نقطۀ تحولی عظیم برای بشریت

وحی اصلی لفضی را بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

The Great Turning Point for Humanity: a New World Reality in the Next Decade

آنگونه که به پیامبر الهی نازل شده است
مارشال ویان سامِرز
در تاریخ ۳۱ دسامبــر ۲۰۱۹
مصادف با ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ خورشیدی
در شهر بُــلدِر در ایالتِ کُلُــرادو در امریکا

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

شما در این نقطۀ تحولِ شگرف، در آستانۀ تغییراتی عظیم  درجهان ایستاده اید، عظیمتر از قدرت درکـتان، تغییراتی عظیمتر از آنچه تا به حال  در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است.

زیرا شما در آستانۀ ورود به جهانی مملو از زندگیِ هوشمند ایستاده اید. مداخله ای از ماورای جهان به دنیای ما شروع شده است.  شما با یک واقعیت جدید جهانی روبرو هستید، زیرا بشریت از بسیاری جهات دنیا را تغییر داده است و اکنون دنیا خودش تغییر میکند، به روش هایی که شما هرگز قادر به پیش بینی  یا کنترل آن نیستید.

در این نقطۀ تحولِ عظیم، خداوند وحی جدیدی به دنیا فرستاده است. وحی یا الهامی بدون هیچگونه شباهتی نسبت به آنچه از زمان محمد به بعد به دنیا نازل شده است. به همین دلیل نزول این الهامات صرفاً در این نقطۀ سرنوشت ساز  صورت گرفته که نشان دهندۀ پاسخ به یک نیازعظیم است و البته یک فرصت عالی است برای تعالی بشریت و آماده سازی او برای مرحلۀ بزرگِ بعدیِ رشد و پیشرفت او.

کسانی که حساس هستند، کسانی که جستجو میکنند، کسانی که گوش میکنند میتـوانند ظهورِ این قدرت، این جنبش و انتقالِ حیات، و این تغییرِعظیم را احساس کنند. و شاید آنها نیز برانگیخته شده اند زیرا، خداوند مردم را برای آماده شدن در این برهۀ عظیمِ نزول وحی، برانگیخته و به حرکت واداشته است. 

چه دلیلی میتـواند داشته باشد که خداوند  دوباره با مردمان دنیا سخن بگوید، مگر اینکه نیازعظیمی وجود داشته باشد ـ اینقدرعظیم که الهامات قبلی واقعاً نتوانند  به طور کامل یا به اندازۀ کافی به آن اشاره کنند و عظمتش را آشکار کنند، اینقدرعظیم که لازم است خداوند دوباره سخن  بگوید، با وجود همۀ انکارها و باورهایی که ممکن است(در پذیرش و عدم پذیرش آن) به وجود آید؟ ولی فقط خداوند میداند که چه زمانی سخن خواهد گفت و هیچ کس قدرت این را ندارد که اعلام کند که اینگونه نیست یا نمیتـواند باشد.

دهـۀ پیش رو نقطۀ عطف بزرگی برای بشریت خواهد بود، طوری که این تغییراتِ عظیمِ زیست محیطی، چهره دنیا را  زیرورو و دگرگون خواهد کرد، به نحوی که بشریت با حضور رو به رشد(ازجانب موجوداتی) از ماورای دنیا روبرو میشود کسانی که به دنبال بهره برداری از این دنیا برای اهداف خودشان هستند. آنها برای نابودی شما اینجا نخواهند بود بلکه برای بهره برداری و استفاده از شما  اینجا خواهند بود، و  شما را  قسمتی از منابع این  دنیا میبیـننـد.

در مواجهه با این نقطۀ تحول بزرگ، بعضی از مردم فکر خواهند کرد که اینجا پایانِ راه است – اتمام بشریت، آخرالزمان، یا انتهای تمدن بشری است و بعضی دیگر از مردم فکر میکنند که با یک آغاز شکوهمند روبرو شده اند، یک عصرِعظیم و جدید از روشن بینی و وحدت در معنویت برای بشر.

اما چه کسی میتـواند با شجاعت و قدرتِ بصیرت و دانشی که خداوند در درون هر شخص نهاده  با این حقیقت روبروشود؟ هنوز این بصیرت و دانش در دنیا ناشناس باقی مانده است، مگر برای تعدادی معدود.

بنابراین آنها(مردم) عاجز از پاسخگویی هستند. آنها آماده نیستند. آنها در تشخیص علائم و نشانه هایِ  فزایندۀ دنیا عاجزند. آنها در ستم و مظلومیت در کشور خود باقی میمانند در جایی که رنجِ فقــر یا ستمگریِ دین یا سیاست حکم فرماست، یا اینکه غرق در مشغله های فکری، درتمایلات و غرق در گرفتاری های خود باقی میمانند غافل و بی خبر از اینکه زندگیشان رو به تغییری است ورایِ تخمینـها و فراتر از تصوراتشان.

کسانی هستند که این تغییرات عظیم را احساس میکنند، اما از روبرو شدن با آن میتـرسند. بنابراین فاصله میـگیرند یا سعی میکنند آنرا توجیه و تجزیه تحلیل کنند، سعی میکنند آن را در تمایلات شان یا درکشان از دنیا بگنجانند، که در حقیقت این تغییرات عظیم چیزی بسیار فراتر از حد ظرفیت ذهنی آنها دراین باره است.

بسیاری از مردم در حال حاضر برای ایجاد صلح و برابری دعا میکنند. حتی بعضی ها به دنبال چیزی که آنرا روشن بینی میـنامند هستند، اما این آماده شدن برای آنچه در حال وقوع است، نمیبـاشد. آنچه پیش روست، تغییراتی شگرف، آزمونی بسیار سخت و مسیری دشوار است که در حال وقوع است. 

به این دلیل است که خداوند دوباره در این مورد سخن گفته است، در مورد کل خانوادۀ بشر. در طول قرن ها به قدر کافی  برای ارتقاء اخلاقی و رفتاری بشر تدارکاتی دیده شده، اگر چه این چیزها عُمدتاً در دنیای امروز مورد بی توجهی و اجتناب قرار گرفته است.

(به ناچار)باید خطری بسیارعظیم وجود داشته باشد، یک مشکل بسیار بزرگ، گرچه در عین حال یه فرصت عالی نیز محسوب میشود. زیرا  چه چیزی غیر از این قادر خواهد بود یک بشریت از هم گسیخته و در هم شکسته وخودستیز و پر از خشم و انتقام  و پـر از نیاز و اشتیاق برای غلبه و سلطه بر دیگران را با هم متحد و یکپارچه کند؟ چه چیز قادر به چیره شدن بر این مشکل است ــ که به نظر میرسد در جهان امروز بسیار همه گیر شده است، و به نظر می آید هر روزهم رو به وخامت است ــ لیکن چالش عظیمی است برای تمام ساکنان زمین، چالشی که تأثیرش را بر تک تک افراد خواهد گذاشت، چالشی که راهِ گـُـریزی از آن مقدور ومیسر نیست؟ بلکه فقط یک شیوۀ آماده سازی برای مواجه با مجموعه ای عظیم از شرایط جدید وجود دارد. 

الان وقتِ کناره گرفتن و کار کردن روی ادراکات معنوی شخصی، یا فرار کردن از دنیا و گوشه ای پنهان شدن، یا وقت فکر کردن به اینکه همه چیز تمام شده و یا اینکه تازه دارد شروع میشود، نیست. این یک روند ادامه داراست که شما شاهد آن هستید، روندی مخرب که در طی چند قرن گذشته شروع شده است و  از بسیاری جهات دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده  و از بسیاری جهات دنیا را به خطر انداخته و بیش از حد ظرفیت از دنیا بهره برداری و سوءاستفاده کرده است.

این چیزی است که باعث ورود مداخلاتی از ماوراء(فرازمینیـها)  به زمین شده است، زیرا این دنیا برای آنهایی(موجودات فرازمینی) که مدتهاست به تماشای آن نشسته اند ارزشمند است. آنها به دنبال این هستند که ریشه های خودشان را در خفا و به طور محرمانه در زمین بکارند، آنها افرادی نظامی و اهل جنگ نیستند، بنابراین نمایش هایی از زور آزمایی و رزم آرایی ندارند، اما در عین حال روش های بسیار قانع کننده و  وسوسه انگیز و قابل قبولی دارند و در زمان هایی مثل این(مثل حال کنونی بشر)، وقتی مردم گمراه و از هم گسسته میشوند و وحشت زده و مضطرب هستند و یا با اضطرابی روزاَفـزون زندگی میکنند، این روشهای قانع کننده میتـوانند بسیار قدرتمند عمل کنند و کارآمد باشند، میتـوانند ذهن بشر را منحرف کنند، میتـوانند مردم راعلیه سازمان ها و رهبران خودشان بشورانند و اذهان مردم را طوری ترغیب کرده و تحت تأثیر قرار دهند که مردم، حضور و مداخلۀ آنها را در زندگی خودشان با آغوش باز بپذیرند.

برای درک اینکه چه چیزی در حال وقوع است و چه چیزی قراراست پیش بیاید، باید شجاعتی داشته باشید برای رویارویی با چیزهای خاصی که شاید بسیار فراتر از آن چیزهایی است که شما حتی به ممکن بودنِ آن فکر کرده باشید. شما باید توانایی پاسخ به این چنین چیزهایی را داشته باشید، شما باید نسبت به آن خود را مسئول بدانید.

وحی جدید خداوند برای دنیا، هرآنچه که شما به دانستن آن نیاز خواهید داشت و هرکاری که در مورد خودتان و در رابطه با  روابطتان با دیگران باید انجام دهید، را برای شما فراهم کرده است. چراکه این ابتدا باید درسطح فردی اتفاق بیافتد. هنوز همه افراد قابلیت آماده شدن را ندارند. این از افراد شروع میشود، آماده سازی به صورت فرد به فرد و سپس با همدیگر.

اما چه کسی میداند چگونه این کار را انجام دهد؟ هیچ کس نمیداند که چطور باید برای زندگی در جهان به شکلی که حقیقتأ  وجود دارد، آماده شود.  حتی هیچ کس نمیداند چه چیزی آنجاست؟ فیلم ها  وداستانها و تخیلات شما قادر نیستند ایده ای واقعی از این حقیقت را به شما ارائه دهند. 

چه کسی میتـواند شما را برای رویارویی با واقعیتِ دنیای جدید آماده کند؟ راه حل های شما بسیار محدود است، اما  راه حل ها و راه کارهایِ بسیار بیشتری نیاز خواهید داشت. چه کسی شهامت و شجاعت ساختن یک پناهگاه را خیلی قبلـتر از رسیدن طوفان دارد؟ چه کسی میتـواند پیش بینی کند که امروز قبل از بالا آمدن سطح آبها و قبل از خشک شدن زمینها چه کاری باید انجام شود؟ شما این قدرت را در درون خود دارید، اما هنوز برایتان ناشناخته است. ما اینجا هستیم جهت آماده سازی شما برای تغییرات عظیمی که به سمت دنیا در حال حرکت است، تغییراتی آنچنان شگرف که تمدن بشری را زیرورو و دگرگون خواهد کرد، در جهت بهتر شدن یا وخیم ترشدن همیشگی شرایط. از این زمان به بعد، گویی از یک خط نامرئی عبور کرده اید که همه چیز را تغییر میدهد.

شما نمیتـوانید خود را آماده چنین چیزی کنید، حتی اگر مردم به طور قابل ملاحظه ای بتوانند آن را ببینند و احساس کنند، زیرا آنها در مورد اینکه این اتفاق چیست و چه معنا و مفهومی میتـواند داشته باشد و چگونه رخ خواهد داد و چه باید کرد، با هم اختلاف نظر خواهند داشت.

با توجه به ورود شما به اجتماع بزرگتری از زندگی ها در جهانِ هستی، هیچ کس نمیداند که چگونه برای این تغییرات آماده شود. فقط خداوند میتـواند چنین آمادگی ایجاد کند و البته نژادهای اندکی در همسایگی شما در فضا که آزاد زندگی میکنند و نقشِ مهمی در کمک به شما  دارند، اما  آنها اِشغالگـر یا مداخله کننده نیستند. آنها فقط میتـوانند دانایی و خرد و آگاهیــشان را با شما به اشتراک بگذارند، که البته همین کار را کرده اند. 

این فراخوان عظیمی است به دور از بزرگنمایی و پرداختن بیش از حد به خود-مشغولیها؛  فراخوانی شگرف به دور از تلاش برای تحقق بخشیدن به اهداف شخصی شما در دنیایی که تحقق و کامیابیِ واقعی، نمیتـواند قابل دستیابی باشد؛ فراخوانی به دوراز پریشان حالی و خود-انکاری شما؛ فراخوانی به دور از کشمکش ها و اختلافاتِ بشری، به دور از اراده و خواست بشر و سلطه جویی بشر. برای شروع، شما باید با حقیقتی که امروز ما از آن صحبت میکنیم و همینطور  در خلال  وحیِ جدید خداوند به دنیا که از آن صحبت کرده ایم، روبرو شوید. این شبیه به چیزی نیست که شما فکر میکنید و اگر با آن روبرو شوید ناامید و شوکه شده و درهم خواهید شکست، اما خداوند از قبل امیدواری، قدرت، توانایی ومقاومت  را  در درون شما نهاده است، در اعماقِ درونتـان. قوۀ درک و عقلانیت شما بسیار کوچک و بسیار ضعیف و بسیار شرطی شده و مشغول و مشوش به امورِ و درگیریهای دنیاست، آنچنان که توانایی دیدن و فهمیدن آنچه رخ میدهد را ندارید. شما به وحی از جانب خدا نیازمندید و این همان چیزی است که به این منظور و برای نیاز شما ارائه شده است. 

چه کسی در رویارویی با این وحی، فروتنی و صداقت دارد و آن را میپـذیرد؟ اینجاست که میبینیـد چه کسی شجاعت دارد و چه کسی نه، چه کسی فروتن است و چه کسی نه، چه کسی مسئولیت میپـذیرد و چه کسی نه، چه کسی آینده را هموار میکند و چه کسی نه. چه کسانی از داشته هایشان، از موقعیت فعلی خود در زندگی و هم از ایده ها و باورهایشان رها هستند و به قدر کافی انقطاع دارند که بتوانند با چیزی جدید و عظیم و قدرتمند رو در رو شوند. 

شما میتـوانید به عنوان یک امتحانِ بزرگ به آن نگاه کنید، امتحانی که مطمئناً شما را در بوتۀ آزمایش قرار خواهد داد. اما آنچه که پیشِ روی شماست، حقیقتی است که ناشی از استثمار و سوءاستفاده خود شما از دنیاست و پی آمد و محصولِ  مواجهه(با ظهوردنیای جدید) و عدم مواجهه(تلاش برای انکار و نپذیرفتن و مواجه نشدن)  با جهانی از زندگی هوشمند است. این نتیجۀ جدا شدن از طبیعت و قطع ارتباط با قدرتمندترین و کاملترین ظهور حقیقت است.

{مواجهه و عدم مواجهه: این تغییرات و اتفاقات عظیم در نتیجۀ مواجه شدن با حقیقتِ ظهور عصر جدید و پیدایش دنیای جدید است که اجتناب ناپذیر است و هم  در نتیجۀ عدم مواجهه با حقیقت دنیا در طولِ سالها انکار و کتمان و دوری از روبرو شدن با طبیعت و قوانین جهانِ هستی است.}

شما باید به اندازۀ کافی صداقت داشته باشید که بگویید نمیدانید چه اتفاقی در حال وقوع است. شما باید به اندازه کافی صادق باشید که بگویید نمیتـوانید نقشه ای برای این رویارویی طراحی کنید. شما باید به اندازه کافی صداقت داشته باشید که بگویید ایده ها و افکارِ شما در این مورد بسیار کوچک و حقیـر هستند. 

به هر حال، این تقدیر شماست که اینجا باشید. شما به دنیا فرستاده شده اید که در این زمان اینجا باشید، برای رویارویی با چیزهای شگرف و عظیمی که ما امروز از آن صحبت میکنیم. آن قسمتی از شما که به این دنیا فرستاده شده و این موضوع را میداند در زیرِ لایۀ سطحیِ ذهنِ شما ساکن است و شما توانایی دیدن و شناختنش را دارید زیرا شما قادرهستید به عمقِ درونِ خود بروید.

آن چیزی که شما را در مواقع فوریت و اضطرار به پیش میبـرد، چیست؟ ممکن است در ابتدا شما را به وحشت بیاندازد، اما سپس فراتر از وحشت، این بصیرت و دانش است که شما را به جلو میـراند، چون در بصیرت و دانش ترس و وحشت جایی ندارد. بصیرت و دانش جاودانی و فنـا ناپذیراست.

 بصیرت و دانش قِسمِ جاودانی و فنـا ناپذیر وجودِ شماست که همچنان درهرحال،  به منبع اصلی خود متصل است. بصیرت و دانش میخواهد که شما را زنده و روشن نگه دارد، میخواهد از  شما حفاظت کرده و شما را  راهنمایی کند تا شما بتوانید همان چیزی را که برای ارائه کردنش به این دنیا آمده اید، به دنیا ببخشید، تا نقش کوچک اما مهمِ خود را ایفا کنید و این ایفای نقش، چیزی است که تحقق هدف و کامیابی شما در این زندگی را دربردارد و حضورتان در دنیا را توجیه میکند.

تا زمانی که شما نتوانید با واقعیتِ درحال وقوع  روبرو شوید نمیتـوانید به آن پاسخ دهید. این چیزی است بسیارعظیمتر ازآن که بتوانید در این لحظه آن را متصور شوید. اما ما میتـوانیم تصاویری را  برای شما ترسیم کنیم تا بتوانید تصوّری از دامنۀ وسعت و قدرت آن پیدا کنید.

بخش های بزرگی از دنیا غیرقابل سکونت خواهند شد، مکان هایی که در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی در آنها ساکن هستند. در این صورت، آنها چه خواهند کرد؟ به کجا خواهند رفت؟ چه کسانی آنها را در کشور خود میپـذیرند؟

در آینده همینطور که دنیا خشکتـر، گرمتـر و نقل و انتقال سختتـر میشود، کمبود شدید تولیدات غذایی و قحطی به وجود خواهد آمد.

در واقعیتِ دنیایِ جدید، تمام نیازها و اولویتهای مهم زندگیِ شما رنگ میبـازد و جای خود را به ابتدایی ترین نیازهای حیاتی فقط برای حفظ سلامتی، زنده ماندن و قابلیت ایجاد کوچکترین تغییراتِ سازنده میدهد. سطح دریاها بالا خواهد آمد. زمین ها خشک خواهند شد. تمامی شهرها به ناچار، متروک و رها خواهند شد. مردم مجبور به ترک تمام سواحل خواهند شد، خطوط ساحلی، متروکه خواهند شد و همگیِ اینها، در قرون آینده رخ نخواهند داد، بلکه در قرن جاری اتفاق خواهند افتاد. اینها هشدارهایی برای فردا نیست بلکه آن چیزی است که درحال وقوع است.

اگر این اتفاقات رخ بدهند، شما آمادگی لازم را برای این تغییرات ندارید، چراکه  آن زمان دیگر خیلی دیـرشده است. وقتی به آن  گرفتار شُدیـد دیگر  نمیتـوانید به آن پاسخ دهید، چراکه آن زمان بسیار دیـر است. شما نمیتـوانید پناهگاهی روی شن بسازید، نمیتـوانید در کنار یک آتشفشان یا کنار یک رودخانه پناهگاه بسازید. زیرا برای این چیزها خیلی دیـرشده است. اگر توجه کنید نشانه های(دگرگونی) دنیا را خواهید دید که  هر روز به  سمت شما  می آیند. شما نباید تسلیم شوید و نباید خود را به دست ترس یا انکارِ واقعیت یا ضعف و عجز بسپارید. این چیزی است که شما را قوی خواهد کرد. این چیزی است که منجر به اتحاد بشر خواهد شدـ چیزهایی که هیچ کس انتظارش را ندارد، چیزهایی که هیچ کس نمیخواهد با آن روبرو شود و چیزهایی که  در باور هیچ کس  نمیگنجـد، امکان پذیرند. چیزهایی که غیرقابل توصیف و کاملا جدید به نظر میـرسند، بدون هیچ گونه  شباهتی  نسبت به  آنچه  تا به حال  بشر تجربه  کرده است — یک وضعیت بحرانی و اضطرارِ سیاره ای که غیرقابل کنترل است و متوقف نشدنی است. 

شما میتـوانید همواره گلایه کنید، میتـوانید از خداوند خشمگین شوید. میتـوانید مردمان یا کشورهای  دیگر یا حکومتتان و یا والدین خود را سرزنش کنید و مقصر بدانید(اما چه سود!).  بدانید که شما به دنیا فرستاده شده اید که در این زمان اینجا باشید. شما برای این کار ساخته شده اید. این چیزی است که در واقع شما برای انجام آن و پاسخ دادن به آن اینجا هستید. چه نقش شما بسیار خاص و بزرگ باشد و چه بسیار کوچک و محدود، در هر حال این نقش دردلِ این واقعیتِ عظیمی که ما امروز از آن صحبت میکنیم، قرار گرفته است.

شما باید رو به جلو و به حوادث پیش رو فکرکنید. شما باید بر ترس خود و براولویت ها و دوگانگی شخصیتیِ خود غلبه کنید باید بر دیدگاه های تکراری و خسته کننده و بر احساس محکوم کردن دیگران غلبه کنید، شما باید به تردید ها و افکارِ احمقانه و غیر منطقی  نسبت به خودتان و زندگیتان پایان دهید.

شما باید به مردم خدمت کنید. باید خودتان را بپذیرید. تمام آنچه را که واقعاً اهمیت دارد، به ناچار باید انجام دهید نه به این خاطر که انجام آنها آسان است یا انجام دادنشان شما را خوشحال میکند، بلکه  به این دلیل که انجام آنها ضرورت دارد.

خداوند زنگ خطر را به صدا درآورده است و این هشدار فقط برای یک قشـر یا گروهِ خاص نیست. این هشدار فقط برای یه کشور یا ملت خاص نیست. این هشداری است برای کلِ دنیا.

جایی برای پنهان شدن وجود ندارد. جایی برای فرار به آن وجود ندارد. هیچ جایی وجود نخواهد داشت که تحت تأثیرِ امواجِ سهمگینِ تغییر قرار نگیرد و هیچ مکانی وجود نخواهد داشت که خطرِ مداخله ای که امروز در دنیا توسط نیروهایی از ماورایِ این دنیا در حال وقوع است در آن احساس نشود.

شما باید از رویاهایتان رها شوید. شما باید از ضعف خود و از رفتارهای رقت انگیز و از خصومت و عداوت نسبت به دیگران رها شوید.

هیچ حاکم بزرگی نخواهد آمد که بشریت را نجات دهد و شما را به خروج از این بحران عظیم هدایت کند. بلکه نجات از این بحران درتلاشِ تعداد زیادی از افراد خواهد بود که در سازگاری و هماهنگی با هم کار کنند. 

خداوند وحی را برای شما فرستاده است تا به شما نشان دهد چه چیز در حال وقوع است و برای آماده شدن چه کاری باید در زندگی و در روابطتان با دیگران انجام دهید. افزون بر این، باید یک نواندیشی شگرف در بشریت رخ دهد. باید یک تلاش بزرگ در تمامی سطوح بشریت ایجاد شود. باید یک شکوفایی فوق العاده بشری اتفاق افتد و برای حصول چنین چیزی تمام منابع و دارائی دنیا مصرف خواهد شد.

این برای شما بسیار خوب است، زیرا درغیر این صورت میتـوانست شما را به یک زندگی بی حساب و کتاب و بی مفهوم هدایت کند، میتـوانست شما را به یک زندگیِ  مملوِ از ناامیدی و عدم فهم و بدون مسیر مشخص و بدون معنای واقعی هدایت کند. در غیر این صورت شما سرگردان بین این چیز و آن چیز، بین این شخص و آن شخص خواهید بود به دنبال هر چیزی خواهید رفت، ولی همچنان  از آنچه حقیقتاً در اطراف شما اهمیت دارد، ناآگاه و منفصل باقی خواهید ماند.

در حال حاضر کسانی هستند که(به ندای وحی) پاسخ میدهند، اما تعداد آنها بسیار اندک است، اینها کسانی هستند که در این زمان در حال بیدار شدن هستند، اما  تعداد آنها بسیار کم است. این فراخوانی است برای هر کسی که بتواند به آن پاسخ دهد و همینطور برای آنهایی است که نمیتـوانند پاسخ دهند، آنها باید با عواقب زندگی در واقعیت دنیای جدید روبرو شوند. 

اگر بشریت نتواند به میزان کافی به این فراخوان پاسخ دهد، اگر تعداد کافی از مردم نتوانند به این فراخوان پاسخ دهند، آنوقت خانوادۀ بشر، قربانی و طُعمۀ سلطه گریِ قدرتهایِ دیگر خواهد شد، آنهایی که در حال حاضر درحال کاشتن دانۀ های اختلاف و تفرقه در میان شما انسانها و حتی در درون خودِ شما و دردرونِ بعضی افراد خاص هستند. این فرصتی است بسیارعالی برای مداخلۀ آنها،  وقتی که بشر در خوابِ غفلتِ خود فرو رفته است، وقتی که بشرمسئولیت ناپذیراست، وقتی که بشرغرقِ تضاد و تعارضات و درگیر پیگیـریهای مضحک خودش است، بهترین فرصت برای آنهاست. 

شما درک نمیکنید که چقدر و چگونه دنیای شما بین جهانی از سیاراتِ لَم یزرع و بی ثمر، گرانبها و حائـز اهمیت است. شما درک نمیکنید با چه چیزی روبرو هستید. پس فقط خداوند است که میتـواند این مسائل را برشما آشکارسازد. اگر نمیتـوانید این را بپذیرید، پس در این دنیا غرق و گُـم خواهید شد، غرق در سردرگمی، رنج، عداوت و یاغیگری خواهید شد. 

در حال حاضر دولت های سیاسی شما در حال  تکه تکه شدن و فروپاشی هستند، مردمِ ملت های شما بین افراط گرایانی که سعی در رهبری و سلطه بر کشورهایشان را دارند تقسیم شده اند، بدون هیچ درکی از اینکه کشورها و ملل مختلف، باید جهت حل و فصل و بررسی عواقب آنچه ما امروز در اینجا از آن صحبت میکنیم به طورعملی و بنیادین با هم متحد شوند، به جای جدایی و تکه تکه شدن، شما باید با هم متحد شویدـ نه به این دلیل که اتحاد کارخوبی است بلکه به دلیل اینکه متحد شدن تنها کار موثری است که باید انجام شود. 

آنهایی که میگویند، “این کارِ بسیار دشواری است، غیر قابل انجام است، انجام شدنی نیست، چنین اعمالی به نتیجه نخواهد رسید!” اینها افرادی هستند که برای پاسخگویی به این فراخوان بسیار ضعیف هستند. آنها بیش از حد به اولویتــها و دل مشغولیهای خود پرداخته اند. آنها قدرت درونی برای رویارویی با چنین مواجهۀ عظیمی را ندارند، بااینکه نشانه های این مواجهه در دنیا با هر روزی که میگذرد بر آنها آشکارتـر میشود.

این سیرِتکامل و فَـرگشتِ بشراست. این سیرِتکاملی، آستانه های دردناکی در درون خود به همراه  دارد. دنیای کنونی، با تغییرات آرام و ملایم به بهشت قابل سکونت امروزی تبدیل نشده است بلکه با تغییرات عظیم  و تکان دهنـده ــ انقراض های بزرگ، تغییرات شدید اقلیمی، آشوب و احتراق، به این صورت درآمده است. 

(و اما هم اینک)این یک تکامل و فَـرگشت است. یک مسیر ساده نیست که شما آن را بسادگی دنبال کنید و در هر چرخش و  تغییر،  شما را مسرور و شادمان کند. (هم اینک)شما در زمان تکامل و دگرگونی عظیمِ زمین به دنیا آمده اید. اگرشکست بخورید، تحت تسلط و ظلم قدرت های  بیگانه  قرار خواهید گرفت و عواقب آن بسیار فراتر است از آنچه بتوانید امروز تصوّرکنید. 

اگر شما پیشرفت کنید و متحد شوید، بشریت به یک نژاد قدرتمند تبدیل خواهد شد، یک نژاد مستقل، در چنین حالتی است که این استقلال میتـواند باعث حفظ و ماندگاری بشریت شود. تنها، پیام جدید خداوند است که توضیح میدهد چرا وضعیت این چنین است و مقصود واقعی از آن چیست و به چه معنا و مفهوم است. 

شما هرگز این چیزها را نمی فهمیدید. شما هرگز متوجه نمیــشُـدید چه کسانی در دنیای شما حضور دارند و چه چیز به آنها قدرت میدهد و نقاط ضعف آنها چیست یا از کجا آمده اند و چرا اینجا هستند یا چطورعمل میکنند. شما دیدگاهی تخیلی یا یک دیدگاه  ترجیهی و جانبـدارانه  براساس ذهنیت خود ایجاد میکردید: (مثلاً ممکن است بگویید)”اوو، حضورآنها به نفع ما خواهد بود. آنها برای ارائه کردن تکنولوژی به اینجا می آیند. آنها می آیند که در حل مشکلات زمین به ما کمک کنند. آنها می آیند که دوستان ما باشند. می آیند که ناجی ما باشند.” وَه، چه حماقتی! غم انگیـز است. بله، چنین تصوراتی قابل پیش بینی هستند اما به هر حال غم انگیـز و فاجعه بار خواهد بود. 

شما هیچ ایده ای برای رویارویی با آنها ندارید، هیچ تصوری از  قدرتی که برای پاسخ دادن به آنها در شما وجود دارد،  ندارید. ضعف و عجز خودتان و ضعف و عجز دیگران را باور نداشته باشید(از موضع ضعف برخورد نکنید)، قدرت و توانایی خودتان را بشناسید  و باور کنید. شما باید نسبت به این امرهوشیاری پیدا کنید، آگاه شوید. نسبت به آن واقع بین شوید. باید بتوانید به آن پاسخ مناسب دهید، باید مفید و سازنده با آن برخورد کنید. شما صرفاً نمیتـوانید نسبت به مسیری که دنیا درآن به پیش میـرود مانند دسته ای از کودکان، ناله و زاری و شِکوه کنید چرا که این دردی از شما یا دیگری دوا نخواهد کرد. 

من باید به این صورت با شما صحبت کنم زیرا دیـر است، زمان کافی وجود ندارد و بشریت به میزان کافی پاسخ نداده است. من مجبورم این چنین صحبت کنم زیرا برای آنچه هستید احترام و ارزش قائل هستم، گرچه شما  خود به(ماهیتِ) آنچه هستیـد واقف نیستید. شما  فکر میکنید  اشخاصِ سرگردان  و بی هدفی در دنیا هستید، اما شما به اینجا فرستاده شده اید جهت ایفای یک نقش بسیار مهم  در آیندۀ این دنیا و آیندۀ بشریت. 

شما هنوز نمیدانید که این به چه معناست و هنوز نمیدانید که به چه شکل خواهد بود، البته که نمیدانید.  شما به سختی این سفـر را شروع کرده اید. چطور ممکن است بدانید شما را به کجا خواهد بُـرد و کـَمّ وکـیفِ آن چگونه خواهد بود؟

شما، مردمی را در اطراف خود خواهید دید که انکار خواهند کرد، یا آنرا به شوخی و یا تمسخر خواهند گرفت و یا تصور میکنند این هم مثل چیزهای دیگر است، یا مخالفت شدیدی نشان خواهند داد و یا اینکه به شما خواهند گفت:  باید به یک قدیس یا یک ناجی بزرگ  ایمان داشته باشید و فقط  چنین چیزی میتـواند شما را نجات دهد. 

این ضعف بشر است، و این چیزی است که مداخله گران روی آن حساب کرده اند، از نظر مداخله گران شما ضعیف، مجزا از یکدیگر، مفلوک و سزاوارِ ترحم هستید. مداخله گران نیازمند شما هستند زیرا آنها نمیتـوانند(بدون حضورِ شما) در این دنیا زندگی کنند. مداخله گران اصلاً برای شما(بشریت) احترام و اهمیتی قائل نیستند، مداخله گران اگر بتوانند شما را اغوا میکنند و میـفریبند و اگر نتوانند شمـا را بفریبند، پس شما را مأیوس و ناامید خواهند کرد و جلوی شما را خواهند گرفت. قدرت آنها دراین است و اینگونه میتـوانند از قدرت خود استفاده کنند. 

شما بر فراز دهۀ بعدی ایستاده اید ــ دهه ای با تغییراتی پرآشوب، یک دهۀ  پر ازتکامل ودگرگونی، با تغییرات تکاملی، نه فقط تغییرات شخصی، نه فقط تحولات سیاسی ــ بلکه تغییرات(بنیادین) تکاملی. این چیزی است که نتیجه را برای همه تغییر خواهد داد. موفقیت یا شکست، این یک نقطۀ اساسی و محوری در تاریخ بشراست، چه بسا اساسی ترین و مهمترین آنهاست.

یک ملت یا کشور قادر به موفقیت نخواهد بود اگر ملل یا کشورهای دیگر شکست بخورند(چراکه کل بشریت یک ملت است).  شما باید به نحوی عملی و مؤثر چنان با هم متحد شوید که بتوانید با مشکلِ عظیمی که با آن روبرو هستید شروع به مقابله کنید. اگر درانجام آن موفق نشوید، دیــرخواهد شد و فجایع و بلایا رشد خواهند کرد و به پیش خواهند رفت. 

ما به شما نخواهیم گفت که آنچه پیشِ روست چطور و چگونه  به وقوع خواهد پیوست چرا که شما هنوز قدرت شنیدن آن را ندارید. اما آنچه ما به شما پیشنهاد میکنیم راهِ  برون رفت از این معضلِ بزرگ است، نه اینکه کسی می آید و شما را نجات میدهد، نه اینکه  نوعی از بیگانگان با قدرتهای خود، می آیند و شما  را  نجات میدهند ــ  قدرتهای  بیگانه(فرازمینی) جزء مشکلاتِ شما هستند، نه راه حل مشکلاتِ شما ــ نه اینکه نوعی از انسانهای مقدس و یا حکیم و خردمند می آیند و بشریت را به خروج از این مخمصۀ بزرگ هدایت میکنند. بنابراین، این فراخوانی است برای تمامی اهل عالم که به آن پاسخ دهند.

شما از هر دین یا آیینی که باشید، از هر کشور و ملتی، از هر فرهنگ و در هر موقعیتِ اجتماعی در زندگی باشید، مرد باشید یا زن، کودک یا بزرگسال، این فراخوانی است فراگیـر، بسیار عمیق و وسیع.  چه کسی به عمق و گستردگی آن پی خواهد برد؟ چه کسی پیام آورِ الهی را محترم خواهد شمرد، کسی که از طرف مَجمَع فرشتگان به این دنیا فرستاده شده تا پیامش را در این مرحلۀ تحولِ اساسی و عظیم  به دنیا بیاورد؟

این مواجهه ای است با واقعیت که ما امروز و در اینجا به شما ارائه میکنیم. اگر در مورد آن بحث و جدال کنید، انکارش کنید یا وانمود کنید که اینگونه نیست، نهایتاً شما شکست خواهید خورد.

بنابراین در میان شما چه کسی موفق خواهد شد؟ چه کسی به این فراخوان پاسخ خواهد داد؟ و چه کسی در میان شما مسیر آماده سازی را طی خواهد کرد؟ آماده سازی حقیقی در مسیر درست و نه درمسیری خودساخته برای رویارویی با  دنیایِ ماورایِ درکتـان،  و نه  در مسیری خودساخته  برایِ مواجهه  با  آنچه تا به حال  با آن  سروکار نداشته اید. 

دهۀ آینده، دهه ای سرنوشت ساز خواهد بود. کاملاً تعیین کننده نیست اما بسیـار سرنوشت ساز خواهد بود. اگر به راهی که هم اکنون در پیش گرفته اید ادامه بدهید و اگر تغییرات محسوس و کافی در مسیر زندگی خود ایجاد نکنید، نتیجه این خواهد بود که مردم این دنیا عواقبِ ناخوشایندِ بسیاری را متحمل خواهند شد بسیار بزرگتر از آنچه امروز با آن درگیرند، پیامدهایی آنچنان عظیم که حتی کشورها  قادر به رسیدگی به مشکلات مردمانِ خودشان نخواهند بود و این در مورد کشورهای ثروتمند هم صادق است.

درابتدا شما خواهید ترسید. ما درک میکنیم. این یک حالت طبیعی و عادی است. ما انتظار نداریم که همۀ شما بصیرت و دانش داشته باشید و همۀ شما قدرتمند باشید، اما ما از شما میخواهیم که مسئولیت پذیر باشید. شما باید به ورای ترسهای خودتان بروید و شما موفق خواهید شد، البته اگر اقدام کنید و مداومت داشته باشید.

خداوند یک آماده سازی برای اتصال به قدرت درونتـان را برای شما فرستاده است، و این آماده سازی به گونه ای ارائه شده است که میتـواند به ساده ترین حالت ممکن درسراسر دنیا ترجمه شود، در حالی که در عین سادگی بیشترین عمق قابل تصور را در خود دارد. این چیزی است که هرگز قبل از این در دنیا اتفاق نیافتاده است.

آماده سازیهای دیگـر ساخته شده وابداع شده(توسط انسانهای روشن ضمیر و معنوی در طول تاریخ) هستند  اما آیا مستقیماً از جانب خداوند نازل شده اند؟ خداوند پاسخ(وحی) نمیدهد مگر اینکه دنیا و بشریت در معرض خطر بزرگی قرار بگیرد. 

هیچ چیز دیگری نمیتـواند شما را قدرتمند کند. هیچ چیز دیگری نمیتـواند شما را کامل کند. هیچ چیز دیگری نمیتـواند شما را کارآمد ومتبحر کند. هیچ چیز دیگری نمیتـواند شما را درگیرِ روابط هدفمند کند. هیچ چیز دیگری نمیتـواند باعث اتحاد شما با دیگران و التیام زخم های ناشی از جدایی مردم و کشورها و فرهنگ ها و ادیان شود مگر روبرو شدن با چیزهایی که ما امروز در اینجا از آن صحبت میکنیم و نیز دریافتِ وحی و الهامی که قدمِ بزرگِ بعدی خداوند در آماده سازی این دنیاست، این آماده سازی،  در بحرانی ترین و بیشترین  نیاز بشریت و در زمان مشکلات بنیادین او ارائه شده است.

پیامبر در میان این اتفاقات به پیش خواهد رفت و در مورد این مسائل صحبت خواهد کرد، همانطور که قبلا(اینکار را) انجام می داده است. او با قلب شما سخن میگوید و همچنین با قدرت و نیروی شما سخن میگوید. او این اطمینان را به شما میدهد که هیچ سرزنش و محکوم کردنی به خداوند وارد نیست، هیچ جهنم و عذابِ دوزخی در خداوند وجود ندارد، زیرا این(جهنم و دورخ و محکوم کردن) ساختۀ انسان است. 

اما  شما  در وضعیت جهنم گونه ای  زندگی میکنید، نقشۀ  خداوند  در جهت  نجات  شما  از این جهنم(خودساخته) است از طریق ارائه کارهای مهمی که شما باید در این دنیا انجام دهید ــ کارهایی که لازم و ضروری هستند، کارهای ضروری و نه فقط چیزهایی که باعثِ ایجادِ احساساتِ خوبِ لحظه ای و موقتی در شما میشوند. کارهایی که  الزامی و ضروری هستند،  کارهایی که انجامشان، تغییرات واقعی  ایجاد  میکند. 

اگر به وجود خدا باور داشته باشید یا نداشته باشید، اگر فرد دینداری باشید یا نباشید، هیچ فرقی نمیکند. این فراخوانی برای انجام دادن وعمل کردن است. اگر شما قادر به پاسخ دادن به آنچه امروز در اینجا از آن صحبت میکنیم نباشید، هیچ دین و آئینی نجاتبخشِ شما نخواهد بود. 

خیر وسعادت همراه شماست، ولی شما نمیدانید که تحتِ خیر و سعادت خداوند هستید. شما به گرفتاری و دردسر افتاده اید ولی نمیدانید گرفتاری و دردسرِ شما  واقعاً از چه چیزی اسـت. شما کاملا گیج و سردرگم هستید زیرا نمیدانید کجا ایستاده اید، نمیدانید دقیقاً کجا هستید و نمیدانید چه چیزی در حال وقوع است.

شما باید صبور و شکیبا باشید. باید پشتکار داشته باشید. این چیزی نیست که بتوانید در یک تعطیلات آخر هفته یا در طول یک سال به آن دست پیدا کنید و آن را اصلاح کرده و سروسامان دهید. این کاری است که برای انجام آن باید باقیماندۀ زندگیتان را به آن اختصاص دهید. اما(به جز این) چه کار دیگری میخواستید یا میتوانستید در زندگی خود در رویارویی با واقعیتِ دنیای جدید انجام دهید؟ 

در واقعیتِ دنیای جدید تجملات کمی وجود خواهد داشت، اما در عوض، نیازِهای بزرگ واساسی، معنا و مفاهیم ژرف، هدفِ عظیم و مشارکت و مساعدتی بزرگ وجود خواهد داشت. این چیزی اسـت که بشریت را به یک نژاد قدرتمند و آزاد در جهان هستی تبدیل خواهد کرد، یک نژاد آزاد و قدرتمند در جایی که آزادی کمیاب است.

ما این فراخوان را به شما ارائه میدهیم و بدین وسیله شما را به کشف و بررسی آنچه منظورمان است و آنچه میگوییم دعوت میکنیم. ترسو نباشید. فکر نکنید که شما از قبل حقیقت را میدانید، زیرا آنچه شما میدانید هیچ مفهومی دربرابر عظمت وحی خداوند ندارد. افکار شما، باورهایتان، عقاید محکم و راسخ شما و نظرات قدرتمند شما هیچ قدرتی برای ایستادگی در مقابل وحی خداوند را ندارند، اما یک هوشمندی عمیقتـر در درون شما وجود دارد که به آنچه ما میگوییم پاسخ میدهد، البته اگر به اندازۀ کافی در درون خود آزاد باشید و به آن پاسخِ درونی، اجازۀ بروز و ظهور بدهید.

این یک نقطۀ تحول است. کارآسانی نیست. راحت و آسوده  اتفاق نمی افتـد. در آغاز اطمینان بخش نیست، اما بشریت بارها قبل از این هم، در شرایط وخیم و بحرانی برخاسته و نیازها و رنج و تعارضات عظیم  را پشت سر گذاشته است.

بنابراین چیزی که ما امروز در اینجا از آن صحبت میکنیم برای شما شناخته شده است. این چیزیست که در فرهنگ شماست. چیزیست که در تاریخ شماست. این  در پوست وخون شماست.

شما انسانها، سست، بی مایه و شکننده نیستید، اما در جستجوی زندگی تجملی و زیاده خواهی و افراط، ضعیف شده اید؛ شما با پیروی از جاه طلبی ها و امیال شخصی تان برآشفته و سرگردان شده اید. 

فرصتی بزرگ در مقابل شماست و شما باید به آن پاسخ بدهید. این فرصت هدیه ایست با ارزشی بی نظیر، اگر بتوانید به آن پاسخ دهید. این فرصت، میتـواند هر آنچه را شما قادر به انجام آن برای خودتان نیستید برای شما انجام دهد و میتـواند هر آنچه را که نیاز است برای دنیا انجام شود، انجام دهد، اگر تعداد کافی از انسانها به آن  پاسخ دهند. 

ملکوت(خداوند)، در انتظار و درحال مشاهدۀ این است که چه کسی پاسخ میدهد. در اینجا هیچ سرزنشی(نسبت به کسی که پاسخ نمیدهد) درکار نیست. هرچه هست انگیزش و ترغیب و تشویق است(برای آنانکه پاسخ میدهند). اما هوشیاری عظیمی بر فراز آنچه در حال وقوع است، بر فراز این نیازهای عظیم و بحران و اضطرار وخیم وجود دارد. تغییراتِ بزرگی پیش رویِ شماست. زمان آماده سازیست. آماده سازی همینجاست، که از طریقِ فضل و فیض خداوند و فرشتگان و حامیان و خادمان واقعی در دنیا، در اختیار شما گذاشته شده است.