پیام جدید چگونه دریافت شد؟

عشقی بزرگ این پیام جدید را به دنیا آورده است ـ عشق آفریدگار به آفرینش، عشق آفریدگار به خانواده‌ی بشری ـ و به بشریت نشان می‌دهد که در این دنیا این فرصت بزرگ را دارد که نژادی متحد و آزاد شود.

پیام جدید بیانگر اراده‌ی خداوند برای بشریت، هم برای حال و هم آینده، است. اراده‌ی خداوند از طریق شورای ملکی که نماینده‌ی اراده‌ی الهی و هدف بشریت در این دنیا ست به زبان بشر، به آمادگی و آموزه‌ای کامل ترجمه شده است

پیام جدید خداوند در دوره‌ای بیش از 25 سال ابلاغ شد. مارشال وییان سامرز در حالتی وحیانی پیام را دریافت کرد. کلمه به کلمه‌ی پیام ابتدا به زبان گفته و ضبط، و سپس نوشته شد. این امر باعث شده که پیام جدید صحت و خلوص شکل اصلی‌اش را حفظ کند. چیزی که بعدها مقدر بود به کتاب‌ها بدل شود در ابتدا طی روزها و حتی ساعت‌ها دریافت شد. مثلا، 27 فصل کتاب معنویت جامعه‌ی بزرگ‌تر: وحی‌ای جدید تنها در عرض یازده روز دریافت شد. این روند وحی همچنان ادامه دارد

این گونه بود که پیام جدید خداوند به دنیا آمده است، و انتقال آن مطابق با تمام پیام‌های بزرگی ست که تا کنون برای پیشرفت بشر به دنیا فرستاده شده است. خداوند همیشه از طریق شورای ملکی این پیام‌های بزرگ و بموقع را، هم به این دنیا و هم سایر دنیاهای درون کیهان، ارسال می‌کند. سرشت انتقال الهی چنین است. خداوند این گونه با افراد و تمام دنیاها و نژادها ارتباط برقرار می‌کند

هدف پیام جدید خداوند خدمت به بشریت در حال حاضر و آینده است. پیامی ست بسیار بزرگ. هرگز نباید موهبت بودن این پیام و کارساز بودن و بموقع بودنش را برای خانواده‌ی بشری دست‌کم گرفت

حامل خرد و دانشی بزرگ است، دانش و خردی که فراتر از هر چیزی است که تا کنون به بشر داده شده است. و دریافت گستره‌ی محتوای پیام جدید به طور کامل، شهامت، فروتنی و شکیبایی بزرگی را طلب می‌کند. قدرت و حقیقت آن و صلح و آرامشی که عرضه می‌کند فراتر از درک بشر خواهد بود

پیام جدید خداوند دربردارنده‌ی امید و نویدِ هدایت خانواده‌ی بشری به آینده است تا بشر بتواند در دنیا آزادی و عدالت بزرگ‌تری را بنا کند و به جایگاه خود به عنوان نژادی آزاد و متحد در جامعه‌ی بزرگ‌تر برسد