخش دیگران بوده و به آنها اعتماد، آرامش و جهت بخشد

این وحی جدید خداوند است. این همان چیزی است که این وحی قرار است به وجود آورد. اکنون باید تعداد زیادی از مشارکت کنندگان نیرومند در جهان باشند، در غیر این صورت بشر با زوالی شدید و تند مواجه خواهد بود

باشد که این درک شما باشد