پیام جدید خداوند نشان می دهد که جهان ما در بزرگترین آستانه در تاریخ و روند تکامل بشریت قرار دارد. در این آستانه، یک پیام جدید از سوی خداوند آمده است. این پیام، تغییر بزرگی که به سوی جهان می آید و سرنوشت ما درون جامعه ی بزرگِ حیاتِ ورای جهان ما را آشکار می کند، جامعه ای که به آن آگاهی نداریم و آماده اش نیستیم

در اینجا وحی، واژه های آشنای خاصی را از نو تعریف می کند اما در ضمینه ای بزرگتر، و اصطلاحات دیگری را که برای خانواده ی انسان جدید هستند، رایج می کند. درک این اصطلاحات هنگام خواندن متون پیام جدید حائز اهمیت است

خداوند در پیام جدید به عنوان منشأ و آفریننده ی تمام حیات و نژاد های بی شمار در کیهان برملا شده است. در اینجا واقعیت بزرگتر خداوند در زمینه ی گسترده شده ی تمام حیات در این دنیا و کلیه ی حیات در کیهان، نمایان شده است. این زمینه ی بزرگتر، معنی درک ما را از خداوند و از قدرت و حضور خداوند در زندگی هایمان، از نو تعریف می کند. پیام جدید گفته است که برای درک کار خداوند در جهان ما، باید کار خداوند را در تمام کیهان درک کنیم. اکنون برای اولین بار این امر از طریق پیام جدید خداوند، آشکار می شود. خداوند در پیام جدید شخصی والا یا آگاهی ای منفرد نیست، بلکه نیرو و واقعیتی فراگیر است که در تمام حیات رسوخ می کند، فراتر از مرز های محدود همه ی الهیات و ادراکات مذهبی. خداوند از طریق دانشی که درون هر فرد زنده است با عمیقترین بخش آنان سخن می گوید

جدایی حالت و وضع جاری جدا بودن از خدا است. جدایی زمانی آغاز شد که بخشی از آفرینش مصمم شد تا آزادی جدایی از خدا را داشته باشد، تا در حالت جدایی زندگی کند. در نتیجه، خداوند دنیای در حال فرگشت ما و کیهان در حال گسترش را به عنوان جایی که جداشدگان در اشکال و اماکن بی شمار زندگی کنند، آفرید. پیش از جدایی، تمام حیات در حالت لایتناهی اتحاد محض وجود داشت. این همان حالت اصلی اتحاد با خدا است که همه ی کسانی که در جدایی به سر می برند نهاتا دعوت به بازگشت به آن می شوند – از طریق خدمت، مشارکت و کشف دانش. این رسالت خداوند در دنیای ما و در سرتاسر کیهان است تا جداشدگان را از طریق دانش، یعنی بخش هر فردی که همچنان به خداوند اتصال دارد، احیا کند

دانش ذهن و هوش عمیقتر معنوی هر فرد است، و منتظر است تا کشف شود. دانش بخش همیشگی ما را که هرگز خداوند را ترک نکرده، نشان می دهد. پیام جدید در مورد دانش به عنوان امید بزرگ بشریت و قدرتی درونی در قلب هر فرد سخن گفته است، قدرتی که پیام جدید در اینجا ست تا آن را آشکار سازد و فرایش خواند. دانش در ورای عقل وجود دارد. تنها آن است که این قدرت را دارد تا هر یک از ما را به سوی هدف بالاتر و روابط مقدر در زندگی هدایت کند

شورای ملکی حضور بزرگ ملکی ای است که بر جهان نظارت دارد. این بخشی از پایگان خدمتگزاری و روابط است که خداوند مقرر کرده تا بر رهایی و بازگشت کلیه ی حیات جدا افتاده ی کیهان نظارت کند. هر دنیایی که در آن حیات هوشمند وجود دارد تحت نظارت یک شورای ملکی است. شورایی که بر جهان ما نظارت دارد اراده ی خداوند را برای زمان ما به زبان و فهم بشری ترجمه کرده است، اراده ای که اکنون از طریق پیام جدید خداوند آشکار می شود. واژه ی شورای ملکی و واژه های حضور ملکی و خیل ملائکه، هم معنا هستند

پیام جدید خداوند وحی و ارتباطی اصیل از سوی خدا است برای مردمان جهان، هم برای زمان ما و هم برای زمان هایی که خواهند آمد. پیام جدید موهبتی از جانب آفریدگار تمام حیات است برای مردمان تمام ملل و ادیان، و نمایانگر مظهر بزرگ بعدی اراده و طرح خداوند برای خانواده ی انسان. پیام جدید، با بیش از ۹۰۰۰صفحه بزرگترین وحی ای است که تا به حال به دنیا داده شده، وحی ای که اکنون به دنیایی با ارتباطات جهانی و آگاهی جهانی رو به افزایش عرضه شده است. پیام جدید اصلاح یا شاخه ای از هیچکدام از سنن پیشین نیست. پیامی جدید از سوی خدا برای بشر است، بشری که اکنون با بی ثباتی و ناآرامی شدید در جهان و آستانه ی ظهور در جامعه ی بزرک حیات هوشمند در کیهان روبرو است

صدای وحی صدای متحد شورای ملکی است که پیام خدا را توسط رسولی که برای این وضیفه به دنیا فرستاده شده، می رساند. در اینجا شورا با یک صدا سخن می گوید، بسیاری با یک صدا سخن می گویند. حقیقتا برای اولین بار در تاریخ، شما این فرصت را دارید تا صدای واقعی وحی را که از طریق رسول خدا سخن می گوید، بشنوید. این همان صدایی است که در گذشته با تمام رسولان سخن گفت. کلام و آوای صدای وحی بار دیگر در جهان هستند

رسول شخصی است که توسط شورای ملکی برگزیده، آماده و به جهان فرستاده شده تا وحی جدید خداوند را دریافت کند. رسول این زمان، مارشال ویان سامرز است. او مردی متواضع است که در جهان دارای جایگاه و مقام نیست، مردی که تدارک دراز مدت و دشواری را پشت سر گذاشته تا قادر شود چنین نقش و رسالت پراهمیتی را در زندگی اجرا کند. بار و موهبت و مسئولیت عظیمی به او محول شده تا وحی پاک خداوند را دریافت و آن را در جهان ارائه کند. او اولین رسول خدا است که واقعیت جامعه ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان را آشکار کند. رسول طی بیش از ۲۰ سال درگیر روند وحی بوده است. او امروز در جهان زنده است

مُهر انبیا مُهری است که توسط خداوند در پایان عمر رسولان مقرر می شود. این مُهر، پاکی وحی را در برابر افزودن چیزی به آن یا تغییر ارتباط خداوند، حفظ می کند. مُهر انبیا فقط و فقط توسط خدا مقرر می شود، و این تنها خدا است که می تواند در آستانه های تکامل و ظهور بشریت که او اراده می کند سخن بگوید، مُهر را بشکند

حضور می تواند یا به حضور دانش درونی فرد، یا حضور شورای ملکی یا نهایتا حضور خداوند مربوط شود. حضورِ این ۳ واقعیت، تجربه ای را عرضه می کند که قادر است زندگی فرد را دگرگون سازد، تجربه ای از فیض و رحمت و ارتباط که با دنبال کردن راز زندگی و با مطالعه و تمرین یکی از وحی های پیشین یا وحی جدید خداوند برای دنیا می توان به آن دست یافت. وحی جدید راهی مدرن برای تجربه ی این حضور در زندگی شما عرضه می کند

گام هایی به سوی دانش یک کتاب کهن تمرینی معنوی است که اکنون برای اولین بار از سوی خداوند به دنیا داده می شود. هر فرد با طی کردن این سفر اسرار آمیز به سمت کشف قدرت دانش و تجربه ای از آگاهی ژرف درونی هدایت می شود، امری که قادر است آنها را به سوی هدف و دعوت برتر در زندگی راهنمایی کند

جامعه ی بزرگ کیهان بزرگ حیات هوشمند است، جایی که دنیای ما همیشه در آن وجود داشته. این جامعه ی بزرگ، کلیه ی دنیا ها که در آنها حیات دارای ادراک وجود دارد را در بر می گیرد، در تمام مراحل تکامل و پیشرفت. پیام جدید آشکار می کند که بشریت در دوره ی آغازین و خام مرحله ی رشد و نموی خود قرار دارد و اینکه حالا زمان آن فرا رسیده تا بشریت آماده ی ظهور در جامعه ی بزرگ شود. در اینجا، در حالیکه در آستانه ی فضا استاده ایم است که بشریت پی می برد که در کیهان، یا حتی در دنیای خود، تنها نیست

تاریکی بزرگ مداخله ی نژاد های خاصی است که از جامعه ی بزرگ آمده اند و فرصت را برای سوء استفاده از بشریت ضعیف و دستخوش نفاق، مغتنم می بینند. این امر در زمانی رخ می دهد که خانواده ی انسان در برابر امواج عظیم تغییر به دوره ی اختلال و بی نظمی فزاینده وارد می شود. مداخله گران خود را به عنوان نیرویی بی آزار و رستگار کننده معرفی می کنند در حالی که هدف نهایی آنان تضعیف آزادی و خود مختاری بشریت است و اینکه دنیا و منابع آن را تحت سلطه ی خود در آورند. پیام جدید برملا کرده که مداخله گران تلاش می کنند تا در اینجا به طور محرمانه در زمان سردرگمی، نزاع و آسیب پذیری فزاینده، نفوذشان را در ذهن ها و در دل های افزاد مستقر کنند. ما به عنوان مردمان بومی این دنیا فراخوانده شده ایم تا با این مداخله رو در رویی کنیم و به دیگران هوشدار و آموزش دهیم، و بدین طریق خانواده ی انسان را با هدف فوق العاده ی مشترک متحد کرده و جهان مان را مهیای چالش ها و فرصت های زندکی در جامعه ی بزرگ سازیم

امواج عظیم تغییر مجموعه ی نیرو های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که اکنون در یک زمان در جهان بروز می کنند. این امواج عظیم نتیجه ی استفاده ی ناصحیح و بیش از حد بشریت از دنیا، منابع دنیا و محیط دنیا است. امواج عظیم این قدرت را دارند تا چهره ی جهان را شدیدا تغییر دهند. امواج عظیم، باعث بی ثباتی اقتصادی و تغییر آب و هوایی مهار نشدنی و شرایط سخت جوی و از دست رفتن زمین های مزروی و منابع آب شیرین می شوند، امری که در جهان دشواری و درد و رنج شدیدی برای بشریت به بار خواهد آورد. امواج عظیم رویداد های آخرالزمانی یا وابسته به آنچه در گذشته پیشگویی شده است، نیست، بلکه دوران گذار به شرایط جدید جهانی است. پیام جدید آنچه را در انتظار جهان است، و تدارک بزرگی که تعداد کافی افراد باید به عهده بگیرند، را آشکار می کند. این پیام دعوتی است به اتحاد و همکاری، دعوتی که اکنون زاده ی ضرورت محض است برای حفظ و حمایت از تمدن انسان

محیط ذهنی محیط افکار و احساسات است که همزمان با محیط مادی وجود دارد. محیط ذهنی حاوی نیرو هایی است که بر افکار و احساسات ما اثر می گذارند و می توانند بر ما چیره شوند تا زمانی که قدرت دانش در ما قوی شود

هدف بالاتر به سهم خاص هر یک از ما در این دنیایی که به آن فرستاده شده ایم مربوط می شود و روابط منحصر به فردی که اجرای این هدف را میسر می کنند. دانش درونی فرد حاوی هدف بالاتر و سرنوشت آنان است. این هدف فقط از راه عقل معلوم نمی شود. باید کشف و دنبال شود و در خدمت دیگران بروز یابد تا کاملا واقعیت پیدا کند. این دنیا اکنون بی نهایت محتاج ابراز این هدف بالاتر توسط افراد بسیار بیشتری است

خانواده ی معنوی به گروه های کوچک کاری ای مربوط می شود که پس از جدایی تشکیل شدند تا تمام افراد را قادر سازد در جهت حالت اتحاد و ارتباط بیشتر کوشا باشند، امری که در مدت زمان درازی انجام می دهند و به بازگشت نهایی آنان به سوی خدا منجر می شود. خانواده ی معنوی شما، نمایانگر روابطی است که توسط دانش در طول سفر دراز خود در جدایی دوباره به دست آورده اید. برخی از اعضای خانواده ی معنوی شما در جهان و برخی در ورای جهان هستند. خانواده های معنوی، بخشی از طرح اسرار آمیز خدا است تا همه ی آنانی که در جدایی به سر می برند، رها و دوباره متحد شوند

منزلگاه کهن به واقعیت حیات و حالتی از آگاهی و ارتباط مربوط می شود که پیش از ورود به دنیا در آن بودید و پس از زندگی خود در دنیا به سوی آن باز می گردید. منزلگاه کهنِ شما حالت پیوستگی و ارتباط با خانواده ی معنوی شما و شورا و خداوند است