Det Nye Liv

کتاب زندگی جدید، سفری را در برابر شما قرار می دهد که در آن هدف بالاتر و روابط بزرگتر را در زندگی کشف می کنید. با این کار، زندگی‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌جدید ‌‌‌علت واقعی سردرگمی و انزوا و رنج درونی ای که مردم در سرتاسر جهان حس می کنند و راه حلی که آفریننده ‌ی تمام حیات اکنون فراهم آورده است، را آشکار می سازد

در اینجا خداوند شما را دعوت می کند تا از رویا و کابوس جدایی بیدار شده و سفر جدیدی را در زندگی آغاز کنید تا اتصال خود را به دانش، یعنی ذهن عمیقتر معنوی ای که خداوند درون شما نهاده است تا راهنما و حافظ شما باشد، کشف کنید و بسازید. این سفر برخیزش بیداری و بازگشت، شما را به هدف اصلی خود از ورود به دنیا و یاد آنانی که شما را فرستادند و خدمت بزرگتری که قرار است انجام دهید، باز خواهد گرداند

در اینجا روند مقدسی آغاز می شود که این قدرت را دارد تا شما را از گذشته رها کرده و برای زندگی ای جدید و بزرگتر در آینده آماده تان سازد

هر فصل کتاب زندگی جدید وحی ای است که از سوی مانشا داده شده، و توسط رسول مارشال ویان سامرز در این متن گردآوری شده است

زندگی جدید پنجمین کتاب جلد اول پیام جدید خداوند است

فهرست مندرجات

رنج

ساختن پلی به یک زندگی جدید

بیداری

سفر

هدیه ی یک زندگی جدید

چراغ

پرتو آغازگر

زندگی مقدس

ملاقات مقدس

مصالحه